Transscriptie RA Benthuizen 22

Inhoudend Transportacten en obligaties 1660 - 1662
Aanwezig op Streek-archief Rijnlands-Midden


Samengesteld door: J. Heemskerk
Zoetermeer, 21 maart 2005

Met medewerking van: H. N. Berghuis (digitale fotografie)

1
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Corn. Corneliss Craen ende Heyndrick Joosten Morael, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicheijt van Benthuyss, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Pr. Dircxss Veenman, wonend in den ambachte van de Benthooren, dese heerlicht, ende bekende hij comparant voornt. by desen voor hem, sijnne erven ende naecolemingen wel ende deuchdel. schuldich te wesen:
Wouter Corneliss Bijl, schepen der heerlicht. van Segwaert, ofte sijns actie vercrijgende een losrente van thien ca. guldens, te xL grooten t stuck sí jaers, verschijnnende jaerlicxs op den XVJe Martij, dewelcke hij comparant alle ende telcken jaere belooffden te zullen betaelen, vrijes gelts van alles, sonder eenige deductie ofte afbreck, tí sij van, beden, subventie, schattinge Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder pen. hoe die genoemt ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn ofte alsnoch zouden mogen werden, al waert oock sulcxs, dat bij placcaeten off ordonnantien alreden uijtgegeven ofte alsnoch uijt te geven toegelaeten waere off werden, dat men op dese ende gelijcke rentte, kortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lijden van alle voordeel ende prouffyt van dijen hij comparant voornt. wel expressel. renuchieerden ende afstant deden mits desen, daervan het eerste jaer rentte verscheenen ende dienvolgende betaelt moet werden op den sestienden Martj in der toecomstigen jaere xvjC eenensestich, geduirende sulcxs van jaere te jaere totte volle ende effect. aflossinge van de voors. thien guldens toe, welcke aflossinge hij comparant voornt. tí allen tijtden als het hem gelijeft zal mogen doen, mits jn eender somme opleggen ende betaelen een hooftsomme van tweehondert ca. guldens ende met een daerbij vougende alle de verschenen ende onbetaelde jntresten vandijen, alles sonder fraude, hyeronder ende tot verseeckerheijt mitsgrs. naercominge van alle t gunt voors. staet ende elck poinct vandijen verbint hy comparant voornt., gel. hy doet bij desen, eerst special. een partije slachturflant, te verongelden voor een mergenm vyer hondt ende vyffentwintich roeden, gelegen in dese heerlicht. van Benthuyss, streckende van de oude Willick tot de nieuwe Willick toe, belent ten zuyden Philips Philipss Broer, ende ten noorden Gillis Alewijnss ende voorts general. alle syne andre goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dí selve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollt. ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, ten laetste bekende hy comparant voornt. ter saecke deser constituitie der voors. rentte voldaen ende betaelt te zyn den laetste penn. met den eerste ende dat men een somme van tweehondert car. guldens op huyden jn goeden geevalueerde gelden aengetelt ende bijgeleijt versaeckende dienvolgende dí exxeptie van ongelden gelden. Toirconden geth. op den 16 Martj 1660.

2
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Corn. Corneliss Craen ende Corn. Janss van Amerongen, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuijss, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Jan Cornss Vrijenoock, onsen jnwonende buijrman, verclaerende uytterhant vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouven van:
Heijndrick Joosten Morael, onsen mede confrater jn dienste, ofte syns actie vercrijgende, een partijtgen weijlants, gelegen aent Westeijnde van desen dorpe int eerste bon, sijnde de ongesepareerde helfte van elff hondt, waervan hem cooper de wederhelfte selffs toecomt, belent int geheel ten westen Corn. Janss van Amerongen, Maerten Cornss Wittebol ende Jan Prss Verkade, ten zuyden den voors. Verkade, ten oosten Wm. Dircxss Coppel met Pr. Berckel, ende ten noorden den Heerwech, vrij als buijrlanden, wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als de oude brijeven ende andre bescheijden daervan zijnde, jnnehoudende ende medebrengen, die hij comparant aen den cooper met alle het recht vandijen transporteerden ende overgaeff by desen, omme bij hem alles daer mede gedaen, gewoonen ende verlooren te werden off hy comparant het selffs waere, Belovende hij comparant voornt. t voors. vercochte te vrijen ende waaren van alle kommer ende beswaaringe die daerop geduirende den tijt sijns eijgendoms souden mogen sijn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van syn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Ende ten laetsten bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. metten eersten ende dat met een custingb. bij den cooper op huijden gepasseert, jnnehoudende een somme van thienhondert ca. guldens, te xL grooten vlaems t stuck, te betaelen staende volgens dí selve custingbrieff alles sonder fraude. Toirconden geth. op den 17e Martj 1660.


3
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Heijndrick Joosten Morael, onsen mede confrater in dienste, verclaerende uytterhant gecocht te hebben jegens:
Jan Cornss Vrijenoock, onsen jnwonende buijrman, een partytgen weijlants, gelegen ant Westeijnde van desen dorpe int eerste bon, synde de ongesepareerde helfte van elff hondt, waervan hem comparant de wederhelfte selffs toecomt, belent int geheel ten westen Corn. Janss van Amerongen, Maerten Cornss Wittebol ende Jan Prss Verkade, ten zuijden den voors. Verkade, ten oosten Willem Dircxss Coppel met Pr. Berckel, ende ten noorden den Heerwech, ende bekende hij comparant voornt. uijt saecke der zelver coope aen den voors. vercooper ofte syns actie vercrijgende by desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van thienhondert ca. guldens, te xL grooten vlaems t stuck, dí welcke hy comparant belooffden te sullen betaelen met hondertvijftich guldens die op St. Jacobj dage 1659 al verscheenen syn ende voorts met gelijcke hondertvijftich guldens s jaers St. Jacobj 1660 díeerste termijn, ende dat telckens prechijs ten verschyndage ofte andersints van den verschyndach aff te betaelen jntrest jegens den penn. twintich, geduirende sulcxs van jaere te jaere totte volle ende effectuele voldoeninge toe, sonder dat hy comparant onder eenich pretext zyne verscheene custingpenn. langer onder hem zal mogen behouden dan het den houder deses gelieven sal, ende dat vrijes gelts van alles, tí sij van verpondinge, beden, subventien, schattinge off andre contribuitien, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder pen. hoe die genoemt ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn off noch souden mogen werden, al waert oock sulcxs, dat bij placcaeten off andersints verclaert werde, dat men op dese ende gel. cooppenn. kortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lyden van alle voordeel ende prouffyt van dijen hy comparant voornt. wel uijtdruckel. renunchieerde ende afstant deden mits desen hyeronder, ende tot verseeckerht., mitsgrs. naercominge van alle t gunt voors. staat verbint hij comparant voornt. in plaetse van borgen eerst special. de voors. elff hondt lants jnt geheel, belent ende belegen als vooren ende voorts general. sijn persoon ende alle sijne goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren. Toirconden geth. op den 17e Martj 1660.

4
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Corn Janss van Amerongen , sche-penen van den ambachte ende vrije heerlicheijt van Benthuijss, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is:
Gerrit Cornss Vos, backer, voor desen gewoont hebbende alhijer tot Benthuyss ende jegenwoordich tot Coudekerck, verclaerende hoe dat hij comparant int oopenbaer achtervolgende seeckre bes. voorwaerden hadde vercocht, mitsgrs. bij willich dekreete van deser vijerschare gelevert ende dienvolgende alsnu opdrouch bij desen aen ende ten behouven van:
Jacob Corneliss Starrenburch, onsen jnwonende buijrman, een huijs ende erve, pootinge ende plantinge met twee schuijren daer op staende, staende ende gelegen in desen dorpe van Benthuysen, streckende voor van den Heerwech ende tí erff van de wedue van Jan Thomiss lant suijtwaerts op tot aent lant van Jan Prss. Verkade, belent ten oosten de voors. wedue van Jan Thomiss met Gerrit Heijndricxss van Thol ende ten westen den zelven van Thol, item een schuytenhuijs, staende over dese huijsinge op de sloot alleen in eijgendomme toecomende Abraham Adriaenss Vrijenoock, wyders mede de helfte van de sloot leggende tusschen de werve van de voors. Vrijenoock ende Dirck Prss. Verkade, soo verre het erff van de voors. Verkade streckt, mitsgaders het slootge gelegen tusschen t erff van de voorn. Verkade ende den Heerwech int geheel sulcxs alle het selve met paeltgens afgepaelt staet, uijtwijsende ende vermogens de opdrachtbrijeff van de voorn. Verkade tí recht ende den jnnehouden van dijen desen cooper volgen zal, te verongelden volgens het mergenbouck voor een hondt vijftich roeden, vrij sonder lasten als buyrhuyss ende erven, met conditie dat hij cooper tí allen tijtden ende vermaninge van de voors. Abraham Adriaenss zal moeten wechneemen t voors. schuytenhuys ende wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als de oude brijeven ende andre bescheijden daer van sijnde jnnehouden ende brengen, die den cooper met alle het recht vandijen by desen werden getransporteert ende overgelevert, omme bij hem daer mede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden off hij comparant het selffs waere, Belovende hij comparant voornt. tí voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaeringe die daerop zedert den tijt sijns eijgendoms souden mogen sijn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van sijn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Ten laetste bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. met den eersten ende dat met een custingbryeff op huijden gepasseert, jnnehoudende een somme van seventienhondert ca. guldens, te betaelen staende volgens dezelve custingbrijeff alles sonder fraude. Toirconden geth. op den


5
Oirconden, dat voor ons gecomen is:
Jacob Corneliss Starrenburch, won. alhijer tot Benthuijss, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden gecocht te hebben jegens:
Gerrit Cornss Vos, gewoont hebbende alhyer tot Benthuyss ende jegenwoordich tot Coudekerck, ende dat hem comparant bij willich dekreete van deser vijerschare was gelevert een huijs ende erve, pootinge ende plantinge met twee schuijren daer op staende, staende ende gelegen in desen dorpe van Benthuijss, streckende voor van de Heerwech ende tí erff van de wedue van Jan Thomiss lant zuijtwaerts op tot aent lant van Jan Pieterss Verkade, soo tí selve jegenwoordich is afgeheijnt, belent ten oosten dí voors. wedue van Jan Thomiss met Gerrit Heijndricxss van Thol ende ten westen den selven van Thol, item de helfte van de sloot, leggende tusschen de werve van Abraham Adriaenss Vrijenoock ende Dirck Pieterss Verkade, zoo verre het erff van de voors. Verkade streckt, mitsgaders het slootgen gelegen tusschen het erff van de voorn. Verkade ende den Heerwech int geheel sulcxs alle het zelve met paeltgens afgepaelt staet, ende bekende hij comparant voornt. uijt saecke der selver coope aen den voors. Gerrit Corneliss Vos ofte aen den geenen die het recht volgens willich dekreetbrijeff verkregen hebben bij desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van seventienhondert ca. guldens, te xL grooten vlaems t stuck, dí welcke hij comparant, mitsgrs. Corn Janss Mous ende Huijbrecht Cornss van de Geneuchten, wonend alhyer tot Benthuijssen, huyden mede voor ons schout ende schepenen compareerden, die als penningborgen ende mede als principale schuldenaeren onder behoorl. renunchiatie der benefitien ordinis divisionis et excussionis de crachten ende werckinge van dijen, haer borgen bekent, zoo sij verclaerden, belooffden te zullen betaelen met vijerhondert ca. guldens op Meije dage 1659 gereet ende voorts met termijnnen van tweehondert guldens s jaers Meije dage van desen jaere 1660 de eerste termijn, uijtgesondert het laetste jaer hondert guldens, geduirende sulcxs van jaere te jaere totte volle ende effectuele voldoeninge toe, ende dat ijder termijn prechijs off andersints daer van te betalen jntrest jegens den penn. twintich, sonder onder eenich pretext haere custingpenn. langer onder haer te mogen behouden dan het den houder deses gelieven zal, ende dat vrijes gelts van alles, sonder eenige kortinge, tí sij van verpondinge, beden, subventie, schattinge ofte eenige andre contribuitien, Ce, Le, XXe, Xe,meerder off minder pen. hoe die genoemt ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn off noch souden mogen werden, al waert oock sulcxs, dat bij placcaeten off andersints verclaert werden, dat men op dese ende gelijcke cooppenn. kortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lijden van alle voordeel ende prouffijt van dijen zij comparanten voornt. wel expresselicke renunchieerden ende afstant deden mits desen hijeronder, ende tot verseeckerheijt, mitsgaders naercominge vant gunt voors. staet verbint hij cooper eerst special. t voors. bij hem gecochte ende voorts general. beneffens sijnne borgen alle haere goederen, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dí selve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, alles sonder fraude. Toirconden geth. op den 25e Martj 1660.

6
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Corn Janss van Amerongen , sche-penen van den ambachte ende vrije heerlicheijt van Benthuijens, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is:
Maerten Pieterss Verkade ende Corn Prss Verkade, onsen jnwonende buijrluyden, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende by desen aen ende ten behouven van:
Huych Corneliss van der Bruch, wonend in Gelderswoude in den amb. van Soeterwoude, een partijtgen hoijlants, gelegen over de Cruijsvaert in dese heerlicht., streckende van de Cruijsvaert tot de dwerssloot van Arij Dircxss Schooneman cum socijs ter halver sloot toe, belent ten oosten de Hoogeveensche Vaert ende ten westen Jan Cornss van de Geneuchten met Pouwels Prss, te verongelden vijff hondt vijffentwintich roeden, vrij als buijrlanden, wijders met zodanige conditien, voordeelen, dienstbaerheijden ende waaringe als de oude brijeven ende andre bescheijden daer van sijn jnnehouden ende medebrengen, die off copie authentijcq vandijen de cooper volgen zal, omme bij hem daer mede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden off zij comparanten het selffs waeren, Belovende zij comparanten voornt. tí voors. vercochte te vrijen ende waaren van alle kommer ende beswaringe die daerop zedert de jongste voorgaende waaringe gebracht ofte gestelt souden mogen sijn, onder generael verbant van haer comparanten persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Ten laetste bekenden zij comparanten voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. metten eersten ende dat met een custingbrijeff op huyden gepasseert, jnnehoudende een somme van thienhondert ende dertich ca. guldens, te betaelen staende volgens dezelve custingb. boven een silvere dukaton tot speldegelt alles sonder frauden. Toirconden hebbe ick bailliu ende schout voornt. ten versoucke van de comparanten desen brijeff met mijn uythangende zegel jn rooden wassche besegelt ende dezelve beneffens de schepenen zoo ten prothocolle als onder de plycque geth. op den 25e Mertj 1660.


7
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Huych Corneliss van der Bruch, won. jn Gelderswoude jn den amb. van Soeterwoude, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven gecocht te hebben jegens:
Maerten Pieterss Vercade ende Corn. Prss Verkade, woonende alhijer tot Benthuijsen, een partytgen hoijlants, gelegen over de Cruijsvaert in desen ambachte, streckende van de Cruijsvaert tot den dwerssloot van Arij Dircxss Schooneman cum socijs ter halver sloot toe, belent ten oosten de Hoogeveensche Vaert ende ten westen Jan Corneliss van de Geneuchten met Pouwels Prss, te verongelden volgens het mergenbouck voor vijff hondt vijffendertich roeden, bekende hij comparant voornt. uijt saecke der selver coope aen den voors. vercoopers ofte haer actie vercrijgende bij desen wel ende deuchdelick schuldich te wesen een somme van thienhondert ende dertich ca. guldens, te xL grooten vlaems stuck, dewelcke hy comparant mitsgaders Jacob Stuwaert ende Wm. Dircxss Hogeveen, woonende alhijer tot Benthuijsen, huijden mede voor ons schout ende schepenen compareerden, die als penn. borgen ende mede als principale schuldenaeren onder behoorel. renunchiatie van de benefitien ordinis divisionis et excussionis de crachten van dijen, haer borgen bekent gemaect, beloofden te sullen betalen met een gerecht vijffde paert vandijen op Ste. Petrj ad catheram van desen jaere 1660 gereet, ende gelijcke vijffde part s jaers, geduirende sulcxs van jaere te jaere totte volle ende effectuele voldoeninge toe, doch telckens uijtterl. Meije dage daeraenvolgende wel betaelt, off andersints daer van te betale jntrest jegens den penn. twintich, sonder eenich pretext de cooppenn. ofte eenich gedeelt vandijen langer onder haer te mogen behouden dan het den houder deses gelieven zal, ende dat vrijes gelts van alles, sonder eenige kortinge, tí sij van verpondinge, beden, subventie, schattinge, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder pen. hoe die genoemt ende bij wien die alreede ommegeslagen sijn off noch souden mogen werden, al waert oock sulcx, dat bij placcaten off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gel. custingpenn. cortinge ende afslach soude mogen doen ende moeten lyden van alle voordeel ende prouffijt van dien zij comparanten voornt. wel expresselyck renunchieerden ende afstant deden mis desen hyeronder, ende tot verseeckerht., mitsgaders naercominge van tí gunt voors. staet verbint hij cooper eerst special. tí voors. gecochte lant ende voorts sij comparanten general. alle hare goederen, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, des soo belofft hij cooper sijne borgen jnt geheel ende zij borgen elcx den andere voor de gerechte helfte ter saecke deser borchtocht te jndemneren ende bevrijden als naer behooren onder verbanden als voors. staet. Toirconden desen geth. op den 25e Martj 1660.

8
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Corn Janss van Ameronge , sche-penen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is:
Maerten Pieterss Vercade, onsen jnwonende buijrman, verclaerende int openbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouven van:
Willem Theuniss van der Willick, wonende inden ambachte van Segwaert, een stuck weij- ofte hoijlants, gelegen in de Cortte Weeren alhijer tot Benthuijsen, te verongelden volgens het mergenbouck voor een mergen twee hont, streckende van de Hemlaen oostwaerts op tot de Hogeveensche Vaert, belent ten noorden Claes Maertenss Hogeveen ende ten zuijden den vercooper selffs, vrij als buijrlanden, dan zal den cooper moeten gedoogen de Moolencade gelijckx die daer op tot noch toe gemaect gehengt ende gedooght is, wijders met soodanige conditien, servituijten, vrydommen ende waringe als begrepen staen in de oude waerbrijeven ende andre bescheijden daer van sijnde, die den cooper bij desen werden getransporteert ende overgelevert, omme bij hem daer mede gedaen, gewonnen ende verloren te werden in allen schijn of hij comparant het selffs ware, Belovende hij comparant voornt. tí voors. vercochte lant te vrijen ende waren van alle kommer ende beswaringe die daerop sedert den tijt sijns eijgendoms soude mogen sijn gebracht ofte gestelt, onder generael verbant van sijn comparants persoon ende goederen, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende d selve ten bedwanck ende execuitie specialick van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Ten laesten bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te sijn den laetsten penn. metten eersten ende dat met een custingbrieff op huijden gepasseert, jnnehoudende een somme van tweeduijsent en sevenhondert ca. guldens, te betaelen volgens dezelve custingb. boven twee ryckxdalders tot speldegelt, alles sonder frauden. Toirconden geth. op den


9
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Willem Theuniss van der Willick, wonende in den ambachte van Segwaert, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden vercocht te hebben jegens:
Maerten Pieterss Vercade, wonende alhijer tot Benthuijss, een stuck weij- ofte hoijlants, gelegen in de Cortte Weeren alhijer tot Benthuijsen, te verongelden volgens het mergenbouck voor een mergen twee hont, streckende van de Hemlaen oostwaerts op tot de Hogeveensche Vaert, belent ten noorden Claes Maertenss Hogeveen ende ten zuijden den vercooper selffs, ende bekende hij comparant voornt. uijt saecke der selver coope aen den voors. vercooper ofte sijns actie vercrijgende bij desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van tweeduijsent sevenhondert ca. guldens, te xL grooten vlaems t stuck, de welcke hij comparant, mitsgaders Bartholomees Pieterss de Heij ende Jacob Stuwaert, mede wonende alhijer tot Benthuijsen, huijden mede voor ons schout ende schepenen compareerden, die als penn. borgen ende mede als principale schuldenaeren onder behoorl. renunchiatie van de beneficien ordinis divisionis et excusionis de crachten van dijen, haer borgen bekent gemaeckt, beloofden te sullen betalen met vijerhondert guldens op Ste. Petrij ad cathedram ofte uijtterl. Meije dage van dese haere 1660 gereet ende gelijcke vijer hondert gulden s jaers St. Pieter ad cathedram díeerste termijn, doch telckens Meije dage daer aenvolgende wel betaelt, geduirende sulcxs van jaere te jaere totte volle ende effectuele voldoeninge toe ende dat ijder termijn prechijs, ofte bij gebreecke van dijen te betaelen intreste van Ste Petrij ad cathedram af jegens den penn. twintich, sonder eenich pretext de cooppenn. ofte eenige gedeelte van dijen langer onder haer te mogen behouden dan het den vercooper ofte sijns actie vercrijgende gelieven zal, ende dat vrijes gelts van alles, sonder eenige kortinge, tí sij van verpondinge, beden, subventie, schattinge, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder pen. hoe die genoemt ende bij wien die alreede ommegeslagen sijn off noch souden mogen werden, al waert oock sulcxs, dat bij placcaten off andersints verclaert werden, dat men op dese ende gel. custingpenn. cortinge ende afslach soude mogen doen ende moeten lijden van alle voordeel ende prouffijt vandien zij comparanten voornt. wel expressel. renunchieerde ende afstant deden mits desen hieronder, ende tot verseeckerheijt, mitsgaders naercominge van tí gunt voors. staet verbindt hij cooper eerst special. tí voors. gecochte lant ende voorts beneffens syne borgen alle hare goederen, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, des soo belooft hij cooper sijne borgen int geheel ende zij borgen elcx den anderen voor de gerechte helfte ter saecke deser borchtocht te jndemneren ende bevrijden, als naer behooren onder verbanden als voors. staet. Toirconden desen geth. op den 25e Martj 1660.

10
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Corn. Janss van Amerongen ende Cornelis Cornss Craen, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicheijt van Benthuijss, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is:
Philips Philipss Broer, wonende op den Hil in dese heerlicheijt, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouven van:
Pr. Pieterss Vermeulen, wonende op de Hogeveen, een partije slachturflant, gelegen in de Langeweeren alhyer tot Benthuyss, te verongelden voor drie hondt vijffentwintich roeden, belent ten noorden Maerten Adriaenss Jongenburger, ten oosten hy cooper selffs, ten zuijden hij cooper mede selffs met Corn. Maertenss Hoochbrugge, ende ten westen den Hemlaen, vrij als buijrlanden, ende zal den cooper moeten gedoogen de speciale hijpothecatie van sodanige custingpenn. als den vercooper uijt voorgaende coope noch schuldich is, mits dat dezelve uijt dese cooppenn. sulden werden afgedaen, wijders met zodanige verdre conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als de respective oude waerbrijeven ende andre bescheijden daervan sijnde, jnnehouden ende medebrengen, die hij comparant aen den cooper met alle het recht vandijen transporteerden ende overgaeff by desen, omme bij hem daer mede gedaen, gewoonen ende verlooren te werden off hij comparant het selffs waere, Belovende hij comparant voornt. t voors. vercochte lant te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaaringe die daerop zedert den tijt sijns eijgendoms souden mogen sijn gebracht ofte gestelt, onder generael verbant van sijn comparants persoon ende goederen, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. metten eersten ende dat met een custingbrijeff op huijden gepasseert, jnnehoudende een somme van sevenhondert ende seven ca. guldens, te betaelen staende volgens dezelve custingbrijeff, boven twee silvere duckatons tot speldegelt, alles sonder fraude. Toirconden geth. op den


11
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is:
Pieter Pieterss Vermeulen, wonende op de Hogeveen, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden vercocht te hebben jegens:
Philips Philipss Broer, wonende alhyer tot Benthuijss, een partije geheel ofte slachturflant, gelegen in de Langeweeren in dese heerlicheijt, te verongelden voor drie hondt vijffentwintich roeden, belent ten noorden Maerten Adriaenss Jongenburger, ten oosten hij comparant selffs, ten zuijden mede hij comparant met Corn. Maertenss Hoochbrugge, ende ten westen den Hemlaen, ende bekende hij comparant voornt. uijt saecke der zelver coope aen den voors. vercooper ofte sijns actie vercrijgende bij desen wel ende deuchdelick schuldich te wesen een somme van sevenhondert ende seven ca. guldens, te xL grooten t stuck, dí welcke hij comparant, mitsgaders Jan Gerritss van Leeuwen ende Maerten Corneliss Wittebol, beijde wonende alhijer tot Benthuyss, huijden mede voor ons schout ende schepenen compareerden, die als penningborgen ende mede als principale schuldenaeren onder behoorlicke renunchiatie van de beneficien ordinis divisionis et excussionis de crachte van dijen, haer borgen bekent gemaeckt, soo zij verclaerden, belooffden te sullen betaelen op ses eerstcomende ende achtereenvolgende Vrou Lichtemis dagen bij egale portie, ende sulcxs Vroulichtemis dage van desen jaere xvjC Sestich díeerste, geduirende sulcxs van jaere te jaere totte volle ende effectuele voldoeninge toe ende dat ijder termijn prechijs ten verschijndage, off andersints bij gebreecke van dijen daer van te betaelen jntrest jegens den penn. twintich, sonder eenich pretext haere custingpenn. langer onder haer te mogen behouden dan het den houder deses gelieve zal, ende dat vrijes gelts van alles, sonder eenige kortinge, tí sij van verpondinge, beden, subventie, schattinge, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn. hoe die genoemt ende bij wien die alreden ommegeslagen sijn off noch souden mogen werden, al waert oock zulcxs, dat bij placcaet off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gelijcke custingpenn. kortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lijden van alle voordeel ende prouffijt vandijen zij comparanten voornt. wel expresselicke renunchieerden ende afstant deden mits desen hijeronder, ende tot verseeckerheijt, mitsgaders naercominge vant t gunt voors. staet verbint hy cooper eerst special. tí voors. gecochte lant ende voorts beneffens sijn borgen alle haere goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dí selve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, des zoo belooft hy cooper synne borgen jnt geheel ende sy borgen elcxs den andren voor de gerechte helfte ter saecke deser borchtocht te jndemneren ende bevrijden, als naer behooren onder verbanden als voors. staat. Toirconden geth. op den 25e Martj 1660.

12
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Corn. Janss van Amerongen ende Corn Cornss Craen, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicheyt van Benthuyss, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is:
Corn. Janss Mous, als bij Ed. Gerechte alhijer van Benthuyss gestelt zynde curateur over den desolaten boedel ende goedren van za. Corn. Sijmonss Bahij, gewoont hebbende ende overleden zijnde alhijer tot Benthuijss, verclaerende hoe dat dívoors. Bahij al jn sijn leven hadde vercocht (en daer nae bij de gerechte alhyer geapprobeert) voor de verscheene ende onbetaelde ongelden aen:
Jan Pieterss Verkade, onsen jnwonende buijrman, ende dat hij comparant dienvolgende jn de voorgeroerde qualite alsnu opdrouch by desen aen ende ten behouven van voors. Jan Prss. Verkade een partijtge slachturflant off waater, gelegen in den Hem alhyer tot Benthuyss, te verongelden volgens het mergenbouck voor ses hondt, belent ten oosten Symon Cornss Bon, ten zuyden Wm. Heyndricxss Cas met Wm. Huybrechtss Keyser, ten westen dezelven Keyser, ende ten noorden Corn Jngnaertss, vrij als buyrlanden, wijders met zodanige verdre conditien, servituyten, vrijdommen ende waaringe als de oude waerbrijeven ende andre bescheyden daervan synde, jnnehouden ende medebrengen, die den kooper by desen met alle het recht vandijen werden getransporteert ende overgelevert, omme bij hem daer mede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden off hij comparant jn qualite voors. selffs waere, Belovende hij comparant voornt. in de voorgeroerde qualite t voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaeringe die daerop zedert de jongste voorgaende waringe gebracht ofte gestelt souden mogen syn, onder generael verbant van de boedel ende goedren van de voors. Bahij, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. met den eersten ende dat met het aennemen van de verloope ongelden op t voors. vercochte, bedragen tesamen een somme van dertich guldens, alles ter goeder trouwen. Toirconden geth. op den 25e Martj 1660.

13
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout van den heerlicheijt van Benthuyss, Arij Samuelss de Cocq ende Corn. Janss van Amerongen, schepenen aldaer, ende wij Heijndrick Copsma, schout van den ambachte van Segwaert, Lenert Corneliss de Cocq ende Jan Pieterss van der Chijs, schepenen aldaer, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Pieter Anthoniss de Hooch, damhouder van den Hildam in den ambachte van Segwaert, getrouwt hebbende Heijltgen Jochumsdr, laetst wedue was van Jan Pieterss van der Moolen, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre beschreve voorwaerden vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouven van:
Claes Maertenss Hogeveen, Leendert Jacobss Hoochbruch ende Crijn Claess Hogeveen, tesamen ende met malcandren elcxs voor een derde paert twee partije weijlants, beset met goede veen, gelegen beneffens den andren aen den Hildam, soo int ambacht van Benthuijss als int ambacht van Segwaert, te verongelden int geheel voor een mergen, sijnde de helfte van twee mergen, belent ten zuytoosten ende noortwesten den vercooper selffs, ten zuijtwesten Pr. Janss van Sluijs, ende ten noortoosten Pr. Berckel, vrij als buijrlanden, met conditie dat sy coopers tí allen tytden ende vermaeninge van de eijgenaers vant verdre gedeelte deser landen gehouden zullen sijn dí selve van den andren te separeren met een behoorl. scheijsloot, volgens de keuren van Rynlant, gelijck sij coopers mede naer advenant sullen moeten betaelen de verpondinge voor de eene helfte binnen de heerlicheijt van Benthuijss ende voor de wederhelfte aen die van Segwaert, ende de buijten ende binnelantsche costen alleen in Benthuijss, noch met expresse conditie de Ed. heeren Burgemr. ende regeerders der stadt Rotterdam nu van dese coop ende voorts daer nae soo menich reijse dese landen tí sij int geheel ofte eenich gedeelte van dijen, vercoft, vermangelt, vervreemt off andersints veralianeert soude mogen werden, tí sy onder de hant, int heijmel., oopenbaer, met dekreet off execuitie hoe dat selve genoemt soude mogen werden, als sulcxs soude comen te vallen, ofte geschijeden alsdan ende in dat geval sullen die van Rotterdam tot allen tijtden ende elcke reyse mogen eijsschen ende begeeren de voorkoop ofte voorkeur, dat haer by desen de nove wert geconsenteert, mits dat van des aen haer behoorlicke presentatie sonder eenige fraude ofte collusie met verclainge van dijen zal werden gedaen, doch in cas van mangelinge ofte andere practijcquen tí gunt strecken soude mogen tot prejuditie ofte nadeel van de voors. stadt, jn alsulcken geval (maer anders niet) sullen die van Rotterdam het vermogen hebben om tí selve lant ofte sodanigen gedeelte van dijen, als t haer belijeff tot prysatie van mannen hen dies verstaende aen de voors. stede te trecken, wyders met zodanige verdre conditien, voordeel, dienstbaerheden ende waaringe als begrepen staen in de oude waerbrijeven, mitsgrs. in seecker contract, eertijts tusschen díEd. heeren Burgemrn. van Rotterdam ter eenre, ende Haesgen Ariensdr, geadsisteert met Corn. Adriaenss, haer broeder, ende Jan Cornss. Slick, op den lesten Junij xvC eenentnegentich, ter andre zyden gemaect, die off copie authentycq van dijen, voor zoo veel de vercooper jn handen heeft de coopers volgen sullen omme bij hun daer mede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden, off het de vercooper selffs waere, Belovende hij comparant t voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaeringe die daerop zedert de jongste voorgaende waaringe gebracht ofte gestelt souden mogen sijn, onder generael verbant van zijn comparants persoon ende goedren egeen uytgesondt., stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te sijn den laetsten penn. metten eersten ende dat met een custingbrijeff op huyden gepasseert, jnnehoudende een somme van achtienhondert ca. guldens, te betaelen staende op ses St. Pieter ad Cathedram dagen, bij egale portie doch telckens Meye daeraenvolgende betaelt, boven twee silvere dukatons tot speldegelt, alles ter goeder trouwe ende sonder fraude. Ten oirconden hebben wij bailliu ende schoutten voornt. ten verlyde ende begeeren van den voorn. comparant (elcx voor soo veel ijders jurisdictie aengaet) desen brieff met ons wthangende segelen respectivel. besegelt ende bevesticht ende dezelve als oock mede ten protocollen benevens de voorn. schepenen tot Benthuysen geth. op den 6e Aprilis 1660 ende tot Segwaert den 13 dito de maant voors..


14
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen syn:
Claes Maertenss Hogeveen, Leendert Jacobss Hoochbrugh ende Crijn Claess Hogeveen, verclaerende jnt oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden gecocht te hebben jegens:
Pr. Anthoniss de Hooch, damhouder van den Hildam, getrouwt hebbende Heijltgen Jochumsdr., laetst wedue van Jan Prss. van der Moolen, twee partijtgens wijlants, beset met goede veen, gelegen beneffens den andren aen den Hildam, soo in den ambachte van Benthuyss als in den ambachte van Segwaert, te verongelden voor een mergen, sijnde de helfte van twee mergen, belent ten zuytoosten ende noortwesten den vercooper selffs, ten zuijtwesten Pr. Janss van Sluijs, ende ten noortoosten Pr. Berckel, ende bekenden sij comparanten voornt. elcxs een voor al ende int geheel als principael onder expresse renunchiatie de duobus vel pluiribus reus debendi de crachte van dijen haer comparanten bekent gemaeckt, soo zij verclaerden uijt saecke der selver coope aen de voors. vercooper ofte syns actie vercrijgende bij desen wel ende deuchdelicken schuldich te wesen een somme van achtienhondert ca. guldens, te xL grooten vlaems t stuck, dí welcke zij comparanten belooffden te zullen betaelen met een gerechte sestepaert vandijen St. Pieter ad Cathedram ofte uytterlicke Meije dage van desen jaere 1660 gereet ende gelijcke sestepaert sí jaers, geduirende zulcxs van jaere te jaere totte volle ende effectuele voldoeninge toe, ende dat telckens uytterlicke Meije dage prechijs ofte andersints ende bij faulte van dijen zullen sy comparanten gehouden syn te betaelen jntrest van St. Pieter ad Cathedram aff jegens den penn. twintich, sonder dat sij comparanten onder eenich pretext haere verscheene custingpenn. langer onder haer sullen mogen behouden dan het den vercooper ofte syns actie vercrijgende gelieven zal, vrijes gelts van alles, tí sij van verpondinge, beden, subventien, schattinge ofte andre contribuiten, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn. hoe die genoemt ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn off noch souden mogen werden, al waert oock zulcxs, dat bij placcaeten off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gelijcke cooppenn. kortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lijden van alle voordeel ende prouffijt vandijen sij comparanten voornt. wel uijtdruckel. renunchieerden ende afstant deden mits desen hijeronder, ende tot verseeckerheijt, mitsgaders naercominge van alle t gunt voors. staat verbinden zij comparanten voornt. by desen eerst special. tí voors. gecochte lant ende voorts general. alle haere goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, des soo belooven zij comparanten malcandren ter saecke deser borchtocht te jndemneren ende bevrijden, als naer behooren onder verbanden als voors. staet. Toirconden geth. tot Benthuyss op den 6e April 1660.
Den 40 pen. aen mij onderges. secretaris voldaen ende betaelt. Maerten Tersijden 1660.

15
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout van den heerlicheijt van Benthuyss, Corn. Cornss Craen ende Heijndrick Joosten Morael, schepenen aldaer, ende wij Heijndrick Copsma, schout van den ambachte van Segwaert, Lenert Corneliss de Cocq ende Jan Prss van der Chijs, schepenen aldaer, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is:
Pieter Anthoniss de Hooch, damhouder van den Hildam in den ambachte van Segwaert, getrouwt hebbende Heijltgen Jochumsdr, laetst wedue was van Jan Pieterss van der Moolen, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende by desen aen ende ten behouven van:
Maerten Adriaenss Versyden, wonende tot Benthuijss, een partytgen weijlants, beset met goeden veen, gelegen aen den Hildam, soo int ambacht van Benthuijss als int ambacht van Segwaert, te verongelden voor een halff mergen, wesende een vyerde paert van twee mergen, belent ten zuijtoosten den vercooper selffs met het partije bij hem vercocht aen Claes Maertenss Hogeveen cum socijs, ten zuijdwesten Pr. Janss van Sluijs, ten noortoosten Pr. Berckel, ende ten noortwesten de Oostkade, vrij als buijrlanden, met conditien dat hij cooper tí allen tijtden ende vermaeninge van de eijgenaers vant verdre gedeelte deser landen gehouden sal sijn dese landen van den andren te separeren met een behoorl. scheijsloot, volgens de keuren van Rijnlant, gelyck hy cooper mede naer advenant sal moeten betaelen de verpondinge voor de eene helfte binnen de heerlicheijt van Benthuijss ende voor de wederhelfte aen die van Segwaert, ende de buijten ende binnelantsche costen alleen in Benthuijsen, noch met expresse conditie, dat de Ed. heeren Burgemrn. ende regeerders der stadt Rotterdam nu van dese coop ende voorts daer naer soo menich reijse dese landen tí sij int geheel ofte eenich gedeelte van dijen, vercoft, vermangelt, vervreemt off andersints veralianeert soude mogen werden, tí sy onder de hant, int heijmel., oopenbaer, met dekreet off execuitie hoe dat selve genoemt soude mogen werden, als sulcxs soude comen te vallen, ofte geschieden alsdan ende in dat geval sullen die van Rotterdam tot allen tijtden ende elcke reyse mogen eijsschen ende begeeren de voorkoop ofte voorkeur, dat haer by desen de nove wert geconsenteert, mits dat van des aen haer behoorl. presentatie sonder eenige fraude ofte collusie met verclaringe van dijen zal werden gedaen, doch in cas van mangelinge ofte andere practijcquen tí gunt strecken soude mogen tot prejuditie ofte nadeel van de voors. stadt, jn sulcken geval (maer anders niet) het vermogen hebben om tí selve lant ofte sodanigen gedeelte van dijen, als t haer belieft tot prysatie van mannen hen dies verstaende aen de voors. stede te trecken, wijders met zodanige verdre conditien, voordeelen, dienstbaerheijden ende waaringe als begrepen staen in de oude waerbrijeven, mitsgaders in seecker contract, eertijts tusschen dí Ed. heeren Burgemrn. van Rotterdam ter eenre, ende Haesgen Ariensdr, geadsisteert met Corn. Adriaenss, haer broeder, ende Jan Cornss. Slick, op den laetsten Junij xvC eenentnegentich, ter andre zijden gemaeckt, die off copie authentycq van dijen, voor zoo veel de vercooper jn hande heeft de cooper volgen zal omme bij hem daer mede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden, off het den vercooper selffs waere, Belovende hij comparant voornt. tí voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaringe die daerop zedert de jongste voorgaende waaringe gebracht ofte gestelt souden mogen zijn, onder generael verbant van zijn comparants persoon ende goedren egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te sijn den laetsten penn. metten eersten ende dat met een custingb. op huijden gepasseert, jnnehoudende een somme van achthondert vijffenseventich ca. guldens, te betaelen staende op ses Ste. Pieter ad Cathedram dagen, bij egale portie doch telckens Meije daeraenvolgende wel betaelt, boven een silvere dukaton tot speldegelt, alles tot goeder trouwe ende sonder fraude. Ten oirconden hebben wij bailliu ende schoutten voornt. ten verlijde ende begeeren van de comparant (elcx voor soo veel ijders jurisdictie aengaet) desen brieff met ons wthangende segelen respectivel. besegelt ende bevesticht ende dezelve als oock mede ten protocollen benevens de voorn. schepenen tot Benthuijsen geth. op den 13e April 1660 ende tot Segwaert den 13 April 1660.


16
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Maerten Adriaenss Versijden, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden gecocht te hebben jegens:
Pieter Anthoniss de Hooch, damhouder van den Hildam, getrouwt hebbende Heijltgen Jochumsdr., laetst wedue van Jan Prss. van der Moolen, een partijtge weijlants, gelegen aen den Hildam, soo in den ambachte van Benthuijss als in den ambachte van Segwaert, te verongelden voor een halff mergen, belent ten zuijtoosten den vercooper selffs met het lant bij hem vercocht aen Claes Maertenss Hogeveen cum socijs, ten zuijtwesten Pr. Janss van Sluijs, ten noortoosten Pr. Berckel, ende ten noortwesten de Oostkade, ende bekende hij comparant voornt. uijt saecke der selver coope aen de voors. vercooper ofte syns actie vercrijgende bij desen wel ende deuchdelicken schuldich te wesen een somme van achthondert vijffenseventich ca. guldens, te xL grooten vlaems tí stuck, dí welcke hij comparant, mitsgs. Wm, Pieter Hongenburger ende Dirck Arentss Veenman, wonende tot Benthuijsen, huijden mede voor ons schouten ende schepenen compareerden, die als penningborgen ende mede als principale schuldenaeren onder behoorl. renunchiatie der benefitien ordinis divisionis et excussionis de crachten ende werckinge van dijen, haer borgen bekent, zoo sij verclaerden, belooffden te zullen betaelen met een gerechte seste paert vandijen Ste. Pieter ad Cathedram ofte uijtterl. Meije dage van desen jaere xvjC sestich gereet ende gelycke seste paert sí jaers, geduirende sulcxs van jaere te jaere totte volle ende effectuele voldoeninge toe, ende dat telckens uijtterl. Meye dage prechijs ofte andersints ende bij faulte van dyen sullen sy comparanten gehouden syn te betaelen jntrest jegens den penn. twintich van St. Pieter ad Cathedram aff, sonder dat zij comparanten onder eenich pretext haere verschene custingpenn. langer onder haer zullen mogen behouden dan het den vercooper ofte sijns actie vercrijgende gelieven zal, vrijes gelts van alles, tí sy van verpondinge, beden, subventien, schattinge ofte andre contribuiten, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn. hoe die genoemt ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn off noch souden mogen werden, al waert oock sulcxs, dat bij placcaeten off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gelycke cooppenn. kortinge ende afslach soude mogen doen ende moeten lyden van alle voordeel ende prouffijt vandijen zij comparanten voornt. wel uijtdruckel. renunchieerden ende afstant deden mits desen hyeronder, ende tot verseeckerheijt, mitsgaders naercominge van alle t gunt voors. staet verbint hij cooper voornt. by desen eerst special. tí voors. gecochte lant ende voorts beneffens syne borgen general. alle haere goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, des soo belooft hy cooper synne borgen int geheel ende sij borgen elcxs den andren voor de gerechte helfte ter saecke deser borchtocht te jndemneren ende bevrijden, als naer behooren onder verbanden als voors. staet. Toirconden geth. tot Benthuyss op den
tot Segwaert op den 13 April 1660.

17
Wy, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Heyndrick Joost Moorael ende Arij Samuelss de Cocx, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuyss, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is:
Arij Corneliss van de Geneuchte, wonende aen den Hogenboom jn dese heerlicheijt, ende bekende hy comparant voornt. by desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen aen:
Dirck Prss. van Gelder, backer, wonende jn Achthoven tot Leyderdorp, een lossrentte van vijftien ca. guldens, te xL grooten tí stuck sí jaers, dí welcke hij comparant al ende telcken jaere belooffden te zullen betaelen op den XIIJe April, ende dat vrijes gelt sonder eemige deductie ofte afbreck, tí sy van beden, subventien, schattinge van verpondinge ofte eenige andre contribuiten van Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn. hoe die oock souden mogen werden genoemt ende by wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn ofte zullen werden, al waert oock zulcxs, dat bij placcaeten ofte andersints verclaert werden, dat men op dese ende gelijcke rentte kortinge ende afslach soude mogen doen ende moeten lyden van alle voordeel ende prouffijt vandijen hij comparant wel uijtdruckel. renunchieerde ende afstant deden mits desen, daer van dienvolgende het eerste jaer rentten vallen ende verschijnen sal op den XIIJe April jn de toecomstigen jaere 1661 geduirende zoo voorts van jaere te jaere soo lange ende ter tyt toe d voors. rentte effectuel. sal syn gequeten ende afgelost, tí welck hij comparant ende syne naecomelinge t allen tytden sal mogen doen als t hem gelyeft, mits naer behoorl. waerschouwinge van drie maenden teffens ende jnt geheel opleggen ende betaelen een somme van driehondert ca. guldens, te xL grooten t stuck ende daer bij vougende alle de verscheenen ende onbetaelde intresten die alsdan naer beloop des tyts verscheenen ende onbetaelt sullen zijn, hyeronder, ende tot verseeckertheijt, mitsgaders naercominge van t gunt voors. staet verbint hij comparant by desen eerst special. zijn huijs ende erve, poetinge ende Planting met alle tí gunt daer op aen aert ende nagelvast is, staende ende gelegen aen den Otwech in dese heerlicheijt, belent ten oosten Corn. Janss van de Geneuchten met Corn ende Huybrecht Claess, ten westen Jan Adriaenss Witlocxthuijn, ten noorden Corn. Francken, ende ten zuyden de Otweetering, ende voorts general. sijn persoon ende alle syne andre goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eyntel. bekende hy comparant voornt. ter saecke van de constituitie der voors. rentte voldaen ende betaelt te sijn den laetsten penn. metten eerste ende dat met gel. somme van driehondert ca. guldens, hem comparant op huyden beneffens het passeren deses in goeden geevalueerde gelden aengetelt ende bijgeleijt. Toirconden geth. op den 13e April 1660.

18
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Corn. Cornss Craen ende Arij Samuelss de Cock, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuyss, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Jan Cornss Vrijenoock, onsen jnwonende buyrman, dewelcke verclaerde bij desen wettel. te transporteren, cederen ende in vrijen eijgendommen over te geeven aen ende ten behouven van:
Arij Leendertss Slootwech, wonende op de Hogeveen, ofte sijns actie ten desen vercrijgende uijt seecker custingbrijeff, verleden ende gepasseert voor ons schout ende schepenen alhijer van Benthuijss bij Heijndrick Joosten Morael, jegenwoordich regerend schepen alhijer, jnnehoudende noch p reste achthondert ende vijftich ca. guldens, een somme van seshondert guldens, te betaelen staende met hondert guldens sí jaers, geduirende sulcxs van jaere te jaere tot volle ende effectuele voldoeninge toe, spruijtende uijt coope van een partije weijlants, gelegen aen t Westeynde van desen dorpe in t eerste bon, synde de ongesepareerde helfte van elff hondt, belent int geheel ten westen Corn. Janss van Amerongen, Maerten Cornss Wittebol ende Jan Prss Verkade. ten zuyden de voors. Verkade, ten oosten Wm. Dircxss Koppel met Pr. Berckel, ende ten noorden den Heerwech, ende dat met alle het recht toe ende aenseggen van dijen omme by de voors. Arij Leendertss daer nede alles gedaen, gewonnen ende verlooren te werden, off hy comparant het selffs waere, Belovende hij comparant voornt. de voors. getransporteerde custingpenn. te vrijen ende ende waeren ende sulcxs selfs goet te doen, op te leggen ende betaelen alles wes d voors. Arij Leendertss tísij bij evictie vant hijpoteecq, jnsolventheyt van de debiteur, ofte eenichsints anders te kort soude mogen comen, onder generael verbant syn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntelicke bekende hij comparant voornt. ter saecke deser transporte int geheel vergenoucht voldaen ende betaelt te sijn den laetsten penn. metten eersten ende dat met een somme van vijerhondert vijffentnegentich ca. guldens, te xL grooten tí stuck jn gereden gelde op huyden aengetelt. Toirconden geth. op den 13e April 1660.

19
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Heyndrick Joosten Morael ende Thys Bouwenss, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuijss, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Arij Prss. Verkade, wonende alhyer tot Benthuyss, verclaerende uijtterhant vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende by desen aen ende ten behouve van:
Jan Louriss, wonende aen den Langenrijndijck in den ambachte van Leyderdorp, een partije hoijlant, gelegen int Langelant in desen ambachte, te verongelden voor vijff hondt tí achtich roeden, belent ten westen de wedue van Pr. Pieterss van der Steen, ten zuyden Thys Bouwenss, ten oosten Jan Adriaenss, ende ten noorden de Sijbrantss waering, vrij sonder eenige lasten als buijrlanden, wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als de oude brijeven ende andre bescheijden daervan sijnde, jnnehouden ende medebrengen, die hij comparant aen den cooper met alle het recht vandijen transporteerde ende overgaaeff bij desen, omme bij hem alles daer mede gedaen, gewoonen ende verlooren te werden off hij comparant het selffs waere, Belovende hij comparant voornt. t voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaeringe die daerop geduirende den tijt syns eijgendoms in eeniger manieren gestelt ofte gebracht souden mogen sijn, onder generael verbant van syn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te sijn den laetsten penn. metten eersten ende dat met een somme van achthondert ca. guldens in gereeden gelden, op huyden aengetelt, boven twee roosenobels tot speldegelt, alles sonder fraude. Toirconden geth. op den 27e April 1660.

20
Wy, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Arij Samuelss de Cocq ende Thijs Bouwenss, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicheijt van Benthuyss, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is:
Arij Maertenss Hoochbrugge, wonende op den Hil jn dese heerlicheijt, verclaerende uijtterhant vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende by desen aen ende ten behouven van:
Corn. Willemss Keijser, jegenwoordich regerende ambachtsbewr. alhyer, een partye weijlants, gelegen op den Hil alhyer tot Benthuyss, te verongelden voor sestalf hondt, belent ten oosten Jan Claess Vercade, ten zuyden hij comparant met Gillis Alewijnss, ten westen de Nieuwe Willick, ende ten noorden den cooper selffs, mette belastinge van eene gulden sí jaers aencomende den Armen alhyer tot Benthuijss, voorts vrij als buyrlanden, voorts met expresse conditien dat den comparant nu ende altijt zal hebben ende behouden een vrije doorvaert door de planck gelegen int Hilse path tusschen dese vercochte landen ende het lant van Gillis Alewijnss, mits dat hij comparant het hooftdeneynde ende de planck aen de zijde van dit vercochte lant voor de helfte zal moeten helpen onderhouden, ende off het geviele dat jn tijtden ende whylen ter saecke van de voors. doorvaert bij dí een off dí ander eenige questije mochte werden gemoveert zal hij vercooper ende cooper respective het proces dienaengaende met malcanderen moeten helpen uytvoeren, ende de costen daerover te vallen elcxs voor de helfte moeten draagen ende betaelen, wijders met zodanige verdre conditien als de voorwaerden daer op t voors. lant nu laetst aen hem comparant is vercocht ende hem comparant opgedragen, jnnehoudende ende mede brengende is sulcxs dat den cooper geen actie t sy uyt wat een saecke het soude mogen sijn ten lasten van den vercooper zal hebben ofte mogen pretenderen, Belovende hy comparant voornt. onder de voorgeroerde conditien tí voors. vercochte lant te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaeringe die daerop geduirende den tijt sijns eijgendoms in eeniger manieren gebracht ofte gestelt souden mogen sijn, onder generael verbant van sijn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eyntel. bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te zyn den laetsten penn. metten eersten ende dat eerst boven het voors. pachgen met een custingbrijeff op huyden gepasseert, jnnehoudende een somme van sestienhondert ende ses ca. guldens, te betaelen staende op ses Vroulichtemis dagen by egale portie ende bovendijen noch honderttwaelff guldens het sevende ende laetste jaer, item een goude duckaton tot speldegelt ende een silvere duckaton voor den Armen, alles sonder fraude. Toirconden geth. op den


21
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Corn. Willemss Keijser, jegenwoordige regerende ambachtsbewr. alhyer tot Benthuyss, verclaerende uijtterhant gecocht te hebben jegens:
Arij Maertenss Hoochbrugge, wonende op den Hil jn dese heerlicht, een partije weijlants, gelegen op den Hil voors., te verongelden voor sestalf hondt, belent ten oosten Jan Claess Verkade, ten zuijden den vercooper met Gillis Alewijnss, ten westen de Nieuwe Willick, ende ten noorden hij comparant selffs, ende bekende hij comparant voornt. uijt saecke der selver coope aen de voors. vercooper ofte syns actie vercrijgende by desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen eerst een somme van sestienhondert ende ses ca. guldens, te xL grooten vlaems t stuck, dí welck hij comparant, mitsgrs. Govert Claess Conynenb., huyden mede voor ons schout ende schepenen compareerde, die als penningb. ende mede als principale schuldenaer onder behoorl. renunchiatie van de benefitie ordinis et excussionis de crachte van dijen, hem borch bekent, belooffden te zullen betaelen op ses achtereenvolgende Vroulichtemis dagen by egale portie ende zulcxs Vroulichtmis dagen van desen jaere xvjC sestich, díeerste, geduirende zulcxs van jaere te jaere tot de volle voldoeningde toe, ende item noch honderttwaelff guldens een jaer naer het verschijnnen vant laetste seste termijn boven een goude duckaton tot speldegelt ende een silvere duckaton voor den Armen alhyer, ende dat telckens prechijs ten verschyndage ofte andersints van de schene ende onbetaelde custinge te betaelen jntrest jegens den penn. twintich, zonder dat sij comparanten onder eenich pretext haere verscheene custingpenn. langer onder haer sullen mogen behouden dan het den houder deses gelieven sal, vrijes gelts van alles, tí sij van verpondinge, beden, subventien, schattinge ofte eenige andre contribuiten, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn. hoe die genoemt ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn off noch souden mogen werden, al waert oock zulcxs, dat bij placcaeten off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gelycke cooppenn. kortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lijden van alle voordeel ende prouffijt vandijen zij comparanten voornt. wel expressel. renunchieerden ende affstant deden mits desen hijeronder, ende tot verseeckerheijt, mitsgaders naercominge van alle tí gunt voors. staet verbint hij cooper eerst special. t voors. gecochte lant, belent ende gelegen als vooren, ende voorts, beneffens syn borch, general. haer persoon ende alle haer goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren. Toirconden geth. tot Benthuyss op den 27e April anno 1660.

22
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Cornelis Cornss Craen ende Heijndrick Joosten Morael, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicheijt van Benthuyss, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen sijn:
Corn. Harmenss van Hogeland ende Jan Pieterss Roos, beijde testamentaire voochden over de weeskinderen van za. Corn. van Rijn, jn sijn leven bailliu ende schout alhyer van Benthuijss, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden vercocht te hebben ende opdrouchen dienvolgende bij desen aen ende ten behouven van:
Claes Huijgen Verlaen, jegenwoordich regerende ambachtsbewr. alhijer van Benthuijss, een stuck weijlants, beset met goede veen, gelegen aen desen dorp int Ie bon, te verongelden voor drie hondt ende vijftich roeden, belent ten oosten Jan Heijndricxss Reus, Arij Janss van der Helm ende Jan Prss Verkade, ten westen Niesgen Huijgen mette geheele sloot zoo verre haere werff streckt, daer aen Maerten Corneliss Wittebol ende daer aen hij cooper selffs cum socys, ten zuyden Jan Corneliss Vrijenoock, ende ten noorden den Heerwech, vrij als buijrlanden, en zal hy cooper moeten gedoogen een speciale hijpothecatie van sodanige custingpenn. als zij vercoopers uijt voorgaende coope noch schuldich sijn, mits dat dí selve uijt dese uijtgeloofde cooppenn. zullen werden afgedaen, met conditien dat de scheijsloot leggende tusschen dit vercochte ende het lant van Jan Corneliss Vrijenoock ter wijtte van ses roede voeten is geschooten voor d eene helfte uijt het lant van de voors. Vrijenoock, dí welcke nu ende ten eeuwigen dagen soo verre gemeen sal syn gel. andre gemeene scheijslooten, gelyck mede d voorn. Jan Corneliss Vrijenoock geen recht van overpath en heeft over dese landen, mochte desen coope over het lant van de voors. Vrijenoock ten zuyden van dese vercochte landen gelegen, ten waere ten wedersyden met toelatinge, wijders met zoodanige verdre conditien, vrijdommen ende waaringe als de oude waerbrijeven ende andre bescheijden daervan sijnde, jnnehouden ende medebrengen, die den cooper met alle het recht vandijen by desen werden getransporteert ende overgelevert, omme bij hem daer mede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden off zij comparanten in qualite voors. selffs waeren, Belovende sij comparanten voornt. t voors. vercochte tí vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaeringe die daerop geduirende den tijt haers eijgendoms souden mogen sijn gebracht ofte gestelt, onder generael verbant van des boedels, goedren, roerende, onroerende, egeen uijtgesondert, stellende d selve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekenden zij comparanten voornt. ter saecker van dese vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. metten eersten ende dat met een custingbryeff op huyden gepasseert, jnnehoudende een somme van achthondert sevenenvijftich ca. guldens, te betaelen staende met een gerechte vyerde paert van dijen op Meije dage 1660 gereet ende gelijcke vijerde paert s jaers, alles sonder fraude. Toirconden geth. op den 27e April 1660.


23
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Claes Huijgen Verlaen, jegenwoordich regerende ambachtsbewr. alhyer tot Benthuijss, verclaerende uijtterhant gecocht te hebben jegens:
De testamentaire voochden over de weeskinderen van za. Corn. van Rijn, jn sijn leven bailliu ende schout alhijer tot Benthuijss, een stuck weijlants, beset met goede veen, gelegen aen desen dorpe int Ie bon, te verongelden voor drie hondt ende vijftich roeden, belent ten oosten Jan Heijndricxss Reus, Arij Janss van der Helm ende Jan Prss Vercade, ten westen Niesgen Huijgen mette geheele sloot zoo verre haere werve streckt, daer aen Maerten Corneliss Wittebol ende daer aen hij comparant selffs met de wedue van Jan Thomisse Tant, ten zuijden Jan Cornss Vrijenoock, ende ten noorden den Heerwech, ende bekende hij comparant voornt. uijt saecke der zelver coope aen de voors. vercoopers ofte haere actie vercrygende bij desen wel ende deuchdelicken schuldich te wesen een somme van achthondert sevenenvijftich ca. guldens, te xL grooten vlaems tí stuck, dí welcke hij comparant, mitsgaders Heijndrick Janss van Steenwijck, wonende alhyer tot Benthuijss, huijden mede voor ons schout ende schepenen compareerde, die als penningborch ende mede als principale schuldenaer onder behoorlicke renunchiatie van de benefitie ordinis et excussionis de crachte van dijen, hem borch bekent, beloofden te sullen betalen met een gerechte vijerde paert s jaers Meije dage van desen jaere xvjC sestich gereet, ende gelycke vijerde paert s jaers Meije dage anno xvjC eenensestich, díeerste termijn, geduirende zoo vervolgens van jaere te jaere totte volle ende effectuele voldoeningde toe, doch uijtterl. Telckens op St. Jacobj dage daeraenvolgende wel betaelt, ofte bij faulte van dijen sullen zij comparanten gehouden zijn te betaelen intrest jegens den penn. twintich van Meije dage aff, tot de aflossinge toe, zonder dat zij comparanten onder eenich pretext haere verschene custinge langer onder haer zullen mogen behouden dan het den houder deses gelijeven zal, vrijes gelt van alles, tí sij van beden, subventien, schattinge ofte eenige andre contribuiten, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn. hoe die genoemt ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn ofte alsnoch souden mogen werden, al waert oock sulcxs, dat bij placcaeten off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gelycke cooppenn. kortinge ende afslach soude mogen doen ende moeten lyden van alle voordeel ende prouffijt vandijen zij comparanten voornt. wel expressel. renunchieerden ende affstant deden mits desen hyeronder, ende tot verseeckerheijt, mitsgaders naercominge van alle tí gunt voors. staat verbint hij cooper eerst bij desen special. t voors. gecochte ende voorts beneffens zijn borch, general. alle haere goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren. Toirconden geth. tot Benthuyss op den 27e April anno 1660.

24
Wij, Maerten Versyden, secretaris, als gesubstit. van Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Corn. Cornss Craen ende Thijs Bouwenss, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicheijt van Benthuijss, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Abraham Corneliss Kruijningen, scheepmaker, wonende jegenwoordich tot Segwaert, getrouwt hebbende Maertgen Adriaensdr. Witlocxthuyn, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre bes. voorwaerden vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende by desen aen ende ten behouven van:
Sacharias Reijerss Aeckersloot, wonende tot Haserswoude, een stuck veenlant, gelegen alhyer tot Benthuijss, te verongelden voor vijff hondt, belent ten oosten Jan Corneliss van der Willick, ten zuyden Jan Adriaenss Vrijenoock met de geheele sloot, die uyt d voors. Vrijenoock syn lant alleen geschooten is, ten westen Thijs Bouwenss, ende ten noorden Wm. Huijbrechtss Witlocxthuijn, vrij als buijrlanden, wijders met zodanige conditien, voordeelen, dienstbaerheijden ende waaringe als de oude brijeven ende bescheijden daer van sijnde, jnnehouden ende medebrengen, die off copie authentijcq van dijen voor soo veel die desen aengaen ende hy comparant in handen heeft den cooper met alle het recht van dijen bij desen werden getransporteert ende overgelevert, omme by hem daer mede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden, off hij comparant het selffs waere, Belovende hy comparant voornt. tí voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaeringe die daerop geduirende den tijt sijns eijgendoms souden mogen syn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van sijn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dí zelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekende hy comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te sijn den laetsten penn. metten eersten ende dat met een custingbrijeff op huijden gepasseert, jnnehoudende een somme van vijftienhondert ca. guldens, te betaelen staende op ses achtereenvolgende Meye dagen by egale portie boven een goude duikaton tot speldegelt, alles ter goeder trouw. Toirconden geth. op den
25 Mey 1660.


25
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Sacharias Reyerss Aeckersloot, wonende in de heerlicheijt van Haserswoude, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden gecocht te hebben jegens:
Abraham Corneliss Kruijningen, scheepmaecker, althans wonende in den ambachte van Segwt., een stuck veenlants, gelegen alhyer tot Benthuijss, te verongelden voor vijff hondt, belent ten oosten Jan Corneliss van der Willick, ten zuijden Jan Adriaenss Vrijenoock met de geheele sloot, ten westen Thijs Bouwenss, ende ten noorden Willem Huijbrechtss Witlocxthuijn, ende bekende hij comparant voornt. uijt saecke der zelver coope aen den voors. vercooper ofte sijns actie vercrijgende by desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van vijftienhondert ca. guldens, te xL grooten vlaems tí stuck, dí welcke hij comparant, mitsgaders Wm. Huijbrechtss Witlocxthuijn ende Dirck Roeten, huijden mede voor ons schout ende schepenen compareerden, die als penningborgen ende mede als principale schuldenaeren onder behoorl. renunchiatie der benefitien ordinis divisionis et excussionis de crachten van dijen, haer borgen bekent, soo sij verclaerden, belooffden te zullen betaelen met een gerechte seste paert van dijen op Meye dage van desen jaere xvjC sestich gereet, ende gelycke seste paert s jaers Meye dage 1661, díeerste termijn, geduirende zulcxs van jaere te jaere totte volle ende effectuele voldoeninge toe, ende dat telckens prechijs ten verschijndage ofte andersints van de verscheene ende onbetaelde custinge te betalen jntrest jegens den penn. twintich, sonder dat sy comparanten onder eenich pretext haere schene custingpenn. langer onder haer sullen mogen behouden dan het den houder deses gelieven zal, vrijes gelt van alles, tí sij van verpondinge, beden, subventie, schattinge ofte eenige andre contribuitien, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn. hoe die genoemt ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn off noch souden mogen werden, al waert oock sulcxs, dat bij placcaeten off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gelijcke cooppenn. kortinge ende afslach soude mogen doen ende moeten lijden van alle voordeel ende prouffijt vandijen zy comparanten voornt. wel expressel. renunchieerden ende affstant deden mits desen hijeronder, ende tot verseeckerht., mitsgaders naercominge van alle tí gunt voors. staat verbint hij cooper eerst special. t voors. gecochte ende voorts general. beneffens sijne borgen, alle haere goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, des soo belooft hy cooper syne borgen jnt geheel ende sij borgen elcxs den andren voor de gerechte helfte ter saecke deser borchtocht te jndemneren ende bevryden als naer behooren onder verbande als voors. staet. Actum geth. op den 25 Meije 1660.

26
Wij, Maerten Versyden, secretaris, als gesubstit. van Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Arij Samuelss de Cocq ende Jacob Dircxs van Venegien, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuyss, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Jan Willemss Schoemaker, onsen jnwonende buyrman, ende bekende hij comparant voornt. by desen voor hem, zijnne erven ende naecomelingen wel ende deuchdel. schuldich te wesen:
Pr. Berckel, bailliu ende schout van Hogeveen, ofte syns actie vercrijgende, een losbaere rentte van tien ca. guldens jaerlicxs, verschynende telcken jaere op den XXVe Meije, dí welcke hij comparant voornt. al ende telcken jaere belooffden te zullen betaelen, vrijes gelt van alles, tí sij van verpondinge, beden, subventie, schattinge, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn. hoe die genoemt ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen zijn off alsnoch souden mogen werden, al waert oock zulcxs, dat bij placcaeten off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gelycke rentte kortinge ende afslach soude mogen doen ende moeten lyden van alle voordeel ende prouffijt vandijen hij comparant voornt. wel expressel. renunchieerden ende affstant deden mits desen daervan dienvolgende het eerste jaer rentte verschijnen zal op den XXVe Meije jn den toecomstigen jaere xvjC eenensestich, geduirende ende sulcxs van jaere te jaere ter tyt ende wijlen toe d voors. rentte effectuele gequeten ende afgelost zal sijn, t welck hy comparant voornt. ende zynne naecomelingen tí allen tijtden wel zal off zullen mogen doen ende oock gehouden syn te doen naer wedersydige waerschouwinge van drie maenden te vooren ende alsdan teffens ende t eenemaele opleggen ende betaelen een somme tweehondert gel. guldens ende met eene daer bijvougende alle de verscheenen ende onbetaelde jntresten van dijen die als dan nae beloop des tijts verscheenen ende onbetaelt zullen sijn, ende omme d voors. jaerlicxe rentte mette hooftsomme van dijen wel ende behoorl. te verseeckren, soo heeft hij comparant voornt. special. verbonden, gelijck hy doet by desen een huys ende erve, pootinge ende plantinge, staende ende gelegen op desen dorpe van Benthuijss, streckende voor van dorps Heerwech, zuytwaerts op tot Bartholomees Prss .de Heij syn eijgendoms toe, belent ten oosten Claes Huygen Verlaen met seecker laen ende sijn lant, ende ten westen d voorn. Bartholomees Prss. de Heij, ende voorts general. sijn persoon ende alle synne goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekende hij comparant voornt. ter saecke van de constituitie der voors. rentte voldaen ende betaelt te zijn, den laetsten penn. metten eersten ende dat met een somme van tweehondert ca. guldens, hem comparant op huyden jn goeden geŽvalueerden ende gepermitteerden gelden aengetelt ende bijgeleijt, versaeckende dienvolgende dí excessie van non numeratio pecunia, dat is van ongetelden gelden. Toirconden hebbe ick bailliu ende schout voornt. beneffens de schepenen geth. op den XXVJe Meije 1660.

27
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Corn. Cornss Craen ende Heyndrick Joosten Morael, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuyss, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Gerritgen Aelbrechtsdr., wede. v. za. Pr. Sijmonss Oosthouck, wonende alhyer tot Benthuyss, geadsisteert met Willem Heyndricxss Cas, haere bystaende voocht in desen, verclaerende uijtterhant vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouven van:
Steven Janss van Amerongen, backer, een huys ende erve, staende ende gelegen opt Oosteynden van desen dorpe, belent ten oosten Jan Prs. Verkade, ten zuijden de Nieuwe Wech, ten westen den Heerwech, ende ten noorden Willem Heijndricxss Cas voors. met Claesgen Aelbrechtsdr., te verongelden voor een hont, vrij als buijrhuyssen ende erven, wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als de oude waerbrijeven ende andre bescheijden daer van sijnde, jnnehouden ende medebrengen, die sij cooperse aen den cooper met alle het recht van dijen transporteerde ende overgaeff by desen, omme bij hem cooper daer mede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden, off zij comparante het selffs waere, Belovende sy comparante voornt. tí voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaeringe die daerop geduirende den tijt haers eijgendoms souden mogen zijn gebracht ofte gestelt, onder generael verbant van haer comparante persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eyntel. bekende zij comparante voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te zijn den laetsten penn. met den eersten ende dat met een custingbrijeff op huyden gepasseert, jnnehoudende een somme van vijftienhondert ca. guldens, te betaelen staende met driehondert ca. guldens op Meije dage 1660, beneffens dí aenvaerdinge van t vercochte gereet ende hondertvijftich guldens s jaers, boven twaelff guldens tot speldegelt, twee silvere duikatons voor den Armen ende seven guldens thien stuvers ten gelage, alles sonder fraude. Toirconden geth. op den


28
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Steven Janss van Amerongen, backer, wonende althans alhyer tot Benthuyssen, verclaerende uijtterhant gecocht te hebben jegens:
Gerritgen Aelbrechtsdr., wede. v. za. Pr. Sijmonss Oosthouck, wonende jn desen dorpe, een huijs ende erve, staende ende gelegen opt Oosteijnde van desen dorpe, belent ten oosten Jan Prs. Verkade, ten zuijden de Nieuwe Wech, ten westen den Heerwech, ende ten noorden Willem Heijndricxss Cas met Claesgen Aelbrechtsdr., te verongelden voor een hondt, ende bekende hij comparant voornt. uijt saecke der zelver coope aen den voors. vercoopster ofte haere actie vercrijgende by desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van vijftienhondert ca. guldens, te xL grooten vlaems tí stuck, dí welcke hij comparant, mitsgaders Gerrit Willemss Backer, wonende tot Segwaert, ende Corn. Janss van Amerongen, schepen alhyer tot Benthuyssen, huyden mede voor ons schout ende schepenen compareerden, die als penningborgen ende mede als principale schuldenaeren onder behoorl. renunchiatie der benefitien ordinis divisionis et excussionis de crachten ende werckinge van dijen, haer borgen bekent, belooffden te zullen betaelen met driehondert guldens op Meije dage van desen jaere xvjC sestich, beneffens dí aenvaerdinge van t voors. huijs ende erve gereet, ende voorts met termijn van hondertendevijftich guldens s jaers Meije dage xvjC eenensestich, díeerste termijn, geduirende sulcxs van jaere te jaere totte volle ende effectuele voldoeninge toe, ende dat telckens prechijs ten verschijndage jn vrijen suijveren gelden sonder eenigerhande kortinge, tí sij van verpondinge, beden, subventie, schattinge off eenige andre contribuitien, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn. hoe die genoemt ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn off noch souden mogen werden, al waert oock sulcxs, dat bij placcaeten off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gelijcke cooppenn. kortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lijden van alle voordeel ende prouffijt vandijen zij comparanten voornt. wel uijtdruckelicke renunchieerden ende affstant deden mits desen hijeronder, ende tot verseeckerheijt, mitsgaders naercominge van t gunt voors. staet verbindt hij cooper bij desen eerst special. t voors. huijs ende erve ende voorts general. beneffens sijnne borgen, alle haere goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, des soo belooft hij cooper sijnne borgen jnt geheel ende sij borgen elcxs den andren voor de gerechte helfte ter saecke deser borchtocht te jndemneren ende bevrijden als naer behooren onder verbande als voors. staat. Toirconden geteyckent op den 1e Juny 1660.

29
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Corn. Corneliss Craen ende Heijndrick Joosten Morael, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Arien Arienss Vrijenoock, woonende alhyer tot Benthuyssen, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouven van:
Wm. Huijbrechtss Keijser, mede wonende alhyer tot Benthuijssen, een partije slachturflant off waater, sijnde het noortwaertsche gedeelte van een partye van vyftalff hont, zulcxs het zelve met een willige pootge afgepaelt staat, te verongelden voor twee hondt vijffentwintich roeden, gelegen aen den Hoogenboom in desen heerlicht. van Benthuyssen, belent ten oosten Cornelis Francken, ten westen Wouter Claess Dwaling, ten zuijden Jan Adriaenss Vrijenoock, ende ten noorden Jan Cornss van de Geneuchten, vrij als buijrlanden, wyders met zodanige conditien, voordeelen, dienstbaerheden ende waaringen als de oude bryeven ende bescheijden daer van synde, jnnehouden ende medebrengen, die off copie anthentijcq van dijen voor zooveel die desen aengaen ende hij comparant in handen heeft den cooper met alle het recht van dijen bij desen werden getransporteert ende overgelevert, omme bij hem daer mede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden, off hij comparant het selffs waere, Belovende hij comparant voornt. tí voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaeringe die daerop geduirende den tijt sijns eijgendoms souden mogen sijn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van sijn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende d selve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te sijn den laetsten penn. metten eersten ende dat met een custingbrijeff op huijden gepasseert, jnnehoudende een somme van vierhondert ca. guldens, te betaelen staende op vijer achtereenvolgende Meije dagen bij egale portie, ende sulcxs Meije 1660 dí eerste, boven twee silvere duikatons tot speldegelt, alles ter goeder trouwen. Toirconden geth. op den


30
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is:
Willem Huijbrechtss Keijser, wonende alhijer tot Benthuyssen, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden gecocht te hebben jegens:
Arijen Arijenss Vrijenoock een partije slachturflant off waater, sijnde het noortwaertsche gedeelte van vijer hont vyftich roeden, sulcxs het zelve met een willige tootgen afgepaelt staat, te verongelden voor twee hondt vijffentwintich roeden, gelegen bij den Hoogenboom in dese heerlicheijt, belent ten oosten Corn. Francken, ten westen Wouter Claess Dwaling, ten zuijden Jan Adriaenss Vrijenoock, ende ten noorden Jan Cornss van de Geneuchten, ende bekende hy comparant voornt. uijt saecke der zelver coope aen den voors. vercooper ofte sijns actie vercrijgende by desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van vijerhondert ca. guldens, te xL grooten vlaems tí stuck, dí welcke hij comparant, mitsgaders Corn. Corneliss Craen ende Corn. Janss Bovenwater, mede woonende alhyer tot Benthuyssen, huijden mede voor ons schout ende schepenen compareerden, die als penningborgen ende mede als principale schuldenaeren onder behoorl. renunchiatie der benefitien ordinis divisionis et excussionis de crachten van dijen, haer borgen bekent, zoo zij verclaerden, belooffden te sullen betaelen op vijer achtereenvolgende Meije dagen bij egale portie ende sulcxs Meye dage xvjC sestich dí eerste, geduirende sulcxs van jaere te jaere totte volle ende effectuele voldoeninge toe, ende dat telckens prechijs ten verschyndage ofte andersints van de verschene ende onbetaelde custinge te betaelen jntrest jegens den penn. twintich, sonder dat sij comparanten onder eenich pretext haere verschene custing onder haer langer zullen mogen behouden dan het den houder dese gelieven zal, vrijes gelts van alles, tí sy van verpondinge, beden, subventie, schattinge ofte eenige andre contribuitien, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn. hoe die genoemt ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn off noch souden mogen werden, al waert oock sulcxs, dat bij placcaeten off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gelijcke cooppenn. kortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lyden van alle voordeel ende prouffijt vandijen zij comparanten voornt. wel expressel. renunchieerden ende afstant deden mits desen hijeronder, ende tot verseeckerheijt, mitsgaders naercominge van alle t gunt voors. staet verbint hij cooper by desen eerst special. t voors. gecocht ende voorts general. beneffens sijnne borgen, alle haere goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dí selve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, des soo belooft hij cooper synne borgen jnt geheel ende sij borgen elcxs den andren voor de gerechte helfte ter saecke deser borchtocht te jndemneren ende bevrijden als naer behooren onder verbande als voors. staat. Toirconden geth. op den 1e Junij 1660.

31
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Arij Samuelss de Cock ende Thijs Bouwenss, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is:
Gerrit Heijndricxss van Thol, onsen jnwonende buijrman, verclaerende uytterhant vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende by desen aen ende ten behouven van:
Adriaentge Claes, jonge dochter, een stuckge ofte erffge lants, gelegen aen desen dorpe van Benthuyssen, zulcxs het zelve jegenwoordich met paeltgens ten zuyden ende noorden afgepaelt staet, te verongelden voor vijftich roeden, belent ten noorden de Heerwech, ten oosten Corn. Prss Verkaden, ten zuyden ende westen den vercooper selffs, vrij als buijrlanden, met conditie, dat tot allen tytden hij comparant ende de coopster vermogen zullen dit vercochte te mogen separeren van t lant van den vercooper met een slootge ofte heijningen zulcxs sy den andren bequaemel. zullen cunnen verstaen ende verdre conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als de respective oude waerbrijeven ende andre bescheijden daer van sijnde, jnnehouden ende medebrengen, die den coopster met alle het recht van dijen by desen werden getransporteert, omme by haer daer mede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden, off het den cooper selffs waere, Belovende hij comparant voornt. tí voors. vercochte te vrijen ende waaren van alle kommer ende beswaeringe die daerop geduirende den tijt syns eijgendoms daerop gebracht ofte gestelt, onder generael verbant van sijn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te zijn den laetsten penn. metten eersten ende dat met custingbrijeff op huijden gepasseert, jnnehoudende een somme van hondert vijffensestich ca. gulden, te betaelen staende met vijffentwintich gulden op St. Jacobj dage van desen jaere 1660 gereet, ende gel. vijffentwintich guldens s jaers, alles ter goeder trouwen. Toirconden geth. op den 8e Junij 1660.


32
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is:
Adriaentgen Claes, jonge dochter, wonende alhyer tot Benthuijsen, verclaerende uijtterhant gecocht te hebben jegens:
Gerrit Heijndricxss van Thol, onsen jnwonende buijrman, een erffge ofte stuckge lants, gelegen aen desen dorpe van Benthuyssen, sulcxs het zelve jegenwoordich met paeltgens ten zuijden ende noorden afgepaelt staet, belent ten noorden den Heerwech, ten oosten Corn. Prss Verkade, ten zuyden ende westen den vercooper selffs, ende bekende zij comparante voornt. uijt saecke der zelver coope aen den voors. vercooper ofte zijns actie vercrijgende by desen wel ende deuchdelicken schuldich te wesen een somme van hondert vijfensestich ca. guldens, dí welcke zij comparante belooffden te zullen betaelen met vyffentwintich guldens op St. Jacobj dage van desen jaere 1660 gereet, ende gel. vyffentwintich guldens sjaers St. Jacobj 1661 dí eerste termijn, geduirende zulcxs van jaere te jaere totte volle ende effectuele voldoeninge toe, uijtgesondert het laetste jaer vijftien guldens ende dat telckens prechijs ten verschyndage jn vrijen suyveren gelde, sonder eenigerhande kortinge, tí sij van verpondinge, beden, subventie, schattinge ofte eenige andre contribuitien, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn. hoe die genoemt ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn off noch souden mogen werden, al waert oock sulcxs, dat bij placcaten off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gelijcke cooppenn. kortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lijden van alle voordeel ende prouffijt vandijen zij comparante voornt. wel uijtdruckel. renunchieerden ende afstant deden mits desen hijeronder, ende tot verseeckerheijt, mitsgaders naercominge van t gunt voors. staet verbindt zij comparante bij desen eerst specialick t voors. vercochte lant ende voorts general. haer persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren. Toirconden desen bij schout ende schepenen geteyckent op den 8e Junij 1660.

33
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Thys Bouwenss ende Jacob Dircxss van Venegie, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen sijn:
Jan ende Corn. IJsbrantszonen, wonende aen den Hogenboom in dese heerlicheijt, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden vercocht te hebben ende opdrouchen dienvolgende by desen aen ende ten behouven van:
Arij Claess Dwaling, mede wonende aen den Hogenboom alhyer tot Benthuyssen, drie partijen slachturflant, gelegen omtrent de Coorenmoolen in desen ambachte, tí samen te verongelden voor elff hond derthiendalve roeden, belent de twee partijen ten oosten Arij Leendertss Cooninck, ten westen Wm. Claess van Poelgeest, Jan Bruynen van der Lies ende zij comparanten selffs, ten zuijden Allersvaert met Wm. Claess van Poelgeest, ende ten noorden de Cruijsvaert ende Jan Bruijnen voors., ende het derde partye, belent ten oosten Dirck Gerritss Langendam, ten zuijden ende westen Arij Leendertss Cooninck, ende ten noorden de Cruijsvaert, vrij als buijrlanden, wijders met zodanige conditien, voordeelen, dienstbaerheyden ende waaringen als de oude brijeven ende bescheijden daer van sijnde, jnnehouden ende medebrengen, die off copie authentycq van dijen voor zoo veel die desen aengaen ende zij comparanten in handen hebben den cooper met alle het recht van dijen bij desen werden getransporteert ende overgelevert, omme bij hen daer mede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden, off zij comparanten het selffs waeren, Belovende sij comparanten voornt. tí voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaeringe die daerop geduirende den tijt haers eijgendoms souden mogen sijn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van haere comparanten persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekenden zij comparanten voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te syn den laetsten penn. metten eersten ende dat met een custingbrijeff op huyden gepasseert, jnnehoudende een somme van driehondert sessendertich ca. guldens, te betaelen op vijff achtereenvolgende Meye dage bij egale portie ende sulcxs Meye dage 1660 dí eerste boven twee silvere duikatons tot speldegelt. Toirconden geth. op den 6e July 1660.


34
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Arij Claess Dwaling, wonende aen den Hogenboom jn dese heerlicheijt, verclaerende jnt oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden gecocht te hebben jegens:
Jan ende Corn. Ysbrantszonen, gebroeders, mede wonende aen den Hogenboom alhyer tot Benthuyss, drie partijen slachturflants, gelegen omtrent de Coorenmoolen alhijer van Benthuyssen, tí samen te verongelden voor elff hondt derthiendalve roeden, belent de twee partijen ten oosten Arij Leendertss Cooninck, ten westen Wm. Claess van Poelgeest, Jan Bruijnen van der Lies ende de vercoopers selffs, ten zuyden Allersvaert met de voors. Willem Claess, ende ten noorden de Cruijsvaert ende d voorn. Jan Bruijnen, ende het derde partye, belent ten oosten Dirck Gerritss Langendam, ten zuyden ende westen Arij Leendertss Cooninck, ende ten noorden de Cruijsvaert, ende bekende hij comparant voornt. uyt saecke der zelver coope van den voors. vercoopers ofte haers actie vercrijgende bij desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van driehondert sessendertich ca. guldens, te xL grooten vlaems tí stuck, de welcke hij comparant, mitsgaders Corn. Sijmonss Bon ende Corn. Francken, huijden mede voor ons schout ende schepenen compareerden, die als penningborgen ende mede als principale schuldenaeren onder behoorl. renunchiatie der benefitien ordinis divisionis et excussionis de crachten van dijen, haer borgen bekent, zoo sij verclaerden, belooffden te sullen betaelen met een gerechte vijffde paert van dijen op Meije dagen van desen jaere xvjC sestich gereet ende gelycke vijffde paert sí jaers Meye dage xvjC een ende sestich dí eerste termijn, geduirende sulcxs van jaere te jaere tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, ende dat telckens prechijs ten verschyndage ofte andersints van de verscheenen ende onbetaelde custinge te betaelen jntrest jegens den penn. twintich, sonder onder dat pretext haere verschene custingpenn. langer onder haer mogen behouden dan het den houder dese gelieven zal, vrijes gelts van alles, tí sy van verpondinge, beden, subventien, schattinge ofte eenige andre contribuitien, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn. hoe die genoemt ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn off alsnoch souden mogen werden, al waert oock sulcxs, dat bij placcaeten off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gelycke cooppenn. kortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lijden van alle voordeel ende prouffijt vandijen zij comparanten voornt. wel uijtdruckelicke renunchieerden ende afstant deden mits desen hijeronder, ende tot verseeckerht., mitsgaders naercominge van t gunt voors. staet verbint hy cooper by desen eerst special. t voors. gecocht ende voorts general. beneffens zijne borgen, alle haere goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, des zoo belooft hy cooper zynne borgen int geheel ende zij borgen elcxs den andren voor de gerechte helfte ter saecke deser borchtocht te indemneren ende bevrijden als naer behooren onder voors. verband. Toirconden geth. op den 6e Julij 1660.

35
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Thijs Bouwenss ende Jacob Dircxss van Venegie, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen syn:
Jan ende Corn. IJsbrantszonen, wonende alhyer tot Benthuyssen, verclaerende by desen wettel. detransporteert, gecedeert ende in vrijen eygendommen op te dragen aen ende ten behouven van:
de voogden vant weeskint van Corn. Gilliss den Haen ende zulcxs ten behouven van t selve weeskint een besegelde custingbrijeff, verleden ende gepasseert bij Arij Claess Dwaling, als principael, Corn. Sijmonss Bon met Corn. Francken, als borgen ende mede principael, jnnehoudende noch een somme van tweehondert achtensestich ca. guldens, ende sestien stuvers, te betaelen staende op vyer eerstcomende ende achtereenvolgende Meije dagen by egale portie ende sulcxs Meye dage van desen Ao. XvjC eenensestich dí eerste, geduirende zulcxs van jaere te jaere tote volle ende effectuele voldoeninge toe, spruijtende uijt coope van drie partije slachturflants, gelegen omtrent de Coorenmoolen jn desen ambachte, tí samen te verongelden voor elff hondt derthiendalve roeden, alles naerder blyckende by dezelve custingbrijeff daer op dese jegenwoordige is getransficxeert ende deursteecken, ende dat met alle het recht toe ende aenseggen van dijen omme bij tí voors. weeskint daer mede alles gedaen, gewonnen ende verlooren te werden off zy comparanten voornt. het selffs waeren, Belovende zij comparanten de voors. getransporteerde custingpenn. te vrijen ende waeren ende zulcxs selffs goet te doen, op te leggen ende te betaelen, alles wes tí voors. weeskint tí sij bij evictie vant voors. hypotheecq, jnsolventheijt van de debiteuren, ofte eenichsints anders te kort souden mogen comen, onder generael verbant van haere comparanten persoon ende goedren, roerenden, onroerenden, jegenwoordich ende toecomende egeen uytgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eyntel. bekenden zij comparanten voornt. ter saecke deser transporte, cessie ende overgifte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te zijn den laetsten penn. metten eersten ende dat met een somme van tweehondert sevenendertich guldens ende vyer stuvers jn gereden gelden, alles sonder fraude. Toirconden geth. op den 6e July 1660.

36
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Thys Bouwenss ende Jacob Dircxss van Venegie, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Leendert Huijbrechtss Conijnenb., wonende alhijer tot Benthuyssen, verclaerende uijtterhant vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende by desen aen ende ten behouven van:
Pr. Dircxss Keijser ende Wm. Prss Jongen Burger, tesamen ende elcxs voor de helfte drie stucken hoijlants, gelegen beneffens den andren in de Oude Polder alhijer tot Benthuijssen, tí samen te verongelden voor acht hondt, te weeten d voors. Pr Dircxss het zuytwaertsche gedeelte dwers af ende d voorn. Wm. Dircxss het noortwaertsche gedeelte mede dwers aff, belent jnt geheel ten oosten Dirck Prss Konijnenburch, ten noorden Pr. Sijmonss Backer, ten westen Pr. Berckel, ende ten zuijden de Meleweetering, vrij als buijrlanden, wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als de respective oude waerbrijeven ende andre bescheijden daer van sijnde, jnnehouden ende medebrengen, die de coopers met alle het recht van dijen bij desen werden getransporteert ende overgelevert, omme bij hun daer mede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden, off hij comparant het selffs waere, Belovende hij comparant voornt. tí voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaeringe die daerop geduirende den tijt sijns eijgendoms gebracht ofte gestelt souden mogen sijn, onder generael verbant van zijn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekenden hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te zijn den laetsten penn. metten eersten ende dat met een custingbrijeff op huijden gepasseert, jnnehoudende een somme van tweeduijsent ca. guldens, te betaelen staende met tweehondert vijftich guldens op St. Jacobj dage off uijtterl. alle veene Kermis van desen jaere 1660 gereet, ende voorts op vyff achtereenvolgende St. Jacobj dage off veene Kermisse telckens jaere driehondert guldens, boven drie rijcxdaelders voor de Armen alhyer ende een rijcxdaelder voor den vercoopers pille, alles sonder fraude. Toirconden geth. op den 6e July 1660.


37
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen syn:
Pieter Dircxss Keijser ende Willem Prss Jongenburger, onse jnwonende buijrluijden, verclaerende uijtterhant gecocht te hebben jegens:
Leendert Huijbrechtss Conijnenburch, mede wonende alhyer tot Benthuijssen, drie partijtgens hoijlants, gelegen in de Oude Polder alhijer tot Benthuyssen beneffens den andren, tí samen te verongelden voor acht hondt, belent ten oosten Dirck Prss Conijnenburch, ten noorden Pr. Sijmonss Backer, ten westen Pr. Berckel, ende ten zuijden de Meleweetering, ende bekenden zy comparanten voornt. elcxs een voor al ende int geheel als principael onder expresse renunchiatie der benefitie de duobis vel pluiribus reis debendi de crachte van dijen, haer comparanten volcomentl. bekent, zoo sij verclaerden uijt saecke der zelver coope aen den voors. vercooper ofte sijns actie vercrijgende by desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van tweeduijsent ca. guldens te xL grooten t stuck, dí welcke sij comparanten belooffden te zullen betaelen met tweehondert ende vyftich guldens op St. Jacobj dage ofte uijtterl. alle veene Kermis van desen jaere 1660 gereet, ende voorts vijff achtereenvolgende St. Jacobj dagen off alle veene Kermis telcken jaere driehondert guldens, ende het laetste jaer sijnde het seste termijn tweehondert vijftich guldens, ende dat telckens uijtterlicke alle veene Kermis off andersints van de verschene ende onbetaelde custingtermijnen te betaelen jntrest jegens den penn. twintich te reeckenen telckens van St. Jacobj dage aff geduirende, sulcxs tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, sonder onder dat zij comparanten onder eenich pretext haere verscheene custingpenn. langer onder haer zullen mogen behouden dan het den houder deses gelieven zal, vrijes gelt van alles, tí sy van verpondinge, beden, subventie, schattinge ofte eenige andre contribuitie, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn. hoe die genoemt ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen zijn off noch souden mogen werden, al waert oock sulcxs, dat bij placcaeten off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gelijcke cooppenn. kortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lijden van alle voordeel ende prouffijt vandijen zij comparanten voornt. wel expressel. renunchieerden ende afstant deden mits desen hyeronder, ende tot verseeckerheijt van alle tí gunt voors. staet verbinden zij comparanten voornt. eerst special. t voors. gecochte lant ende voorts general. beneffens haere respective persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, alle sonder fraude. Toirconden geth. op den 6e July 1660.

38
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Thys Bouwenss ende Jacob Dircxss van Venegie, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Wm. Dircxss Dobbe, timmerman, wonende alhyer tot Benthuysen, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden vercocht te hebben ende opdrouchen dienvolgende bij desen aen ende ten behouven van:
Pr. Cornss Coij, woonende in de Benthooren, twee partijen slachturflant off waater, gelegen beneffens den andren in den Hem in dese heerlicheijt van Benthuyssen, tí samen te verongelden voor een mergen ses hondt, belent het eene partije ten oosten Corn. Ingnaertss, ten zuijden Cornelis Willemss Keijser, ten westen Jan Adriaenss van Thol, ende ten noorden Corn. Gerritss, ende het tweede ten oosten Corn. Ingnaertss, ten zuijden ende westen Corn. Gerritss, ende ten noorden Corn. Willemss Croon, beijden vrij als buijrlanden, wijders met zodanige conditien, voordeelen, dienstbaerheijden ende waaringe als de oude brijeven ende bescheijden daer van sijnde, jnnehouden ende medebrengen, die den cooper met alle het recht van dijen bij desen werden getransporteert ende overgelevert, omme bij hem daer mede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden, off hij comparant het selffs waere, Belovende hij comparant voornt. t voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaeringe die daerop zedert de jongste voorgaende waeringe gebracht ende gestelt souden mogen sijn, onder generael verbant van zijn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondt., stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te zijn den laetsten penn. metten eersten ende dat met een custingbrijeff op huyden gepasseert, jnnehoudende een somme van hondert negenenveertich ca. guldens, te betaelen staende op vijff eerstcomende ende achtereenvolgende St. Jacobj dagen bij egale portie ende sulcxs St Jacobj 1660 d eerste, boven een silvere duikaton tot speldegelt, alles sonder fraude. Toirconden geth. op den


39
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Pr. Cornss Coij, wonende in den ambachte van de Benthooren, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden gecocht te hebben jegens:
Willem Dircxss Dobbe, timmerman alhijer tot Benthuyssen, twee partijen slachturflant off waeter, gelegen beneffens den andren in den Hem in dese heerlicheijt, tí samen te verongelden voor een mergen ses hondt, belent het eene partije ten oosten Corn. Ingnaertss, ten zuijden Corn. Willemss Keyser, ten westen Jan Adriaenss van Thol, ende ten noorden Corn. Gerritss, ende het andre partije ten oosten Corn. Jngnaertss, ten zuyden ende westen Corn. Gerritss, ende ten noorden Corn. Willemss Croon, ende bekenden hij comparant voornt. uijt saecke der zelver coope aen den voors. vercooper ofte sijns actie vercrijgende bij desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van hondert negenenveertich ca. guldens, dí welcke hij comparant, mitsgaders Jooris Claess van Leeuwen ende Willem Heijndricxss Cas, huijden mede voor ons schout ende schepenen compareerden, die als penningborgen ende mede als principale schuldenaeren onder behoorl. renunchiatie der benefitien ordinis divisionis et excussionis de crachten van dijen, haer borgen bekent, zoo sij verclaerden, belooffden te zullen betaelen op vijff eerstcomende ende achtereenvolgende St. Jacobj dagen bij egale portie ende sulcxs St Jacobj 1660 d eerste, ende geduirende zoo van jaere te jaere totte volle ende effectuele voldoeninge toe, ende dat telckens prechijs, ofte bij faulte van dijen te betaelen intrest jegens den penn. twintich, sonder dat zij comparanten onder eenich pretext haere verscheene custingpenn. langer onder haer sullen mogen behouden dan het den houder deses gelieven zal, vrijes gelts van alles, tí sy van verpondinge, beden, subventie, schattinge ofte eenige andre contribuitien, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn. hoe die genoemt ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn off noch souden mogen werden, al waert oock zulcxs, dat bij placcaeten off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gelycke cooppenn. kortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lijden van alle voordeel ende prouffijt vandijen sij comparanten voornt. wel expressel. renunchieerden ende afstant deden mits desen hijeronder, ende tot verseeckerheijt, mitsgrs. naercominge van alle tí gunt voors. staet verbint hij cooper bij desen eerst specialicken t voors. gecochte ende voorts beneffens syne borgen general. alle haere goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dí selve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, des soo belooft hij, Pr. Cornss, sijn borgen int geheel ende sijn borgen elcx den andren voor de gerechte helfte ter saecke deser borchtochte te jndemneren ende bevrijden, onder verbant als voors. staet. Toirconden geth. op den 6e July 1660.

40
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Thijs Bouwenss ende Jacob Dircxss van Venegie, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Govert Claess Conijnenburgh, wonende op den Hil alhijer tot Benthuijsen, verclaelaerde int openbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouven van:
Jan Gerritss van Leeuwen, een partijtgen goet veenlants, gelegen in de Lange Weeren alhijer tot Benthuijsen, te verongelden volgens het mergenbouck voor vijer hondt ende thien roeden, belent ten oosten Pr. Maertenss Hoochbrugge met Corn. Willemss Keijser, ten zuijden ende westen Corn. Inggenaertss, ende ten noorden de cooper selffs, vrij als buijrlanden, wijders met zoodanige conditien, servituyten, dienstbaerheijden ende waaringe als begrepen staen jn de oude brijeven ende bescheijden daer van sijnde, die off copie authentijcq van dijen den cooper volgen zal, omme bij hem daer mede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden, off hij comparant het selffs waere, Belovende hij comparant voornt. t voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaringe die daerop zedert de jongste voorgaende waaringe gebracht ofte gestelt souden mogen sijn, onder generael verbant van zijn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Ten laesten bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. metten eersten ende dat met een custingbrieff op huijden gepasseert, jnnehoudende een somme van sevenhondert ende vyftich ca. guldens, te betaelen staende volgens dezelve custingb. boven twee rijcxdaelders tot speldegelt, alles sonder fraude. Toirconden geth. op den


41
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Jan Gerritss van Leeuwen, wonende op den Hil alhijer tot Benthuijssen, verclaerden int oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden gecocht te hebben jegens:
Govert Claess Conijnenburch, een partijtgen goet veenlants, gelegen in de Lange Weeren alhijer tot Benthuijssen, te verongelden volgens het mergenb. voor vijer hondt ende thien roeden, belent ten oosten Pr. Maertenss Hoochbrugge met Corn. Willemss Keijser, ten zuijden ende westen Corn. Inggenaertss, ende ten noorden hij comparant zelffs, ende bekende hij comparant voornt. uijt saecke der selver coope aen den voors. vercooper ofte sijns actie vercrijgende bij desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van sevenhondert ende vijftich ca. guldens, te xL grooten vlaems t stuck, de welcke hij comparant, mitsgaders Pr. Pieterss Vermeulen, wonend op de Hogeveen, ende Corn. Ingnaertss, woonend alhijer tot Benthuijsen, huijden mede voor ons schout ende schepenen compareerden, die als penn. borgen ende mede als principale schuldenaren onder behoorel. renunchatie van de benefitien ordinis divisionis et excusionis de crachten van dijen, haer borgen bekent gemaect, beloofden te sullen betaelen met een gerechte seste paert van dijen op St. Jacobj dage van desen jaere 1660 gereet, ende gelijcke seste paerts sí jaers St. Jacobj dage 1661 de eerste termijn, geduirende sulcxs van jaere te jaere totte volle ende effectuele voldoeninge toe, ende dat ijder termijn prechijs ten voors. verschijndage off andersints daer van te betaelen intrest jegens den penn. twintich, sonder eenich pretext de cooppenn. ofte eenich gedeelte van dijen langer onder haer te mogen behouden dan het den vercooper ofte sijns actie vercrijgende gelieven zal, ende dat vrijes gelts van alles, t sij van verpondinge, beden, subventie, schattinge, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn. hoe die genoemt ende bij wien die alrede ommegeslagen sijn off noch souden mogen werden, al waert oock sulcxs, dat bij placcaten off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gel. cooppenn. cortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lijden van alle voordele ende prouffijt vandijen zij comparanten voornt. wel expressel. renunchieerden ende afstant deden mits desen hieronder, ende tot verseeckerheijt, mitsgaders naercominge van t alle tí gunt voors. staet verbint hij cooper eerst special. tí voors. gecochte lant ende voorts generael beneffens sijne borgen alle hare goederen, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, des soo belooft hij cooper sijne borgen elcx den anderen voor de gerechte helfte ter saecke deser borchtocht te jndemneren ende bevrijden als naer behooren, onder verbanden als voors. staet. Toirconden desen geth. op den 6e July 1660.

42
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Thijs Bouwenss ende Jacob Dircxss van Venegie, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Jochim Alewijnss, jegenwoordich wonende in Gelderswouw in den ambachte van Soeterwouw, verclaerende uijtterhant vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende by desen aen ende ten behouven van:
Wouter Corneliss Bijl, schepen tot Segwaert, een stuck veenlants, gelegen in de Lange Weeren alhyer tot Benthuyssen, te verongelden voor vijer hondt vijerensestich ende een halve roede, met een schuijr daer op staende, belent ten zuyden Neeltgen Jansdr., wedue van Gerrit Hijselendoorn, ten westen Corn. Maertenss Hochbrugge, ten noorden Jan Pieterss Verkade, ende ten oosten de Hogeveensche Vaert, vrij als buijrlanden, wijders met zodanige conditien, servituyten, vrijdommen ende waaringe als begrepen staen jn de respective oude waerbrijeven ende andre bescheijden daer van sijnde, die den cooper met alle het recht van dijen by desen werden getransporteert ende overgelevert, omme bij hem daer mede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden, off hij comparant het selffs waere, Belovende hij comparant voornt. tí voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaaringe die daerop zedert de jongste voorgaende waaringe gebracht ofte gestelt souden mogen sijn, onder generael verbant van sijn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te sijn den laetsten penn. met den eersten ende dat met een somme van derthienhondert ca. guldens, te betaelen in dese loopende maent Meije van desen jaere xvjC sestich, ofte uijtterlicke een maent daer aen, al teffens ende int geheel in gereden gelden, alles sonder fraude. Toirconden geth. op den 6e July 1660.

43
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Corn. Corneliss Craen ende Arij Samuelss de Cocq, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicheijt van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen zijn:
de Ed. Wm. van Swieten, secretaris van den ambachte van Segwaert, ende Arij Janss van der Helm, wonende alhyer tot Benthuijssen, beyde oomen ende testamentaire voochden over de naergelaete weeskinderen van za. Pr. Janss van der Helm, laetst gewoont hebbende ende overleden sijnde tot Schiedam, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden vercocht te hebben ende opdrougen dienvolgende by desen aen ende ten behouven van:
Jan Corneliss Vrijenoock, een schuyr, staende aen den Otwech alhyer tot Benthuijssen, te verongelden voor vijffenseventich roeden, belent ten oosten Heijndrick Adriaenss Geleveen, ten noorden den Otwech, ten zuijden ende westen Pr. Pouwelss, vrij als buijrlanden, wijders met zodanige conditien, vrijdommen ende waaringe als de oude brijeven ende andre bescheijden daer van synde jnnehouden ende mede brengen, waernaer den cooper hen zal moeten reguleren ende gedragen, Belovende zij comparanten voornt. jn de voorgeroerde qualite tí voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaeringe die daerop zedert de jongste voorgaende waeringe gebracht ofte gestelt zouden mogen sijn, onder generael verbant van de voors. weeskindren persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekenden zij comparanten voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. metten eersten ende dat met een custingbrijeff op huijden gepasseert, jnnehoudende een somme van tweehondert ende sestich ca. guldens, te beth. staende op ses achtereenvolgende St. Jacobj dagen bij egale portie ende sulcxs St. Jacobj Ao. 1660 dí eerste, alles sonder fraude. Toirconden geteyckent op de 7e July 1660.


44
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Jan Corneliss Vrijenoock, onsen jnwonende buijrman, verclaerende jnt oopenbaer achtervolgende seeckre bes. voorwaerden gecocht te hebben jegens:
de testamentaire voochden over de weeskindren van za. Pr. Janss van der Helm, laetst gewoont hebbende ende overleden synde tot Schiedam, een schuijr, staende aen den Otwech alhyer tot Benthuijssen, te verongelden voor vijffenseventich roeden, belent ten oosten Heijndrick Adriaenss Geleveen, ten noorden den Otwech, ten zuijden ende westen Pr. Pouwelss, ende bekende hij comparant voornt. uijt saecke der selver coope aen de voors. vercoopers ofte hare actie vercrijgende by desen wel ende deuchdelicke schuldich te wesen een somme van tweehondert ende sestich ca., te xL grooten vlaems tí stuck, d welcke hij cooper, mitsgaders Wm. Dircxss Hogeveen, ende Jan Willemss, schoemaecker, huijden mede voor ons schout ende schepenen compareerden, die als penningborgen ende mede als principale schuldenaren onder behoorl. renunchatie der benefitie ordinis divisionis et excusionis de crachten van dijen, haer borgen bekent, soo zij verclaerden, belooftden te zullen betaelen op ses achtereenvolgende St. Jacobj dage bij egale portie ende sulcxs St. Jacobj dage van desen jaere xvjC sestich dí eerste, geduirende sulcx van jaere te jaere totte volle ende effectuele voldoeninge toe, ende dat ijder termijn prechijs ten verschijndage off andersints zullen zij comparanten gehouden sijn van den verschijndach aff te betaelen jntrest jegens den penn. twintich, sonder dat zij comparanten onder eenich pretext haere verscheene custingpenn. langer onder haer zullen mogen behouden dan het de vercoopers ofte haere actie vercrijgende gelieven zullen, vrijes gelts van alles, t sy van beden, subventie, schattinge, verpondinge ofte eenige andre contribuitien, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn. hoe die genoemt ende by wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn ofte alsnoch souden mogen werden, al waert oock sulcxs, dat bij placcaeten off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gelijcke custingpenn. kortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lijden van alle voordeel ende prouffijt vandijen zij comparanten voornt. wel uijtdruckel. renunchieerden ende afstant deden mits desen hyeronder, ende tot verseeckerheijt, mitsgaders naercominge van tí gunt voors. staet verbint hij cooper eerst specialicke tí voors. gecochte ende voorts general. sijn persoon ende alle synne verdre goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondt., stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren. Toirconden geth. op den 7e July 1660.

45
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Corn. Corneliss Craen ende Arij Samuelss de Cocq, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicheijt van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen sijn:
de Ed. Wm. van Swieten, secretaris van den ambachte van Segwaert, ende Arij Janss van der Helm, wonende alhijer tot Benthuijssen, beijde oomen ende testamentaire voochden over de naergelaete weeskindren van za. Pieter Janss van der Helm, laetst gewoont hebbende ende overleden synde tot Schijedam, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre bes. voorwaerden vercocht te hebben ende opdrougen dienvolgende by desen aen ende ten behouven van:
Pr. Pouwelss, onsen jnwonende buijrman, ofte sijns actie vercrijgende, een partije slachturflant off waater, gelegen int IIIIe bon in dese heerlicheijt, te verongelden voor acht hondt vijfenseventich roeden, belent ten oosten Pr. Adriaenss Geleveen, ten westen Claes Wmss Keyser cum socijs, ten noorden den cooper selffs, ende ten zuijden de Meleweetering, vrij als buijrlanden, wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als de oude brijeven ende andre bescheijden daer van sijnde jnnehouden ende mede brengen, die den cooper met alle het recht van dijen bij desen werden getransporteert ende overgelevert omme bij hem daer mede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden, off zij comparanten in qualite voors. selffs waeren, Belovende sij comparanten voornt. in de voorgeroerde qualite tí voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaeringe die daerop geduirende den tijt haers eijgendoms in eijgener manieren gebracht ofte gestelt souden mogen sijn, onder generael verbant van de voors. weeskindren persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekenden zij comparanten voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te sijn den laetsten penn. metten eersten ende dat met een custingb. op huijden gepasseert, jnnehoudende een somme van driehondert ca. guldens, te betaelen staende volgens dezelve custingbrijeff, alles sonder fraude. Toirconden geth. op den 7e July 1660.


46
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Pr. Pouwelss, onsen jnwonende buijrman, verclaerende jnt oopenbaer achtervolgende seeckre bes. voorwaerden gecocht te hebben jegens:
de voochden over de naergelaete weeskindren van za. Pr. Janss van der Helm, een partije slachturflant off waater, gelegen int iiije bon in dese heerlicheijt, te verongelden voor acht hondt vifjfenseventich roeden, belent ten oosten Pr. Adriaenss Geleveen, ten westen Claes Willemss Keijser cum socijs, ten noorden hij comparant selffs, ende ten zuijden de Meeleweetering, ende bekende hij comparant voornt. uijt saecke der zelver coope aen de voors. vercoopers ofte haere actie vercrijgende by desen wel ende deuchdelicken schuldich te wesen een somme van driehondert ca. guldens, te xL grooten vlaems tí stuck, d welcke hy comparant, mitsgaders Gerrit Heijndricxss van Thol ende Pr. Dircxss Keyser, wonende alhijer tot Benthuijsen, huijden mede voor ons schout ende schepenen compareerden, die als penningborgen ende mede als principale schuldenaeren onder behoorlicke renunchiatie der benefitien ordinis divisionis et excussionis de crachten van dijen, haer borgen bekent, zoo sij verclaerden, belooffden te sullen betaelen op ses eerstcomende ende achtereenvolgende St. Jacobj dagen bij egale portien ende sulcxs St. Jacobj dage van desen jaere xvjC sestich dí eerste, geduirende soo voorts van jaere te jaere totte volle ende effectuele voldoeninge toe, ende dat ijder termijn prechijs ten verschijndage off andersints zullen sij comparanten gehouden sijn van den verschijndach aff te betaelen jntrest jegens den penn. twintich, sonder dat zij comparanten onder eenich pretext haere verscheene custingpenn. langer onder haer sullen moogen behouden dan het de vercoopers ofte haere actie vercrijgende gelieven zullen, vrijes gelts van alles, t sij van beden, subventie, schattinge, verpondinge ofte eenige andre contribuitien, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn. hoe die genoemt ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen zijn ofte noch souden mogen werden, al waert oock zulcxs, dat bij placcaeten off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gelijcke custingpenn. kortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lijden van alle voordeel ende prouffijt vandijen sy comparanten voornt. wel uijtdruckel. renunchieerden ende afstant deden mits desen hijeronder, ende tot verseeckerheijt, mitsgaders naercominge van alle tí gunt voors. staet verbindt hij cooper by desen eerst special. tí voors. gecochte ende voorts general., beneffens zijn borgen, alle haere goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, des zoo belooft hy cooper zijne borgen int geheel ende zij borgen elcxs den andren voor de gerechte helfte ter saecke deser borchtocht te jndemneren ende bevrijden als naer behooren, onder verbanden als voors. staet. Toirconden bij ons geteijckent op den 7e July 1660.

47
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Corn. Corneliss Craen ende Arij Samuelss de Cocq, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicheijt van Benthuyssen, ende wij, Heyndrick Copsma, schout van den ambachte van Segwt., . . . . . . . . . . . ., schepenen aldaer, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is:
Jacob Stuwaert, als getrouwt hebbende Arijaentgen Jansdr., wedue was wijlen Corn. Janss Keijser, onsen jnwonende buijrman, verclaerende uijtterhant vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende by desen aen ende ten behouven van:
Jan Baerentss Kerckering, scheepmaker, een huijs ende erve mette scheepmaeckerije, staende ende gelegen opt Westeijnde van desen dorpe, belent ten oosten Pr. Berckel, ten noorden Corn. Abrahamss van Alphen, ten westen de Slootwech, ende ten zuijden de Heerwech, vrij als buyrhuijss ende erven, item noch seeckre erff gelegen jn den ambachte van Segwaert jnt Blocklant, te verongelden voor een quartier, belent noortoost de Slootwechse waatering, zuijtoost Maerten Janss Sonnevelt, suytwest Pr. Janss Vermeer, ende noortwest Wm. Cornss Slootwech, sijnde mede vrij als buijrerven, wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als begrepen staen in de respective oude waerbrieven ende andre bescheijden daer van zijnde, die hij comparant aen den cooper met alle het recht van dijen by desen werden transporteerde ende overgaeff bij desen, omme bij hem daer mede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden, off hij comparant het selffs waere, Belovende hy comparant voornt. tí voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaeringe die daerop zedert den tijt sijns eijgendoms gebracht ofte gestelt souden mogen zijn, onder generael verbant van sijn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. met den eersten ende dat met een custingb. op huijden gepasseert, jnnehoudende een somme van tweeduijsent tweehondert ca. guldens, te betaelen staende met vyerhondert guldens op Meye dage 1660, beneffens de aenvaerdinge van t voors. huijs ende erve gereet, ende voorts met hondert vijftich guldens s jaers, doch telckens vijer maenden daer naer wel betaelt, boven een roosenobel tot speldegelt ende een rycxdaelder voor den vercoopers kindren. Toirconden geth. op den


48
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Jan Baarentss Kerckenring, scheepmaecker, althans wonende alhyer tot Benthuyssen, verclaerende uytterhant gecocht te hebben jegens:
Jacob Stuwaert, als getrouwt hebbende Arijaentgen Jansdr., wedue was van za. Corn. Janss Keijser, een huijs ende erve mette scheepmakerije, staende ende gelegen op Westeijnde van desen dorpe, belent ten oosten Pr. Berckel, ten noorden Corn. Abrahamss van Alphen, ten westen de Slootwech, ende ten zuijden de Heerwech, item noch seeckre erff gelegen jn den amb. van Segwt. jnt Blocklant, te verongelden voor een quartier, belent noortoost de Slootwechse watering, zuytoost Maerten Janss Sonnevelt, zuytwest Pr. Janss Vermeer, ende noortwest Wm. Corn. Slootwech, ende bekende hij comparant voornt. uijt saecke der zelver coope aen de voors. vercooper ofte sijns actie vercrijgende bij desen wel ende deuchdelicken schuldich te wesen een somme van tweeduijsent tweehondert ca. guldens, te xL grooten vlaems tí stuck, dí welcke hij comparant belooffden te zullen betaelen met vijer hondert guldens op Meije van desen jaere 1660, beneffens de aenvaerdinge van t vercochte gereet, ende voorts met termijnnen van hondert vyftich guldens s jaers Meije dage xvjC eenensestich dí eerste termijn, doch telckens uijtterlicke vijer maenden daernaer wel betaelt, ofte andersints ende bij gebreecke van dijen zal hij comparant gehouden zijn van de verscheenen ende onbetaelde custinge te betaelen jntreste jegens den penn. vijffentwintich, te reeckenen telckens van Meije dage aff tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, zonder dat hij comparant onder eenich pretext syne verscheene custinge langer onder hem zal mogen behouden dan het den houder deses gelieven zal, vryes gelts van alles, t sy van beden, subventie, schattinge, verpondinge ofte eenige andre contribuitien, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn. hoe die genoemt ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn ofte alsnoch souden mogen werden, al waert oock sulcxs, dat bij placcaeten off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gelijcke custingpenn. kortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lijden van alle voordeel ende prouffijt vandijen hy comparant voornt. wel uijtdruckel. renunchieerden ende afstant deden mits desen hyeronder, ende tot verseeckerht., mitsgaders naercominge van t gunt voors. staat verbindt hy comparant by desen eerst special. tí voors. gecochte met alle tí gunt daer op, ofte jn souden mogen werden bevonden, ende voorts general. syn persoon ende alle zijnne goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt. dese beneffens de schepenen geth. op den 7e July 1660.

49
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Corn. Cornss Craen ende Arij Samuelss de Cocq, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicheijt van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is:
Dirck Wmss van der Does, getrouwt hebbende de weduwe van Davit Claess de Haes, wonende op de Hogeveen, verclarende uijtterhant vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouven van:
Barent Aelbrechtss, mede wonend op de Hogeveen, de noortwaertsche helfte van een schuijr, staende op de Hil alhijer tot Benthuijssen, waervan de wederhelfte toecomt Jooris Claess, belent ten oosten de Willick, ten zuijden de voors. Jooris Claess, ten westen Maerten Adriaenss Jongenburger, ende ten noorden Corn. Jngenaertss, item noch een partijtge slachturflant, mede gelegen in den Hem, te verongelden voor achtalf hont, belent ten oosten de Willick, ten zuijden Jochum Cornss, ten westen ende noorden Maerten Adriaenss Jongenburger cum socijs, vrij als buijrlanden, wijders met zodanige conditien, servituijten, dienstbaerheijden ende waringe als oude waerbrijeven ende bescheijden daer van sijnde jnnehouden ende medebrengen, die off copie authentijcq van dijen den cooper volgen zal, omme bij hem daer mede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden, off hij comparant het selffs waere, Belovende hij comparant voornt. tí voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaringe die daerop zedert de jongste voorgaende waaringe gebracht ofte gestelt souden mogen sijn, onder generael verbant van sijn comparants persoon ende goederen, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Ten laetsten bekende hij comparant voornt. ter saecke der selver vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. metten eersten ende dat met een custingb. op huijden gepasseert, jnnehoudende een somme van tweehondert ca. guldens, te betaelen op vijer Jacobj dage bij egale portije als telckens een vijerde paert, alles sonder frauden. Toirconden geth. op den


50
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is:
Barent Aelbrechtss, mede woonende op de Hogeveen, verclaerende uytterhant gecocht te hebben jegens:
Dirck Willemss van der Does, getrouwt hebbende de weduwe van Davit Claess de Haes, de noortwaertsche helfte van een schuijr, staende op den Hil, waervan de wederhelfte toecomt Joris Claess, belent ten oosten de Willick, ten zuijden de voors. Jooris Claess, ten westen Maerten Adriaenss Jongenburger, ende ten noorden Corn. Jngnaertss, item noch een partijtge slachturflant, mede gelegen jn den Hem, te verongelden voor achtalf hont, belent ten oosten de Willick, ten zuijden Johan Cornss, ten westen ende noorden Maerten Adriaenss Jongenburger cum socijs, ende bekende hij comparant voornt. uijt saecke der selver coope aen den voors. vercooper ofte sijns actie vercrijgende bij desen wel een deuchdelicken schuldich te wesen somme van tweehondert ca. guldens, te xL grooten vlaems stuck, de welcke hij comparant voornt. belooffden te sullen betaelen met een gerechte vijerde paert van dijen op Ste. Jacobij dage van desen jaere 1660 gereet ende gelijcke vijerde paert sí jaers Ste. Jacobj dage 1661 de eerste termijn, geduirende sulcxs van jaere, totte volle ende effectuele voldoeninge toe, ende dat ijder termijn prechijs ten verschijndage off andersints daer van te betalen jntrest jegens den penn. twintich sonder eenich pretext de cooppenn. ofte eenich gedeelte van dijen langer onder hem te mogen behouden dan het den vercooper ofte sijns actie vercrijgende gelieven zal, ende dat vrijes gelts van alles, t sij van verpondinge, beden, subventie, schattinge, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn. hoe die genoemt ende bij wien die alrede ommegeslagen sijn off noch souden mogen werden, al waert oock sulcxs, dat bij placcaten off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gel. custingpenn. cortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lijden van alle voordeel ende prouffijt vandijen hy comparant voornt. wel uijtdruckel. renunchieerden ende afstant deden mits desen hieronder, ende tot verseeckerheijt, mitsgaders naercominge van t gunt voors. staet verbint hij cooper eerst special. tí voors. gecochte lant ende voorts general. alle sijn goederen, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren. Toirconden geth. op den 7e Julij 1660.

51
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Heyndrick Joosten Morael ende Arij Samuelss de Cocq, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Corn. Willemss Keijser, jegenwoordich regerende ambachtsbewaerder alhijer, verclaerende int oopenb. achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouven van:
Arij Corneliss Mous ende Jan Dircxss van Venegie, tesamen ende met malcanderen elcxs voor de helfte, een stuckge slachturflants off water, te verongelden voor drie hondt, met een merge flodderlant, daer teijnden aen gelegen, leggende in den Hem alhyer tot Benthuijssen, belent ten zuijden Govert Claess Conijnenburch met Huijbrecht Willemss Keijser, ten westen den Hemlaen, ten noorden Jan Adriaenss van Thol met Willem Dircxss Dobbe, ende ten oosten Govert Claess Conijnenb. tot sijn lant toe, sulcxs het zelve jegenwoordich afgepaelt staet, vrij als buijrlanden, met conditie dat het schuijr staeltge, leggende jnt voors. mergen flodderlants, eijgendomme toecomt Huijbert Willemss Keyser, ende dat desen cooper daeraen geen minste eijgendommen en hebbe, wijders met zoodanige conditien, servituten, vrydommen ende waaringe als d oude brijeven ende bescheijden daer van sijnde jnnehouden ende mede brengen, die off copie authentijcq vandijen den coopers volgen zal omme bij haer daer mede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden, off hij comparant het selffs waere, Belovende hij comparant voornt. tí voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaringe die daerop zedert de jongste voorgaende waaringe gebracht ofte gestelt souden mogen sijn, onder generael verbant van sijn comparants persoon ende goederen, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Ten laesten bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laesten penn. met de eersten ende dat met een custingbrieff op huijden gepasseert, jnnehoudende een somme van tweehondert eenentnegentich ca. guldens, te betaelen staende volgens dí selve custingb., boven een silvere duitcaton tot speldengelt, alles sonder frauden. Toirconden geth. op den


52
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen sijn:
Arij Corneliss Mous ende Jan Dircxss van Venegie, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden gecocht te hebben jegens:
Corn. Willemss Keijser, jegenwoordich regerende ambachtsbewaerder alhijer tot Benthuijssen, te samen ende melcanderen elcxs voor de helfte, een stuckge slachturflants off waater, gelegen jn den Hem alhyer tot Benthuysen, te verongen voor drie hont, met een merge flodderlant, daer teijnden aen gelegen, belent ten zuijden Govert Claess Conijnenburch met Huijbrecht Willemss Keijser, ten westen den Hemlaen, ten noorden Jan Adriaenss van Thol met Willem Dircxss Dobbe, ende ten oosten Govert Claess Conijnenb. tot sijn lant toe, sulcxs het zelve jegenwoordich afgepaelt staet, ende bekenden sij comparanten voornt. uijt saecke der selver coope aen den voors. vercooper ofte sijns actie vercrijgende bij desen wel een deuchdelicken schuldich te wesen somme van tweehondert eenennegentich ca. guldens, te xL grooten vlaems stuck, de welcke zij comparanten, mitsgaders Corn. Janss Bovewater ende Corn. Janss van Amerongen, woonende alhijer tot Benthuijsen, huijden mede voor ons schout ende schepenen compareerden, die als penningborgen ende mede als principaele schuldenaren onder behoorl. renunchiatie van de beneficien ordinis divisionis et excusionis de crachten van dijen, haer borgen bekent gemaect, beloofden te sullen betaelen op ses eerstcomende ende achtereenvolgende Ste. Petrj ad Cathedram dagen bij egale portie ende sulcxs Ste. Petrj ad Cathedram 1660 dí eerste, doch telckens Meije dage daeraenvolgende wel betaelt, ofte andersints ende bij gebreecke van dijen zullen zij comparanten gehouden sijn van de verscheene custingpenn. te betaelen intrest jegens den penn. twintich, te reeckenen telckens van Ste. Petrj ad Cathedram af tot de effectuele voldoeninge toe, sonder eenich pretext haer custingpenn. langer onder haer zullen mogen behouden dan het den vercooper gelieven sall, ende dat vrijs gelts van alles, t sij van verpondinge, beden, subventie, schattinge, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn. hoe die genoemt ende bij wien die alrede jnnegestelt ende ommegeslagen sijn off noch souden mogen werden, al waert oock sulcxs, dat bij placcaten off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gel. custingpenn. cortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lijden van alle voordeel ende prouffijt vandijen zij comparanten voornt. wel expressell. renunchieerden ende afsant deden mits desen hieronder, ende tot verseeckerheijt, mitsgaders naercominge van t gunt voors. staet verbinden zij coopers eerst special. tí voors. gecochte ende voorts, beneffens haere borgen, general. alle haere goederen, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, des soo belooften zy coopers haere borgen jnt geheel ende zij borgen elcx den andren voor de gerechte helfte ter saecke deser borchtocht te jndemneren ende bevrijden als naer behooren onder verbanden als voors. staet. Toirconden desen geth. op den 7e July 1660.

53
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Thys Bouwenss ende Arij Samuelss de Cocq, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Jan Adriaenss Tange, wonende alhyer tot Benthuyssen, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouven van:
Arij Cornsz van de Geneuchten, wonende alhijer tot Benthuijssen, een partije slachturflant, gelegen int achtste bon in dese heerlicheijt, te verongelden voor vijer hondt, belent ten westen Thijs Bouwenss, ten oosten Corn. Thijss, ten zuijden Corn. Francken, ende ten noorden Jan Corneliss, vrij als buijrlanden, wijders met zodanige conditien, voordeelen, dienstbaerheijden ende waaringe als begrepen staen jn de oude waerbrijeven ende bescheijden daer van sijnde jnnehouden ende mede brengen, die off copie authentijcq vandijen, voor zoo veel die desen aengaen ende hij comparant in handen heeft, den cooper met alle het recht van dijen bij desen werden getransporteert ende overgelevert, omme bij hem daer mede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden, off hij comparant het selffs waere, Belovende hij comparant voornt. tí voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaeringe die daerop tsedert de jongste waringe souden mogen sijn gebracht ofte gestelt, onder generael verbant van zijn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te sijn den laetsten penn. metten eersten ende dat met een custingbrijeff op huijden gepasseert, jnnehoudende een somme van hondert vijftich ca. guldens, te betaelen staende op vijer achtereenvolgende St. Jacobj dagen bij egale portie ende sulcxs Jacobj Ao. XvjC sestich Ďd eerste, alles sonder frauden. Toirconden geth. op den


54
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Arij Cornelisz van de Geneuchten, wonende alhijer tot Benthuijssen, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden gecocht te hebben jegens:
Jan Adriaenss Tange, mede wonende alhyer tot Benthuijssen, een partije slachturflant, gelegen int achtste bon in dese heerlicht., te verongelden voor vijer hondt, belent ten westen Thijs Bouwenss, ten oosten Corn. Thijss, ten zuijden Corn. Francken, ende ten noorden Jan Corneliss, ende bekende hij comparant voornt. uijt saecke der selver coope aen den voors. vercooper ofte sijns actie vercrijgende bij desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van hondert ende vyftich ca. guldens, te xL grooten vlaems tí stuck, dí welcke hij comparant, mitsgaders Corn. IJsbrantss ende Huijbrecht Claess Hogenboom, huyden mede voor ons schout ende schepenen compareerden, die als penningborgen ende mede als principale schuldenaeren onder behoorl. renunchiatie der beneficien ordinis divisionis et excussionis de crachten van dijen, haer borgen bekent gemaeckt, zoo sij verclaerden, beloofden te sullen betaelen met een gerechte vijerde pt. van dijen op St. Jacobj dage van desen jaere xvjC sestich gereet ende gelycke vijerde paert sí jaers St Jacobj xvjC eenensestich dí eerste termijn, geduirende sulcxs van jaere te jaere tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, ende dat telckens prechijs ten verschijndage ofte andersints van de verscheene ende onbetaelde custinge te betaelen jntrest jegens den penn. twintich, sonder dat zij comparanten onder eenich pretext haere verschene custingpenn. langer onder haer sullen mogen behouden dan het den houder deses gelieven sal, vrijes gelt van alles, tí sy van verpondinge, beden, subventie, schattinge, ofte eenige andre contribuitien, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn. hoe die genoemt ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen syn off alsnoch souden mogen werden, al waert oock sulcxs, dat bij placcaeten off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gelycke cooppenn. kortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lijden van alle voordeel ende prouffijt vandijen zij comparanten voornt. wel uijtdruckel. renunchieerden ende afstant deden mits desen hijeronder, ende tot verseeckerheijt, mitsgaders naercominge van t gunt voors. staet verbint hij cooper eerst special. t voors. gecochte ende voorts general., beneffens syne borgen, alle haere goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondt., stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, des zoo belooft hij cooper zynne borgen int geheel ende zij borgen elcxs den andren voor de gerechte helfte ter saecke deser borchtocht te jndemneren ende bevryden als naer behooren onder verbanden als voors. staet. Toirconden desen geth. op den 18e Augusty 1660.

55
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Arij Samuelss de Cock en Corn. Janss van Amerongen, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicheijt van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is:
Arij Janss van der Helm, wonende alhyer tot Benthuijssen, verclarende vuijtterhant vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouven van:
Jan Gilliss de Cocq, een partije veenlants, sijnde de ongesepareerde helfte van drie hont vijftich roeden, gelegen alhijer tot Benthuijss, jnt je bon, belent ten oosten Pr. Berckel, ten zuijden ende westen Wm. Pieterss Jongenburger met de schoolwerff, ende ten noorden Arent Bruijnnen, vrij als buijrlanden, Jtem noch een schuijrtge ende erfge staende ende gelegen in de Oude Polder jnt tweede bon, belent rontsomme Dirck Janss Mous, vrij van alle ongelden, wijders met zoodanige conditien, servituijten, dienstbaerheijden ende waaringe als de oude brieven ende andre bescheijden daer van sijnde jnnehouden ende medebrengen, die off copie authentijcq van dijen den cooper volgen zal, omme bij hem daer mede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden, off hij comparant het selffs waere, Belovende hij comparant voornt. tí voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaringe die daerop zedert de jongste voorgaende waeringe gebracht ofte gestelt souden mogen sijn, onder generael verbant van comparants persoon ende goederen, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Ten laetsten bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. metten eersten ende dat met een custingbrijeff op huijden gepasseert, jnnehoudende een somme van vijffhondert vijftich ca. guldens, te betaelen staende met 85 guldens op St. Jacobj dage van desen jaere 1660 off uijtterl. Soetermeerse Kermis daeraenvolgende gereet ende gelycke vyffentachtich guldens s jaers, alles sonder frauden. Toirconden geth. op den


56
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is:
Jan Gilliss de Cocq, onsen jnwonende buijrman, verclaerende uijterhant gecocht te hebben jegens:
Arij Janss van der Helm een partije veenlants, sijnde de ongesepareerde helfte van drie hont vijftich roeden, gelegen alhijer tot Benthuijss, jnt je bon, belent ten oosten Pr. Berckel, ten zuijden ende westen Willem Prss. Jongenburger met de schoolwerff, ende ten noorden Arent Bruijnnen, Jtem een schuyrtge ende erffge staende ende gelegen jn de Oude Polder jnt 2e bon, belent rontsomme Dirck Janss Mous, ende bekende hij comparant voornt. uijt saecke der selver coope aen den voors. vercooper ofte sijns actie vercrijgende bij desen wel een deuchdelicken schuldich te wesen een somme van vijffhondert vyftich ca. guldens, dí welcke hy comparan beloffden te zullen betaelen met 85 guldens op Ste. Jacobj dage van desen jaere 1660 gereet, doch uijtterl. Soetermeersche Kermis daeraenvolgende wel betaelt, ende gel. vijffentachtich guldens s jaers St. Jacobj off Soetermeersche Kermis xvjC eenensestich de eerste termijn, geduirende sulcxs van jaere te jaere totte volle ende effectuele voldoeninge toe, ende dat ijder termijn prechijs ten voors. verschijndage ofte andersints daervan te betaelen jntrest jegens den penn. twintich, sonder eenigh pretext de cooppenn. ofte eenich gedeelte van dijen langer onder hen te mogen behouden dan het den vercooper ofte sijns actie vercrijgende gelieven zal, ende dat vrijes gelt van alles, tí sij van verpondinge, beden, subventie, schattinge, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn. hoe die genoemt ende bij wien die alrede ommegeslagen sijn off noch souden mogen werden, al waert oock sulcxs, dat bij placcaten off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gelijcke cooppenn. cortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lijden van alle voordeel ende prouffijt vandijn hy comparant voornt. wel expressel. renunchieerden ende afstant deden mits desen hijeronder, ende tot verseeckerheijt, mitsgaders naercominge vant t gunt voors. staet verbindt hij cooper eerst special. t voors. gecochte lant ende voorts general. alle syne goederen, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren. Toirconden op den 19e Augustj 1660.

57
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Arij Samuelss de Cock en Corn. Janss van Amerongen, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicheijt van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is:
Arent Bruijnen, woonende tot Amsterdam, verclaerende uijtterhant vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouve van:
Jacob Stuwaert, een huijs ende erve, staende op desen dorpe, belent ten oosten Pr. Berckel, ten suijden Jan Gilliss de Cocq, ten westen het kerckhoff, ende ten noorden den Heerwech, vrij sonder lasten als buijrhuijssen ende erven, wijders met zoodanige conditien, servituijten, dienstbaerheijden ende waaringe als de oude brieven ende bescheijden daer van sijnde jnnehouden ende medebrengen, die hij comparant aen den cooper met alle het recht van dyen transporteerden ende overgaff by desen, omme bij hem daer mede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden, off hij comparant het selffs waere, Belovende hij comparant voornt. tí voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaringe die daerop zedert de jonghste voorgaende waaringe gebracht ofte gestelt souden mogen sijn, onder generael verbant van comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Ten laesten bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsen penn. metten eersten ende dat met een somme van negenhondert ende sestich guldens in gereden gelden, hem comparant op huyden jn goeden geevalueerden gelden aengetelt. Toirconden geth. op den 19e Augustj 1660.

58
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Arij Samuelss de Cocq en Corn. Janss van Amerongen, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is:
Corn. Janss van Geneuchten, woonende alhijer tot Benthuijssen, verclaerende uijtterhant vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouven van:
Jan Corneliss van Geneuchte ende Wouter Claess Dwaling, sijn comparants soon ende swager, elcx voor de helfte, een stuck weijlants, gelegen alhyer tot Benthuijssen int XIe bun, groot volgens het mergenbouck een mer. een hondt, belent ten oosten Leendert Heijndricxss Leeu, ten westen Wm. Huijbrechtss Witlocxthuijn, ten noorden Corn. Janss van Amerongen, ende ten zuijden Allersvaert, vrij als buijrlanden, wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als de respective oude waerbrieven ende andre bescheijden daer van sijnde jnnehouden ende medebrengen, die hij comparant aen den coopers met alle het recht van dijen transporteerde ende overgaeff bij desen, omme bij haer daer mede alles gedaen, gewonnen ende verlooren te werden, off hij comparant het selffs waere, Belovende hy comparant voornt. tí voors. vercochte lant te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaeringe die daerop zedert de jongste voorgaende waeringe gebracht ofte gestelt zouden mogen syn, onder generael verbant van sijn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te zijn den laetsten penn. metten eersten ende dat met een custingb. op huyden gepasseert, jnnehoudende een somme van tweeduijsent ca. guldens, te betaelen staende met een gerechte vijffde paert van dijen op Meije dage van desen jaere 1660 gereet, ende gelijcke vijffde paert sí jaers geduirende zulcxs tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, alles sonder fraude. Toirconden geth. op den 20e Augustj 1660.


59
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen syn:
Jan Cornss van de Geneuchte ende Wouter Claess Dwaling, beyde wonende alhyer tot Benthuyssen, verclaerende uijtterhant gecocht te hebben jegens:
Corn. Janss van de Geneuchten, haer vader ende schoonvader respective, een stuck weijlants, gelegen int XIe bon in dese heerlicheijt, groot volgens het mergenbouck een merge een hont, belent ten oosten Leendert Heijndricxss Leeu, ten westen Wm. Huijbrechtss Witlocxthuijn, ten noorden Corn. Janss van Amerongen, ende ten zuijden Allersvaert, ende bekenden zij comparanten voornt., elcx een voor al ende int geheel als principael onder expresse renunchiatie der benefitie de duobis vel pluiribus reis debendi de crachte van dijen, haer comparanten bekent, zoo sij verclaerden, uijt saecke der zelver coope aen den voors. vercooper ofte sijns actie vercrijgende by desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van tweeduijsent ca. guldens, te xL grooten vlaems tí stuck, dí welcke zij comparanten belooffden te zullen betaelen met een gerechte vijffde paert van dijen op Meye dage van desen jaere 1660 gereet, ende gelijcke vijffde paert s jaers Meije dage in den toecomstigen jaere xvjC eenensestich den eerste termijn, geduirende zulcxs van jaere te jaere tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, vrijes gelt van alles, tí sij van beden, subventie, schattinge, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn. hoe die genoemt ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn ofte alsnoch souden mogen werden, al waert oock sulcxs, dat bij placcaeten off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gel. cooppenn. kortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lijden van alle voordeel ende prouffijt vandijen zij comparanten voornt. wel uijtdruckel. renunchieerden ende afstant deden mits desen hijeronder, ende tot verseeckerheijt, mitsgaders naercominge vant t gunt voors. staat verbinden zij comparanten voornt. eerst special. t voors. gecochte lant ende voorts general. haere respective persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren. Toirconden op den 20e Augustj 1660.

60
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Thys Bouwenss ende Jacob Dircxss van Venegie, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is:
Pr. Adriaenss Geleveen, wonende alhyer tot Benthuyssen, verclaerende uijtterhant vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouven van:
Heijndrick Adriaenss Geleveen, sijn broeder, een partijtgen weijlants, gelegen achter den coopers huijsinge, te verongelden voor vijer hondt, sijnde het noortwaertsche gedeelte van een stuck weijlants, groot int geheel twaelftalf hondt, belent ten oosten Huijbrecht Cornss van de Geneuchten, ten westen Pr. Pouwelss, ten zuyden hij comparant selffs met het verdre gedeelte, ende ten noorden den cooper selffs met zijnne werve, vrij als buijrlanden met conditien, dat hij comparant nu noch ten eeuwigen dagen geen recht van overpath en sal hebben, nochte mogen pretenderen, uijt crachte van de scheijdinge over de werve van den cooper, maer zal het zelve overpath aff, doot ende te niet sijn, wijders met zodanige verdre conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als de respective oude waerbrijeven ende andre bescheijden daer van sijnde jnnehouden ende medebrengen, waer nae den cooper hem zal moeten reguleren ende gedraagen, Belovende hy comparant voornt. tí voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaeringe die daerop geduirende den tijt sijns eijgendoms gebracht ofte gestelt zouden mogen sijn, onder generael verbant van sijn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te zijn den laetsten penn. metten eersten ende dat met een custingbryeff op huijden gepasseert, jnnehoudende een somme van twaelffhondert ende sestich ca. guldens, te betaelen staende op ses eerstcomende ende achtereenvolgende Soetermeersche Kermissen bij egale portie, boven een roosenoobel tot speldegelt, alles sonder frauden. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., desen beneffens de schepenen geth. op den . . .


61
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Heijndrick Adriaenss Geleveen, onsen jnwonende buijrman, verclaerende uijtterhant gecocht te hebben jegens:
Pr. Adriaenss Geleveen, sijn broeder, een partijtgen weijlants, gelegen achter sijn comparants huysinge, te verongelden voor vijer hondt, zijnde het noortwaertsche gedeelte van een stuck weijlants, groot int geheel twaelftalf hondt, belent ten oosten Huijbrecht Cornss van de Geneuchten, ten westen Pr. Pouwelss, ten zuyden den vercooper selffs met het verdre lant, ende ten noorden hij comparant met sijn werve, ende bekende hy comparant voornt., uijt saecke der zelver coope aen den voors. vercooper ofte sijns actie vercrijgende bij desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van twaelffhondert ende sestich gulden, te xL grooten vlaems tí stuck, d welcke hij comparant voornt. beloofden te zullen betaelen op ses eerstcomende ende achtereenvolgende Soetermeersche Kermissen bij egale portien ende zulcxs Soetermeersche Kermis van deses jaere xvjC sestich dí eerste, doch uitterl. telckens Allerheijligen dage daeraenvolgende wel betaelt, geduirende zulcxs van jaere te jaere tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, ofte andersints te betaelen jntrest jegens den penn. twintich, sonder dat hij comparant onder eenich pretext sijnne verscheene custinge lander onder hem zal mogen behouden dan het den houder deses gelieven zal, vrijes gelt van alles, tí sij van verpondinge, beden, subventie, schattinge ofte andre contribuitie, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn. hoe die genoemt ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn off noch souden mogen werden, al waert oock zulcxs, dat bij placcaeten off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gel. cooppenn. kortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lijden van alle voordeel ende prouffijt vandijen hij comparant voornt. wel uijtdruckel. renunchieerden ende afstant deden mits desen hijeronder, ende tot verseeckerht., mitsgaders naercominge vant t gunt voors. staet verbindt hij comparant voornt., gel. hy doet by desen, eerst special. t voors. gecochte lant ende voorts general. alle zijnne goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren. Toirconden op den 24e Augustj 1660.

62
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Thys Bouwenss ende Jacob Dircxss van Venegie, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Adriaen Heijndricxss, bijersteecker, wonende tot Haserswouw, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre beschreve voorwaerden vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouven van:
Arijen Claesz Hogenboom, mede wonende tot Haserswouw, een partije slachturflant off waater met een schuijr daer op, staende ende gelegen in dese heerlicht. van Benthuyssen, te verongelden voor vijer hondt vijftich roeden, belent ten oosten Corn. Claess, ten zuyden Allersvaert, ten westen hy cooper, ende ten noorden Dirck Gerritss Langendam, vrij als buijrlandt, wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als de oude waerbrieven ende andre bescheijden daer van sijnde jnnehouden ende mede brengen, die hij comparant aen den cooper met alle het recht van dijen transporteerden ende overgaeff bij desen, omme bij hem daer mede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden, off hij comparant het selffs waere, Belovende hy comparant voornt. tí voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaeringe die daerop geduirende den tijt sijns eijgendoms in eeniger manieren gebracht ofte gestelt zouden mogen zijn, onder generael verbant van zijn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eyntel. bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te zijn den laetsten penn. metten eersten ende dat met een custingbrijeff op huyden gepasseert, jnnehoudende een somme van tweehondert ende tsestich ca. guldens, te betaelen staende op vijer St. Jacobj dagen bij egale portie ende zulcxs St. Jacobj van desen jaere 1660 dí eerste. Toirconden geth. op den


63
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Arij Claesz Hogenboom, wonende tot Haserswouw, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre bes. voorwaerden gecocht te hebben jegens:
Adriaen Heijndricxss, bijersteecker, een partije slachturflant off waater met een schuyr daer op, staende ende gelegen alhijer tot Benthuijssen, te verongelden voor vyer hondt vijftich roeden, belent ten oosten Corn. Claess, ten zuyden Allersvaert, ten westen hij comparant selffs, ende ten noorden Dirck Gerritss Landam, ende bekende hy comparant voornt., uijt saecke der zelver coope aen den voors. vercooper ofte zijn actie vercrijgende by desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van tweehondert ende sestich ca. guldens, te xL grooten vlaems tí stuck, dí welcke hij comparant voornt., mitsgrs. Sacharias Reijerss Aeckersloot ende Reijer Flooriss Aeckersloot, beyde mede won. tot Haserswoude, huijden mede voor ons, schout ende schepenen, compareerden, die als penningborgen ende mede als principale schuldenaeren onder expresse renunchiatie der benefitien ordinis divisionis et excussionis de crachten van dijen, haer borgen bekent, zoo sij verclaerden, belooffden te zullen betaelen met een gerechte vijerde paert van dijen op St. Jacobj dage van desen jaere 1660 gereet, ende gelycke vijerde paert s jaers geduirende zulcxs van jaere te jaere tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, vrijes gelts van alles, tí sij van beden, subventie, schattinge, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn. hoe die genoemt ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn off alsnoch souden mogen werden, al waert oock sulcxs, dat bij placcaten off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gel. cooppenn. kortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lijden van alle voordeel ende prouffijt vandijen hy comparant voornt. wel uijtdruckel. renunchieerden ende afstant deden mits desen hijeronder, ende tot verseeckerheijt, mitsgaders naercominge vant t gunt voors. staet verbindt hij comparant voornt., eerst special. t voors. gecochte lant ende voorts general. syn persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dí selve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren. Toirconden geth. op den 15e September 1660.

64
Extract
Volgens de voors. generale, mitsgaders de navolgende perticuliere voorwaerden begeert Adriaen Hrss, biersteker alhier, int openbaer te vercoopen:
Eerst een parthije slachturfflant ofte water, gelegen Bovenwech, etz.
Noch een parthije slachturfflant ofte water met een schuijer daerop, staende ende gelegen jn de heerlicht. van Benthuysen, te verongelden voor 450 roeden, belent ten oosten Corn. Claessen, ten suijden Allertsvaert, ten westen Arijen Claessen, ende ten noorden Dr. Gerritss Langendam, wesende vrij als buijerlant.
Den cooper sal dit parthije mogen aenvaerden terstont ende nae voldoeninge deser voorw., wtbesondert den turff jn de schuijer leggende, die den vercooper aen hem behoren ende waervan hij den cooper behoorl. ontruijminge sal doen voor wtgang Meij 1660 toecomende.
Ende schul ende gehouden wesen sijne wttenlooven cooppenn, te betalen op vier St. Jacobs dage aleerstcomende Ao. 1660 d eerste, ende soo voorts telckens den geeet vierde paert.
Is cooper van dit parthije geworden Arijen Claessen Hoogenboom ende dat voor een somme van tweehondert ende tsestich ca. guldens, ende sijn desselfs borgen geworden Sacharias Reijerss Akersloot ende Reijer Floren Akersloot, alles op de conditien als jn de voors. generale ende perticuliere voorw. wtgedruckt staet. Toirconden by dí selve elcx geth. op ten 16e December 1659 ende was geth.

65
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Thijs Bouwenss ende Jacob Dircxss van Venegie, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is:
Jooris Claess van Leeuwen, wonende jn de Benthooren, dí welcke verclaerden uijtterhant vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende by desen aen ende ten behouven van:
Jan Claess Verkade, mede wonend jn de Benthooren, de zuytwaertsche helfte van een schuijr, staende op den Hil jn dese heerlicheijt van Benthuyssen, belent ten oosten de Willick, ten zuyden Pr. Pieterss Vermeulen, ten westen Maerten Adriaenss Jongenburger, ende ten noorden Barent Aelb. mette wederhelfte van de voors. schuyr, vrij van alle ongelden ende andre lasten, wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als begrepen staen jn de respective oude waerb. ende andre bescheijden daer van zijnde jnnehouden ende medebrengen, die hij comparant aen den cooper by desen transporteerde ende overgaeff omme by hem daer mede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden, off hy comparant het selffs waere, Belovende hy comparant voornt. tí voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaeringe die daerop geduirende den tyt sijns eijgendoms jn eenige manieren gebracht ofte gestelt zouden mogen sijn, onder generael verbant van zijns comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondt., stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eyntel. bekende hy comparant ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte voldaen ende betaelt te zyn den laetsten penn. metten eersten ende dat met een custingb. op huyden gepasseert, jnnehoudende een somme van hondert ende dertich guldens, te betaelen staende met dí eene helfte gereet ende de wederhelfte op huyden een jaer, alles sonder frauden.


66
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is:
Jan Claess Verkade, wonend in den ambachte van de Benthooren, verclaerende uijtterhant gecocht te hebben jegens:
Jooris Claess van Leeuwen, mede wonende jn de Benthooren, de zuijtwaertsche helfte van een schuyr, staende op den Hil jn dese heerlicheijt van Benthuyssen, belent ten oosten de Willick, ten zuijden Pr. Prss Vermeulen, ten westen Maerten Adriaenss Jongenburger, ende ten noorden Barent Aelbrechtss, ende bekende hy comparant voornt. uijt saecke der selver coope aen den voors. vercooper ofte zijns actie vercrijgende by desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van hondert ende dertich ca. guldens, te xL grooten vlaems t stuck, d welcke hij comparant voornt. belooffden te zullen betaelen met de gerechte helfte van dijen op huijden gereet ende de wederhelfte over een jaer naer datum deses, vrijes gelts van alles, tí sy van verpondinge, beden, subventie, schattinge, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn. hoe die genoemt ende by wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen syn ofte alsnoch souden mogen werden, al waert oock zulcxs, dat by placcaeten off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gel. cooppenn. kortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lyden van alle voordeel ende prouffijt vandijen hy comparant voornt. wel uijtdruckel. renunchieerden ende afstant deden mits desen hijeronder, ende tot verseeckerheijt, mitsgaders naercominge vant t gunt voors. staet verbint hij comparant voornt., eerst special. t voors. gecochte ende voorts general. syn persoon ende alle zynne verdre goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondt., stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren. Toirconden geth. op den 26e October 1660.

67
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Thys Bouwenss ende Jacob Dircxss van Venegie, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Wm. Dircxss Dobben, timmerman alhyer tot Benthuyssen, getrouwt hebbende Aechgen Corndr van Leeuwen, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre beschreve voorwaerden vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende by desen aen ende ten behouven van:
Barent Aelbrechtss, wonende op de Hogeveen, een partytge slachturflant, gelegen in de Hem in dese heerlicheijt van Benthuyssen, te verongelden voor twee hondt, belent ten zuyden Corn. Bastiaenss, ten noorden Pr. Symonss Bon, ten westen den Hemlaen, ende ten oosten hij cooper selffs, vrij als buijrlanden, wijders met zodanige conditien, voordelen, dienstbaerheijden ende waaringe als de oude brijeven ende bescheijden daer van sijnde jnnehouden ende mede brengen, die den cooper met alle het recht van dijen werden getransporteert ende overgelevert, omme bij hem daer mede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden, off hij comparant het selffs waere, Belovende hij comparant voornt. tí voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaringe die daerop zedert de jongste voorgaende waaringe gebracht ende gestelt souden mogen sijn, onder generael verbant van sijn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te sijn den laetsten penn. metten eersten ende dat met een custingbrijeff op huyden gepasseert, jnnehoudende een somme van tweeenveertig ca. guldens, te betaelen staende op drie eerstcomende ende achtereenvolgende St. Jacoby dagen bij egale portie St. Jacobj 1660 d 1e. Toirconden geth.


68
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Barent Aelbrechtss, wonende op de Hogeveen, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden gecocht te hebben jegens:
Willem Dircxss Dobben, timmerman alhyer tot Benthuijssen, een partijtge slachturflant, gelegen in de Hem in desen ambachte, te verongelden voor twee hondt, belent ten zuijden Corn. Bastiaenss, ten noorden Pieter Sijmonss Bon, ten westen den Hemlaen, ende ten oosten hy comparant selffs, ende bekende hij comparant voornt. uijt saecke der zelver coope aen den voors. vercooper ofte sijns actie vercrijgende bij desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van tweeŽnveertich ca. guldens, dí welcke hy comparant, mitsgaders Leendert Arentss Jongenburger, smit alhyer tot Benthuyssen, huyden mede voor ons schout ende schepenen compareerden, die als penningborch ende mede als principale schuldenaer onder behoorl. renunchiatie der benefitie ordinis et excussionis de crachten van dijen, hem borch bekent gemaeckt, beloofden te zullen betaelen op drie eerstcomende ende achtereenvolgende St. Jacobj dage bij egale portie ende sulcxs St. Jacobj 1660 dí eerste, geduirende zulcxs van jaere te jaere totte volle ende effectuele voldoeninge toe, ende dat ijder termijn prechijs ten verschijndage ofte andersints te betalen intrest jegens den penn. twintich, sonder dat hy comparant onder eenich pretext sijnne verscheene custingen langer onder hem zal mogen behouden dan het den houder deses gelieven zal, vrijes gelts van alles, tí sij van verpondinge, beden, subventie, schattinge ofte andre contribuitie, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn. hoe die genoemt ende bij wien die alrede jnnegestelt ende ommegeslagen sijn off noch souden mogen werden, al waert oock sulcxs, dat bij placcaten off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gel. cooppenn. kortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lijden van alle voordeel ende prouffijt vandijen hij comparant voort wel uijtdruckel. renunchieerden ende afstant deden mits desen hijeronder, ende tot verseeckerht., mitsgaders naercominge vant t gunt voors. staet verbindt hij cooper, gel. hij doet bij desen, eerst special. tí voors. vercochte ende voorts general., beneffens syn borch, alle haere goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren. Toirconden geth. op den 26e October 1660.

69
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Thys Bouwenss ende Jacob Dircxss van Venegie, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen sijn:
Tryntgen Claesdr., wedue van Adriaen Huygen Morael, geadsist. met Huych Adriaenss Morael, haer sone, bystaende voocht in dese, voor de eene helfte,
item Huijch ende Claes Adriaenszn Moraelł beijde meerderjarige soonen van de voors. Adriaen Huijgen Morael, elcx voor een derde part, item Harmen Huijgen Morael, oom ende voocht over Ariaentge Ariensdr., minderjarige dr. van de voorn. Adriaen Huijgen Morael, voor het resterende derde part in de wederhelfte, verclaerdende sij comparanten voornt. in de voorgeroerde qualite uijtterhant vercocht te hebben ende opdrouchen dienvolgende bij desen aen ende ten behouven van:
Heijndrick Joosten Morael, een partijtge zoo geheel als gebroocken lant, met een schuijr daerop staende, groot omtrent elfftalf hont, gelegen jn t derde bon jn dese heerlicht., belent ten zuijden den cooper selffs met Pr. Berckel ende Jan Barentss, scheepmaecker, ten westen de Zoeterwousche kade, ten noorden Corn. Abrahamss van Alphen, ende ten oosten Thijs Bouwenss, vrij als buijrlanden, wijders met sodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waringe als begrepen staen in de respective oude waerbrieven ende andre bescheijden daer van synde, die sij comparanten an den cooper met alle het recht vandien transporteerden ende overgaeff by desen, omme bij hem daer mede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden, off sij comparanten het selffs waren, Belovende sij comparanten voornt. tí voors. vercochte lant te vrijen ende waren van alle kommer ende beswaringe die daerop zedert de jongste voorgaende waeringe gebracht ofte gestelt zouden mogen sijn, onder general verbandt van de voors. wedue ende kindren persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekenden sij comparanten voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te zijn den laetsten penn. metten eersten ende dat met een custingbrieff op huijden gepasseert, jnnehoudende een somme van veerthienhondert guldens, te betaelen staende met hondertvijftich guldens op St. Jacobj dage van desen jaere 1660 gereet ende gel. hondertvijftich guldens sí jaers geduirende tot de volle voldoeninge toe, alles sonder frauden. Toirconden geth. op den 26e October 1660.


70
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Heijndrick Joosten Morael, wonend alhijer tot Benthuijssen, verclaerende uijtterhant gecocht te hebben jegens:
Tryntge Claesdr., wedue van Adriaen Huygen Morael, voor de eene helfte, ende de meerderjarige soonen, mitsgaders de voocht over de minderjarige dr. van de voors. Adriaen Huijgen Morael, voor de wederhelfte, een partijte zoo geheel als gebroocken lant, met een schuijr daerop staende, groot omtrent elfftalf hont, gelegen jn t derde bon jn dese heerlicht., belent ten zuijden hy comparant selffs met Pr. Berckel ende Jan Barentss, scheepmaecker, ten westen de Zoeterwoutsche cade, ten noorden Corn. Abrahamss van Alphen, ende ten oosten Thijs Bouwenss, ende bekende hij comparant voornt., elcxs een voor al ende int geheel als principal onder expresse renunchiatie der benefitie de duobis vel pluiribus reis debendi de crachten van dijen, haer comparanten bekent, zoo sij verclaerden, uijt saecke der zelver coope aen den voors. vercoopers ofte haere actie vercrijgende bij desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van veerthienhondert ca. guldens, te xL grooten vlaems tí stuck, dí welcke hij comparant, mitsgaders Gerrit Heyndricxss van Thol, wonend alhyer tot Benthuyssen, huyden mede voor ons schout ende schepenen compareerden, die als penningb. ende mede als principale schuldenaer onder expresse renunchiatie der benefitie ordinis et excussionis de crachten van djen, hem borch bekent, beloofden te zullen betalen met hondertvyftich op St. Jacobj dage van desen jaere 1660 gereet ende gelijcke hondertvijftich sí jaers St. Jacobj 1661 dí eerste termijn, geduirende sulcxs van jaere te jaere totte volle ende effectuele voldoeninge toe, vrijes gelts van alles, tí sij van verpondinge, beden, subventie, schattinge, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn. hoe die genoemt ende bij wien die alrede jnnegestelt ende ommegeslagen sijn ofte alsnoch souden mogen werden, al waert oock sulcxs, dat bij placcaten off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gel. cooppenn. kortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lijden van alle voordeel ende prouffijt vandijen sy comparanten voornt. wel uijtdruckel. renunchieerden ende afstant deden mits desen hyeronder, ende tot verseeckerht., mitsgaders naercominge van t gunt voors. staet verbindt hij cooper eerst special. tí voors. vercochte lant ende voorts, beneffens syne borch, general. haer persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren. Toirconden geth. op den 26e October 1660.
Wyders compareerde mede voor ons, schout ende schepenen, Gerrit Henricxss van Tol, wonend alhier tot Benthuijssen., dí welcke verclaerde hem tot naerder ende meerder verseeckerht. van de voors. vercopers te stellen ende constitueren borg als principael, renunchierende tot dien eynde de benefitien ordinis et excusionis de crachten van dien, hem comparant bekent, soo hy verclaerden onder get. verbant ende bedwanck als boven. Des soo belooft hij principaele comparant onder t selve verbant sijn voors. borgh ter saecke deser borgtocht te indemneren ende bevrijden als naer behooren.

71
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Thijs Bouwenss ende Jacob Dircxss van Venegie, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen sijn:
Kommer Jacobss Vos, wonend tot Leijderdorp, voor hem selven, voor een derde paert, Item noch dí voors. Kommer Jacobss, als speciale procuratie hebbende van Jan Janss Robbe, peltier, wonend tot Amsterdam, als man ende voocht van Cornelia Jansdr., mede voor een derde paert, vermogens dezelve procuratie verleden ende gepasseert voor Reijnier Loenius, oopenbaer notaris tot Amsterdam, ende seeckre getuygen op den iiije october van desen jaere 1660, ons schout ende schepenen ten verlijden deses verthoont ende laeten lesen, wijders noch de gemelde Kommer Jacobss, oom ende voocht van Maertgen Willemsdr. Vos, alsnoch minderjarige dochter van Wm. Jacobss Vos, ende laetstel. Arij Sijmonss, ryetdecker, wonend alhyer tot Benthuijssen, man ende voocht van Baertgen Willemsdr. Vos, dochter van de voors. Wm. Jacobss Vos, te samen voor het resterende derde paert, jn dier qualite kint ende kintskinderen, mitsgaders erffgenamen van Maertgen Jansdr., jn haer leven wedue was van Jacob Barentss, verclaerende zij comparanten voornt. elcxs in de voorgeroerde qualite uijtterhant vercocht te hebben ende opdrouchen dienvolgende by desen aen ende ten behouven van:
dí eerbare Juffr. Susanna Proons, wedue wylen mr. Heijndrick van Teijlingen, wonend tot Rotterdam, een huijsge, staende op seeckre partije lants, aencomende voors. coopster, gelegen in t Langelant in dese heerlicheijt, belent ten noorden de Burmade, ten oosten Maerten Adriaenss van Immerseel, ten westen Jacob Engelss van Oovervliet, ende ten zuyden zij coopster selffs, vrij sonder eenige lasten, wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als de bescheijden ofte contracten daer van sijnde jnnehouden ende medebrengen, die de coopster met alle het recht vandijen bij desen werden getransporteert ende overgelevert, omme bij haer daer mede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden, off zij comparanten jn qualite voors. selffs waeren, Belovende sij comparanten voornt. tí voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaringe die daerop jn eeniger manieren gebracht ofte gestelt zouden mogen sijn, onder general verbant van de voors. erffgenamen persoon ende goedren, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller S Heeren rechten ende rechteren, Eyntel. bekenden zij comparanten voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. metten eersten ende dat met een somme van sessenvijftich guldens, te xL grooten t stuck jn gereeden gelden. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., ten versoucke van de comparanten ten desen brijeff met mijn uythangende segel in roeden wassche besegelt, ende dezelve beneffens de schepenen zoo ten prothocolle als onder de plijcque geteijckent op den 26e October 1660.

72
Wij, Maerten Tersyden, secretaris, als gesubstitueert van Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Thys Bouwenss ende Jacob Dircxss van Venegie, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Dirck Prss. Verkade, onsen jnwonende buijrman, verclaerende uijtterhant vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouven van:
Willem Heijndricxss Cas, mede onsen buijrman, een partijtgen hoijlants, gelegen in den Hem in dese heerlicht., te verongelden voor ses hondt tweeŽnsestich ende een halve roeden, belent ten oosten Corn. Ingenaertss, ten zuyden Corn. Willemss Croon cum socijs, ten westen Wm. Huijbrechtss Keyser, ende ten noorden Jan Prss. Verkade, vrij als buijrlanden, dan zal hij cooper moeten gedoogen de speciale hijpothecatie van zodanige custingpenn. als hij comparant uijt voorgaende coop deser landen noch schuldich is, mits dat dezelve uijt dese cooppenn. sullen werden afgedaen, wijders met zodanige conditien, servituijten, vrydommen ende waaringe als de respective oude waerbrijeven ende andre bescheijden daer van zijnde jnnehouden ende medebrengen, die den cooper met alle het recht vandijen bij desen werden getransport. ende overgelevert, omme bij hem cooper daer mede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden, off hij comparant het selffs waere, Belovende hij comparant voornt. tí voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaaringe die daerop zedert den tijt sijns eijgendoms souden mogen zijn gebracht ofte gestelt, onder generael verbant van sijn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller S Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te sijn den laetsten penn. met de eersten ende dat met een obligatie jnnehoudende een somme van sevenhondert ca. guldens, te betalen staende op seven eerstcomende ende achtereenvolgende St. Jacobj dagen bij egale portie, boven drie rycxd. tot speldegelt. Toirconden geth. op den 16e November 1660.


73
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Willem Heijndricxss Cas, onsen jnwonende buijrman, verclaerende uytterhant vercocht te hebben jegens:
Dirck Prss. Verkade, mede onsen jnwonende buijrman, een partije hoijlants, gelegen in den Hem in dese heerlicheijt, groot omtrent ses hont tweeŽnsestich ende een halve roeden, belent ten oosten Corn. Ingnaertss, ten zuijden Corn. Willemss Croon cum socijs, ten westen Wm. Huijbrechtss Keyser, ende ten noorden Jan Pieterss Verkade, ende bekende hij comparant voornt. uijt saecke der zelver coope aen den voors. vercooper ofte sijns actie vercrijgende by desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van sevenhondert ca. guldens, te xL grooten vlaems tí stuck, de welcke hy comparant voornt. belooffden te zullen betaelen met een gerechte sevende paert van dijen op St. Jacobj dage van desen jaere 1660 gereet ende gelijcke sevende paert sí jaers, geduirende sulcxs van jaere te jaere totte volle ende effectuele voldoeninge toe, vryes gelts van alles, tí sij van verpondinge, beden, subventie, schattinge ofte andre contribuitie, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn. hoe die genoemt ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn off noch souden mogen werden, al waert oock zulcxs, dat by placcaten off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gel. cooppenn. kortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lyden van alle voordeel ende prouffijt vandijen hij comparant voornt. wel uijtdruckel. renunchieerden ende afstant deden mits desen hyeronder, ende tot verseeckerheijt, mitsgaders naercominge van t gunt voors. staet verbint hij cooper eerst special. tí voors. gecochte lant ende voorts general. sijn persoon ende alle synne andre goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren.

74
Wij, Maerten Tersijden, secretaris, als in desen gesubstitueert van Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Thys Bouwenss ende Maerten Cornss Wittebol, schepenen van den amb. ende vrije heerlicht. van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Corn. Pieterss Verkade, onsen jnwonende buijrman, ende bekende hij comparant voornt. bij desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen:
dí Ed. Niclaes van Swaenenburch, wonend binnen Leijden, ofte sijns actie vercrijgende een somme van seshondert ca. guldens te xL grooten vlaems tí stuck, spruijtende uijt saecke van deuchdel. geleende ende aengetelde penn., hem comparant op huijden in goeden geŽvalueerden ende gepermitteerden gelden aengetelt ende bijgeleijt, versaeckende dienvolgende dí exceptie van non numerata pecunia, dat is van ongetelden gelden, heeft voorts hij comparant voornt. belooft ende aengenoomen, gelijck hij doet by desen, dí voors. seshondert guldens aff te lossen ende te voldoen met termijnen van hondert guldens s jaers, daervan den eersten termijn verscheenen ende dienvolgende betaelt moet werden op den xxiije november in den toecomstigen jaere xvjC eenensestich, ende dat ijder termijn met bijvouginge van den jntreste van dijen jegens den penn. sestien van de resterende penn., jnnegaende de voors. jntreste op huijden beneffens het passeren deses, geduirende sulcxs tot de volle ende effectuele aflossinge toe, ende dat vryes gelts sonder eenige deductie ofte afbreck, tí sy van, beden, subventie, schattinge van verpondinge ofte eenige andre contribuitien, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn. hoe die oock souden mogen werden genoemt ende by wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen syn ofte alsnoch souden mogen werden, al waert oock zulcxs, dat by placcaeten ofte andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gel. rentte kortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lyden van alle voordeel ende prouffijt vandijen hy comparant voornt. wel uytdruckel. renunchieerden ende afstant deden mits desen, doch is in desen wel expressel. geconditioneert, jn gevalle hy comparant syne voors. jntreste al ende telcken jaere onvermaent binnen drie maenden naer den verschijndach quaeme te betaelen, zal hy comparant voornt. jn sulckenn gevalle maer anders niet mogen volstaen met intreste jegens den penn. twintich jn plaetse van den voorgeroerden penn. sestien, alles sonder frauden, hijeronder, ende tot verseeckerht., mitsgaders naercominge van t gunt voors. staat verbint hy comparant voornt. eerst special. een wooninge als huys, erff, schuijr, pootingh ende plantinge, aert ende nagelvast met het lant daer achteraen gelegen, tí samen te verongelden voor negen hondt, streckende van den Dorpsheerwech tot de Molevaert, belent ten oosten Dirck Janss Mous met de weeskindren van Wm. Dircxss Keyser cum socijs, ten westen Gerrit Heijndricxss van Thol, hy comparant selffs ende Dirck Jeroenss Jongenengel, ende voorts general. syn persoon ende alle synne andre goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondt., stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren. Toirconden geth. op den 24e November 1660.

75
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Thys Bouwenss ende Jacob Dircxss van Venegie, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen zijn:
Arij Maertenss Hoochbrugge, wedunaer van za. Leentgen Jansdr. Bon, voor desen gewoont hebbende op den Hil alhijer tot Benthuijssen ende jegenwoordich tot Soeterwoude, ter eenre,
ende Cornelis met Claes Janss Bon, beijde broeders ende erffgenamen ab intestato van de voors. Leentgen Jansdr. Bon, ter andre zijden, verclaerende ende te kennen geevende, dat zij comparanten voornt. jn alle minne ende vruntschappe geschift, gescheijden ende gecavelt hadden, ende alsnoch schiften, scheijden ende cavelen by desen alle de goedren, soo roerende als onroerende, die d voors. Arij Maertenss ende Leentgen Jansdr. met elck anderen in gemeenschappe beseten ende d voorn. Leentgen Jansdr. metter doot geruijmt ende naergelaeten heeft, ende dat jn manieren ende op conditien als volcht,
naementl. ende voor eerst dat de voorn. Arij Maertenss voor sijn helfte alleen ende jn vrijen eijgendomme hebben ende behouden sal een partije hoijlants met eenich slachturflants daer beneffens aen gelegen int XIIIJe bon jn dese heerlicheijt, te verongelden voor vijff hondt, belent ten oosten de oude Willick, ten zuijden Pr. Dircxss Veenman, ten westen Gillis Alewijnss, ende ten noorden Corn. Willemss Keyser met Jan Claess Verkade, ende dat mette belastinge van twintich stuvers sí jaers aencomende den H. Geestarmen tot Benthuyssen, vrij als buyrlanden, wijders met zodanige conditien, servituijten, vrydommen ende waaringe als de oude waerbrijeven ende andre bescheyden daer van sijnde jnnehouden ende medebrengen, ende laetstel. noch twee stuckgens hoijlants met eenich slachturflants off waater, mitsgaders een groote schuijr daerop staende, gelegen in den Hem, tí eijnden den andren in dese heerlicheijt, tí samen te verongelden voor een mergen vijftich roeden, belent ten oosten de nieuwe Willick, ten zuijden Jan Pieterss Verkade met Wm. Dircxss Dobbe, ten westen Leendert Pieterss de Bruijn, ende ten noorden d voors. Corn. ende Claes Janss Bon met het naervolgende haere aenbedeelde huijs ende erve, vrij sonder eenige lasten als buijrlanden, met conditien, dat d voors. schuyr nu ende altijt zal hebben ten noorden van t erve van t voors. huijsinge sijn drop vrij, des Willem Dircxss Dobbe zal behouden over het voorste campge lants dwers over van den eenen dam tot den andren sijn vrije overpath, sonder eenige merckel. schaeden aen de werve off landen te mogen doen, volgens seeckre scheijdinge daervan sijnde, ende wijders met zodanige verdre conditien als de oude waerbrijeven ende andre bescheijden daer van sijnde jnnehouden ende medebrengen,
waer jegens de voors. Corn ende Claes Janss Bon voor haer portie ende wederhelfte mede jn vrijen eijgendomme hebben ende behouden sullen eerst een wooninge als huijs, schuijr, barch, pootinge ende plantinge daerop staende met een partije weijlants daer achteraen gelegen, tí samen te verongelden voor negen hont, staende ende gelegen op den Hil jn dese heerlicheijt, belent int geheel ten oosten de nieuwe Willick, ten zuyden Adriaen Maertenss met zynne hyervooren aengekavelde partije, ten westen Leendert Pieterss de Bruijn, ende ten noorden Corn. ende Claes Janss Bon selffs, vrij sonder eenige lasten als buyrhuysen ende landen, met expresse conditien, dat dese partije van landen zoo verre de plassen daer beneffens gelegen strecken zullen hebben een roede waaters, ende dat dí voors. Wm. Dircxss Dobbe zal hebben ende behouden sijn recht van overpath over de werve van t voorgeroerde huys ende over het voorste partije lants, volgens seeckre scheijdinge daervan sijnde,
ten laetsten verclaerden zij comparanten voornt., dat tusschen haerluijden alsnoch int gemeen ende onverdeelt blijft twee custingbrijeven, d eene ten lasten van Cornelis Willemss Keyser, jnnehoudende noch per resten een somme van veerthienhondert vijftich guldens 5 st., te betaelen staende met custinge van tweehondt. 67 guldens 13 stuvers sí jaers Vroulichtemis dage 1661 dí eerste, ende het laetste jaer hondert guldens, ende díandre ten lasten van Pleuijn Corneliss, jnnehoudende noch per reste vijff termijnnen elcxs van sessenvyftich ton turfs daer van den eersten termijn verschijnen zal St. Jacobj 1661, daer mede eerst afgedaen zullen werden de verdre lasten des boedels ende het overige tusschen haer comparanten elcxs voor de helfte verdeelt, met welcke voors. schiftinge, scheijdinge ende deijlinge sij comparanten hem wedersydentl. houden vergenoucht, gecontenteert ende te vreden,
Belovende mitsdien elck anderen egeen andere off verdere scheijdinge te sullen eijsschen off doen eijsschen, directel. off jndirectel., in rechten nochte daer buyten in gheene manieren onder verbande ende constrinctie als naer rechten, ende verclaeren dienvolgende elck andren den vrijen eijgendom van sijn aengedeelde by desen op te dragen, alles sonder fraude, ten oirconden zijn hyer van gemaeckt twee alleensluydende cavelbrijeven, die ick, bailliu ende schout voors., door begeeren ende verlijden van de respective comparanten elcxs in hun regardt met mijn uijthangende segel jn rooden wasse besegelt, ende beneffens de schepenen in den prothocolle als onder de plycque geteyckent hebbe op den 7e December 1660.

76
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Thijs Bouwenss ende Jacob Dircxss van Venegie, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Pr. Adriaenss Geleveen, onsen jnwonende buijrman, de welcke verclaerden te transporteren ende in vrijen eijgendommen op te dragen, sulcxs hy doet by desen aen ende ten prouffijte van:
Arij Corss, wonend in den ambachte van Segwaert, ofte sijn actie vercrijgende, een custingbrijeff, verleden voor ons schout ende schepenen alhyer van Benthuijssen, bij Heijndrick Adriaenss Geleveen, sijn comparants broeder, jnnehoudende noch per reste een somme van seshondert ende vijftich ca. guldens, te betaelen staende met hondert ende thien guldens sí jaers, uijtgesondert het laetste jaer hondert guldens, daervan het eerste jaer verscheenen ende dienvolgende betaelt moet werden op Soetermeersche kermis, ofte uijtterlicke Allerheijligen dage daeraenvolgende in den toecomstigen jaere xvjC eenensestich, geduirende zulcxs van jaere te jaere tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, spruijtende uijt coope ende per reste van een partije weijlants, gelegen alhyer tot Benthuyssen, te verongelden voor vijer hondt, synde het noortwaertsche gedeelte van een stuck weylants, groot int geheel twaelftalf hondt, belent ten oosten Huijbrecht Corneliss van Geneuchten, ten westen Pr. Pouwelss, ten zuyden hij comparant selffs met het verdre lant, ende ten noorden de voors. Heijndrick Adriaenss Geleveen, alles naerder in de voors. custingbrijeff geexpresseert, daerop dese jegenwoordige is getransficxeert ende deursteecken, ende dat met alle het recht toe ende aenseggen vandijen, Belovende hij comparant voornt. dí voors. getransporteerde somme van penn. te vrijen ende waeren, ende zulcxs selffs goet te doen, op te leggen ende te betaelen, alles wes d voors. Arij Corss t sy bij evictie van t voors. hypotheecq, jnsolventheijt van den debiteur ofte eenichsints anders te kort souden mogen komen onder verbanden als naer rechten daertoe staende is, Eijntel. bekende hij comparant voornt. ter saecke deser transporte ende cessie jnt geheel vergenoucht voldaen ende betaelt te zijn, den laetsten penn. met de eersten, ende dat met een somme van vijffhondert achtensestich ca. guldens, veerthien stuvers ende thien penn. in gereden gelden, alles sonder fraude. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., desen brijeff ten versoucke van hem comparant met mijn uijthangende zegel in rooden wassche besegelt, ende dezelve beneffens de schepenen zoo ten prothocolle als onder de plijcque geteijckent op den 7e December 1660.

77
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Thys Bouwenss ende Jacob Dircxss van Venegie, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Jan Gilliss de Cock, onsen jnwonende buijrman, verclaerende uijtterhant vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouven van:
Bartholomees Pieterss de Heij, mede onsen jnwonende buijrman, ofte sijns actie vercrijgende, een hoeckgen erffs, leggende ten oosten van sijn comparants huijsinge, streckende voor van den Heerwech aff zuijtwaerts op ter lengte van eenentwintich roede voeten, ende ter breete van de oostmuijr van sijn comparants huijsinge aff tot aen den coopers eijgendom toe, ende dit vrij sonder eenige lasten, met expresse conditien, dat den voors. De Heij het vercochte erffge zal vermogen te betimmeren met een kaamer ofte andre timmeraat, mits dat tusschen het selve timmeraat ende de huijsinge van den vercooper zal moeten blyven een bequame gange tusschen hem comparant ende den cooper respective nu ende ten eeuwigen dagen gemeen sal sijn, gelijck sij beijden tot bevrijdinge van de voors. gange ende tot haere beijde costen sullen doen maecken ende nu ende altijt onderhouden een poort ende zal den cooper alleen moeten maecken het bauwerck, tí voors. vercochte subiect zijnde, ende wijders met zodanige verdre conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als begrepen staen jn de respective oude waerbrijeven ende verdre bescheijden daer van synde, die onder den vercooper sullen blijven berusten, ende waernaer den cooper hem zal moeten reguleren ende gedragen, Belovende hij comparant voornt. tí voors. vercochten te vrijen ende waaren van alle kommer ende beswaaringe die daerop geduirende den tijt sijns eijgendoms souden mogen zijn gebracht, onder generael verbant van zijn comparants persoon ende goedren, egeen uytgesondt., stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie van aller Sí Heeren recht ende rechteren, Eyntel. bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te zyn den laetsten penn. met de eersten ende dat met een somme van dertich guldens jn gereden gelden, alles sonder fraude. Toirconden geth. op den 25e Januarij 1661.

78
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Jacob Dircxss van Venegie ende Maerten Cornss Wittebol, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen sijn:
Willem Prss Jongen Burger, ter eenre,
ende Willem Dircxss Hogeveen, ter andre zijden, verclaerende ende te kennen geevende, dat zij comparanten voornt. jnt gemeen ende alsnoch onverdeelt hadden seecker huijs ende erve, pootinge ende plantinge, staende ende gelegen op t Westeynden van desen dorpe van Benthuyssen , belent jnt geheel ten oosten mr. Egbert van Haeckendover, chirurgyn ten zuyden hy Wm. Prss. Jongenburger selffs, ten westen Pr. Berckel, ende ten noorden de Heerwech, te verongelden voor vyftich roeden, ende het nu zulcxs sijnde, dat zij comparanten goet gevonden hadden niet langer jn gemeenschappe te blijven, maer van den andren te separeren ende elcxs voor de helfte zijn gedeelt apart te bewoonen, dienvolgende soo verclaerde de voorn. Willem Dircxss Hogeveen te transporteren ende jn vrijen eijgendommen op te draagen aen ende ten behouven van de voors. Wm. Prs. Jongen Burger de westwaertsche helfte van t voors. huys ende erve, belent ten oosten mr. Egbert van Haeckendover, ten westen de voors. Wm. Dircxss Decker met de wederhelfte, ten zuyden hij Wm. Prss. selffs, ende ten noorden den Heerwech, te verongelden voor vijffentwintich roeden, Ende de voors. Wm. Prss Jongenburger verclaerde jnsgelijcxs jn vrijen eijgendommen op te dragen aen ende ten behouven van Wm. Dircxss Hogeveen de oostwaertsche helfte van t voors. huys ende erve, mede te verongelden voor vyffentwintich roeden, belent ten oosten ende zuyden Wm. Pieterss Jongen Burger, ten westen Pr. Berckel, ende ten noorden den Heerwech, zulcxs ende jn der vougen de respective partijen jegenwoordich getimmert ende gemaeckt staen, gebruijckt ende bewoont werden, met alle t gunt daer op aen aert ende nagelvast is, ende wijders met zodanige verdre conditien, servituyten, vrijdommen ende waaringe als de oude waerbrijeven ende verdre bescheijden daer van sijnde jnnehouden ende medebrengen, waernaer zij comparanten haere zullen moeten reguleren, Ten laetsten bekenden zij comparanten ter saecken deser scheijdinge van den andren jnt geheel voldaen ende betaelt te zijn ende dat met een obligatie by Wm. Pieterss Jongen Burger ten behouve van Wm. Dircxss Decker te passeren, jnnehoudende een somme van vyffenseventich ca., te betaelen staende op vyff eerstcomende ende achtereenvolgende Meye dagen bij egale portie ende sulcxs Meije dage 1661 d eerste, alles ter goeder trouwe. Toirconden deses geth. op den 2e Februarij 1661.

79
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Heyndrick Janss van Steenwijck ende Maerten Cornss Wittebol, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen zijn:
Leendert Pieterss Speck, onsen jnwonende buyrman, ter eenre,
ende Saertgen Pietersdr., huijsvrouwe van de voorn. Leendt. Pieterss Speck, geadsisteert met Pr. Janss Vermeer, haer soon ende bijstaende voocht jn desen, ter andre zijden,
verclaerende ende te kennen te geevende hoe dat tusschen haer comparanten nu een jaer twee ŗ drie herrewaerts eenige onlusten ofte oneenicheijden waeren ontstaen, ende naer alle apparentie geschaapen stonden noch hoe langer hoe meerder te rijssen, tí welck zij comparanten genegen sijnde voor te comen dienvolgende, soo hebben zij comparanten goetgevonden gelijck zij doen bij desen tusschn haer beijden te scheijden van taeffel ende bedden, ende voorts met malcandren verdraagen, geaccordeert ende overeengecomen, dat ijder van hun in vrijen eijgendommen zal hebben ende voor hem ofte haere erffgenamen behouden zodanige goedren als hyernaer zullen werden gespecificheert ende uijtgedruckt, als naementl. de voorgeroerde Leendert Prss. Speck alle de landen, huijs ende schuijren, staende ende gelegen jn Gelderswoude jn den ambachte van Soeterwoude, zulcxs dezelve jegenwoordich haer comparanten toecomen ende tot haar behouven wttel. Syn opgedragen, vermogens de opdrachtbrijeven daervan zijnde, jnt geheel te verongelden voor twaelff mergen twee hondt ende achtenvyftich roeden, met alle de turff jn dezelve schuijren jegenwoordich leggende ende dat mette belastinge van tweehondert ca. guldens uijt voorgaende coope der voors. landen te betaelen staende aen juffr. Van de Werve, item noch een bedde met een kleerbanck ende voorts alle sijn kledren zoo wolle als linden tot zynne lijve ende gerijeve behoorende, wijders het turfschip met zyn toebehooren, een baggerpraem mette een baggerschouw, mitsgaders de beugels ende schoppen die daer van zyn ende behooren, noch twee roejschuijten ende alle het visschgewant mette blocken daer toe zijnde,
daer jegens dí voors. Saertgen Pietersdr. het huijs ende erve, staende ende gelegen in t Westeijnde van desen dorpe van Benthuyssen, daerjnne sij comparanten jegenwoordich woonachtich sijn, item de landen ende schuyr daer op staende, gelegen in de Zuijtpolder aen de OostÖkade alhyer tot Benthuysen, ende laetstel. alle den huijsraet ende jnboedel sulcxs dí selve jegenwoordich bevonden werden jn wesen te zijn, ende dit alles vrij sonder eenige lasten, dan als gemeene buyrlasten, maar zal d voors. Saertgen Pietersdr. alleenl. moeten betaelen zodanige tweehondert ende thien ca. guldens als zij comparanten van Dirck Pieter Conijnenburch, backer tot Benthuyssen, op intresten hebben sonder anders off verder, doch sullen de intresten van huyden aff beginnen te loopen ten lasten van Saertgen Prsdr., des dí voorn. Leendert Pieterss Speck wederom aenneemt ende zijn voors. huijsvrouw belooft te jndemneren ende bevrijden van alle de verdre schulden (soo bekenden als onbekanden) die soo voor als staende houwelicken bij haer comparanten souden mogen zijn gemaeckt, ende daer vooren haere comparanten boedel verbonden staet, mits dat alle dí effecten die alsnoch naer datum deses te voorschijn mochten comen ofte oopenbaer zullen comen tot voordeel van de voors. Leendert Prss Speck uijtgesondt. t gunt Saertgen Prs jegenw. is toecomende, voorts is geconditioneert dat ijder van de comparanten zal hebben ende jn vrijen eijgendommen behouden alle de goedren egeen uijtgesondert, die dí een off dí ander naer datum deses zullen op- ende aenbesterven, ende daer van moogen disponeren naer zijn off haere gelieven, Ten laetsten is mede bedongen ende ondersproocken, dat dí een nochte dí anders goedren niet en sullen sijn verbonden, veel min executabel, voor de schulden alreden gemaeckt ofte naer datum deses bij de comparanten te maecken, maer sullen den andren daer van jndemneren, bevrijden, costeloos ende schadeloos houden, Belovende zij comparanten voor elcxs in haere reguart tí gunt voors. staat naer te comen ende tí achtervolgen zonder daer jegens te zullen doen, nochte gedoogen, gedaen te werden, diretelicke ofte jndirectel., in rechten nochte daer buijten in geenre manieren, onder verbanden van haere respective persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, alles sonder frauden. Toirconden hebbe ick bailliu ende schout voornt. ten versoucke van de comparanten desen brijeff van scheijdinge met mijn uijthangende zegel jn rooden wassche besegelt ende dezelve beneffens de schepenen zoo ten prothocolle als onder de plycque geteijckent op den 16e Februarij Ao. 1661.

80
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Thijs Bouwenss ende Jacob Dircxss van Venegie, schepenen van den amb. ende vrije heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Jan Adriaenss Witlocxthuijn, wonend aen den Otwech in dese heerlicht., verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre beschreve voorw. vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende by desen aen ende ten behouven van:
Dirck Govertss van Hijselendoorn, wonende jn de Bent alhyer tot Benthuyssen, een partijtgen geheel lant, gelegen in t XIe bon jn dese heerlicht., te verongelden voor drie hondt tweeŽndertich roeden, belent ten oosten Jan Cornss. van der Willick met Arij Cornss van Geneuchten, ten zuijden ende westen Thys Bouwenss, ende ten noorden Sacharias Reijerss, daer van de sloot zoo verre dezelve ten noorden aen dese landen streckt jnt geheel toecomt desen cooper, vrij als buijrlanden, wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als de respective oude waerb. ende verdre bescheijden daer van zijnde jnnehouden ende mede brengen, die den cooper met alle het recht van dien bij desen werden getransporteert ende overgelevert, omme bij hem daer mede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden, off hij comparant het selffs waere, Belovende hij comparant voornt. t voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaringe die daerop geduirende den tijt sijns eijgendoms souden mogen sijn gebracht ofte gestelt, onder generael verbant van zijn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondt., stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoop ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te zijn den laetsten penn. metten eerste ende dat met een custingb. op huijden gepasseert, jnnehoudende een somme van vijerhondt. ende vijftich ca. gulden, te betaelen staende op vijer eerstcomende ende achtereenvolgende St. Jacob dagen bij egale portie ende sulcxs St. Jacob 1661 dí eerste, boven twee silvere duikatons tot speldegelt. Toirconden by ons geth. op den


81
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Dirck Govertss van Hijselendooren, wonende in de Bent in dese heerlicht, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre bes. voorw. gecocht te hebben jegens:
Jan Adriaenss Witlocxthuijn, wonend aen den Otwech alhyer tot Benthuyssen, een partijtgen geheel lant, gelegen in t XIe bon jn dese heerlicht., te verongelden voor drie hondt tweeŽndertich roeden, belent ten oosten Jan Cornss. van der Willick met Arij Cornss van Geneuchten, ten zuijden ende westen Thijs Bouwenss, ende ten noorden Sacharias Reijerss, ende bekende hij comparant voornt. uijt saecke der zelver coope aen den voors. vercooper ofte sijns actie vercrijgende bij desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van vijerhondt. ende vijftich ca. guldens, te xL grooten vlaems tí stuck, dí welcke hij comparant belooffden te sullen betaelen met een gerechte vyerde pt. van dijen op St. Jacob van desen jaere 1661 gereet ende gelijcke vijerde paert sí jaers Jacobj 1662 dí eerste termijn, geduirende zulcxs van jaere te jaere totte volle ende effectuele voldoeninge toe, ende dat vrijes gelt van alles, tí sij van verpondinge, beden, subventie, schattinge, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn. hoe die genoemt ende bij wien die alreeden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn offte alsnoch souden mogen werden, als waert oock sulcxs, dat bij placcaten off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gel. cooppenn. kortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lijden van alle voordeel ende prouffijt vandijen zij comparanten voornt. wel uijtdruckelick renunchieerden ende afstant deden mits desen hijeronder, ende tot verseeckerht., mitsgaders naercominge van t gunt voors. staet verbindt hij cooper eerst special. tí voors. gecochte lant, wyders noch jn plaetse van borge special. syn comparants huys, erve, staende ende gelegen jn de Bent jn dese heerlicht., belent ten oosten Abraham Adriaenss Bent, ten zuyden de Heemsweetering, ten westen Arij Prss. Verkade, ende ten noorden Sacharias Reijerss Aeckersloot, ende voorts general. sijn persoon ende alle zyne andre goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondt., stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie van alle Sí Heeren rechten ende rechteren, special. den Ed. Hove van Hollant. Toirconden geth. op den 15 Martj 1661.

82
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Maerten Corn. Wittebol ende Wm. Adriaenss Geleveen, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Adriaen Maertenss Hoochbrugge, voor desen gewoont hebbend op den Hil alhyer tot Benthuijssen ende jegenwoordich jn den ambachte van Segwaert, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre bes. voorw. vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouven van:
Corn. Janss Bon, wonende alhijer tot Benthuijssen, een stuck hoijlants met een partije slachturflants daer beneffens aen gelegen, leggende tusschen de oude ende nieuwe Willicken, te verongelden voor vijff hondt, belent ten noorden Corn. Willemss Keijser met Jan Claess Verkade, ten oosten de ouden Willick, ten zuijden Pieter Dircxss Veenman, ende ten westen Gillis Alewijnss, met de belastinge van een lossrentte van twintich stuvers s jaers, aencomende de H. Geestarmen alhyer tot Benthuijssen, voorts vrij als buijrlanden, dan sal hij cooper moeten gedoogen de hypothecatie van noch twee guldens sí jaers, staende op andre landen daer beneffens gelegen, aencomende dí voors. Armen ofte de Kerck alhyer, met voordeel, dat den cooper nu ende altijt zal hebben sijn vrije doorvaert door de planck, leggende int Hilse path beneffens dese landen, mits, dat hij dezelve planck voor de helfte aen de noortsyde zal moeten helpen onderhouden ende de costen van dijen betaelen, ende wijders met zodanige verdre conditien, servituijten, dienstbaerheijden ende waaringe als de oude waerbrijeven ende verdre bescheijden daer van sijnde jnnehouden ende medebrengen, die den cooper met alle het recht van dijen by desen werden getransporteert ende overgelevert, omme bij hem daer mede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden, off hy comparant het selffs waere, Belovende hy comparant voornt. tí voors. vercochten te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaeringe die daerop gedurende den tijt sijns eijgendoms souden mogen sijn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van sijn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te sijn den laetsten penn. metten eersten ende dat boven d voors. lossrentte met een custingbrijeff op huijden gepasseert, jnnehoudende een somme van derthienhondert ende sessendertich ca. guldens, te betaelen staende met tweehondert ende vyftich guldens op den 1e Januarij 1661 gereet ende gel. tweehondert ende vyftich guldens s jaers, doch telckens drie maenden naer den verschyndach wel betaelt, mitsgaders twee silvere duikatons tot speldegelt, alles sonder frauden. Toirconden geth. op den 16 Martj 1661.


83
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Corn. Janss Bon, wonende op den Hil alhijer tot Benthuijssen, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre bes. voorwaerden gecocht te hebben jegens:
Arij Maertenss Hoochbrugge, wonend jn den ambachte van Segwaert, een stuck hoijlants met een partije slachturflants daer beneffens aen gelegen, leggende tusschen de oude ende nieuwe Willick, te verongelden voor vijff hondt, belent ten noorden Corn. Willemss Keijser met Jan Claess Verkade, ten oosten de oude Willick, ten zuijden Pr. Dircxss Veenman, ende ten westen Gillis Alewijnss, ende bekende hij comparant voornt. eerst daer op tot zijnnen lasten genomen te hebben twintich stuvers sí jaers lossrentte, aencomende de H. Geestarmen alhyer van Benthuijssen, ende bovendijen aen den voors. vercooper ofte sijns actie vercrijgende bij desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van derthienhondert sessendertich ca. guldens, te xL grooten vlaems tí stuck, dí welcke hij comparant, mitsgaders Corn. Willemss Keijser ende Pr. Sijmonss Bon, huijden mede voor ons schout ende schepenen compareerden, die als penningborgen ende mede als principale schuldenaeren onder behoorl. renunchiatie der benefitien ordinis divisionis et excussionis de crachten van dijen, haer borgen bekent, soo zij verclaerden, belooffden te zullen betaelen met tweehondert ende vijftich guldens op den eersten Januarij van desen jaere xvjC eenensestich gereet, ende gelijcke tweehondert ende vijftich guldens s jaers op den eersten January xvjC tweeŽnsestich dí eerste, doch telckens uijtterl. drie maenden naer den verschijndach wel betaelt, ofte andersints van den eersten Januarij aff te betaelen jntrest jegens den penn. twintich, geduirende zulcxs van jaere te jaere totte volle ende effectuele voldoeninge toe, sonder dat zij comparanten onder eenich pretext haere verscheenen custingen langer zullen mogen dilaeijeren dan het den houder deses gelieven zal, vrijes gelts van alles, tí sij van verpondinge, beden, subventien, schattinge ofte eenige andre contribuiten, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn. hoe die genoemt ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn off noch souden mogen werden, al waert oock sulcxs, dat bij placcaeten off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gel. cooppenn. kortinge ende affslach souden mogen doen ende moeten lijden van alle voordeel ende prouffijt vandijen zij comparanten voornt. wel uijtdruckel. renunchieerden ende afstant deden mits desen hijeronder, ende tot verseeckerht., mitsgaders naercominge van t gunt voors. staat verbindt hij cooper eerst special. tí voors. vercochte, ende voorts general., beneffens zijn borgen, haere respective persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondt., stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. den Ed. Hove van Hollant ende alle Sí Heeren rechten ende rechteren. Toirconden geth. op den 16e Martj 1661.
Op huyden ten passeren deses hijer op betaelt tweehondt. Ende vyftich guldens over de gerede penn. hyer vooren geroert.
Op huyden compareerde jn de rechtkamer dí voors. Ary Maertenss Hoochbrugge, dí welcke verclaerde ende aen den officier overgaeff, dat de belastinge staende op t lant, bij hem voor desen verkocht op Corn. Willemss Keyser is een lossrentte ende dat den zelven brijeff dijen conform zal werden gerecht. Actum als boven.

84
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Willem Adriaenss Geleveen ende Maerten Cornss Witteb., schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is:
Wouter Claess Dwaling, wonend aen de Otwech alhyer tot Benthuijssen, verclaerende uijtterhant vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende by desen aen ende ten behouve van:
Jacob Janss Langendam, wonend aen de Voorwech tot Haserswoude, twee partijtgens slachturflants, gelegen in dese heerlicht. van Benthuijssen int vijffde bon, het eene te verongelden voor een mergen, belent sijnde ten noorden Allersvaert, ten oosten het naervolgende partije, ten zuyden Arij Claess Dwaling, ende ten westen Gabriel Janss Keijser, ende tí andre partije flodderlant, te verongelden voor twee mergen anderhalff hondt, belent ten oosten Willem Claess van Poelgeest met Wm. Adriaenss Geleveen, ten zuijden dí Otweetering, ten westen Arij Claess Dwaling met het voorgaende eerste partije, ende ten noorden Allersvaert, beijden vrij als buyrlanden, wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als de respective oude waerbrieven ende verdre bescheijden daer van sijnde jnnehouden ende medebrengen, die den cooper met alle het recht van dijen bij desen werden getransporteert, omme bij hem daer mede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden, off hij comparant het selffs waere, Belovende hij comparant voornt. voors. vercochten te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaringe die daerop geduirende den tijt sijns eijgendoms souden mogen sijn gebracht ofte gestelt, onder generael verbandt van zijn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te zijn den laetsten penn. metten eerste ende dat met een custingb. op huyden bij overstellinge gepasseert ten behouven van Pr. Berckel, bailliu ende schout van de Hogeveen, jnnehoudende een somme van seshondert ende vijftich ca. gulden, te betaelen staende met hondert vijffentwintich guldens St. Jacob 1661 gereet ende gel. hondert vijffentwintich guldens sí jaers, boven een halve roosenobel speldegelt. Toirconden geth. op den 16e Martj 1661.


85
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Jacob Janss Langendam, wonend aen de Voorwech tot Haserswouden, verclaerende uijtterhant gecocht te hebben jegens:
Wouter Claess Dwaling, wonend alhyer tot Benthuijssen, twee partijtgens slachturflants, gelegen in dese heerlicht. int vijffde bon, het eene te verongelden voor een mergen, belent ten noorden Allersvaert, ten oosten het naervolgende partije, ten zuyden Arij Claess Dwaling, ende ten westen Gabriel Janss Keyser, ende het tweede partije te verongelden voor twee mergen anderhalf hondt, belent ten oosten Wm. Claess van Poelgeest met Wm. Adriaenss Geleveen, ten zuyden de Otwetering, ten westen Arij Claess Dwaling met het eerste partije, ende ten noorden Allersvaert, ende bekende hij comparant voornt. uijt saecke der zelver coope by desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen aen den eersame Pr. Berckel, bailliu ende schout van de Hogeveen, als het recht bij overstellinge vercregen hebbende sulcxs den vercooper huyden mede voor onse schout ende schepenen compareerde, ende verclaerden tísynen erntstige versoucke te geschijeden, een somme van seshondert ende vijftich ca. guldens, te xL grooten tí stuck, dí welcke hij cooper, mitsgrs. Pr. Willemss Keijser ende Corn. Janss Langendam, huyden mede voor ons schout ende schepenen compareerden, die als penningb. ende mede als principale schuldenaeren onder behoorl. renunchiatie der benefitien ordinis divisionis et excussionis de crachten van dijen, haer borgen bekent, soo zij verclaerden, belooffden te zullen betaelen met hondt.vijffentwintich guldens op Jacobj dage van desen jaere 1661 gereet ende gelijcke hondert vijffentwintich guldens s jaers Jacobj 1662 dí eerste termijn, geduirende sulcxs van jaere te jaere totte volle ende effectuele voldoeninge toe, vrijes gelt van alles, tí sij van verpondinge, beden, subventien, schattinge ofte eenige andre contribuitien, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn. hoe die genoemt ende bij wien die alreeden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn ofte alsnoch souden mogen werden, al waert oock zulcxs, dat bij placcaeten off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gel. cooppenn. kortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lijden van alle voordeel ende prouffijt vandijen zij comparanten voornt. wel uijtdruckel. renunchieerden ende afstant deden mits desen hijeronder, ende tot verseeckerht., mitsgaders naercominge van t gunt voors. staat verbint hij cooper eerst special. tí voors. gecochte, ende voorts general. beneffens zijne borgen haere respective persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedw. ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, voorts beloofde hij overstelde d voors. getransporteerde penn. te vrijen ende waeren ende zulcxs selffs goet te doen op te leggen ende te betaelen alles wes d voors. Berckel daer aen te kort soude mogen comen, t sij bij evictie vant voors. hijpoteecq, jnsolventht. van de debiteur ofte eenichsints anders onder verbanden als naer rechten, Eijntel. bekende hij overstelder ter saecke deser overstellinge int geheel voldaen ende betaelt te zijn den laetsten penn. metten eersten, ende dat met een somme van vijffhondt. Achtenseventich ca. guldens in gereden gelden, alles sonder frauden. Toirconden geth. op den 16e Martj 1661.

86
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Maerten Corneliss Wittebol ende Corn. Adriaenss Vrijenoock, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Dirck Claess van Immerseel, wonend in de Weypoort in den ambachte van Soeterwoude, ende bekende vercocht te hebben ende sulcxs deuchdel. schuldich te wesen:
d eersame Daniel Joosten van der Vaeck, wonend tot Soeterwoude, ofte den wettigen houder deses een lossrentte van twintich guldens, te xL grooten t stuck sí jaers, dí welcke hij comparant alle ende telcken jaere belooffden te zullen betaelen op den thiend Meije, ende dat vrijes gelt sonder eenige deductie ofte afbreck, tí sij van beden, subventie, schattingen, verpondinge ofte eenige andre contribuitien, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn. hoe die oock souden mogen werden genoemt ende bij wien die alreden jnnegestelt syn ofte souden mogen werden, al waert oock zulcxs, dat bij placcaeten ofte andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gel. rentte kortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lijden van alle voordeel ende prouffijt vandijen hy comparant voornt. wel uijtdruckel. renunchieerden ende afstant deden mits desen, daervan dienvolgende het eerste jaer rentte vervallen ende verschijnen zal op den thiende Meije van den toecomstigen jaere xvjC tweeŽnsestich, geduirende zulcxs van jaer te jaere zoo lange ende ter tijt toe dí voors. rentten effectuelicken zal sijn gequeten ende afgelost, tí welck hij comparant ende sijne naecomelingen tí allen tijtden zal mogen doen alst hem gelijeft, mits naer behoorlicke waerschouwinge van drie maenden, teffens ofte jn twee termijnnen als eens tweehondert guldens, ende eens driehondert guldens, ende sulcxs te samen jn goeden geŽvalueerden gelden opleggen ende betaelen een somme van vijffhondert ca. guldens munte voors. jn hooftgelde, ende met eenen daerbij vougende alle de rentten die naer beloop des tijts alsdan verscheenen ende onbetaelt zullen sijn, hijeronder ende tot verseeckerht. van t gunt voors. staat verbindt hij comparant, gel. hij doet bij desen, eerst special. twee mergen hoijlants, zynde de oostwaertsche helfte van vij jn dese heerlicht., belent ten oosten Davitss, ten zuyden Govert . . . jn Bent, ten westen Arij Corneliss van Immerseel, ende ten noorden de Burma, ende voorts generalicke zijn persoon ende alle zijn comparants andre goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekende hij comparant voornt. ter saecke van de constituitie der voors. rentte jnt geheel vergenoucht voldaen ende betaelt te zijn den laetsten penn. met den eersten, ende dat met een somme van vijffhondert ca. guldens in gereden gelden, alles sonder frauden. Toirconden geth. op den Xe Meije 1661.

87
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Maerten Cornss Wittebol ende Corns Adriaenss Vrijenoock, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Boudewijn Francken van Groenendyck, soon van Franck Claess van Groenendyck, wonend aen den Hoogenryndijck jn de heerlicht. van Haserswoude, ende sulcxs bij donatie inter vivos het recht van syn voorn. vader vercregen hebbende tot de naervolgende landen, vermogens dí selve donatie gepasst. voor Corn. van Berendrecht, nots. pub. binnen Leyden, ende seeckre getuygen op den 30e July 1650, verclaerende uijtterhant vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende by desen aen ende ten behouven van:
Jan Prss. Verkade, wonend alhyer tot Benthuijssen, ofte zijns actie vercrijgende, een partije hoijlants, gelegen int Langelant in dese heerlicht., te verongelden voor seven hondt, belent ten oosten de Hogeveensche vaert, ten zuijden Pr. Gerritss van der Maes, ten westen hij comparant selffs, ende ten noorden Sijbrants waatering, vrij sonder lasten dan als buyrlanden, met conditien, dat de gemeene scheysloot, leggende ten westen van dit vercochte ende de eijge landen van hem comparant tot costen van elcxs halff ende halff doorgaens zal moeten werden opgeschooten, gelijck zij mede tot haere beyder costen zullen laeten meeten dese vercochte landen, ende wat bevonden zal werden tí selve landt meerder ofte minder te zijn, zullen zyluyden gehouden het zelve den een den andren naer advenant dese cooppenn. te vergoeden, ende wijders met zodanige verdre conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als begrepen staen jn de respective oude waerbrijeven ende verdre bescheijden daer van zijnde, die den cooper met alle het recht van dijen bij desen werden getransporteert ende overgelevert, omme bij hem daer mede alles gedaen te werden, off hy comparant het selfs waere, Belovende hij comparant voornt. t voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaaringe die daerop geduirende den tijt zijns eijgendoms souden mogen sijn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van zijn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondt., stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekende hy comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te zijn den laetsten penn. metten eerste ende dat met een somma van negenhondert alles sonder frauden. Toirconden geth. op den Meije 1661.

88
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Heyndrick Janss van Steenwijck ende Maerten Cornss Wittebol, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Jan Pieterss Verkade, onsen jnwonende buijrman, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorw. vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouven van:
Bartholomees Pieterss de Heij, mede onsen jnwonende buyrman, ofte zijns actie vercrijgende, een partije slachturflant, gelegen int eerste bon alhyer tot Benthuyssen, te verongelden volgens het mergenbouck voor een mergen, belent ten oosten Dirck Jeroenss Jongen Engel, ten zuyden de Moleweetering, ten westen Claes Huijgen Verlaen cum socijs, ende ten noorden Arij Janss van der Helm, vrij als buijrlanden, ende wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als de respective oude waerbrijeven ende verdre bescheyden daer van sijnde jnnehouden ende medebrengen, die den cooper met alle het recht van dijen by desen werden getransporteert ende overgelevert, omme bij hem daer mede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden, off hij comparant het selffs waere, Belovende hy comparant voornt. t voors. vercochten te vrijen ende waaren van alle kommer ende beswaaringe die daerop geduirende den tijt sijns eijgendoms souden mogen sijn gebracht, onder generael verbant van zijn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondt., stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eyntel. bekende hy comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te sijn den laetsten penn. metten eersten ende dat met een obligatie op huijden gepasseert, jnnehoudende een somme van hondert ende thien ca. guldens, te betaelen staende op vijff achtereenvolgende St Jacobj dagen bij egale portie, boven een silvere duikaton tot speldegelt, alles sonder frauden. Toirconden geth. op den 18e Meije 1661.


89
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Bartholomees Pieterss de Heij, onsen jnwonende buijrman, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre bes. voorwaerden gecocht te hebben jegens:
Jan Pieterss Verkade, mede wonend alhyer tot Benthuijssen, een partije slachturflant, gelegen int eerste bon jn dese heerlicheijt, te verongelden volgens het mergenbouck voor een mergen, belent ten oosten Dirck Jeroenss Jongenengel, ten zuijden de Moleweetering, ten westen Claes Huijgen Verlaen cum socijs, ende ten noorden Arij Janss van der Helm, ende bekende hij comparant voornt. bij desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van hondert ende thien ca. guldens, dí welcke hij comparant, mitsgaders Dirck Jeroenss Jongen Engel ende Jacob Adriaenss Stuwaert (huyden mede voor ons schout ende schepenen compareerden), die als penningborgen ende mede als principale schuldenaeren onder behoorl. renunchiatie der benefitie ordinis divisionis et excussionis de crachte van dijen, haer borgen bekent, soo sy verclaerden, belooffden te zullen betaelen met een gerechte seste paert van dijen op St. Jacobj dage van desen jaere 1661 gereet, ende gelycke seste paert s jaers St Jacobj xvjC tweeŽnsestich dí eerste termijn, geduirende sulcxs van jaere te jaere tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, vrijes gelts van alles
[Acte niet af en doorgehaald]

90
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Jacob Dircxss van Venegie ende Maerten Cornss Wittebol, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Gerrit Heyndricxss van Thol, onsen jnwonende buijrman, verclaerende uijtterhant vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouven van:
Jacob Cornss Starrenburch, mede wonend alhyer tot Benthuyssen, een partijtgen veenlants met een schuijr daerop staende, gelegen aen desen dorpe van Benthuyssen, te verongelden voor vijer hondt, belent ten westen de wede. van Jan Thoniss Tant met den cooper selffs, daer aen Jan Prss Verkade ende Maerten Versyden, ten zuijden Corn. Prss. Verkade, ten oosten den zelven Verkade met Arijaenten Claesdr, ende ten noorden den Heerwech, vrij als buyrlanden, wijders met conditien, dat hy cooper de turfmaeckster, die hy comparant tot het turfmaecken jn dese vercochte partye alreden heeft aengenomen, van dese jegenwoordige jaere zal moeten gebruijcken om den turff jn dese vercochte landen te maecken, gelyck den cooper mede moet toestaen, dat hy comparant benefens noch een ander persoon jn dese vercochte landen noch een dach ofte twee zal moeten wercken voor behoorl. arbeijtsloon ten lasten van de cooper, ende wijders met zodanige verdre conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als begrepen staen jn de oude waerbrijeven ende verdre bescheijden daer van zijnde, die den cooper met alle het recht van dijen by desen werden getransporteert ende overgelevert, omme bij hem daer mede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden, off hij comparant het selffs waere, Belovende hij comparant voornt. tí voors. vercochten te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaringe die daerop geduirende den tijt sijns eijgendoms souden mogen sijn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van sijn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenw. ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eyntel. bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te zijn den laetsten penn. metten eersten ende dat met een custingb. op huijden gepasseert, jnnehoudende een somme van vijffhondert ende vijftich ca. gulden, te betaelen staende met hondert guldens op St. Jacobj van dese jaere 1661 gereet ende gel. hondert guldens s jaers, boven drie rijcxd. tot speldegelt ende een halff vath byer int gelach. Toirconden geth. op den


91
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Jacob Corneliss Starrenb., onsen jnwonende buijrman, verclaerende uijtterhant gecocht te hebben jegens:
Gerrit Heijndricxss van Thol, mede onsen jnwonende buyrman, een partijtgen veenlants met een schuijr daerop staende, gelegen aen desen dorpe van Benthuyssen, te verongelden voor vijer hondt, belent ten westen de wedue van Jan Thoniss Tant ende hij comparant selffs, Item Jan Pieterss Verkade ende Maerten Versyden, ten zuijden Corn. Pieterss Verkade, ten oosten den zelven Verkade met Arijaentgen Claesdr, ende ten noorden den Heerwech, ende bekende hy comparant voornt. uijt saecke der selver coope aen den voors. vercooper ofte sijns actie vercrijgende by desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van vijffhondert ende vijftich ca. guldens, dí welcke hij cooper, mitsgaders Abraham Adriaenss Vrijenoock ende Claes Janss Bon, wonend binnen dese heerlicht., huyden mede voor ons schout ende schepenen compareerden, die als penningborgen ende mede als principale schuldenaeren onder behoorl. renunchiatie der benefitien ordinis divisionis et excussionis de crachte van dijen, haer borgen bekent, belooffden te zullen betaelen met hondert guldens op St. Jacobj van desen jaere xvjC eenensestich gereet ende gelijcke hondert guldens s jaers Jacobj xvjC tweensestich dí eerste termijn, geduirende zulcxs van jaere te jaere tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, vrijes gelt van alles, tí sy van verpondinge, beden, subventie, schattinge offte eenige andre contribuitien, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn. hoe die genoemt ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn ofte alsnoch souden mogen werden, al waert oock zulcxs, dat bij placcaeten off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gel. cooppenn. kortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lijden van alle voordeel ende proufyt vandijen zij comparanten voornt. wel uijtdruckel. renunchieerden ende afstant deden mits desen hijeronder, ende tot verseeckerht., mitsgaders naercominge van t gunt voors. staat verbint hy cooper eerst special. tí voors. vercochte, ende voorts beneffens syne borgen general. alle haere goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie van alle Sí Heeren rechten ende rechteren. Toirconden geth. op den 17e Martj 1661.

92
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Maerten Cornss Wittebol ende Corn. Adriaenss Vrijenoock, schepenen van den amb. ende vrije heerlicht. van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Corn. Sijmonss Bon, wonende aen den Otwech jn dese heerlicht., verclaerende int oopenb. achtervolgende seeckre bes. voorwaerden vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouven van:
Jeroen Corneliss Jongenengel, wonende jn den dorpe van Benthuijssen, een campe geheel lants, te verongelden voor ses hondt, met omtrent vijftalf hondt slachturflant off waater daer beneffens aen gelegen ende zulcxs tí samen te verongelden voor elftalff hondt, leggende jnt Ve bon jn dese heerlicht., belent ten oosten Jan Reynnen, ten zuijden dí Otweetering, ten westen Krijn Prss Vermeulen, ende ten noorden Gabriel Janss Keijser, vrij als gemeene buijrlanden, wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als begrepen staen respective oude waerbrieven ende verdre bescheyden daer van sijnde jnnehouden ende medebrengen, die den cooper met alle het recht van dijen by desen werden getransporteert ende overgelevert, omme bij hem daer mede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden, off hij comparant het selffs waere, Belovende hij comparant voornt. tí voors. vercochte te vrijen ende waaren van alle kommer ende beswaaringe die daerop geduirende den tijt sijns eijgendoms souden mogen sijn gebracht ende gestelt, onder generael verbandt van zijn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te zijn den laetsten penn. met den eersten ende dat met een custingb. op huyden gepasseert, jnnehoudende een somme van twaelffhondert ende vijftich ca. guldens, te betaelen staende met een gerechte vijffde pt. op St Jacobj 1661 gereet ende gel. vyffde pt. sí jaers op Ste Pieter ad Cathedram 1661 dí eerste termijn, boven een roosenobel tot speldegelt. Toirconden geth. op den


93
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Jeroen Corneliss Jongen Engel, onsen jnwonende buijrman, verclaerende int oopenb. achtervolgende seeckre bes. voorw. gecocht te hebben jegens:
Corn. Sijmonss Bon, wonende aen den Otwech in dese heerlicht., een campe geheel lants, te verongelden voor ses hondt, met omtrent vijftalff hondt slachturflant off waater daer beneffens aen gelegen ende sulcxs tí samen te verongelden voor elfftalf hondt, belent ten oosten Jan Reijnnen, ten zuijden de Otweetering, ten westen Krijn Pieterss Vermeulen, ende ten noorden Gabriel Janss Keijser, ende bekende hij comparant voornt. uijt saecke der zelver coope aen den voors. vercooper ofte sijns actie vercrijgende by desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van twaelffhondert ende vyftich ca. (boven een roosenobel tot speldegelt), de welcke hij comparant, mitsgaders Pr. Pouwelss ende Dirck Jeroenss Jongen Engel, beyde wonend alhijer tot Benthuijssen, huijden mede voor ons schout ende schepenen compareerden, die als penningb. ende mede als principale schuldenaeren onder behoorl. renunchiatie der benefitien ordinis divisionis et excussionis de crachten van dijen, haer borgen bekent, zoo sij verclaerden, belooffden te zullen betaelen met een gerechte vijffde paert van dijen op St. Jacobj dage van desen jaere 1661 gereet, ende gelycke vijffde pt. op Petrj ad Cathedram, te reeckenen van Petrj ad Cathedram 1662, doch telckens uytterl. Meije dage daeraenvolgende wel beth., ofte andersints te betaelen jntrest jegens den penn. twintich, geduirende zulcxs totte volle ende effectuele voldoeninge toe, sonder dat zij comparanten onder eenich pretext haere verscheenen custingen langer onder haer sullen mogen behouden dan het den houder deses gelieven sal, vrijes gelts van alles, tí sij van verpondinge, beden, subventie, schattinge ofte eenige andre contribuiten, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn. hoe die genoemt ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen zijn off alsnoch souden mogen werden, al waert oock zulcxs, dat bij placcaeten off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gel. cooppenn. kortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lijden van alle voordeel ende prouffyt vandijen zij comparanten voornt. wel uijtdruckel. renunchieerden ende afstant deden mits desen hijeronder, ende tot verseeckerheijt, mitsgaders naercominge van t gunt voors. staat verbint hij cooper eerst special. tí voors. vercochte lant, ende voorts general., beneffens zijnne borgen, alle haere goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende alle Sí Heeren rechten ende rechteren, des zoo belooft hy cooper syne borgen int geheel ende sij borgen elcxs den andren voor de gerechte helfte ter saecke deser borchtocht te jndemneren ende bevrijden als naer behooren, onder verbanden als naer recht. Toirconden geth. op den Xe Meije 1661.

94
Wy, Thijs Bouwenss ende Jacob Dircxss van Venegie, schepenen van den amb. ende vrije heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende gecompareert is:
Jan Willemss van der Windt, onsen inwoonder, dewelcke bekende wel ende deuchdelijck schuldich te wesen aen ende ten behoeve van:
dí E. Wouter van Swieten, bailliuw ende schoudt alhier, ofte aen den toonder sijns recht ten desen vercrijgende, de somme van driehondert carolus guldens, te veertich grooten stuck, spruijtende ter saecke van geleende ende aengetelde penningen, die hij comparant bekende tot sijnen wille ende contentemente ontfangen ende genoten te hebben, versaeckende derhalven dí exceptie van ongetelden gelde, in rechten genaemt non numerate pecunia, Belovende de voors. somme wederom te restitueren, op te leggen ende te voldoen met tweehondert gulden, Meijdagh in den toecomenden jare xvjC tweeentsestich, ende de resterende hondert gulden Meijdach xvjC drieentsestich, ende dat telckens metten jnteresse vant geheele ende telcken blijvende capitael respective iegens den penningh sestien, doch indien de betalinge geschiet binnen een maent naer ijder verschijndach te mogen volstaen met te betalen jnterest jegens den penningh XX jnt jaer, maer anders niet, ende dit alles in vrijen suijveren gelde sonder wt eenigerleij oirsaecken iets te mogen corten off in de hant houden, renunchierende ten dien eijnde van alle placcaten, resolutien ende ordonnantien die ter contrarie souden mogen disponeren, verbindende hij comparant voor de voors. betalingen, voldoeninge ende naercominge deses eerst specialycken syn huijs, schuijer ende erff, daer hy jegenwoordich woont, staende ende leggende opt desen dorpe, streckende ten noorden van den Heerwech suyden op tot Bartolomees Prss de Heij, ten westen den selven De Heij, ende ten oosten Claes Huijgen Verlaen, noch een partij slachturfflant, gelegen int ije bun alhier, groot 4 hont 75 roeden, belent ten oosten Lenert Huijbertss Keijser, ten suijden Dirck Jeroenss Jongenengel, ende ten noorden de weeskinderen van Willem Dircxss Keijser, voorts syn persoon ende generale goederen die (alle ende die keur van dien, egeen wtbesondert), subject allen rechten ende rechteren ende special. den Ed. Hove van Hollant met verhael van costen daerome doende ende lijdende, Alles ter goeder trouwe ende sonder fraude. Ten oirconde op den 17e Meije 1661.

95
Wij, Thijs Bouwenss ende Jacob Dircxss van Venegie, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende gecompareert is:
Jan Corneliss Vrijenoock, onsen inwoonder, dewelcke bekende wel ende deuchdel. schuldich te wesen aen ende ten behoeve van:
dí E. Wouter van Swieten, bailliu ende schoudt alhier, ofte aen den wettigen houder deses, een somme van tweehondert carolus guldens, te veertich grooten t stuck, spruijtende ter saecke van geleende ende aengetelde penningen, die hij comparant bekende tot sijnen wille ende contentemente ontfangen ende genoten te hebben, versaeckende derhalven d exceptie van ongetelden gelde, in rechten genaemt non numeraete pecuniae, Belovende de voors. somme wederomme te restitueren, op te leggen ende te voldoen met hondert gulden, Meijdagh 1662, ende de resterende hondert guldens Meydach 1663, ende dat telckens metten jnteresse vant geheele ende telcken blyvende capitael respective jegens den penningh sestien, doch jndien de betalinge geschiet binnen een maent naer ijder verschijndach te mogen volstaen met te betalen jnterest jegens den penningh XX jnt jaer, maer anders niet, ende dit alles in vrijen suijveren gelde sonder wt eenigerleij oorsaecken jets te mogen corten off jn de handt houden, renunchierende ten dien eijnde van alle placcaten, resolutien ende ordonnantien die ter contrarie souden mogen disponeren, verbindende hij comparant voor de voors. betalinge, voldoeninge ende naercominge deses eerst specialijcken syn huys, schuijer, schiphuijs ende erff, daer hij jegenwoordich woont, staende ende leggende op desen dorpe, streckende ten suijden van den Heerwech noorden op tot tot Jeroen Corneliss Jongenengel, ten westen Pieter Dircxss Keijser, ende ten oosten Claes Huijgenss Verlaen, noch een partij slachturfflant, groot elff hont, strect van Abraham Arijenss Vrijenoock noorden op tot Dirck Jeroenss Jongenengel, ten westen Willem Henricxss Kas, ende ten oosten Huijbert Corneliss van Geneuchten, voorts syn persoon ende generale goederen die alle ende die keur van dien, egeen wtbesondert, subject allen rechten ende rechteren ende specialijcken den Ed. Hove van Hollant met verhael van costen daeromme doende ende lijdende, Alles ter goeder trouwe ende sonder fraude. Ten oirconde is desen ten versoucke van hem comparant met het segel van de voorn. Wouter van Swieten onder uythangende besegelt, ende dí selve beneffens de schepenen soo ten prothocolle als onder de plycque geth. op den 17e Meije 1661.

96
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Heyndrick Janss van Steenwijck ende Maerten Cornss Wittebol, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicheijt van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Adriaen Adriaenss Bent, wonend in de heerlicheijt van Haserswoude, verclaerende uijtterhant vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouven van:
Pr. Willemss Keijser, zijn comparants schoonsoon, twee partijtgens slachturflant, gelegen beneffens den andren jn dese heerlicht. jnt 7e bon, tí samen te verongelden voor ses hondt vijftich roeden, belent int geheel ten oosten den cooper selffs, ten zuijden de Cruijsvaert, ten westen Heijndrick Adriaenss Geleveen, ende ten noorden de wedue van Flooris Reijerss, vrij als gemeene buijrlanden, wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als begreepen staen jn de respective oude waerbrijeven ende verdre bescheijden daer van zijnde, die den cooper met alle het recht van dijen by desen werden getransporteert ende overgelevert, omme bij hem daer mede alles gedaen, gewonnen ende verlooren te werden, off hij comparant het selffs waere, Belovende hij comparant voornt. tí voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaaringe die daerop geduirende den tijt sijns eijgendoms in eeniger manieren gebracht ofte gestelt zouden mogen sijn, onder generael verbant van zijn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eyntel. bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te zijn den laetsten penn. met den eersten ende dat met een somme van negenhondert ende twintich ca. guldens, te xL grooten tí stuck, in gereden gelden op huijden beneffens het passeren deses aengetelt, boven drie rijcxdaelders tot speldegelt. Toirconden geth. op den 18e Meije 1661.

97
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Heijndrick Janss van Steenwyck ende Maerten Cornss Wittebol, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Jan Gilliss de Cocq,onsen jnwonende buijrman, ende bekende hij comparant voornt. voor hem, sijne erven ende naecomelingen bij desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen:
Pr. Dircxss Keijser, mede onsen jnwonende buijrman, ende Gerrit Janss Groenevelt, beijde oomen ende voochden over het eenige naergelaeten weeskint van za. Corn. Gilliss den Haen, ende sulcxs ten behouven van t zelve weeskint, ofte den wettigen houder deses, een somme van vijffhondert ca. guldens, te xL Grooten vlaems tí stuck, spruijten uijt saecke van deuchdel. geleende ende aengetelde penn. tot sijn comparants volcomen genougen ende contentemente in goeden geevalueerde ende gepermitteerden gelden aengetelt ende bijgeleijt, versaeckende dienvolgende dí exceptie jn rechten genoemt non numerata pecunia, dat is van ongetelden gelden, heeft voorts hij comparant belooft ende aengenoomen, sulcxs hij doet bij desen d voors. vijffhondert guldens wederomme te restitueren, op te leggen ende te voldoen met een gerechte sestepaert van dijen op den Ie Junij in den toecomstige jaere1662, ende gelijcke seste paert s jaers ende telckens ijder termijn met bijvouginge van den intrest van dijen jegens vyer guldens thien stuvers, ijder hondert van de onbetaelde penn. geduirende zulcxs van jaere te jaere tot de volle ende effectuele coldoeninge ende aflossinge toe, vrijes gelts van alles, tí sij van verpondinge, beden, subventie, schattinge ofte eenige andre contribuiten, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn. hoe die genoemt ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen zijn off noch souden mogen werden, al waert oock zulcxs, dat bij placcaeten off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gel. custinge kortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lijden van alle voordeel ende prouffyt vandijen hij comparant voornt. wel uijtdruckel. renunchieerden ende afstandt deden mits desen hijeronder, ende tot verseeckerht., mitsgaders naercominge van t gunt voors. staat verbint hij comparant voornt. eerst special. een huys ende erve, pootinge ende plantinge met alle tí gunt daer op aen, aert en nagelvast is, staende ende gelegen op t Westeijnde van desen dorpe, belent ten oosten Bartholomees Prss. de Heij, ten westen ende zuyden Pr. Berckel, bailliu ende schout van Hogeveen, ende ten noorden den Heerwech, ende voorts general. sijn persoon ende alle zijnne andre goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende alle Sí Heeren rechten ende rechteren, wijders compareert mede voor ons, schout ende schepenen voornt., Adriaen Janss van dr. Helm, wonend alhyer tot Benthuyssen, de welcke verclaerde hem te stellen ende constitueren borge als principael, renunchierende tot dyen eynde de benefitie ordinis et excussionis, nopende de naerder verseeckerht. van de voors betaelinge, jngevalle (t welck Godt verhoede) t voors. huys door brandt off andersints quaeme te verongelucken, onder vanbande van zijn persoon ende goedren, ten bedwange ende execuitie als boven. Alles sonder frauden. Toirconden hebbe ick bailliu ende schout voornt. desen brijeff ten versoucke van den comparanten met mijn uythangende zegel jn rooden wassche besegelt, ende dezelve beneffens de schepenen zoo ten prothocolle als onder de plycque geth. op den 18e Meije 1661.

98
Wij, Wouter van Switen, bailliu ende schout, Heyndrick Janss van Steenw. ende Maerten Cornss Wittebol, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Jan Adriaenss Witlocxthuijn, wonende aen den Otwech in dese heerlicheijt, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre bes. voorwaerden vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouven van:
Corn. Sijmonss Bon, mede wonende aen den Otwech, eerst een partije geheel lants, synde de helfte van vijftalff hont ende sulcxs te verongelden voor twee hondt xxv R., gelegen jn dese heerlicht. int Ve bon, belent ten oosten Arij Corneliss van Geneuchte, ten zuyden de Otweetering, ten westen Wouter Claess Dwaling, ende ten noorden Wm. Huijbrechtss Keyser, vrij als buyrlanden, Item noch een huijs ende erve, staende ende gelegen aen de Otwech alhyer tot Benthuyssen, met een coolstaaltge van omtrent twee off derdalve roeden, comende aen de westsyde van t gangpath van t erff aen den Otwech, belent ten oosten ende zuijden Reijm Leendertss, ten westen Claes Huijgen Verlaen, ende ten noorden de Otwech met dí voors. Reijn Leendertss, vrij als buyrhuyssen, da sal de cooper moeten gedoogen de speciale hijpothecatie van zodanige custingpenn. als hij comparant uijt voorgaende coope noch schuldich is, mits dat dí selve uijt dese cooppenn. zullen werden afgedaen, met voordeel dat de cooper van dit erve en staeltge vrij sal sijn van moolen- ende mergengelden, mitsgh. oock van bauwerck, mits dat hy cooper het hoofdeneijnde van de voors. werve zal moeten houden soo wijt ende diep, dat de possesseurs van de wooninge van de voors. Reijm Leendertss met een geladen veenschip daer door sullen cunnen vaeren ende tochten, ende altyt haer tocht daer door zullen moeten hebben, ende wijders met zodanige verdre conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als de respective oude waerb. ende verdre bescheyden daer van sijnde jnnehouden ende medebrengen, die den cooper met alle het recht van dijen bij desen werden getransporteert ende overgelevert, omme bij hem daer mede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden, off hij comparant het selffs waere, Belovende hij comparant tí voors. vercochte te vrijen ende waren van alle commer ende beswaringe die daerop geduirende den tijt sijns eijgendoms souden mogen sijn gebracht ofte gestelt, onder generael verbant van zijn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te zijn den laetsten penn. metten eersten ende dat met een custingb. op huijden gepasseert, jnnehoudende een somme van achthondert vijffentwintich ca., te betaelen staende op vijff Meye dagen bij egale portie ende sulcxs Meije dage van desen jaere 1661 dí eerste. Toirconden geth. op den


99
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Corn. Sijmonss Bon, wonende aen den Otwech in dese heerlicheijt, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre bes. voorw. gecocht te hebben jegens:
Jan Adriaenss Witlocxthuijn, mede wonende aen den Otwech alhyer tot Benthuyssen, eerst de de helfte van vijftalf hondt lants, gelegen in dese heerlicht. int vyfde bon, belent ten oosten Arij Corn. van Geneuchten, ten zuijden de Otweetring, ten westen Wouter Claess Dwaling, ende ten noorden Willem Huijbertss Keijser, Item noch een huijs ende erve, staende ende gelegen aen den Otwech jn dese heerlicheijt, met een coolstaeltge van omtrent twee off derdalve roeden, comende aen de westsyde van t gangpath van t erff aen den Otwech, belent ten oosten ende zuyden Reijm Leendertss, ten westen Claes Huijgen Verlaen, ende ten noorden den Otwech met d voors. Reijm Leendertss, ende bekende hij comparant voornt. uijt saecke der voors. coope aen den voors. vercooper ofte zijns actie vercrijgende bij desen wel ende deuchdelick schuldich te wesen een somme van achthondert vijffentwintich ca. guldens, te xL grooten vlaems tí stuck, dí welcke hij comparant, mitsgaders Dirck Leendertss van Gelder, byersteecker, ende Arij Claess Dwaling, beyde wonend alhyer tot Benthuijssen, huyden mede voor ons schout ende schepenen compareerden, die als penningborgen ende mede als principale schuldenaeren onder behoorl. renunchiatie der benefitien ordinis divisionis et excussionis de crachten van dijen, haer borgen bekent, zoo sij verclaerden, belooffden te zullen betaelen met een gerechte vijffde paert van dijen op S. Petrij ad Cathedram dage van desen jaere 1661 gereet, ende gelijcke vijfde pt. s jaers St. Petrj ad Cathedram 1662 dí eerste termijn, doch telckens. Meije dage daeropvolgende uytterl. beth., ofte andersints te betaelen jntrest jegens den penn. 20 van den verschyndach aff, geduirende zulcxs van jaere te jaere tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, sonder onder eenich pretext haere verscheenen custinge te mogen dilaeijeren, vrijes gelts van alles, tí sy van verpondinge, beden, subventie, schattinge ofte eenige andre contribuitien, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn. hoe die genoemt ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn off noch souden mogen werden, al waert oock zulcxs, dat bij placcaeten off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gelycke cooppenn. kortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lyden van alle voordeel ende prouffyt vandijen sy comparanten voornt. wel uijtdruckel. renunchieerden, afstant deden mits desen hijeronder, ende tot verseeckerht., mitsgaders naercominge van t gunt voors. staat verbindt hij cooper eerst special. tí voors. gecochte, ende voorts general., beneffens zijne borgen, alle haere goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende alle Sí Heeren rechten ende rechteren. Toirconden desen geth. op den Xe Junij 1661.

100
Wij, Maerten Tersijden, secretaris, als gesubstitueert van Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Corn. Janss van Amerongen ende Maerten Corneliss Wittebol, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuyssen, ende wˇ, mr. Pr. van der Maerssche, schout van den ambachte van Soeterwoude, mitsg. . . . . . . . . ., schepenen aldaer, oirconden dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Jacob Spruytwaater, damhouder van den Leytsendam, getrouwt hebbende Maria van der Werve, dochter van mr. Steven van der Werve, advocaet voor den Hove van Hollant, als voor bande van huwelyck jn houwelicxs goet gegeven hebbende de helfte van twee stucken lants, hyernaergenoemt, volgens acte gepasseert voor Corn. van der Pol, notaris pub. jn SíGravenhage, ende seeckre getuygen op den Xe Junij 1661, ons schout ende schepenen ten verlyden deses verthoont ende laeten lesen, ende bekende hij comparant voornt. by desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen d E. heer Gillis van Heussen, wonend binnen de stadt Leyden, ofte sijns actie vercrygende een lossrentte van hondert ende vijff ca. guldens, te xL grooten tí stuck sí jaers, verschynende jaerlicxs op den XVIJ Junij, dí welcke hij comparant al ende telcken jaere belooffden te zullen betalen, vrijes gelts van alles, sonder eenigen dedictie ofte afbreck, tí sy van beden, subventien, schattinge, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn. hoe die genoemt ofte bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen zijn ofte alsnoch souden mogen werden, al waert oock zulcxs, dat bij placcaeten off ordonnantien alreden uijtgegeven ofte alsnoch uyt te geeven toegelaeten waere off werde, dat men op dese ende gelijcke rentte kortinge ende afslach souden moogen doen ende moeten lyden van alle voordeel ende prouffyt vandijen hy comparant voornt. wel expressel. renunchieerden ende afstant deden mits desen, daervan het eerste jaer rentten verscheenen ende dienvolgende betaelt moet werden op den XVIJe Junij in den toecomstigen jaere xvjC tweensestich, geduirende zulcxs van jaere te jaere soo lange ende ter tyt ende wijlen d voors. rentte effectuel. zal syn gequeten ende afgelost, welcke aflossinge hy comparant voornt. tí allen tytden als het hem gelyeff zal mogen doen, mits naer behooren, waerschouwinge van drie maenden teffens, ende jn eender somme opleggende en betaelende een hooftsomme van tweeduijsent ca. guldens, ende met eenen daerbij vougende alle de verscheene ende onbetaelde intresten van dijen, die alsdan naer beloop des tijts verscheenen ende onbetaelt zullen sijn, doch is jn desen expressel. geconditionneert jn gevalle hy comparant voornt. al ende telcken jaere d voors. rentte quaeme te betaelen binnen drie maenden naer den verschyndach, dat hy comparant in sulcken gevalle (maer anders niet) zal mogen volstaen met intrest naer beloop van vyer guldens vyff stuivers ijder hondert, sijnde vijffentachtich guldens vrij gelt sí jaers, hijeronder ende tot verseeckerht., mitsgaders naercominge van t gunt voors. staat, ende elck poinct van dijen verbindt hij comparant voornt. gel. hy doet by desen, eerst special. de helfte van drie mergen drie hont lants, gelegen jn den ambachte van Benthuyssen, belent jnt geheel ten oosten de kindren van Wm. Roeloff Pieterss, ten zuyden de Burmade, ten westen Matheuwis Dircxss van Borsselen met Gerrit Mouriss, ende ten noorden de Sijbrants waatering, item noch de helfte van drie mergen ende omtrent twee hondt landts, gelegen jn den ambachte Soeterwoude, achter het huys ďTe SwietenĒ aen de Swetweetering, belent van outs aen de oost ende zuytsyden Thomas Lambertss, aen de westsyde Jan Alewijnss, ende aen de noortyde de Swetwaateringe voors., waervan beydde de wederhelfte toecomt den Advt. Joan Leeusvelt, nomine uxoris, ende voorts general. sijn persoon ende alle zijne andre goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren. Eyntel. bekende hy comparant voornt. ter saecke van de constittuitie der voors. rentte jnt geheel voldaen ende betaelt te zijn den laetsten penn. metten eersten ende dat met een somme van tweeduysent ca. guldens, te xL grooten tí stuck jn gereden gelden, waervan hij comparant ten behouven van t gemeene lant den xLe penn. heeft betaelt, dí eene helfte aen de secretaris van Benthuyssen ende de wederhelfte aen den secretaris van Soeterwoude. Toirconden hebben wy, bailliu ende schout, ten verlye ende begeeren van hem comparant elcxs voor soo veel yders jurisdictie aengaet desen bryeff met elcxs uytgangende segelen respectivel. besegelt ende bevesticht, ende dezelve als oock ten prothocolle beneffens de voorn. schepenen geth. tot Benthuyssen op den 14e Juny 1661.

101
Wij, Maerten Tersyden, secretaris, als gesubstit. van Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Heyndrick Janss van Steenwijck ende Maerten Cornss Wittebol, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Wm. Huijbrechtss Keijser, onsen jnwonende buijrman, verclaerende uijtterhant vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouven van:
Jacob Janss Vermeulen, won. tot Haserswoude, de noortwaertsche helfte van acht hondt slachturflant, gelegen in de Bent alhyer tot Benthuijssen, te verongelden voor vijer hondt, belent ten zuijden Corn. Janss van Amerongen met de wederhelfte, ten westen Crijn Maertenss Snoucker, ten noorden de Heemsweetering, ende ten oosten Leendert Heijndricxss Leeu, vrij als buyrlanden, wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als de respective oude waerb. ende verdre bescheijden daer van sijnde jnnehouden ende medebrengen, die den cooper met alle het recht van dijen bij desen werden getransporteert ende overgelevert, omme bij hem daer mede alles gedaen, gewonnen ende verlooren te werden, off hy comparant het selffs waere, Belovende hij comparant voornt. t voors. vercochten te vrijen ende waaren van alle kommer ende beswaaringe die daerop geduirende den tijt sijns eijgendoms souden mogen sijn gebracht ofte gestelt, onder generael verbandt van zijn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondt., stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekende hy comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te zijn den laetsten penn. metten eersten ende dat met een custingbrijeff op huijden gepasseert, jnnehoudende een somme van sevenhondert ca. guldens, te betaelen staende op seven eerstcomende ende achtereenvolgende Meije dagen bij egale portie ende sulcxs Meije dage 1661 d eerste, boven twee rijcxd. tot speldegelt. Toirconden geth. op den


102
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Jacob Janss Vermeulen, won. tot Haserswoude, verclaerende uijtterhant gecocht te hebben jegens:
Wm. Huijbrechtss Keijser, onsen jnwonende buijrman, de noortwaertsche helfte van acht hondt slachturflant, gelegen in de Bent alhijer tot Benthuijssen, te verongelden voor vijer hondt, belent ten zuijden Corn. Janss van Amerongen met de wederhelfte, ten westen Crijn Maertenss Snoucker, ten noorden de Heemsweetering, ende ten oosten Leendt. Heijndricxss Leeu, ende bekende hij comparant voornt. uijt saecke der selver coope aen den voors. vercooper ofte sijns actie vercrijgende by desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van sevenfhondert ca. guldens, te xL grooten vlaems tí stuck, dí welcke hij comparant, mitsgaders Jan Jacobss Vermeulen, mede won. tot Haserswoude, huijden mede voor ons schout ende schepenen compareerde, die als penningborch ende mede als principale schuldenaer onder expresse renunchiatie der benefitie ordinis seu excussionis de crachte van dijen, hem borch bekent gemaeckt, belooffden te sullen betaelen met een gerechte sevende paert van dijen p[ Meije dagen van desen jaere xvjC eenensestich gereet ende gelijcke sevende paert s jaers Meije dage 1662 d eerste termijn, geduirende zulcxs van jaere te jaere tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, vrijes gelt van alles, tí sy van verpondinge, beden, subventie, schattinge, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn. hoe die genoemt ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn ofte alsnoch souden mogen werden, al waert oock sulcxs, dat bij placcaeten off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gel. cooppenn. kortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lijden van alle voordeel ende prouffijt vandijen zij comparanten voornt. wel uijtdruckel. renunchieerden ende afstant deden mits desen hijeronder, ende tot verseeckerht., mitsg. naercominge van t gunt voors. staat verbindt hy cooper eerst special. tí voors. vercochte, ende voorts beneffens sijn borch general. haere respective persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondt., stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren. Toirconden geth. op den 14e Junij 1661.

103
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Heyndrick Janss van Steenw. ende Maerten Cornss Wittebol, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Claes Corneliss Vrijenoock, onsen jnwonende buijrman, verclaerende uijtterhant vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouven van:
Arij Corneliss Vrijenoock, sijn comparants broeder, een partije veenlants, gelegen in de Noortpolder alhyer tot Benthuijssen in t 4e bun, te verongelden voor ses hondt xxv R., belent ten oosten Jan Prss Verkade, ten noorden den Otwech, ten westen docter Schriverius, ende ten zuijden Huijbrecht Wmss Keijser, ende dat metten belastinge ende speciale hijpotecatie van zodanige custingpenn. als uijt voorgaende coope op dit vs. landt noch te betaelen staen aen Willem van Swieten, secretaris van Segwaert, ende wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als de respective oude waerbrijeven ende verdre bescheijden daer van sijnde jnnehouden ende medebrengen, die den cooper met alle het recht van dijen bij desen werden getransporteert ende overgelevert, omme bij hem daer mede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden, off hij comparant het selffs waere, Belovende hij comparant voornt. tí voors. vercochte te vrijen ende waaren van alle kommer ende beswaaringe die daerop geduirende den tijt sijns eijgendoms souden mogen sijn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van zijn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te zijn den laetsten penn. metten eersten ende dat met een custingbrijeff op huijden gepasseert, jnnehoudende een somme van sevenhondert ende vijffentwintich ca. guldens, te betaelen staende met honderttwintich guldens op St. Jacobj dage van desen jaere 1661 gereet, ende gel. honderttwintich guldens s jaers, geduirende zulcxs tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, alles sonder frauden. Toirconden geth. op den


104
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Arij Corneliss Vrijenoock, onsen jnwonende buijrman, verclaerende uijtterhant gecocht te hebben jegens:
Claes Corneliss Vrijenoock, zijn broeder, een partije veenlants, gelegen in de Noortpolder alhijer tot Benthuijssen in t 4e bun, te verongelden voor ses hondt vijffentwintich roeden, belent ten oosten Jan Prss Vercade, ten noorden den Otwech, ten westen docter Schriverius, ende ten suijden Huijbrecht Wmss Keijser, ende bekende hy comparant voornt. wt sake van de vs. coop wel ende deuchdel. schuldich te wesen tot affereningh van de lasten op t voors. landt staende de somme van sevenhondert ende vijffentwintich ca. guldens te xL grooten ít stuck, de welcke hij comparant belooffden te zullen betaelen met hondert en twintich gulden St. Jacob xvjC eenentsestich gereet, ende met gelijcke hondert en twintich guldens s iaers mede op Sint Jacobs dagen, Sint Jacob 1661 den eersten jaertermijn, geduijrende soo vervolgens van jare tot jare ter effectuele vold. van de voors. somme toe, telckens Alreheyligen daeraenvolgende precijs betaelt, off bij gebreecke van dien van ijder verschenen ende onbetaelden termijn jntereste moeten betalen penningh XX van Sint Jacob aff mede ter voldoeninge toe ende dien onvermindert de betalinge van ít gene verschenen is te moeten doen tot believen van den houder deses, vrijes gelt van alles, tí sy van verpondinge, beden, subventie, schattinge ofte eenige andre contribuitien, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn. hoe die genoemt ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn off noch zouden mogen werden, al waert oock zulcxs, dat bij placcaeten off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gelijcke cooppenn. kortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lijden van alle voordeel ende prouffijt vandijen hij comparant voornt. wel uijtdruckel. renunchieerden ende afstant deden mits desen hijeronder, ende tot verseeckerht., mitsgaders naercominge van t gunt voors. staat verbint hij comparant voornt., gel. hy doet by desen, eerst special. tí voors. gecochte, ende jn plaetse van borge mede special. een huijs ende erve daerjnne hy comparant jegenwoordich woonachtich is, staende op het Oosteijnde van desen dorpe, streckende van den Heerwech tot aen het erve van Corn Cornss Craen, belent ten oosten Corn. Janss van Amerongen, ende ten westen d voors. Corn Craen, Item noch een stuck veenlants, groot omtrent achtalf hondt, gelegen in de Kortte Weeren alhyer tot Benthuyssen, belent ten oosten de Hoogeveensche Vaert, ten westen de Noorthemlaen, ten noorden Arij Prss Verkade, ende ten zuyden Arij Huijbertss Keijser, ende voorts zijn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondt., stellende d selve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren. Toirconden geth. op den 18e Augusty 1661.

105
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Heyndrick Janss van Steenwyck ende Maerten Cornss Wittebol, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Elisabeth Willemsdr., wedue ende boedelhouster van za. Johannis Danielss de Vos, wonend aen de Voorwech jn de heerlicheijt van Haserswoude, geadsisteert bij mij schout als haere bystaende voochdt jn desen, verclaerende ende te kennen geevende, dat zij comparante uytterhant hadde vercocht aen:
Pr. Adriaenss Geleveen ende naederhant was genaetstet bij Adriaen Willemss Cas Hollants Bloet ende Wm. Dircxss, schoemaecker, haer broeder ende swager, dat sy comparante alsnu wettel. tot haeren behouven transporteerden, cedeerden ende opdrouch bij desen een schuijr met een erfge daer beneffens aen, staende ende gelegen aen den Otwech in dese heerlicheijt, te verongelden voor vijftich roeden, belent ten oosten Pr. Pouwelss, ten westen Pr. Sijmonss Backer, ten noorden de Otweetering, ende ten zuyden Heyndrick Jeroenss, sijn vrij sonder eenige lasten dan als gemeene buijrlasten, ende wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringen als begreepen staen in de respective oude waerb. ende andre bescheijden daer van synde, die de coopers met alle het recht van dijen bij desen werden getransporteert ende overgelevert, omme by hun daer mede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden, off zij comparante het selffs waere, Belovende sij comparante voornt. tí voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaaringe die daerop geduirende den tijt haers eijgendoms zouden mogen zijn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van haere comparante persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekende zij comparante voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te zijn den laetsten penn. metten eersten ende dat met een custingbrijeff op huyden gepasseert, jnnehoudende een somme van tweehondert ende seventich ca., te betaelen staende met vijftich guldens op St. Jacobj dage van desen jaere 1661 gereet, ende gel. vijftich guldens sí jaers, geduirende zulcxs tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, alles sonder frauden. Toirconden geth. op den 18e Augustj 1661.


106
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Adriaen Willemss Cas ende Wm. Dircxss, schoemaecker, beyde won. tot Haserswoude, verclaerende uijtterhant gecocht te hebben jegens:
Elisabeth Willemsdr., wedue ende boedelhouster van za. Johannis Danielss de Vos, mede wonend tot Haserswoude, een schuijr met een erffgen daer beneffens aen, staende ende gelegen aen de Otwech in dese heerlicht., te verongelden voor vyftich roeden, belent ten oosten Pr. Pouwelss, ten westen Pr. Sijmonss Backer, ten noorden dí Otweetering, ende ten zuyden Heyndrick Jeroenss, ende bekenden zy comparanten voornt. uijt sake der zelver coope aen de voors. vercoopster ofte haere actie vercrijgende bij desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van tweehondert ende seventich ca. guldens te xL grooten vlaems t stuck, dí welcke zy comparanten voornt. belooffden te zullen betaelen met vijtich guldens op St. Jacobj dage van desen jaere 1661 gereet, ende gelijcke vijftich guldens s iaers St Jacobj 1662 d eerste, geduijrende sulcxs van jaere te jaere totte volle ende effectuele voldoeninge toe, vrijes gelts van alles ende voorts communi forma. Toirconden geth. op den 18e Augustj 1661.

107
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Heyndrick Janss van Steenwijck ende Maerten Cornss Wittebol, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen sijn:
Corn. Janss Bon, wonend op de Hil in dese heerlicht., ter eenre,
ende Claes Janss Bon, mede wonend op de Hil, ter andre zijden,
verclaerende ende te kennen geevende, dat zij comparanten voornt. jnt gemeen ende onverdeelt hadden seeckre onroerende goedren, die zijluijden goet gevonden hadden niet langer jn gemeenschappe tusschen haer beyden te houden, maer van den andren te separeren ende verdeelen, mitsg. schiften ende scheijden, zulcxs sy doen bij desen, te weeten, dat d voors. Corn Janss Bon jn vrijen eijgendomme zal hebben ende werde by desen aenbedeelt eerst een stuck weijlants, genaemt ďDe NoortkampĒ, gelegen op den Hil jn dese heerlicheijt, te verongelden voor ses hondt, belent ten oosten de Nieuwe Willick, ten westen ende noorden Corn. Janss selffs, ende ten zuyden Claes Janss Bon met een van de naervolgende aenbedeelde partije, ten tweden een stuckge hoijlants, gelegen als vooren, te verongelden mede voor ses hondt, belent ten oosten ende noorden hij Corn. Janss Bon mede selffs, ten westen Leendert Pieterss de Bruijn, ende ten zuijden de gemelde Claes Janss Bon met een van de naervolgende partije, beijden vrij als buijrlanden, daer jegens de voors. Claes Janss Bon zal hebben ende werde mede bij desen vrij eijgentlicken aenbedeelt eerst een stuckge weijlants, gelegen jn den Hem alhijer tot Benthuyssen, groot omtrent vijff hondt, belent ten oosten ende zuijden hy Claes Janss selffs, ten westen ende noorden Corn. Janss Bon met een van de voorgeroerde aenbedeelde partije, item noch een huijs ende erve, pootinge ende plantinge, staende ende gelegen op den Hil jn dese heerlicheijt, te verongelden voor anderhalff hondt, belent ten oosten de Nieuwe Willick, ten zuyden Jan Prss Verkade, ten noorden hy Claes Janss Bon selffs, ende ten westen Corn. Janss Bon, ende laetstel. noch een stuck weijlants, gelegen achter de voors. wooninge, te verongelden voor achtalff hondt, belent ten oosten ende noorden hij selffs met sijn voors. broeder Corn. Janss Bon, ten westen Leendert Pieterss de Bruijn, ende ten zuijden Jan Pieterss Verkade, zijnde alle de voors. partijen vrij zonder eenige lasten, dan sal d voors. Claes Janss Bon gehouden sijn uyttekeeren aen zyn broeder Corn. Janss Bon, gel. hy belooft by desen, een somme van tweehondert ende vijftich ca. guldens, te betaelen staende met een gerechte vijfde pt. van dijen op Meije dage 1661 gereet ende gel. vyffde pt. s jaers Meije 1662 d eerste termijn, geduirende sulcxs van jaere te jaere totte volle ende effectuele voldoeninge toe, voorts met expresse conditie dat Wm. Dircxss Dobbe ofte zijnne naecomelingen nu ende altijt zullen hebben het recht van overpath over de werve van de voors. huijsinge ende de voorgeroerde achtalff hondt lants, omme te cunnen comen aen ende van zijn landen daer achter op gelegen, volgens seeckre voorgaende scheijdinge daervan zijnde, ende wijders met zodanige verdre conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als de respective oude waerbrijeven ende de voorgaende scheijdinge gedaen tusschen haer comparanten ende Adriaen Maertenss Hoochbrugge jnnehouden ende ende medebrengen, die de deelplichtigen malcandren dí een den andren transporteerden ende overgaaven bij desen, met welcke voors. schiftinge ende scheijdinge zij comparanten voornt. verclaerden al wel ende te rechten van den andren geschift ende gescheyden te sijn, oock den een den andren syne hyervooren aenbedeelde goedren wettel. te transporteren ende op te draagen by desen, Belovende malcandren dienaengaende omme geen andre ofte verdre schiftinge ofte scheijdinge te zullen beroupen, directelicke nochte jndirectel. in rechten ofte daer buijten jn geenre manieren onder verbanden als naer rechten daertoe staende is, alles sonder frauden Toirconden geth. op den 6 September 1661.

108
Wij, Wouter van Switen, bailliu ende schout, Heijndrick Janss van Steenwijck ende Corn. Adriaenss Vrijenoock, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Jan Prss. Verkade, onsen jnwonende buijrman, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre bes. voorw. vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende by desen aen ende ten behouven van:
Maerten Cornss Wittebol, herbergier alhyer tot Benthuijssen, een partije slachturflant, gelegen in dese heerlicheijt int 2e bon, te verongelden volgens tí mergenbouck voor een mergen twee hondt ende vijftich roeden, belent ten oosten Leendert Prss de Bruijn, , ten zuijden dí Oostcade, ten westen Wm. Theuniss met Arij Meijndertss, ende ten noorden de Mooleweetering, vrij als buijrlanden, ende wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als de respective oude waerbrijeven ende verdre bescheijden daer van sijnde jnnehouden ende medebrengen, die den cooper met alle het recht van dijen by desen werden getransp. ende overgelevert, omme bij hem daer mede alles gedaen, gewonnen ende verlooren te werden, off hy comparant het selffs waere, Belovende hij comparant voornt. t voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaeringe die daerop geduirende den tijt sijns eijgendoms souden mogen zijn gebracht ofte gestelt, onder generael verbant van zijn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende alle Sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekende hy comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te zijn den laetsten penn. metten eersten ende dat met een obligatie, jnnehoudende een somme van thien guldens, te betaelen staende op vijff St. Jacobj dagen bij egale portie ende sulcxs St. Jacobj 1661 dí eerste, boven een silvere duikaton tot speldegelt. Toirconden geth. op den 27e Septemb. 1661.

109
Wy, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Heyndrick Janss van Steenwyck ende Maerten Cornss Wittebol, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Steven Janss van Amerongen, backer, onsen jnwonende buijrman, verclaerende uijtterhant vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende by desen aen ende ten behouven van:
Jan Prss Verkade, mede onsen jnwonende buijrman, een houckgen vuijtsteeckend erffs, gelegen int Oosteijnde van dese dorpe achter zijn comparants huys ofte erve, te verongelden voor derthien roeden, streckende van den coopers eijgendom aff westwaerts op ter halver sloot van hem comparant toe, belent ten zuyden de Gemeene wech, ende ten noorden Claesgen Aelbrechtsdr., wedue wijlen Heijndrick Willemss Cas, vrij als buijrlanden, dan zal den cooper moeten gedoogen de speciale hypothecatie van zodanige custingpenn. als hij vercooper uijt coope van zijn huys ende erve noch schuldich is, ende wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringen als den respective oude waerbrijeven van zijn comparants voors. huijs ende erve jnnehouden ende medebrengen, Belovende hij comparant voornt. tí voors. vercochte te vrijen ende waaren van alle kommer ende beswaaringe die daerop geduirende den tijt sijns eijgendoms souden mogen zijn gebracht ofte gestelt, onder generael verbant van sijn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekende hij comparant voornt. ter saecken deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te sijn den laetsten penn. metten eersten ende dat eerst met een somme van vyffenveertich guldens gereet, ende bovendyen noch met een obligatie, jnnehoudende gelycke vyffenveertich guldens, te betaelen staende op Meye dage 1662, boven drie halve silvere duikatons tot speldegelt. Toirconden geth. op den 27e Septemb. 1661.

110
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Maerten Corneliss Wittebol ende Dirck Pieterss Verkade, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen zijn:
Neeltgen Jansdr. Verca, voor desen getrouwt geweest sijnde met Pr. Pieterss Pietman, ende nu laetst wedue van Corn. Janss van de Geneuchten, gewoont hebbende ende overleden sijnde aen den Otwech alhyer tot Benthuijssen, geadsisteert met Pr. Pieterss Pietman, haer soon, wonend tot Haserswoude, ende Govert Janss Schenckevelt, haere gecoren ende bijstaende voochden in desen, ter eenre,
item Jan, Huijbrecht, Claes ende Arij Corneliss van de Geneuchten, wijders Corn. Willemss Keijser, getrout met Meijnsgen Corndr. van Geneuchten, Wouter Claess Dwaling, getrouwt hebbende Maertgen Corndr van Geneuchten, ende Claes Leendertss Vermeulen, getrouwt met Neeltgen Cornelisdr. van Geneuchten, alle kindren ende erffgenaemen, elcxs voor een sevende paert, van de voors. Corn. Janss van de Geneuchten, haere overleden vader ende schoonvader respective, ter andre zijden, verclaerende ende te kennen geevende hoe dat tusschen dí voors. Corn Janss ende Neeltgen Jansdr voor banden van houwel. was gemaeckt ende aengegaen, mitsgrs. op den vijerden Julij 1647 voor den notaris Carel Outerman binnen Leijden, ende seeckre getuijgen gepasseert seeckre houwelicxe voorw. ende dat zij comparanten voornt. in conformite vandijen met malcandren in aller minnen ende vruntschap waeren verdragen, geaccordeert ende overeengecomen, mitsgaders oock van de andren geschift ende gescheyden in vougen ende manieren als volcht, te weeten, dat de
voorn. Neeltgen Jansdr voor haer in vollen eijgendommen zal hebben ende behouden een stuck lants, gelegen aen den Achterwech tot Haserswoude, mitsgaders sodanige verdre goedren, zoo roerende als onroerende, actien, crediten, gout, silver, gemunt ende ongemunt, niets ter werelt uijtgesondert, als dívoorn. Neeltgen Jansdr. door doode ende overlijden van haer vader, Jan Claess Verca, jn sijn leven gewoont hebbende ende overleden aen den Achterwech tot Haserswoude, op- ende aenbestorven sijn, mitsgaders noch alle haere kledren, zoo linnen als wolle, silverwerck, ringen ende juweelen tot haere lijve, rugge ende gerijve behoorende, waer jegens de voorverhaelde kindren van de voors. Corn. Janss van Geneuchten gesamentl. ende met malcandren jn vrijen eijgendommen zullen hebben ende behouden eerst tí huijs ende erve met alle tí gunt daerop aen aert- ende nagelvast is, mitsg. twee mergen weijlants daerachteraen gelegen, staende ende gelegen aen den Otwech alhijer tot Benthuijssen, alwaer dí voors. Cornelis Janss van de Geneuchten gewoont heeft ende overleden is, item noch negendalff hont hoijlants, gelegen als vooren, beneffens de voorverhaelde twee mergen, wijders noch acht honden weijlants, gelegen in de Bentpolder alhyer tot Benthuijssen, ende dit alle dí voors. onroerende goedren, soo vrij ende onvrij, mitsgaders op zodanige conditien als de respective oude waerbrijeven ende andre bescheijden daervan sijnde jnnehouden ende medebrengen, die sij comparanten malcandren over ende wederover transporteerden ende overgaven by desen, gelyck dí voorn. kindren mede zullen hebben alle de kledren, zoo linnen als wollen ten lijve, rugge ende gerijve van haere voorn. vader ende schoonvader behoort hebbende, ende noch daerenboven uijt de gemeene goedren trecken ende genieten een somme van hondert ca. guldens, te xL grooten tí stuck, voorts verclaerden zij comparanten voornt., dat tusschen haerluijden in t gemeen ende onverdeelt blijft ende zulcxs elcxs voor de helfte genooten ende geprouffyteert zal werden eerst twee partijtgens slachturflants met een schuijrtgen daerop staende, gelegen het eene in de Kortte Weeren, ende het andre in t vijffde bon alhyer tot Benthuyssen, d welcke zij comparanten van voornemen sijn met den eersten int oopenbaer te vercoopen ende te gelde te maecken, item noch eenigen turff, leggende in de schuijren, wijders alle den huijsraet ende jnboedel, mitsgaders alles wes desen boedel verder is concernerende, welcke roerende goedren bij haer comparanten int oopenbaer ende op boelhuijsrecht vercocht, des zal elcxs voor de helfte gehouden sijn te draagen ende betaelen alle zodanige schulden ende lasten als daer mede den geheelen boedel jegenwoordich is belast ende beswaert, volgens seecker notitie (voor zoo veel haer comparanten alrede is bekent) daervan gemaeckt, ofte die jn tijtden ende wijlen te voorschijn mochten comen, dí welcke sy comparanten voornt. elcxs voor de helfte buijten eenige rechtsvorderinge off eenich dilaeij ofte uijtstel promptel. belooven te voldoen, op te leggen ende te betaelen, ofte bij gebreecke vandijen zullen de costen ter dier oirsaecken te vallen, gedraagen ende betaelt moeten werden aen de zijde waeraen zodanige betalinge zal comen te mancqueren, wijders belooven sij comparanten voornt. over ende wederover malcandren elcxs voor de gerechte helfte te indemneren, bevrijden, costeloos ende schaadeloos te houden van zodanige borchtochte als dí voors. Corn. Janss van Geneuchten ofte d voorn. Neeltgen Jansdr. voor dí een off anders kindren jn eeniger manieren souden mogen hebben gerespondeert ende sich verbonden, met welcke voors. schiftinge, scheijdinge ende deijlinge sy comparanten voornt. verclaerden als wel ende te rechten van den andren geschift ende gescheijden te sijn, oock ten genougen begrootet te wesen, Belovende malcandren dienaengaende omme geen andre ofte verdre schiftinge, scheijdinge nochte deijlinge te zullen beroupen, directel. ofte jndirectel., in rechten off daer buijten in geenre manieren, onder verbanden van de voors. wedue ende erffgenamen persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller sí Heeren rechten ende rechteren mette costen, schaeden en intresten daeromme doen ende lijden. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., ten versoucke van de comparanten hyervan gesegelt met mijn uijthangende zegel jn rooden wasschen twee alleens luijdende scheijdinge, ende dezelve beneffens de schepenen zoo ten protocolle als onder de plycue geteyckent op den 6 Decemb. 1661.

111
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Maerten Cornss Wittebol ende Wm. Dircxss Hogeveen, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Tryntgen Dircxsdr. van Venegie, wedue van za. Arij Leendertss Bovenwaater, wonende jn de heerlicht. van Haserswoude, geadst. met Jacob Dircxss van Venegie, haer broeder, ende Pieter Dircxss Keijser, oom ende rechte bestorven bloetvoocht over de naergelaete weeskinderen van de voors. Arij Leendertss Bovenwater, verclaerende uijtterhant vercocht te hebben ende opdrouchen dienvolgende by desen aen ende ten behouven van:
Gerrit Jacobss Suijcker, mede wonende jn de heerlicht. van Hasersw., twee partije slachturflants, gelegen in de Kortte Weeren in dese heerlicht., het eene te verongelden voor vijff hondt ende het andre voor een mergen j hont, belent jnt geheel ten oosten Arij Cornss Cuijp, ten westen Arij Huijbertss Keijser, ten zuijden Wm. Dircxss Koppel, ende ten noorden de Hogeveensche vaert, vrij als buijrlanden, ende wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringen als de respective oude waerbrieven daervan zijnde jnnehouden ende medebrengen, die den cooper met alle het recht vandijen by desen werden getransp. ende overgelevert, Belovende zij comparanten voornt., elcxs jn de voors. qualite tí voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaeringe die daerop zedert de laetste vercoopinge souden mogen zijn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van de voors. wede. ende weeskinderen persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekende zij comparanten voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. den eersten ende dat eerst met een custingb. op huijden gepasseert, jnnehoudende een somme van driehondert ende vijfftich ca. guldens, te betaelen staende met vijftich guldens gereet, ende gelycke vijftich guldens s jaers, boven een roosenobel tot speldegelt. Toirconden desen bij mij geteijckent op den


112
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is:
Gerrit Jacobss Suijcker, althans wonende in de heerlicheijt van Haserswoude, dí welcke verclaerden uijtterhant gecocht te hebben jegens:
Trijntgen Dircxsdr. van Venegie, wedue van za. Arij Leendertss Bovenwaater, wonende tot Hasersw., ende Pr. Dircxss Keijser, oom ende rechte bestorven bloetvoocht over de naergelaete weeskinderen van de voors. Arij Leendertss Bovenwater, twee partije slachturflants, gelegen in de Kortte Weeren jn dese heerlicht., het eene te verongelden voor vijff hondt ende het andre voor een mergen een hont, belent int geheel ten oosten Arij Corneliss Cuijp, ten westen Arij Huijbrechtss Keyser, ten zuyden Wm. Dircxss Coppel, ende ten noorden de Hogeveensche vaert, ende bekende hy comparant voornt. uijt saecke der selver coope aen de voors. vercoopsters ofte haere actie vercrijgende by desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van driehondert ende vijftich ca. guldens te xL grooten tí stuck, dí welcke hij comparant belooffden te sullen betaelen met vijftich guldens s jaers, St. Jacobj xvjC sestich den eerste termijn, geduirende sulcxs van jaere te jaere tot de volle ende effectuele voldoeninge van de voors. driehondert ende vijftich guldens toe, vrijes gelt van alles, tí sy van verpondinge, beden, subventie, schattinge, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn. hoe die genoemt ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen zijn ofte alsnoch souden mogen werden, al waert oock zulcxs, dat bij placcaeten off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gelijcke cooppenn. kortinge ende afslach souden moeten lijden van alle voordeel ende prouffijt vandijen hij comparant voornt. wel expressel. renunchieerden ende afstant deden mits desen hijeronder, ende tot verseeckerht., mitsg. naercominge van t gunt voors. staet verbindt hij comparant voornt. eerst special. tí voors. vercochte lant, ende voorts syn persoon ende alle zijne goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende de zelve ten bedwanck ende execuitie van aller sí Heeren rechten ende rechteren. Toirconden geth. op den 16e Martj 1662.

113
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Maerten Cornss Wittebol ende Corn. Arijenss Vrijenoock, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen zijn:
Arij Leendertss Slootwech, item Willem Theuniss van der Willick, man ende voocht van Maertge Leendertsdr. Slootwech, Bartholomees Prss. de Heij, getrouwt zijnde met Maddeleentgen Leendertsdr. Slootwech, elcx jn dier qualite voor haer selven, wijders noch dívoors. Ary Leendertss ende Bartholomees Prss de Heij als testamentaire over het eenige naergelaten weeskint van za. Ariaentgen Leendertsdr. Slootwech, jn dier qualite kindren ende kintskint van za. Leendert Cornss Slootwech, mitsgaders Jacob, Jan ende Dirck Dircxss van Venegie, item Cornelis Louriss Oover Rijnder, getrouwt zijnde met Crijntgen Dircxsdr. van Venegie, wijders Trijntgen Dircxdr. van Venegie, wedue van za. Arij Leendertss Bovenwaater, ende laetstel. noch dívoors. Jacob ende Jan Dircxsonen in den naeme als testamentaire voochden over het eenige naergelaeten weeskint van Maertgen Dircxdr. van Venegie, in dier qualite kindren ende kintskint van Crijntgen Heijndricxsdr., Laetst huijsvrouwe was van de voorn. Leendert Cornss Slootwech, ende zulcxs gesaementl. Erffgenaemen elcxs voor een gerechte thiende paert van de voors. Leendert Cornss Slootwech ende Crijntgen Heyndricxssdr., gewoont hebbende ende overleden sijnde binnen dese heerlicht., verclaerende sij comparanten voornt. in de voorgeroerde qualite int oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden vercocht te hebben ende opdrougen dienvolgende bij desen aen ende ten behouven van:
Jochem Corn. Ingenaertss, het oostwaertsche gedeelte van een partije lants, groot int geheel twee mergen vijftich roeden, gelegen in de Lange Weeren alhyer tot Benthuijssen, te verongelden voor een mergen vijftich roeden, belent ten zuijden Jan Prss. Verkade, ten westen Corn. Janss Amerongen ende Huych Cornss van der Bruch met het verder gedeelte, ten noorden d voors. Van Amerongen, ende ten oosten de Hoogeveensche vaert, vrij als buijrlanden, voorts met expresse conditien, dat hy cooper gehouden sal sijn voor de helfte te maecken zodanige bauwercken als dit vercochte subiect is, gelijck mede hij cooper zal moeten gedoogen op dit vercochte de Moolenkade van de Binnenpolder, sulxs ende jn dier vougen als de zelve daer op jegenwoordich leggende is, ende verder moeten toestaen, dat Jan Prss. Vercade in de scheijsloot tusschen hem ende dit vercochte gelegen tí allen tijtden met een schouwe zal mogen baggeren, ende wijders met zodanige verdre conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als de respective oude waerbrieven ende andre bescheijden daer van zijnde jnnehouden ende medebrengen, die den coopers met alle het recht van dijen bij desen werden getransporteert ende overgelevert, waernaer zij haer zullen moeten reguleren ende gedragen, Belovende sij comparanten voornt. het voors. vercochte partije lants te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaeringe die daerop zedert de laetste vercoopinge gebracht ofte gestelt zouden mogen zijn, onder generael verbant van de respective erfgenamen persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekenden zij comparanten voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te sijn den laetsten penn. metten eersten ende dat met een custingbrijeff op huijden gepasseert, jnnehoudende een somme van achtienhondert ca. guldens, te betaelen staende op ses eerstcomende ende achtereenvolgende Meije dage ende sulcxs Meije 1662 dí eerste, doch telckens Sr. Jacobj dage daeraenvolgend wel betaelt, boven twee rijcxd. tot speldegelt. Toirconden geth. op den


114
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Jochem Corn. Ingenaertss, woonende alhijer tot Benthuijssen, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden gecocht te hebben jegens:
de kindren ende gesamentl. erffgen. van Leendert Cornss Slootwech ende Crijntgen Heijndricxsdr., desselffs huijsvrouwe, beijde za., het oostwaertsche gedeelte van een partije lants, groot jnt geheel twee mergen vijftich roeden, gelegen in de Lange Weeren alhijer tot Benthuijssen, te verongelden voor een mergen vijftich roeden, belent ten zuijden Jan Prss. Vercade, ten westen Cornelis Janss van Amerongen ende Huijch Cornss van der Brugge met het verdre gedeelt, ten noorden dí voors. Van Amerongen, ende ten oosten de Hoogeveensche vaert, ende bekende hij comparant voornt. uijt saecke der selver coope aen de voors. vercoopers ofte haer actie vercrijgende bij desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van achtienhondert ca. guldens, te xL grooten vlaems tí stuck, dí welcke hij comparant, mitsgaders Jan Janss Mous ende Corn. Sijmonss Bon, huijden mede voor ons schout ende schepenen compareerden, die als penningb. ende mede als principale schuldenaeren onder behoorlicke renunchiatie der benefitien ordinis divisionis et excussionis de crachten van dijen, haer borgen bekent, zoo sij verclaerden, beloofden te zullen betaelen met een gerechte seste paert van dijen op Meije dage van desen jaere 1662 gereet, ende gelijcke seste pt. sí jaers Meije dage xvjC driensestich dí eerste termijn, doch telckens. St. Jacobj daeraenvolgend betaelt, ofte bij gebreecke vandijen sullen sij comparanten gehouden sijn van den eersten verschyndach aff te betaelen intrest jegens den penn. twintich, geduirende sulcxs van jaere te jaere tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, sonder onder eenich pretext haere verscheene custinge langer te mogen dilaeijeren dan het den houder deses gelieven sal, vrijes gelts van alles, tí sij van verpondinge, beden, subventie, schattinge, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn. hoe die genoemt ende bij wien die alreden innegestelt ende ommegeslagen sijn off noch souden mogen werden, al waert oock sulcxs, dat bij placcaten off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gel. cooppenn. kortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lijden van alle voordeel ende prouffijt vandijen zij comparanten voornt. wel uijtdruckel. renunchieerden, afstant deden mits desen hijeronder, ende tot verseeckerheijt, mitsg. naercominge van t gunt voors. staet verbindt hij cooper eerst special. tí voors. gecochte, ende voorts general., beneffens sijn borgen, haere respective persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller sí Heeren rechten ende rechteren. Toirconden desen geth. op den 19e April 1662.

115
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Maerten Cornss Wittebol ende Corn. Adriaenss Vrijenoock, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Jan Corneliss van de Geneuchten, wonende aen den Otwech jn dese heerlicht., verclaerende uijtterhant vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouven van:
Willem Claess van Poelgeest, wonende jn de heerlicht. van Haserswoude, een partije slachturflants, gelegen in t XIe bun in de Bentpolder alhijer tot Benthuijssen [zynde de zuytwaersche helfte van acht hont ende sulcxs te verongelden voor vijer hondt], belent ten oosten dí erffgen. van Leendert Heijndricxss Leeu, ten zuijden Allersvaert, ten westen Wm. Huijbrechtss Witlocxthuijn, ende ten noorden Wouter Claess Dwaling, vrij als buijrlanden, dan zal hij cooper moeten gedoogen de speciale hijpothecatie van zodanige custingpenn. als hij vercooper uijt voorgaende coope noch schuldich is, mits dat dí selve uijt de uijtgelooffde cooppenn. zullen werden afgedaen, ende wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als begrepen staende jn de respective oude waerbrijeven ende andre bescheijden daervan sijnde, die den cooper met alle het recht vandijen by desen werden getransporteert ende overgelevert, omme bij hem daermede alles gedaen, gewonnen ende verlooren te werden off hy comparant het selffs waere, Belovende hij comparant voornt. tí voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaaringe die daerop zedert de laetste vercoopinge gebracht ofte gestelt souden mogen zijn, onder generael verbandt van zijn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te sijn den laetsten penn. metten eersten ende dat eerst met een custingbrijeff op huijden gepasseert, jnnehoudende een somme van thienhondert ende vijftich guldens, te betaelen staende met tweehondert thien guldens gereet, ende gel. tweehondert thien guldens s jaers Meye dage 1663 dí eerste termijn, boven tweendertich guldens drie tot speldegelt ofte ten gelaage. Toirconden geth. op den


116
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Willem Claess van Poelgeest, wonende jn de heerlicht. van Haserswoude, verclaerende uijtterhant gecocht te hebben jegens:
Jan Cornss van de Geneuchten, een partije slachturflant, gelegen in de Bentpolder in t XIe bon alhijer tot Benthuijssen zynde de zuytwaersche helfte van acht hont ende sulcxs te verongelden voor vijer hondt, belent ten oosten dí erffgen. van Leendert Heijndricxss Leeu, ten zuijden Allersvaert, ten westen Wm. Huijbrechtss Witlocxthuijn, ende ten noorden Wouter Claess Dwaling, ende bekende hij comparant voornt. uijt saecke der selver coope aen den voors. vercooper ofte sijns actie vercrijgende bij desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van thienhondert ende vijftich ca. guldens, dí welcke hij comparant, mitsgaders Claes Franss van Poelgeest, mede wonend tot Haserswoude, huijden mede voor ons schout ende schepenen compareerde, die als penningborch ende mede als principale schuldenaer onder expresse renunchiatie der benefitie ordinis et excussionis de crachte van dijen, hem borge bekent, zoo hij verclaerde, belooffden te zullen betaelen met tweehondert ende thien ca. guldens Vroulichttemis dage van desen jaere xvjC tweensestich gereet, ende voorts met termijnen van gelijcke tweehondert thien guldens sí jaers Meije dage xvjC drieensestich den eerste termijn, geduirende sulcxs van jaere te jaere tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, ende dat vrijes gelt van alles, tí sij van verpondinge, beden, subventie, schattinge, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn. hoe die genoemt ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn ofte alsnoch souden mogen werden, al waert oock sulcxs, dat bij placcaten off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gel. cooppenn. kortinge ende afslach zouden mogen doen ende moeten lijden van alle voordeel ende prouffijt vandijen zij comparanten voornt. wel uijtdruckel. renunchieerden ende afstant deden mits desen hijeronder, tot verseeckerheijt, mitsg. naercominge van t gunt voors. staat verbindt hij cooper eerst special. tí voors. vercochte ende voorts, beneffens sijne borg, alle haere goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller sí Heeren rechten ende rechteren. Toirconden geteijcken op den 19e April 1662.

117
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Maerten Cornss Wittebol ende Corn. Adriiaenss Vrijenoock, schepenen van den amb. ende vrije heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is:
Jeroen Corneliss Jongenengel, wonend jegenwoordich in Gelderswoude in den ambachte van Soeterwoude, verclaerden int oopenbaer achtervolgende seeckre bes. voorw. vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouven van:
Leendert Huijbrechtss Keijser, wonend alhijer tot Benthuyssen, de zuijtwaertsche helfte van negen hondt vijftich roeden slachturflants, gelegen in t derde bon jn dese heerlicht., streckende van Claes Huijgen Verlaen ende Jan Corneliss Vrijenoock haer eijgendom aff noortwaerts op tot achter aen het geslagen paeltgen van de wederhelfte bij hem comparant vercocht aen Abraham Adriaenss Vrijenoock, belent ten oosten Heijndrick Jeroenss Jongenengel cum socijs, ende ten westen Pr. Dircxss Keijser doorgaende, vrij sonder eenige lasten dan als buijrlanden, wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als begrepen staen in de respective oude waerbrieven ende andre bescheijden daer van sijnde, die den cooper met alle het recht van dijen by desen werden getransporteert, omme bij hem daermede alles gedaen, gewonnen ende verlooren te werden off hij comparant het selffs waere, Belovende hy comparant voornt. t voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaeringe die daerop geduirende den tijt sijns eijgendoms souden mogen sijn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van zijn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekenden hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. met den eersten ende dat met een custingbrijeff op huyden gepasseert, jnnehoudende een somme van vijffhondert sestien guldens, te betaelen staende op vijff St. Jacobj dagen bij egale portie, boven twee rijcxd. tot speldegelt. Toirconden geth.


118
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Leendert Huijbrechtss Keijser, onse inwonende buijrman, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre bes. voorw. gecocht te hebben jegens:
Jeroen Corneliss Jongen Engel, wonend in Gelderswoude in den ambachte van Soeterwoude, de zuijtwaertsche helfte van negen hondt vijftich roeden slachturflants, gelegen in t derde bon alhijer tot Benthuijssen, streckende van Claes Huijgen Verlaen ende Jan Corneliss Vrijenoock eijgendom af noortwaerts op tot achter aen het geslagen paeltgen van het verdre gedeelte gecocht bij Abraham Adriaenss Vrijenoock, belent ten oosten Heijndrick Jeroenss Jongenengel cum socijs, ende ten westen Pr. Dircxss Keijser doorgaende, ende bekende hij comparant voornt. uijt saecke der zelver coope aen den voors. vercooper ofte sijns actie vercrijgende bij desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van vijffhondert sestien ca. guldens, dí welcke hij comparant, mitsgaders Gerrit Heijndricxss van Thol ende Pr. Dircxss Keijser, beijde wonend alhijer tot Benthuijssen (huijden mede voor ons schout ende schepenen compareerden, die als penningborgen ende mede als principale schuldenaeren onder expresse renunchiatie der benefitien ordinis divisionis et excussionis de crachten van dijen, haer borgen bekent, zoo sij verclaerden, beloofden te sullen betaelen op vijff eerstcomende ende achtereenvolgende St. Jacobj dagen bij egale portie, ende zulcxs St. Jacobj van desen jaere 1662 dí eerste, geduirende zoo voorts van jaere te jaere tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, ende dat ijder termijn prechijs, ofte andersints ende bij gebreecke van dijen zullen zij comparanten gehouden sijn van den verschyndach aff te betaelen intreste jegens den penn. twintich sonder onder eenich eenich pretext haer verschene custinge te mogen dilaeijeren, vrijes gelts van alles, tí sij van verpondinge, beden, subventie, schattinge, Ce, Le, XXe, Xe, meeder off minder penn. hoe die genoemt ende bij wien die alreden innegestelt ende ommegeslagen sijn ofte alsnoch souden mogen werden, al waert oock sulcxs, dat bij placcaten off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gelijcke cooppenn. korttinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lijden van alle voordeel ende proffijt vandijen zij comparanten voornt. wel uijtdruckel. renunchieerden ende afstant deden mits desen hijeronder, ende tot verseeckerheijt, mitsgaders naercominge van t gunt voors. staat verbindt hij cooper eerst special. tí voors. gecochte, ende voorts general., beneffens sijne borgen, haere respective persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller sí Heeren rechten ende rechteren. Toirconden desen geth. op den 19e April 1662.

119
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Maerten Cornss Wittebol ende Corn. Adriaenss Vrijenoock, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is:
Adriaen Maertenss Hoochbrugge, voor desen gewoont hebbende op den Hil alhijer tot Benthuijssen ende jegenwoordich jn den amb. van Segwt., verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre bes. voorw. vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouven van:
Jan Pieterss Verkade, onsen jnwonende buijrman, twee stuckgens hoijlants met eenich slachturflants ende waater, mitsgaders een groote schuijr daerop staende, gelegen jn den Hem tí eynden den andren jn dese heerlicht., tesamen te verongelden voor een mergen vyftich roeden, belent ten oosten de Nieuwe Willick, ten zuijden den cooper selffs met Wm. Dircxss Dobbe, ten westen Leendert Prss de Bruijn, ende ten noorden Claes Janss Bon met de wooninge alwaer hij comparant voor desen gewoont heeft, vrij als buijrlanden, met conditien dat den cooper nu ende altijt zal moeten gedoogen ende toestaen als dat Wm. Dircxss Dobbe zal hebben ende behouden dwersover dese landen van dí eenen dam tot den andren ende zulcxs zoo verre dese landen streckende sijn een vrije overpath sonder eenige merckel. schaeden aen dese landen te mogen doen, ende dat in confirmite van het vonnisse by den schout ende schepenen alhyer op den 11e April 1662 gewesen ende uytgesproocken, des zal d voors. schuyr hebben ten noorden van t erve van Claes Janss Bon sijn drop vrij, mits dat Corn ende Claess Bon mit haere aengecavelde wooninge ende landen, zoo verre de plas daer beneffens gelegen streckt, zullen hebben een roede waater volgens de cavelbrijeff ofte de scheijdinge voor schout ende schepenen alhyer van Benthuyssen tusschen hem comparant ter eenre ende dí voorn. Corn. ende Claes Janss Bon ter andre zijden gepasseert daervan zijnde, ende wijders met zodanige verdre conditien, servituijten, dienstbaerheyden ende waringe als de oude brijeven ende verdre bescheijden daer van synde jnnehouden ende medebrengen, die den cooper met alle het recht van dyen by desen werden getransporteert ende overgelevert, omme bij hem daermede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden off hij comparant het selffs waere, Belovende hij comparant voornt. t voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaeringe die daerop geduirende den tijt sijns eijgendoms souden mogen sijn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van zijn comparants persoon ende goedren, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekenden hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te zijn den laetsten penn. met den eersten ende dat met een custingbrijeff op huijden gepasseert, jnnehoudende een somme van veerthienhondert ca. guldens, te betaelen staende met tweehondert ende vijftich guldens sí jaers, boven twee silvre duikatons tot speldegelt. Toirconden geth. op den 19e April 1662.


120
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Jan Pieterss Verkade, wonend alhyer tot Benthuijssen, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre bes. voorwaerden gecocht te hebben jegens:
Adriaen Maertenss Hoochbrugge, wonend jn den ambachte van Segwaert, twee stuckgens hoijlants met eenich slachturflants ende waater, mitsgaders een groote schuijr daerop staende, gelegen in den Hem tí eynden den andren in dese heerlicht. van Benthuijsen, tí samen te verongelden voor een mergen vijftich roeden, belent ten oosten de Nieuwe Willick, ten zuijden hij comparant selffs met Wm. Dircxss Dobbe, ten westen Leendt. Pieterss de Bruijn, ende ten noorden Claes Janss Bon mette wooninge alwaer de voors. Hoochbrugge voor desen gewoont heeft, ende bekende hij comparant voornt. uijt saecke der selver coope aen den voors. vercooper ofte zijns actie vercrijgende bij desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van veerthienhondert ca. guldens, te xL grooten vlaems tí stuck, dí welcke hij comparant, mitsgaders Wm. Janss Mous, huijden mede voor ons schout ende schepenen compareerde, die als penningborgh ende mede als principale schuldenaer onder behoorl. renunchiatie der benefitien ordinis et excussionis de crachten van dijen, hem borg bekent, zoo hy verclaerde, belooffden te zullen betaelen met tweehondt. vijftich gulden op den eerste Januarij van den jaere xvjC eenensestich gereet, ende gelijcke tweehondt. ende vijftich guldens sí jaers, op den 1e Januarij xvjC tweensestich dí eerste termyn, doch telckens uijtterl. drie maenden naer den verschijndach wel betaelt, ofte andersints van den eersten January aff te betaelen jntrest jegens den penn. twintich, geduirende sulcxs van jaere te jaere totte volle ende effectuele voldoeninge toe, sonder dat zij comparanten onder eenich pretext haere verschene custingen langer zullen mogen dilaeijeren dan het den houder deses gelieven zal, vrijes gelts van alles, tí sij van verpondinge, beden, subventie, schattinge ofte eenich andre contribuitien, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn. hoe die genoemt ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn off noch souden mogen werden, al waert oock sulcxs, dat bij placcaten off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gelijcke cooppenn. korttinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lijden van alle voordeel ende prouffijt vandijen zij comparanten voornt. wel uijtdruckel. renunchieerden ende afstandt deden mits desen hijeronder, ende tot verseeckerheijt, mitsgaders naercominge van t gunt voors. staat verbindt hij cooper eerst special. tí voors. gecochte, ende voorts general., beneffens syn borg, haere respective persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondt., stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller sí Heeren rechten ende rechteren. Toirconden desen geth. op den 19e April 1662.

121
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Maerten Cornss Wittebol ende Corn. Arienss Vrijenoock, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is:
Jeroen Corneliss Jongenengel, jegenwoordich wonend in Gelderswoude jn den ambachte van Soeterwoude, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre bes. voorw. vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouven van:
Abraham Adriaenss Vrijenoock, onsen jnwonende buijrman, de noortwaertsche helfte van negen hondt vijftich roeden met de westwaertsche helfte van een schuijr daerop staende [aantek. in de marge, blad echter vergaan: ..................... voo. 75 r.....], streckende vant geslagen paeltgen aff noortwaerts op tot achter aen Pieter Willemss Keijser ter halver dwerssloot, belent ten oosten Jan Cornss Vrijenoock met Heijndrick Jeroenss, ende ten westen Pieter Dircxss Keijser, vrij als buijrlanden, voorts met conditien, dat desen cooper in eijgendommen zal hebben de helfte van de schuijrwerff daerop d voors. schuijr jegenwoordich staende is, mits dat hij cooper nu ende altijt sal moeten betaelen de jaerlicxe ongelden van de geheele schuijrwerff, gelijck hij mede zal moeten toestaen, dat Pieter Willemss Keijser aen de zuijtsijde van dezelve schuijr aen hem behout drie voeten gront, ende wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als begrepen staen in de respective oude waerbrijeven ende andre bescheijden daer van sijnde, die den cooper met alle het recht van dijen bij desen werden getransporteert ende waernaer hjj hem zal moeten reguleren ende gedragen, Belovende voorts hij comparant voornt. tí voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaringe die daerop zedert de laetste vercoopinge gebracht ofte gestelt souden mogen zijn, onder generael verbandt van sijn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende
opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te zijn den laetsten penn. met den eersten ende dat met een somme van seshondert ses guldens seventien stuvers ende penn. op Meye dage 1662 jn gereden gelden, boven twee rijcxd. tot speldegelt. Toirconden geth. op den 19e April 1662.

122
Wij, Maerten Tersyden, secretaris, gesubst. van Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Heyndrick Janss van Steenw. ende Corn. Adriaenss Vrijenoock, schepenen van de heerlickheijt van Benthuysen, oirconden en kennen, dat voor ons gecomen ende gecompareert is:
Jan Willemss van der Wint, onsen jnwoonder, de welcke bekende wel ende deuchdel. schuldich te wesen aen ende ten behoeve van:
Wouter van Swieten, bailliu ende schoudt alhier, ofte aen de toonder sijns recht ten desen vercrijgende de somme van hondert ende thien ca. guldens, te xL grooten tí stuck, spruijtende wt saecke eerstel. van cassatie ende tenietdoeninge van een obligatie, jnhoudende capitaels de somme van tseventich carolus guldens, die gesproten was wt saecke van geleende penn., ende voorts van geleende ende aengetelde gelde, die hij comparant bekende tot synen wille ende contentemente ontfangen ende genoten te hebben, versakende derhalven dí exeptie van ongetelden gelde in rechten genaempt non numirata pecunia, Belovende de voors. somme van hondert ende thien gulden wederomme te restitueren, op te leggen ende te voldoen Meijdach jn den toecomenden jare 1663, ende dat met den jnterest jegens den penn. xvj, doch indien de betalinge geschiet binnen een maent naer den verschijndach te mogen volstaen mette betalen jnterest jegens den penn. XX jnt jaer, maer anders niet, ende dit alles in vrijen suijveren gelde sonder wt eenigerleij oorsaken jets te mogen corten off jn de hant houden, renunchierende ten dien eijnde van alle placcaten, resolutien ende ordonnantien, die ter contrarie souden mogen disponeren, verbindende hij comparant voor de voors. betalinge, voldoeninge ende naercominge deses eerst specialijcken sijn huijs, schuijer ende erff, daer hij jegenwoordich woont, staende ende leggende op desen dorpe, streckende ten noorden van den Heerewech, suyden op tot Bartolomees Pieterss de Heij, ten westen den selven De Heij, ende ten oosten Claes Huijgenss Verlaen, noch een partij slachturflants, gelegen jnt ije bon alhier, groot vier hont 75 roeden, belent ten oosten Lenert Huijbertss Keijser, ten suijden Dirck Jeroenss Jongenengel, ende ten noorden de weeskinderen van Willem Dirckxss Keijser, item noch een thien korfde schouw, een veltschuijt, een eijcke kleerbanck, een bedde met alle syne toebehooren, mitsgaders alle de wolle ende linde kledren, ende voorts general. syn persoon ende alle zyne verdre goedren, egeen uijtgesondert, stellende de zelve ten bedwanck ende execuitie, special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller ís Heeren rechten ende rechteren, alles sonder fraude. Toirconden geth. op den 2e Meije 1662.

123
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Heyndrick Janss van Steenw. ende Dirck Prss Verkade, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicheijt van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen sijn:
Jan Corneliss van Geneuchten, wonend aen den Otwech alhijer tot Benthuijssen, ende Arij Claess Dwaling, wonend aen den Hogenboom, verclaerende jegens malcandren ende sulcxs dí een tegens den andren vermangelt ofte verreuijlt te hebben, ende dienvolgende malcandren op te draagen bij desen, te weeten dí voors. Jan Corneliss aen den voors. Arij Claess een partije slachturflant, gelegen int seste bon in dese heerlijcheijt, te verongelden voor vijer hondt vijffentwintich roeden, streckende van Allersvaert tot Arij Willemss Kas sijn eijgendom toe, belent ten oosten den voorn. Kas, ende ten westen de wedue van Jan Janss Keyser, ende de voorn. Arij Claess Dwaling aen de voors. Jan Cornss van Geneuchten twee partijtgens slachturflant, gelegen beneffens den andren int vijffde bon in dese heerlicht., tí samen te verongelden voor vijff hondt 25 R., streckende van Wouter Claess Dwalings eijgendom tot Allersvaert, belent ten oosten de kindren ende erffgen. van Corn. Janss van Geneuchten, ende ten westen hij Jan Corneliss selffs, alle vrij sonder eenige lasten dan als gemeene buijrlasten, wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringen als begrepen staen in de respective oude waerbrijeven ende andre bescheijden daer van sijnde die sij comparanten over ende wederover malcandren transporteerden overgaaven bij desen omme bij ijder van hun alles daer mede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden off zij comparanten het selffs waerten, Belovende sij comparanten voornt. elcxs haere partije te vrijen ende waaren van alle kommer ende beswaaringe die daerop zedert de jongste waaringe gebracht ofte gestelt souden mogen sijn, onder generael verbant van haere respective persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondt., stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekenden sij comparanten voornt. over ende wederover ter saecke van de reuijlinge voldaen ende betaelt te zijn met het aennemen van ijder sijn partije lants die bij ons schout ende schepenen sijn getauxeert, te weten het partije van de voors. Jan Cornss van Geneuchten op tachtich guldens jn gereden gelden, ende de partijen van Arij Claess Dwaling op tweehondert ende dertich guldens, des sal d voors. Jan Corneliss op syn partije uijtkeeren ende aen de voorn. Arij Claess voldoen jn minderinge van den voorgeroerde tweehondert dertich guldens een somme van hondert ende vijftich ca. guldens, te betaelen staende op drie St. Jacobj dagen bij egale portie St. Jacobj van desen jaere 1662 dí eerste, te betaelen staende volgens de custing. Op huyden gepasseert, boven een goude duikaton tot speldegelt. Toirconden geth. op den 4e Meije 1662.


124
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Jan Corneliss van Geneuchten, verclaerende gereuijlt te hebben jegens:
Arij Claess Dwaling twee partytgens slachturflant, gelegen beneffens den andren jnt vijffde bon in dese heerlicht., tí samen te verongelden voor vyff hondt 25 R., streckende van Wouter Claess Dwalings eijgendom toe Allesvaert, belent ten oosten de kindren ende erffgenamen van Corn. Janss van Geneuchten, ende ten westen hij comparant voornt., uyt saecke van de voors. reuijlinge boven het verreuijlde lant aen de voors. Arij Claess Dwaeling ofte syns actie vercrijgende by desen wel deuchdel. schuldich te wesen een somme van hondert ende vyftich ca. guldens, dí welcke hij comparant beloofden te zullen betaelen op drie St. Jacobj dagen bij egale portie ende zulcxs St. Jacobj van desen jaere 1662 dí eerste, geduirende zulcxs van jaere te jaere tot de volle ende effectuele voldoeninge, voorts jn cummuni forma. Toirconden geth. op den 4e Meije 1662.

125
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Maerten Cornss Wittebol ende Maerten Adriaenss Versijden, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicheijt van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen sijn:
Jan, Huijbrecht, Claes ende Arij Corneliss van de Geneuchten, wijders Cornelis Willemss Keijser, getrouwt met Meijnsgen Corndr. van de Geneuchten, Wouter Claess Dwaling, getrouwt hebbende Maertgen Corndr van de Geneuchten, ende Claes Leendertss Vermeulen, won. tot Sluijpwijck, man ende voocht van Neeltgen Cornelisdr. van de Geneuchten, jn dier qualite kindren ende erffgen., elcxs voor een sevende pt., van Corn. Janss van de Geneuchten, haere overledene vader ende schoonvader respective, gewoont hebbende ende overleden sijnde aen den Otwech in dese heerlicht., verclaerende ende te kennen gevende hoe dat zij comparanten voornt., al op den xxviije December 1661, nu laetstleden, met malcandren in aller minnen ende vruntschap bij blinde lootinge hadden geschift, gescheijden ende gedeelt, gelijck zij alsnoch doen bij desen, alle de goedren, soo roerende als onroerende, actien ende crediten,egeen uijtgesondert, sulcxs ende in der vougen als dezelve haer comparanten tuschen haer ende Neeltgen Jansdr. Verkade, haere schoonmoeder, bij cavelinge ofte scheijdinge gedaen, te beurtte gevallen sijn ende haere comparanten voors. vader ende schoonvader metter doot ontruijmt ende naergelaten heeft, ende dat in vougen ende manieren als volcht
te weeten, dat d voors. Huijbrecht Corneliss van de Geneuchte jn vrijen eijgendommen sal hebben ende wert bij desen aenbedeelt een partijtge geheel lants, sijnde een gedeelt van achtien hondt, gelegen in t vijffde bon alhyer tot Benthuijssen, te verongelden voor vijer hondt vijfenseventich roeden, streckende van Wm. Adriaenss Geleveen met Corn. ende Huijbrecht Claess Hoogenboom eijgendom aff noortwaerts op tot d voors. Corn. Willemss Keijser zijn hijernaer aenbedeelde partije toe, belent ten oosten den zelven Corn. Willemss Keijser, ende ten westen Corn. Claess Hoogenboom,
daer jegens dí voors. Corn. Willemss Keijser, jn den naeme van sijn huijsvrouwe, zal hebben ende werde mede in vrijen eijgendommen bij desen aenbedeelt, jnsgelijcxs een partijtge geheel lant, zijnde het tweede gedeelte van de voors. achtien hondt, te verongelden mede voor vyer hondt vijffenseventich roeden, streckende van tí voorgeroerde aenbedeelte paert van Huijbrecht Corn. van de Geneuchten aff noortwaerts op tot Wouter Claess Dwaling sijn aenbedeelde partije lants toe, belent ten oosten dí voorn. Corn. Willemss Keijser selffs, ende ten westen Corn. Claess Hoogenboom,
Item Wouter Claess Dwaling, mede jn den naeme van sijn huijsvrouw, zal hebben ende werde jnsgl. jn vrijen eijgendomme aenbedeelt een partijtge geheel lant, zijnde het derde gedeelte van de voors. achtien hondt, te verongelden voor vyer hondt vijffenseventich roeden, streckende van tí voors. aenbedeelte paert van Corn. Willemss Keyser tot het naervolgende partije van Jan Corneliss van Geneuchten, belent ten oosten de voorn. Corn. Willemss Keijser met Wm. Heijndricxss Cas, ende ten westen Wouter Claess Dwaling selffs cum socijs,
wijders Jan Corneliss van de Geneuchten zal mede hebben ende wert jnsgelijcxs in vrijen eijgendommen aenbedeelt een partijtge geheel lant, zijnde het vijerde ende laetste partije van de voors. achtien hondt, van gel. te verongelden voor vijer hondt vijffenseventich roeden, streckende van t aenbedeelde partije van Wouter Claess Dwaling noortwaerts op tot Allersvaert, belent ten oosten Willem Heyndricxss Cas, ende ten westen hij Jan Cornss selffs, ende dit alle d voors. partijen vrij sonder eenige lasten dan als gemeene buijrlasten, doch sullen d voors. vijer comparanten, ende ijder van hun, gehouden syn op haere aenbedeelde partije uijt te keeren ende te voldoen ten behouven ende prouffijte van de gemeene erffgenaemen elcxs een somme van tweehondert ca. guldens, te xL grooten t stuck, maeckende tí samen achthondert ca. guldens, die zij gehouden sullen sijn te betaelen op Meije dage 1662 jn gereden gelden,
voorts verclaerde dí voors. Claes Cornss van de Geneuchten met zijn broeders ende swagers jn aller minnen ende vruntschap verdragen, geaccordeert ende overeengecomen te sijn, dat hij jn voldoeninge van zijn erffportie zal hebben. gel. hij bij desen aenneemt, eerst een somme van vijffhondert ca. guldens, die bij sijn vader za. als borge voor hem heeft betaelt, item noch een somme van driehondert guldens, die hij Claes Corneliss per obligatie in desen boedel schuldich is, wijders noch over de verschene jntresten van beyde de voorgeroerde sommens ofte op geleende penn., die hij bij eenige cleynne partytgens soo nu ende dan van sijn vader za. heeft genooten een somme van hondert ca. guldens, ende laetstel. noch een somme van tweehondert guldens, mede soo nu ende dan van zijn vader za. ontfangen, ende sulcxs alles op den andren gereeckent, monterende te samen ende met malcandren een somme van elffhondert ca. guldens, die hy comparant by desen bekent aen den gemeenen boedel deuchdel. schuldich te sijn ver sijn erffportie bij desen aen te neemen,
laetstel. sullen hebben ende sijn mede bij blinde lootinge te samen ende met malcander elcxs voor de helfte te beurtte gevallen Arij Corneliss van Geneuchten ende Claes Leendertss Vermeulen, nomine uxoris, eerst een custingbrijeff, spreeckende ten lasten van Jan Cornss van de Geneuchten ende Wouter Claess Dwaling, jnnehoudende noch per reste een somme van twaelffhondert guldens, te betaelen staende op drie eerstcomende ende achtereenvolgende Meije dagen, bij egale portie, ende sulcxs Meye dage van desen jaere 1662 dí eerste termijn, item noch een custingbrijeff, spreeckende ten lasten van Willem Adriaenss Geleveen, jnnehoudende een somme van sevenhondert drieŽndertich guldens, te betaelen staende op ses Ste. Petrj ad Cathedram dagen bij gelijcke portj, ende sulcxs St. Pieter ad Cathedram van desen jaere xvjC tweeŽnsestich dí eerste termijn, ende dat beijden met alle het recht toe ende aenseggen van dijen, omme bij haerluijden daer mede alles gedaen, gewonnen ende verlooren te werden off sy comparanten gesamentl. het selffs waeren, Blijvende vorders tusschen haer comparanten gemeen ende onverdeelt eenige weijnige jnc ofte effecten omme daer mede op het spoedichste aff te doen, eenige cleijne alsnoch resterende lasten des boedels, ende alsdan malcanderen daer van doen behoorl. reeckeninge, bewijs ende reliqua,
met welcke voors. schiftinge, scheijdinge ende deijlinge zij comparanten in qualite voornt. verclaerden van al wel ende te rechten geschift ende ge te sijn, oock ten genougen begrootet , Belovende malcandren dienaengaende omme geene andre ofte verdre schiftinge, scheijdinge nochte deijlinge te sullen beroupen, ofte te beroupen dierectel. ofte jndierectelicke naer rechten nochte daer buijten jn geenre manieren onder verbanden van haere respective persoon ende goedren, roerende, onroerende,
jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller S Heeren rechten ende rechteren. Toirconden geth. op den 4e Meye 1662.

126
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Henrick Janss van Steenwijck ende Dirck Prss. Verkade, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicheijt van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen zijn:
Jan, Huijbrecht, Claes ende Arij Corneliss van de Geneuchten, wijders Cornelis Willemss Keijser, getrouwt hebbende Meijnsgen Cornelisdr. van de Geneuchten, Wouter Claess Dwaling, man ende voocht van Maertgen Corndr van de Geneuchten, ende laetstel. Claes Leendertss Vermeulen, getrouwt sijnde met Neeltgen Cornelisdr. van de Geneuchten, alle kindren ende erffgen., elcxs voor een sevende paert, van Corn. Janss van de Geneuchten, haer overledene vader ende schoonvader respective, verclaerden sij comparanten voornt., elcxs in de voors. qualite, int oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden vercocht te hebben ende opdrougen dienvolgende bij desen aen ende ten behouven van:
Wm. Adriaenss Geleveen, wonend aen den Otwech in dese heerlicheijt, een huijs ende erve met twee schuijren, barch ende schiphuijs daer op staende, staende ende gelegen aen den Otwech alhyer tot Benthuijssen, belent ten zuijden de Otweetering, ten westen de kindren van Claes Maertenss, ten noorden zij comparanten selffs, sulcxs ende jn dier vougen als het jegenwoordich afgepaelt staet, ende ten oosten Corn. Willemss Keijser, te verongelden volgens het mergenbouck voor een hondt, al ende sulcxs tí voors. huijs ende erve althans getimmert ende gemaeckt staet, met alle tí gunt daer op aen aert- ende nagelvast is de vercoopers toebehoorende, ende dit vrij als buijrhuyss ende erven, wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als de respective oude waerb. ende andre bescheijden daer van sijnde jnnehouden ende medebrengen die den cooper met alle het recht van dijen bij desen werden getransp. ende overgelevert, ende waernaer hij hen zal moeten reguleren ende gedragen, Belovende zy comparanten voornt. t voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaeringe die daerop zedert de laetste vercoopinge gebracht ofte gestelt souden mogen sijn, onder generale verbant van haer comparanten respective persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekenden zij comparanten voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. metten eersten ende dat met een custingbrijeff, op huyden gepasseert, jnnehoudende een somme van sevenhondert drieŽndertich, te betaelen staende op ses achtereenvolgende Ste. Pieter ad Cathedram dagen, ende sulcxs Ste. Pieter ad Cathedram 1662 dí eerste, doch telckens Meije dage daeraenvolgende wel betaelt, boven een halve goude duikaton tot speldegelt. Toirconden geth. op den


127
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Willem Adriaenss Geleveen, wonende aen den Otwech alhyer tot Benthuijssen, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre bes. voorw. gecocht te hebben jegens:
de kindren ende erffgen. van Corn. Janss van de Geneuchten, een huijs ende erve met twee schuijren, barch ende schiphuijs daer op staende, staende ende gelegen aen den Otwech in dese heerlicht., belent ten zuijden dí Otweetering, ten westen de kindren van Claes Maertenss, ten noorden de vercoopers selffs, zulcxs ende jn dier vougen als het afgepaelt staet, ende ten oosten Corn. Willemss Keijser, te verongelden voor een hondt, ende bekende hij comparant voornt. uijt saecke der zelver coope aen de voors. vercoopers ofte haere actie vercrijgende bij desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van sevenhondert drieŽndertich ca. guldens, van xL grooten vlaems tí stuck, dí welcke hij comparant, mitsgaders Heyndrick Adriaenss Geleveen ende Heijndrick Joosten Morael, beyde mede wonend alhyer tot Benthuyssen (huyden mede voor ons schout ende schepenen compareerden) die als penningborgen ende mede als principale schuldenaeren onder expresse renunchiatie der benefitien ordinis divisionis et excussionis de crachten van dijen, haer borgen bekent, zoo sij verclaerden, beloofden te zullen betaelen op ses achtereenvolgende St. Pieter ad Cathedram dagen bij egale portien, ende sulcxs St. Pieter ad Cathedram van desen jaere 1662 dí eerste, doch telckens uijtterl. Meije dage daeraenvolgende wel betaelt, ofte andersints ende bij gebreecke vandijen zullen sij comparanten gehouden sijn van den eerste verschijndach aff te betaelen intrest jegens den penn. twintich, geduirende sulcxs van jaere te jaere tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, sonder dat zij comparanten onder eenich pretext haere verschene custingen langer zullen mogen dilaeijeren dan het den houder deses gelieven zal, vrijes gelts van alles, tí sij van verpondinge, beden, subventie, schattinge, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder pen. hoe die genoemt ende bij wien die alreden innegestelt ende ommegeslagen sijn ofte alsnoch souden mogen werden, al waert oock sulcxs, dat bij placcaten off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gelijcke cooppenn. korttinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lijden van alle voordeel ende prouffijt van dijen sy comparanten voornt. wel uijtdruckel. renunchieerden ende afstant deden mits desen hijeronder, ende tot verseeckerheijt mitsgaders naercominge van t gunt voors. staet verbindt hij cooper eerst special. t voors. gecochte ende voorts general., beneffens syne borgen, haere respective persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren. Toirconden geteijckent op den 4e Meye 1662.

128
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Henrick Janss van Steenwijck ende Dirck Prss. Vercade, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicheijt van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Corn. Willemss Keijser, wonend alhyer tot Benthuijssen, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre bes. voorw. vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouven van:
Huijbrecht Cornss van de Geneuchten de zuijtwaertsche helfte ende Wouter Claess Dwaling de noortwaertsche helfte van vijer hondt vijffenseventich roeden weij- ofte hoijlants, gelegen int Ve bon jn dese heerlicht., sijnde het tweede gedeelte van zuijden aen van twee mer. vijff hondt, belent ten oosten den vercooper selffs, ten zuijden de voors. Huijbrecht Cornss selffs, ten westen Corn. Claess Hogenboom, ende ten noorden de voors. Wouter Claess Dwaling mede selffs, vrij als buijrlanden, ende wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als begrepen staen zoo jn de respective oude waerbrijeven daer van sijnde als jn de scheijdinge daer bij hem comparant den eijgendom van t vercochte lant is aenbedeelt, waernaer de coopers haer zullen moeten reguleren ende gedraagen, Beloovende hij comparant voornt. tí voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaringe die daerop sedert de laetste vercoopinge gebracht ofte gestelt zouden mogen sijn, onder generael verbandt van zijn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondt., stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te zijn den laetsten penn. metten eersten ende dat met een custingbrieff, op huijden gepasseert, jnnehoudende een somme van dertienhondert ende vijffenvijftich ca. guldens, te betaelen staende op ses achtereenvolgende Peterj ad Cathedram dagen bij egale portie ende sulcxs Peterj ad Cathedram 1662 dí eerste, doch telckens Meije dage daeraenvolgende wel betaelt, boven een roosenobel ende een halve goude duikaton voor de vercoopers huijsvrouw tot speldegelt, ende twee silvere duikatons aen desselffs kindren. Toirconden geth. op den


129
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen sijn:
Huijbrecht Cornss van de Geneuchten ende Wouter Claess Dwaling, wonend alhijer tot Benthuyssen, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre bes. voorw. gecocht te hebben jegens:
Corn. Willemss Keijser, mede wonend in dese heerlicheijt, te weten de voors. Huijbrecht Cornss van de Geneuchten de zuytwaertsche helfte, ende de voorn. Wouter Claess Dwaling de noortwaertsche helfte, van vyer hondt vijffenseventich roeden weij- ofte hoijlants, gelegen int vijfde bon jn dese heerlicht., belent ten oosten den vercooper selffs, ten zuyden de voorn. Huijbrecht Cornss van Geneuchten, ten westen Corn. Claess Hogenboom, ende ten noorden de gemelde Wouter Claess Dwaling, ende bekenden zij comparanten voornt., elcxs een voor al ende jnt geheel als principael onder expresse renunchiatie der benefitien de duobis vel pluiribus reis debendi de crachte van dijen, haer comparanten bekent gemaeckt, uijt saecken der zelver coope aen de voors. vercooper ofte zijns actie vercrijgende by desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van derthienhondt. vijffenvijftich ca. guldens te xL grooten tí stuck, dí welcke zy comparanten voornt. beloofden te sullen betaelen op ses achtereenvolgende Petrij ad Cathedram dagen bij egale portien ende sulcxs Petrij ad Cathedram van desen jaere 1662 dí eerste, doch telckens Meye dage daeraenvolgende wel betaelt, ofte bij gebreecke vandijen zullen sy comparanten gehouden sijn van den eersten verschijndach aff te betaelen intrest jegens den penn. twintich, geduirende sulcxs van jaere te jaere tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, sonder dat zij comparanten onder eenich pretext haere verschene custinge langer zullen mogen dilaeijeren dan het den houder deses gelieven sal, vrijes gelts van alles, tí sij van verpondinge, beden, subventie, schattinge, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder pen. hoe die genoemt ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn ofte alsnoch souden mogen werden, al waert oock sulcxs, dat bij placcaten off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gel. cooppenn. cortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lijden van alle voordeel ende prouffijt van dijen sij comparanten voornt. wel uijtdruckel. renunchieerden ende afstant deden mits desen hijeronder, ende tot verseeckerheijt mitsgrs. naercominge van t gunt voors. staat verbinden sij coopers eerst special. t voors. gecochte ende voorts general. haere respective persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren. Toirconden geteijckent op den 4e Meye 1662.

130
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Heyndr. Janss van Steenwyck ende Dirck Prss. Verkade, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen sijn:
Neeltgen Jansdr. Verca, laetst wede. van za. Corn. Janss van de Geneuchten, overleden aen den Otwech alhyer tot Benthuyssen, geadsisteert met Govert Janss Schenckevelt, haere bystaende voocht in desen, voor de eene helfte,
ende Jan, Huijbrecht, Claes ende Arij Cornss van de Geneuchten, wijders Corn. Willemss Keijser, getrouwt hebbende Meijnsgen Corndr. van de Geneuchten, Wouter Claess Dwaling, getrouwt zijnde met Maertgen Corndr van Geneuchten, ende laetstel. Claes Leendertss Vermeulen, getrouwt hebbende Neeltgen Cornelisdr. van de Geneuchten, alle kindren ende erffgen., elcxs voor een sevende paert, van de voors. Corn. Janss van de Geneuchten, voor de wederhelfte, verclaerende jn dier qualite int oopenbaer achtervolgende seeckre bes. voorw. vercocht te hebben ende opdrougen dienvolgende bij desen aen ende ten behouven van:
Huijbrecht Claess Hoogenboom, een partije slachturflant, gelegen in de Kortte Weeren in dese heerlicht., te verongelden volgens het mergenbouck voor thiendalff hondt, belent ten oosten de Hoogeveensche vaert, ten zuijden Huijbrecht Claess cum socijs, ten westen de Noorthemlaen, ten noorden Willem Dircxss Coppel cum socijs, vrij als buijrlanden, wijder met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waringe als begrepen staen jn de respective oude waerbrijeven ende andre bescheijden daervan sijnde, die den cooper met alle het recht vandijen bij desen werden getransporteert ende overgelevert, ende waernaer hij hem zal moeten reguleren ende gedragen, Belovende zij comparanten voornt. tí voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaringe die daerop zedert de laetste vercoopinge gebracht ofte gestelt souden mogen zijn, onder generael verbandt van haer comparanten respective persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekende zij comparanten voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. metten eersten ende dat met een custingbrieff op huijden gepasseert, jnnehoudende een somme van tweehondert ende seventich ca. guldens, te betaelen staende op vijer eerstcomende ende achtereenvolgende St. Jacobj dage ende sulcxs St. Jacobj 1662 dí eerste boven een silvere duickaton tot speldegelt. Toirconden geth. op den


131
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is:
Huijbert Claess Hogenboom, woonende alhijer tot Benthuijssen, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden gecocht te hebben jegens:
de wedue voor de eene helfte, ende de kindren ende erffgen. van za. Corn. Janss van de Geneuchten, voor de wederhelft, een partije slachturflant, gelegen in de Kortte Weeren jn dese heerlicheijt, te verongelden volgens het mergenbouck voor thiendalff hondt, belent ten oosten de Hogeveensche vaert, ten zuijden Huijbert Claess cum socijs, ten westen den Hemlaen, ten noorden Willem Dircxss Coppel cum socijs, ende bekende hij comparant voornt. uijt saecke der zelver coope aen de voors. vercoopers ofte haer actie vercrijgende bij desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van tweehondert ende seventich ca. guldens van xL grooten vlaems tí stuck, dí welck hij comparant mitsgaders Jan Reijnnen ende Cornelis Claess Hogenboom, beijde woonde alhijer tot Benthuijssen, huijden mede voor ons schout ende schepenen compareerden, die als penningborgen ende mede als principale schuldenaeren onder expresse renunchiatie der benefitie ordinis divisionis et excusionis de crachte van dien, haer borgen bekent, zoo sij verclaerden, belooffden te zullen betaelen op vijer achtereenvolgende St. Jacobj dagen bij egale portien ende sulcxs St. Jacobj van desen jaere 1662 dí eerste, ofte andersints ende bij gebreecke vandijen zullen sij comparanten gehouden sijn van den verschijndach aff te betaelen intrest jegens den penn. twintich, geduirende sulcxs van jaere te jaere tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, sonder dat zij comparanten onder eenich pretext haere verscheene custingen langer zullen mogen dilaeijeren dan het den houder deses gelieven zal, vrijes gelts van alles, tí sy van verpondinge, beden, subventie, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder pen. hoe die genoemt ende bij wien die alreeden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn ofte alsnoch souden mogen werden, al waert oock sulcxs, dat bij placcaten off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gelijcke cooppenn. kortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lijden van alle voordeel ende prouffijt van dijen zij comparanten voornt. wel uijtdruckel. renunchieerden ende afstant deden mits desen hijeronder, ende tot verseeckerheijt mitsgrs. naercominge vant gunt voors. staat verbindt hij cooper eerst special. t voors. gecochte ende voorts general. beneffens sijne borgen haer respective persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren. Toirconden geteijckent op den 4e Meye 1662.

132
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Heyndrick Janss van Steenw. ende Dirck Prss. Verkade, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuyss, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen sijn:
Neeltge Jansdr. Verca, laetst wede. van Corn. Janss van de Geneuchten, geadsisteert met Govert Janss Schenckevelt, haere bystaende voocht jn desen, voor de eene helft,
item Jan, Huijbrecht, Claes ende Arij Cornss van de Geneuchten, wijders Corn. Wmss Keijser, getrouwt hebbende Meijnsgen Corndr. van de Geneuchten, Wouter Claess Dwaling, getrouwt sijnde met Maertgen Corndr van Geneuchten, ende laetstel. Claes Leendertss Vermeulen, getrouwt hebbende Neeltgen Corndr. van de Geneuchten, alle kindren ende erffgen., elcxs voor een sevende paert, van de voors. Corn. Janss van de Geneuchten, voor de wederhelfte, dí welcke verclaerden jn de voors. geroerde qualite wettel. te transporteren, cederen ende jn vrijen eijgendomme op te dragen by desen aen ende ten behouven van:
Dirck Willemss van Groenewegen, wonend jn de heerlicht. van Haserswoude, ofte sijns actie vercrijgende een besegelde custingbrijeff ten lasten van Huijbrecht Claess Hogenboom ende sijn borgen, jnnehoudende een somme van tweehondert seventich guldens, te betaelen staende op vyer eerstcomende ende achtereenvolgende St. Jacobj dagen bij egale portie St. Jacobij van dese jaere xvjC Lxij d i ende dat telckens prechijs volgens dí selve custingbrijeff daerop desen jegenwoordig is getransficxeert ende deursteecken, spruijtende uyt coope van een partije slachturflant, gelegen in de Kortweeren alhyer tot Benthuyss, ende dat met alle het recht toe ende aenseggen vandijen, omme by de voors. Groenewegen daer mede alles gedaen, gewonnen ende verlooren te werden off zij comparanten het selffs waeren, Belovende sij comparanten voornt. de voors. getransporteerde custingpenn. te vrijen ende waaren ende sulcxs selffs goet te doen, op te leggen ende te betaelen, alle tí gunt d voors. Groenewegen tí sy by evictie vant voors. hypotheecquen, jnsolventht. van de debiteuren, ofte eenichsints anders daer aen te kort souden mogen comen, onder generael verbant van haere respective persoon ende goedren, egeen uytgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekenden zij comparanten voornt. ter saecke deser transporte ende cessie al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. metten eersten ende dat met een somme van tweehondert vyffenveertich guldens ende drie stuvers, te betaelen in gereden gelden op huyden jn goeden geŽvalueerde gelden aengetelt. Toirconden geth. op den 4e Meye 1662.

133
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Heyndrick Janss van Steenw. ende Dirck Prss. Verkade, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuijss, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Jan Reijnen, woonend alhijer tot Benthuijss, verclaerende uijtterhant vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouven van:
Jeroen Cornss Jongenengel, woonend tot Benthuijss, een partye slachturflant, gelegen in t Ve bon alhijer tot Benthuijss, te verongelden voor ses hondt 25 roeden, belent ten oosten ende noorden Gabriel Janss Keijser, ten zuijden de Otweeteringh, ten westen hij cooper selffs, vrij als buijrlanden, wijder met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als begrepen staen jn de respective oude waerbrijeven daervan zijnde, die den cooper met alle het recht vandijen bij desen werden getransporteert ende overgelevert, omme bij hem daer mede gedaen, gewoonen ende verlooren te werden off hij comparant het selffs waere, Belovende hij comparant voornt. tí voors. vercochte te vrijen ende waaren van alle kommer ende beswaaringe die daerop sedert de jongste waaringe gebracht ofte gestelt souden mogen zijn, onder generael verbandt van syn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te zijn den laetsten penn. metten eersten ende dat met een somme van vyffenseventich ca. guldens, te betaelen staende op St. Jacobj dage van desen jaere 1662 al teffens jnt geheel in gerede gelden boven een [ ] tot speldegelt. Toirconden desen bij schout ende schepenen geth. op den 4e Meye 1662.

134
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Heyndrick Janss van Steenwijck ende Dirck Prss. Verkade, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuyss, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Wouter Claess Dwaling, wonend aen de Otwech jn dese heerlicheijt, verclaerende uijtterhant vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouven van:
Jan Corneliss van de Geneuchten, syn swager, een partytge geheel lants, synde het noortwaertse gerechte vyerde gerechte vyerde paert van vyer hondt vijfenseventich roeden, te verongelden voor een hondt negentien roeden, gelegen in t Ve bon jn dese heerlicht., streckende van hem comparant af, noortwaerts op tot achter aen den cooper selffs, belent ten oosten Wm Heyndricxss Cas ende ten westen hij Jan Corneliss van de Geneuchten selffs, vry als buyrlanden, wyders met zodanige conditien, servituyten, vrijdommen ende waaringe als begrepen staen soo jn de respective oude waerbrijeven als jn seeckre scheijdinge daervan zijnde, die hy comparant met het recht vandijen aen den cooper transporteerde ende overgaeft by desen, Belovende hy comparant voornt. tí voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaeringe die daerop zedert de laetste waaringe gebracht ende gestelt zouden mogen sijn, onder generael verbant van zyn comparants persoon ende goedren, egeen uytgesondt., stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eyntel. bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten volle vergenoucht voldaen ende betaelt te zijn den laetsten penn. metten eersten ende dat met een obligatie, jnnehoudende een somme van driehondert achtendertich guldens, vijftien stuvers, te betaelen staende op ses achtereenvolgende Petri ad Cathedram dagen bij egale portie doch Meije daeraenvolgende wel betaelt. Toirconden desen bij schout ende schepenen geth. op den 4e Meye 1662.

135
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Heyndrick Janss van Steenwijck ende Dirck Prss. Verkade, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicheijt van Benthuijss, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Huijbrecht Corneliss van de Geneuchten, onsen jnwonende buijrman, verclaerende uijtterhant vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende by desen aen ende ten behouven van:
Jan Reijnen, wonende aen de Otwech in dese heerlicht., een partytge slachturflants, gelegen int vyerde bon alhyer tot Benthuijss, te verongelden voor ses hondt vijffentwintich roeden, belent ten oosten Claes Huygen Verlaen met Reijn Leenderts, ten westen Heijndrick ende Pr. Adriaenss Geleveen, ten zuijden Pr. Adriaenss Geleveen, ende ten noorden den Otwech, vrij als buyrland, wijders met zodanige conditien, servituyten, vrijdommen ende waaringe als begrepen staen jn de respective oude waerb. Ende verdre bescheyden daervan synde, die hy comparant met alle het recht vandijen aen den cooper transporteerde ende overgaeff bij desen, omme bij hem daer mede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden off hy comparant het selfs waere, Belovende hy comparant voornt. t voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaeringe die daerop zedert de laetste vercoopinge gebracht ofte gestelt souden mogen zijn, onder generael verbant van zijn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eyntel. bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte jnt geheel voldaen ende betaelt te zijn den laetsten penn. metten eersten ende dat met seshondert ende veertich tonnen turfs op St. Jacobj van desen jaere 1662 al teffens uyt de schuyr te leveren, die bij ons schout ende schepenen sijn getauxeert op hondert ende achtentwintich guldens jn gereden gelden. Toirconden geth. op den 4e Meye 1662.

136
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Heyndrick Janss van Steenwijck ende Dirck Prss. Verkade, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Arij Claess Dwaling, wonend aen de Hoogenboom jn dese heerlicheijt, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre bes. voorwaerden vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende by desen aen ende ten behouven van:
Jooris Thijs Bouwenss een partijtge slachturflants, gelegen over Allersvaert alhyer tot Benthuys, te verongelden volgens het mergenbouck voor vijer hondt vijffentwintich roeden, belent ten oosten ende noorden Arij Wmss Cas met David Jacobss Coomen, ten zuijden Allersvaert ende ten westen de wedue van Jan Janss Keijser, vrij als buijrland, ende wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als de respective oude waerbrijeven jnnehouden ende mede brengen, die den cooper met alle het recht vandijen bij desen werden getransporteert ende overgelevert, omme bij hem daer mede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden off hij comparant het selffs waere, Belovende hij comparant voornt. tí voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaringe die daerop sedert de laetste vercoopinge gebracht ofte gestelt souden mogen sijn, onder generael verbandt van sijn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekenden sij comparanten voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te zijn den laetsten penn. metten eersten ende dat met een obligatie, jnnehoudende een somme van sessentnegentich ca. guldens, te betaelen staende met vijftich guldens op Meye dage 1662 ende de resterende sessenveertich guldens op Meye dage 1663. Toirconden geth. op den 4e Meye 1662.


137
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Jooris Thys Bouwenss, wonende aen den Hogenboom jn dese heerlicht, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre bes. voorw. gecocht te hebben jegens:
Arij Claess Dwaling een partijtgen slachturflants, gelegen over de Allersvaert alhyer tot Benthuyss, te verongelden volgens het mergenbouck voor vijer hondt vijffentwintich roeden, belent ten oosten ende noorden Arij Willemss Cas met Davidt Jacobss Coomen, ten zuijden Allersvaert ende ten westen de wede. van Jan Janss Keijser, ende bekende hij comparant voornt. uijt saecke der zelver coope aen den voors. vercooper ofte sijns actie vercrijgende by desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van sessentnegentich ca. guldens, dí welcke hy comparant mitsgs. Thijs Bouwenss, sijn vader, ende Wm. Adriaenss Geleveen, huijden mede voor ons schout ende schepenen compareerden, die als penningb. ende mede principale schuldenaeren onder behoorl. renunchiatie der benefitien ordinis divisionis et excussionis de crachte van dijen, haer borgen bekent, zoo sij verclaerden, belooffden te zullen betaelen met vijftich guldens op Meije dage van desen jaere 1662 gereet ende de resterende sessenveertich guldens op Meije dage 1663 ende dat telckens prechijs ofte bij gebreecke vandijen zullen sy comparanten gehouden sijn daer van te betaelen jntrest jegens den penn. twintich, te reeckenen telckens van den verschyndach aff geduirende sulcxs totte effectuele voldoeninge toe, sonder onder eenich pretext haere verschene custingpenn. langer te mogen dilaeijeren dan het de houder deses gelieven zal, vrijes gelts van alles, tí sij van verpondinge, beden, subventie, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder pen. hoe die genoemt ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn ofte alsnoch souden mogen werden, al waert oock sulcxs, dat bij placcaeten off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gel. cooppenn. kortinge ende afslach zouden mogen doen ende moeten lijden van alle voordeel ende prouffijt van dijen zij comparanten voornt. wel uijtdruckel. renuchieerde ende afstant deden mits desen hijeronder, ende tot verseeckerheijt mitsgrs. naercominge vant gunt voors. staat verbindt hij cooper eerst special. voors. gecochte ende voorts beneffens sijn borgen haere respective persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren. Toirconden geth. op den

138
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Heynd. Janss van Steenw. ende Dirck Prss. Verkade, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuijss, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen zijn:
Neeltgen Jansdr. Verca, laetst wede. v. Corn. Janss van de Geneuchten, geadsisteert met Govert Janss Schenckevelt, haere bijstaende voocht jn desen, voor de eene helfte,
wijders Jan, Huijbrecht, Claes ende Arij Corneliss van de Geneuchte, item Cornelis Willemss Keijser, getrouwt met Meijnsgen Corndr. van de Geneuchte, Wouter Claess Dwaling, getrouwt hebbende Maertgen Corndr van de Geneuchten, ende Claes Leendertss Vermeulen, getrouwt sijnde met Neeltgen Corndr. van de Geneuchten, jn dier qualite alle kindren ende erffgen., elcxs voor een sevende part, van de voors. Corn. Janss van de Geneuchten, voor de wederhelfte,
verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre bes. voorw. vercocht te hebben ende opdrouchen dienvolgende by desen aen ende ten behouven van:
Corn. Claess Hoogenboom een partije slachturflants met een schuijr daerop, staende, gelegen int vijfde bon alhyer tot Benthuys, te verongelden volgens het mergenbouck voor vijerdalf hondt, belent ten zuijden de kinderen van Claes Maerten Harmen, ten westen Corn. Francken cum socijs, ten noorden Wouter Claess Dwaling. ende ten oosten dí voors. kinderen ende erffgen. van Corn. Janss van de Geneuchten selffs, vrij sonder lasten dan als gemeene buijrlanden, wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als begrepen staen in de respective oude waerb. ende andre bescheijden daervan sijnde, die den cooper met alle het recht vandijen bij desen werden getransporteert ende waernaer hij hem zal moeten reguleren ende gedragen, Belovende zij comparanten voornt. Ďt voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaaringe die daerop zedert de laetste vercoopinge gebracht ofte gestelt souden mogen zijn, onder generael verbant van haere comparanten respective persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondt., stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekenden zij comparanten voornt. ter saecken deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te zijn den laetsten penn. metten eersten ende dat met een somme van eenenveertich ca. guldens in gereden gelden, op huyden aengetelt, boven een rijcxd. tot speldegelt. Toirconden geth. op den 4e Meye 1662.

139
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Heyndric Janss van Steenwyck ende Dirck Prss. Verkade, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuijss, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen zijn:
Arij Corneliss van de Geneuchten, wonend aen den Otwech alhyer tot Benthuijss, ende Claes Leendertss Vermeulen. won. tot Sluijpwijck, dewecke verclaerden wettelicken te transporteren, cederen ende in een vrijen eijgendomme op te draagen by desen aen ende ten behouven van:
Claes Huijgen Verlaen, wonend alhijer tot Benthuijss, ofte sijns actie vercrijgende eerstel. uijt een besegelde custingbrijeff, jnnehoudende sestien hondert guldens, een somme van achthondert ca. guldens, te betaelen staende op Meije dagen xvjC drieensestich ende xvjC vijerensestich, telckens vijer hondert guldens, synde de twee laetste custinge spreeckende ten laste van Jan Corneliss van de Geneuchten ende Wouter Claess Dwaling, elcxs voor de helfte, spruijtende uijt coope van een stuck slachturflant, gelegen alhyer tot Benthuyss, item noch een custingbrijeff, spreeckende ten laste van Wm. Adriaenss Geleveen ende syn borge, jnnehoudende (boven de gerede penn.) noch een somme van seshondert thien guldens, seventien stuvers, te betaelen staende op vijff eerstcomende ende achtereenvolgende St. Petri ad Cathedram dagen bij egale portie, ende zulcxs Ste. Petrj ad Cathedram xvjC drieensestich dí eerste termijn, spruijtende uijt coope van een huijs ende erve, staende ende gelegen aen den Otwech alhyer tot Benthuijss, haer comparanten bij scheijding aenbedeelt uijt de naergelaeten boedel ende goedren van za. Corn. Janss van Geneuchten, haer vader ende schoonvader, volgens de respective custingb. daer zijnde, daerop dese jegenwoordich is getransficxeert ende doorsteecken ende dat beijden met alle het recht toe ende aenseggen vandijen, omme by de voors. Claes Huijgenss daer mede alles gedaen, gewonnen ende verlooren te werden off zij comparanten het selfss waeren, Belovende sy comparanten voornt. dí voors. respective getransporteerden custingpenn. te vrijen ende waeren ende sulcxs selffs goet te doen, op te leggen ende te betaelen, alle het tí gunt d voors. Claes Huygen tí sy bij evictie van t voors. hypotheecquen, jnsolventheijt van de debiteuren, ofte eenichsints anders daer aen te kort souden mogen comen, onder generael verbant van haere respective persoon ende goedren, egeen uytgesondt., stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller S Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekenden zij comparanten voornt. ter saecke deser transporte ende cessie al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te zijn den laetsten penn. metten eersten ende dat met een somme van twaelffhondert ende tnegentich guldens in gereeden gelden, haer comparanten op huyden aengetelt. Toirconden geth. op den 4e Meye 1662.

140
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Maerten Cornss Wittebol ende Maerten Adriaenss Versyden, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuijss, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen sijn:
Corn. Janss van Amerongen, onsen jnwonende buijrman, ter eenre,
ende Huijch Cornss van der Brugge, won. jn Gelderswoude jn den ambachte van Soeterwoude, ter andre zijden,
verclaerende ende te kennen geevende, dat zij comparanten voornt. int oopenbaer hadden gecocht van de kindren ende erffgen. van Leendert Cornss Slootwech ende Crijntgen Heijndricxsdr., desselfs huijsvrouw, het westwaertsche gedeelte van een stuck weijlants, groot int geheel twee mergen vijftich roeden, gelegen in de Langeweeren alhijer, ende tí selve te verongelden voor een mergen, te weeten de voors. Van Amerongen voor een derde ende d voors. Huijch Cornss voor twee derde paerten, welcke partije van een mergen zij comparanten niet geraeden vinden jn gemeenschappe met malcandren te continuieren, maer goetgevonden hadden dí selve van den andren te separeren, schiften ende scheijden, zulcxs sij doen bij desen, te weeten, dat de voors. Corn. Janss voor sijn portie zal hebben het oostwaertsche gedeelte van de voors. een mergen, te verongelden voor twee hondt vyerendertich roeden, belent ten zuijden Jan Prss Verkade, ten oosten Jochum Corn. Jngnaertss, ten noorden Jan Dircxss van Venegie cum socijs, ende ten westen d voorn. Huijch Cornss van der Brugge met zijn aenbedeelde partije, ende dí voorn. Huijch Cornss van der Brugge twee gedeelt van de voors. een mergen streckende voor vant partije ofte gedeelte van de voorn. Cornelis Janss van Amerongen aff westwaerts op tot achter aen Wm. Heijndricxss Cas, belent ten zuijden Jan Pieterss Verkade, ende ten noorden Jan Dircxss van Venegie, item noch uijt het voorgeroerde partije van de voorn. Van Amerongen twintich roeden, zijnde een gedeelte vant oosteynde aff, belent ten oosten Jochem Corn. Ingnaertss ende ten westen hij Amerongen selffs, te verongelden voor vijer hondt sessensestich roeden, des zal dí voors. Huijch Cornss gehouden sijn te betaelen aen de voorn. Amerongen een somme van hondertvijftich guldens ende dat boven ijders uijtgelooffde cooppenn. jn de custingbrijef van dese landen vermelt op vijer achtereenvolgende Meye dagen bij egale portie, Meij 1662 díeerst, doch telckens St Jacobj daeraenvolgende wel betaelt, volgens d voors. custingbrijeff daer van zijnde, Ten laetste is jn desen expressel. geconditionneert
naer sijne voorgeroerde landen, niet en groeÖ aen de zuytsyde van de schuyr die Huijch Cornss op de voorgeroerde lants sal doen stellen, maer sal den eygendom blijven aen de voorn. Corn. Janss Amerongen, voors. schiftinge ende scheijdinge zij comparanten voornt. verclaerden van den andren al wel rechten geschift ende gescheijden te zijn, ooc.. nougen begrootet te wesen, belovende me.. dienaengaende omme geen andre noch scheijdinge te sullen beroupen dierect jndierectel. in rechten noch daer buijtÖ manieren onder verbanden van haere persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren. Toirconden geth. op den Ie Junij 1662.

141
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Maerten Cornss Wittebol ende Maerten Adriaenss Versyden, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicheijt van Benthuijss, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen zijn:
Arij Leendertss Slootwech, item Willem Theuniss van der Willick, man ende voocht van Maertgen Leendertsdr. Slootwech, Bartholomees Pieterss de Heij, getrouwt zynde met Maddaleentgen Leendertsdr Slootwech, elcx in dier qualite voor haer selven, wijders noch d voors. Arij Leendertss met Bartholomees Pieterss de Heij, als testamentaire voochden over het eenige naergelaeten weeskint van za. Aryaentgen Leendertsdr. Slootwech, jn dier qualite kindren ende kintskindt van za. Leendert Corneliss Slootwech, mitsgrs. Jacob, Jan ende Dirck Dircxss van Venegie, item Cornelis Louriss Overrijnder, getrouwt zijnde met Crijntgen Dircxsdr. van Venegie, wijders Trijntge Dircxdr. van Venegie, wede. v. za. Arij Leendertss Bovenwater, ende laetstl. noch de voors. Jacob ende Jan Dircxss in den naeme als testamentaire voochden over het eenige naergelaete weeskindt van Maertgen Dircxsdr. van Venegie, in dier qualite kindren ende kintskint van Crijntgen Heijndricxdr., laetst huijsvrouwe was van de voorn. Leendert Cornss Slootwech, ende zulcxs gesamentl. erffgenamen elcxs voor een gerechte thiende paert van de voors. Leendt. Cornss Slootwech ende Crijntgen Heijndricxsdr., gewoont hebbende ende overleden sijnde binnen dese heerlicheijt, verclaerende sij comparanten voornt. in de voorgeroerde qualite int oopenbaer achtervolgende seeckre beschreve voorw. vercocht te hebben ende opdrougen dienvolgende by desen aen ende ten behouven van:
Corn. Janss van Amerongen, voor een derde pt. ende Huych Cornss van der Brugge, als naderhant overgenoomen hebbende van Steven Janss van Amerongen, desselfs gecochte derde pt., voor twee derde paerten het westwaerts gedeelte van een partije lants, groot int geheel twee mergen vijftich roeden, gelegen in de Langeweeren alhyer tot Benthuijss, te verongelden voor een mergen, belent ten zuijden Jan Pieterss Verkade, ten westen de wedue van Wm. Heindricxs [Cas?], ten noorden Jan Dircxss van Venegie ende Corn. Janss van Amerongen met een cleijn gedeelte, ende ten oosten Jochum Corn. Jngnaertss, als cooper vant verdre gedeelte van dese landen, vrij sonder eenige lasten dan als gemeenlanden, voorts met expresse conditien, dat de coopers gehouden sullen sijn voor de helfte zodanige bauwercken als dese landen sijn gel. mede den coopers zullen moeten verÖ.. op de dit vercochte de Molenkade van de biÖ , sulcxs ende jn der vougen als dezelve daer jegenwoordich leggende is, ende verder moeten dat Jan Pieterss Verkade in de scheijsÖ. Hem ende dit vercochte gelegen tí allen tijde een schouwe zal moogen baggeren , met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als de respective oude waerbrieven ende andre bescheijden daervan zijnde, jnnehouden ende medebrengen, die de coopers met alle het recht vandijen by desen werden getranspt. ende waernaer zij haer zullen moeten reguleren ende gedragen, Belovende sij comparanten voornt. het voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaeringe die daerop zedert de laetste vercoopinge gebracht ofte gestelt souden mogen zijn, onder generael verbant van de respective erffgen. persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondt., stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller S Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekenden sij comparanten voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te zijn den laetsten penn. metten eersten ende dat met een custingbrijeff op huyden gepasseert, jnnehoudende een somme van achtienhondert ende dertich guldens, te betaelen staende op ses Meije dagen bij egale portie, boven twee rijcxd. tot speldegelt. Toirconden geth. op de


142
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen sijn:
Corn. Janss van Amerongen, wonende alhyer tot Benthuijss, ende Huijch Cornss van der Brugge, wonende in Gelderswoude in den ambachte van Soeterwoude, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre bes. voorw. gecocht te hebben jegens:
de kindren ende gesamentl. errfgen. van Leendert Cornss Slootwech ende Crijntgen Heijndricxsdr., desselffs huijsvrouwe, beijde za., naementl. d voors. Corn. Janss van Amerongen een derde paert ende dí voorn. Huijch Cornss van der Brugge twee derde paerten van het westwaertsche gedeelte van een stuck weijlants, groot int geheel twee mergen vijftich roeden, gelegen in de Langeweeren alhyer tot Benthuijss, te verongelden voor een mergen, belent ten zuijden Jan Pieterss Verkade, ten westen de wedue van Heijndrick Willemss Cas, ten noorden Jan Dircxss van Venegie ende Corn. Janss van Amerongen met een cleijn gedeelte, ende ten oosten Jochum Corn. Jngnaertss, als cooper vant verdre gedeelte van de voors. twee mergen vijftich roeden, Ende bekenden zij comparanten voornt. uijt saecke der zelver coope aen den voors. vercoopers voornt. ofte haere actie vercrijgende by desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen, te weeten de voors. Amerongen een somme van seshondt. ende thien ca. guldens, ende de voorn. Huijch Cornss een somme van twaelffhondert twintich ca. guldens ende sulcxs te samen achtien hondt. dertich ca. guldens, te xL grooten vlaems tí stuck, dí welcke sij comparanten, mitsgrs. Jooris Claess van Leeuwen ende Steven Janss van Amerongen huijden mede voor ons compareerden, die als penningb. ende mede als principale schuldenaeren onder behoorlicke renunchiatie der benefitien ordinis divisionis et excussionis de crachten van dijen, haer borgen bekent, zoo sy verclaerden, beloofden te zullen betaelen met een gerechte seste paert vandijen op Meije dage van desen jaere 1662 gereet ende gelijcke seste pt. s jaer Meye dage xvjC drieŽnsestich dí eerste termijn, doch telckens St Jacobj daeraenvolgende betaelt, ofte bij gebreecke vandijen sullen sy comparanten gehouden syn van den eersten dach aff te betaelen jntrest jegens den [penn. twintich] geduirende sulcxs van jaere te jaere totte volle ende effectuele voldoeninge toe, sonder onder [eenich] pretext haere verschene custinge langer te dilaeijeren dan het de houder deses gelieft, vrijes gelts van alles, ít sij van verpondinge, beden, subventie, schattinge, Ce, Le, XXe, Xe, meerder ofte minder pen. hoe die genoemt ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen zijn off noch souden mogen werden, al waert oock sulcxs, dat bij placcatten off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gelijcke cooppenn. kortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lijden van alle voordeel ende prouffijt van dijen zij comparanten voornt. wel uijtdruckel. renunchieerden ende afstandt deden mits desen hijeronder, ende tot verseeckerheijt mitsgrs. naercominge vant gunt voors. staat verbinden sij coopers voornt. eerst special. voors. vercochte ende voorts general. beneffens haere borgen haere respective persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondt., stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren. Toirconden geth. op den Ie Junij 1662.

143
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Maerten Corneliss Wittebol ende Maerten Arijenss Versijden, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuijss, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Corn. Janss van Leeuwen, wonende alhyer tot Benthuyss, verclaerende uijtterhant vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende by desen aen ende ten behouven van:
Jan Dircxss van Venegie, wonende op de Hogeveen, een partije slachturflant, gelegen inde Langeweeren jn deser heerlicht. van Benthuyss, te verongelden voor een merge vijftich roeden, belent ten oosten Jan Gerritss van Leeuwen, ten zuijden Wm. Huijbertss Keyser, ten westen de Zuijthemlaen, ende ten noorden Pr. Pieterss Vermeulen cum socijs, vrij als buijrlanden, wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringen als de oude waerbrijeven ende verdre bescheijden daervan zijnde, jnnehouden ende medebrengen, die den cooper met alle het recht vandijen by desen werden getranspt. ende overgelevert, omme bij hem daer mede alles gedaen, gewonnen ende verlooren te werden off hij comparant het selffs waere, Belovende hy comparant voornt. ít voors. tí vercochte te vrijen ende waaren van alle kommer ende beswaeringe die daerop geduirende den tijt sijns eijgendoms souden mogen sijn gebracht ofte gestelt, onder generael verbant van zijn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te zijn den laetsten penn. metten eersten ende dat met sestich tonnen turffs, te leveren op St Jacobj dage van desen jaere 1661, die bij ons, schout ende schepenen, zijn getauxeert op seventien carolus guldens boven achtien stuvers ende acht penn. tot speldegelt, alles sonder fraude. Toirconden geth. op den Ie Junij 1662.

144
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Maerten Corn. Wittebol ende Maerten Adriaenss Versyden, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuijss, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is:
Arij Corneliss van de Geneuchten, woonende aen den Otwech jn dese heerlicheijt, verclaerende uijtterhant vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouven van:
Arij Pieterss Vermeulen, wonende jn de heerlicht. van Hasersw., een partytgen slachturflant, gelegen int XIe bon alhyer tot Benthuyss, te verongelden volgens het mergenbouck voor drie hondt negentwintich roeden, belent ten westen hy cooper selffs, ten oosten Corn. Janss van Amerongen, ten zuijden Wm. Huijbrechtss Witlocxthuijn, ende ten noorden Crijn Maertenss, vrij als buijrlanden, wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringen als begrepen staen in de respective oude waerb. ende verdre bescheijden daervan zijnde, die den cooper met alle het recht vandijen bij desen werden getransporteert ende overgelevert omme bij hem daer mede alles gedaen, gewonnen ende verlooren te werden off hy comparant het selffs waere, Belovende hy comparant voornt. ít voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaeringe die daerop geduirende de tijt sijns eijgendoms zouden mogen sijn gebracht, onder generael verbant van sijn comparants persoon ende goederen, roerende ende onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekende hy comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te zijn den laetsten penn. met den eersten ende dat met een custingbrijeff op huijden gepasseert, jnnehoudende een somme van vijerhondert ende dertich ca. guldens, te betaelen staende op vijer achtereenvolgende Meye dagen bij egale portie, Meije 1662 dí eerste boven twee silvere duikatons voor den vercoopers huijsvrouw ende een rijcxd. voor zijne kindren. Toirconden geth.


145
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Arij Pieterss Vermeulen, wonende jn de heerlicht. van Hasersw., verclaerende uijtterhant gecocht te hebben jegens:
Arij Corneliss van de Geneuchten een partijtgen slachturflant, gelegen int XIe bon alhijer tot Benthuyss, te verongelden volgens het mergenbouck voor drie hondt negentwintich roeden, belent ten westen hij comparant selffs, ten oosten Corn. Janss van Amerongen, ten zuijden Willem Huybertss Witlocxthuijn, ende ten noorden Crijn Maertenss, Ende bekende hij comparant voornt. uijt saecken der selver coope aen den voors. vercooper ofte zijns actie vercrijgende bij desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van vijerhondert ende dertich ca. guldens te xL grooten vlaems tí stuck, dí welcke hy comparant beloofde te zullen betaelen met een gerechte vijerde paert op Meije dage van desen jaere xvjC tweensestich gereet ende gelijcke vijerde paert s jaer Meye xvjC drieŽnsestich dí eerste termijn, geduirende zulcxs van jaere te jaere totte volle ende effectuele voldoeninge toe, ende dat telckens prechijs jn vrijen suiveren gelden, sonder om eenigerhant oirsaecken ijets te mogen korten, ít sij van verpondinge, beden, subventie, schattinge, Ce, Le,
XXe, Xe, meerder ofte minder pen. hoe die genoemt ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen zijn ofte alsnoch souden mogen werden, al waert oock sulcxs, dat bij placcatten ofte andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gelijcke cooppenn. kortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lijden van alle voordeel ende prouffijt van dijen hij comparant voornt. wel uijtdruckel. renunchierden ende afstant deden mits desen hyeronder, ende tot verseeckerheijt mitsgrs. naercominge vant gunt voors. staat verbindt hij comparant voornt. eerst special. tí voors. gecochte lant ende voorts general. sijn persoon ende alle zijnne goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondt., stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren. Toirconden geth. op den Ie Junij 1662.

146
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Maerten Cornss. Wittebol ende Maerten Adriaenss Versyden, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuijss, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen zijn:
Dirck Corn. Goosenss, zoo voor hem selven, ende noch beneffens Corn. Claess Hoogeveen, broeder ende oom ende zulcxs in qualite als voochden over de seven noch minderjarige kindren van Maritgen Claesdr. Hogeveen, in echte geprocreert bij Corn. Goosenss, jn haer leven gewoont hebbende int district van den Benthooren, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seecker bes. voorwaerden ten overstaen van schout ende weesmrn. van de Benthooren als oppervoochden van alle minderjarigen binnen hetzelve district van den Benthooren, vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouven van:
Corn. Janss van Amerongen ende Steven Janss van Amerongen, gebroeders, wonende alhijer tot Benthuijsen, tesamen ende elcxs voor de helfte, het westeijnde van een stuck weijlants, met een weijnich gebroocken slachturflants, gelegen in de Lageweeren jn dese heerlicheijt, te verongelden
voor de helfte van derthiendalff hondt, daervan de wederhelfte toecomt Leendt. Corn. Jngnaertss, miette min als corpus bij den hoop sonder maet ende mette voet gestooten, belent ten oosten Leendt. Corn. Ingnaertss met de wedehelfte, zoo tí selve is afgepaelt, ten zuijden Corn. Maertenss Hogeveen, ten westen Pr. Pieterss Vermeulen, ende ten noorden Neeltge Jansdr., met bespreck ende conditie, dat Pieter Pieterss Vermeulen met sijn lant hyer achter ten westen gelegen over dese vercochte landen zal hebben een overpath, volgende de oude waerbrijeff daervan sijnde, des zal dese landen hebben een overpath over het lant van de voors. Leendt. Corn. Ingnaertss, ende sulcxs over de draeij tot op het path, mits, dat hij cooper oock zoo lange de helfte vant onderhouden van het voors. hoocfden exempt zijn, dan zal het bauwerck moeten maecken op de Gemeenewech alhyer, zoo van dese als van het partije lants, wijders met zodanige verdre conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als begrepen staen in de respective oude waerbrieven, die de coopers met alle het recht vandijen bij desen werden getransporteert ende waernaer zij haer sullen moeten reguleren ende gedragen, Belovende sij comparanten voornt. ít voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaeringe die daerop zedert de laetste vercoopinge gebracht ofte gestelt zouden mogen sijn, onder generael verbant van de voors. Dirck Corn. Goosenss ende de voors. weeskindren persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomenden, egeen uytgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekenden zij comparanten voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te zijn den laetsten penn. metten eersten ende dat met een custingb. op huijden gepasseert, jnnehoudende een somme van veerthienhondert ende tachtich ca. guldens, te betaelen staende op Ses achtereenvolgende Meije dage bij egale portie, doch telckens Lamberti dage daer aenvolgende betaelt. Toirconden geth. op den 1 Junij 1662.


147
Oirconden, dat voor oms gecomen ende verschenen sijn:
Corn. Janss van Amerongen, mr. cleermaecker, ende Steven Janss van Amerongen, mr. brootbacker, beijde wonend binnen deser heerlicht., verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre bes. voorw. gecocht te hebben jegens:
Dirck Corn. Goossenss, zoo voor hem selven ende noch beneffens Corn. Claess Hogeveen, broeder ende oom ende zulcxs in qualite als voochden over de seven noch minderjarige kindren van Maritge Claesdr. Hogeveen, in echte geprocreert bij Corn. Goossenss, jn haer leven gewoont hebbende in den Benthooren het Westeynde, van seecker stucke weijlants met noch een weijnich gebroocken slachturflants, gelegen jn de Langeweeren jn dese heerlicht., te verongelden voor de helfte van derthiendalff hont, waervan de wederhelfte competeert Leendt. Corn. Jngnaertss, belent ten oosten de voors. Leendert Corn. Ingnaertss met sijn aengedeelte, ten zuijden Corn. Maertss, ten westen Pr. Pieterss Vermeulen, ende ten noorden Neeltge Jansdr., Ende bekenden zij comparanten voornt. uijt saecken der zelver coope aen den voors. vercoopers ofte haere actie vercrijgende bij desen wel ende deuchdel. schuldich te weesen een somme van veertienhondert ende tí achtich ca., dí welcke sij coopers, mitsgrs. Joris van Leeuwen ende Bastijaen Versijden, timmerman, huijden mede voor ons schout ende schepenen compareerden die als penningborgen ende mede als principale schuldenaeren onder expresse renunchiatie der benefitien ordinis divisionis et excussionis de crachten van dijen haer borgen bekent, zoo sij verclaerden, beloofden te zullen betaelen op ses achtereenvolgende Meije dage bij egale portien ende sulcxs Meije dage van desen jaere 1662 dí eerste, doch telckens Lambertij daeraenvolgende, wel betaelt ofte bij gebreecke van dijen sullen sy comparanten gehouden syn van de verschene custinge te betaelen jntrest jegens den penn. twintich, te reeckenen telckens van Meije dage aff, geduirende zulcxs tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, sonder dat zij comparanten onder eenich pretext haere verscheene custingen langer mogen dilaeijeren dan het den houder deses gelieven zal, vrijes gelts van alles tí sij van verpondinge, beden, subventie, schattinge, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder pen. hoe die genoemt ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn, al waert oock sulcxs, dat by placcatten off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gel. cooppenn. cortinge ende afslach zouden mogen doen ende moeten lijden van alle voordeel ende prouffijt van dijen zij comparanten voornt. wel uijtdruckel. renunchieerden ende afstant deden mits desen hijeronder, ende tot verseeckerheijt mitsgaders naercominge vant gunt voors. staat verbinden sij coopers eerst special. tí voors. gecochte ende voorts general. beneffens haren borgen haere respective persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren. Toirconden geth. op den Ie Junij 1662.

148
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Maerten Corneliss Wittebol ende Maerten Arijenss Versijden, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicheijt van Benthuijss, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is:
Arij Cornss van de Genuchten, woonende alhijer tot Benthuijss, verclaerende uitterhant vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouven van:
Dirck Govertss Hijselendoorn, mede wonende alhijer tot Benthuijss, een partije slachturflant, met eenich waater, gelegen alhijer jnt XIe bun, te verongelden voor vijer hont, belent ten oosten Corns Thijss cum socijs, ten zuijden Cornelis Francken, ten westen den cooper selffs ende Tijs Bouwen, ende ten noorden Jan Corneliss van der Willick, vrij als buijrlanden, wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als begrepen staen jn de respective oude waerb. daervan zijnde, die den cooper met alle het recht vandijen bij desen werden getransporteert ende overgelevert omme bij hem daer mede gedaen, gewoonen ende verlooren te werden off hij comparant het selffs waere, Belovende hij comparant voornt. ít voors. vercochte te vrijen ende waaren van alle commer ende beswaringe daerop sedert de jongste waaringe gebracht ofte gestelt souden mogen zijn, onder generael verbant van persoon ende goedren, roerende ende onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te zijn den laetsten penn. metten eersten ende dat met een obligatie jnnehoudende een somme van hondert ca. guldens, te betaelen staende op vijer eerstcomende St. Jacobj dage St. Jacobj 1662 deerste boven een silvere duickaton tot speldegelt voor de vercoopers huijsvrouw. Toirconden geteijckent op den 1 Junij 1662.

149
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Maerten Cornss Wittebol ende Maerten Adriaenss Versyden, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuijss, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Jan Dircxss van Venegie, wonende op de Hogeveen, verclaerende uijtterhant vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende by desen aen ende ten behouven van:
Corn. Janss van Amerongen, wonende alhijer tot Benthuijss, een partije slachturflant met een schuijr daer op staende, staende ende gelegen in de Langeweeren in dese heerlicht., te verongelden voor vijff hondt, belent ten oosten hij cooper selffs, ten zuijden Corn. Janss Mous met zijn schuyrwerff, ten westen denzelven Mous met de cooper, ende ten noorden Willem Huijbertss Keijser, vrij als buijrlanden, wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als begrepen staen in de respective oude waerbrijeven ende andre bescheyden, die den cooper met alle het recht van dijen by desen werden getransporteert ende overgelevert, omme bij hem daer mede alles gedaen, gewonnen ende verlooren te werden, off hij comparant het selffs waere, Belovende hy comparant voornt. ít voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaeringe die daer op zedert de jongste voorgaende vercoopinge gebracht ofte gestelt souden mogen sijn, onder generael verbant van sijn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller S Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te zijn den laetste penn. met de eerste, ende dat met een custingbrijeff op huyden gepasseert, jnnehoudende een somme van tweehondt. ca. guldens, te betaelen staende op vijer St. Jacobj dagen bij egale portie, Jacobj dage deses jaere 1662 díeerste termijn, doch telckens aller hejlen dage daeraenvolgende wel betaelt boven een roosenobel tot speldegelt ende een silvere duckaton ten gelagen. Toirconden geth.


150
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Corn. Janss van Amerongen, onsen jnwonende buijrman, verclaerende uytterhant gecocht te hebben jegens:
Jan Dircxss van Venegie een partijtgen slachturfflant met een schuijr daer op staende, staende ende gelegen jn de Langeweeren jn dese heerlicheijt, te verongelden voor vijff hondt, belent ten oosten hij cooper selffs, ten zuijden Cornelis Janss Mous met sijn schuijrwerff, ten westen denzelven Mous met den cooper ende ten noorden Willem Huijbertss Keijser,
Ende bekende hij comparant voornt. ter saecke der selver coope aen de voors. vercooper ofte sijn actie vercrijgende by desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van tweehondert ca. guldens, dí welck hy comparant, mitsgrs. Steven Janss van Amerongen, syn broeder, die huyden mede voor ons schout ende schepenen compareerde, die als penningborgh ende niet als principaele onder behoorl. renunch. der benefitie ordinis et excussionis ÖÖ s jaers vandyen, hem borch bekent, beloofden te zullen betaelen met een gerecht vijerde paert van dijen op St Jacobj dage van desen jare xvjC tweensestich gereet ende gelijcke vijerde paert, daeraenvolgende St. Jacobj 1663 deerste termyn, doch telckens Allerheijligen wel betaelt, geduirende zulcxs van jaere te jaere tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, vrijes gelts van alles ít sij van verpondinge, beden, subventie, schattinge, Ce, Le, XXe, Xe, meerder ofte minder pen. hoe die genoemt ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen zijn ofte alsnoch souden mogen werden, al waert oock sulcxs, dat bij placcatten off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gelijcke cooppenn. kortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lijden van alle voordeel ende prouffijt van dijen hij comparant voornt. wel expressel. renunchierden ende afstant deden mits desen hijeronder, ende tot verseeckerheijt mitsgrs. naercominge vant gunt voors. staat verbinden zij comparanten voornt. eerst special. voors. vercocht lant ende voorts general. sijn persoon ende alle zijne goedren, roerende ende onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie van alle Sí Heeren rechten ende rechteren. Toirconden geth. op den Ie Junij 1662.

151
Wij Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Heyndrick Janss van Steenwyck ende Maerten Cornss Wittebol, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicheijt van Benthuyss, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Boudewijn Francken van Groenendijck, soon van Franck Claess van Groenendijck, gewoont hebbende ende overleden sijnde aen den Groenendijck jn de heerlicht. van Haserswoude, ende als bij donatie onder de levende van sijn voorn. vader het recht vercregen hebbende tot de naervolgende landen, verclaerende uijtterhant vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouven van:
Jan Pieterss Verkade, wonende alhyer tot Benthuyss, een stuck hoijlants, gelegen int Langelant in dese heerlicheijt, te verongelden voor negentien hondt, belent ten oosten Pr. Corneliss van der Maes met den cooper selffs, ten westen het weeskint van Appolonia Francken, ten zuijden de Piswaatering, ende ten noorden de Zijbrantswaatering, vrij als buijrland met expresse conditien, dat den cooper zal moeten gedoogen, als dat dese vercochte landen noch den tijt van vijer achtereenvolgende jaeren, jnnegegaen zijnde Ste. Pieter ad Cathedram laestel., jn huijre zal moeten werden gebruijckt onder seeckere andre landen, mits dat hij cooper daer vooren jaerlicxs zal genieten naer advenant de huijrpen. van de verdre landen ende wooninge mergen mergens, gelijck volgens de huijrcodicille daervan sijnde, ende sal de huijrder daerenboven tot sijnen costen op dese vercochte landen moeten brengen de drie eerste huijrjaeren, ijder jaer seven schepen aerden, met drie schepen mis, ende wijders met zodanige verdre conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als begrepen staen in de respective oude waerbrijeven ende verdre bescheijden, bij hem daer mede alles gedaen, gewonnen ende verlooren te werden off hij comparant het selffs waere, beloovende voorts hij comparant voornt. ít voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaaringe die daer op zedert de laetste vercoopinge gebracht ofte gestelt souden mogen sijn onder generael verbandt van zijn comparants persoon ende goedren, roerenden, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van de Ed. Hove van Hollant ende aller S Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekende hy comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te zijn, den laetsten pen. met den eersten, ende dat met een custingbrijeff op huijden gepasseert, jnnehouden een somme van tweeduysent negenhondert ende vijftich ca. guldens, te betaelen staende op drie achtereenvolgende Meije dagen ende sulcxs Meye dage 1662 dí eerste, boven twaelff guldens ten gelagen. Toirconden geth. op den


152
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Jan Pieterss Verkade, wonende alhijer tot Benthuijss, verclaerende uijtterhant gecocht te hebben jegens:
Boudewijn Francken van Groenendijck, als soon ende by donatie onder den levenden ít recht vercregen hebbend van Franck Claess van Groenendyck, een stuck hoijlants, gelegen int Langelant in dese heerlicheijt, te verongelden voor negentien hondt, belent ten oosten Pieter Gerritss van dr. Maes met den comparant selffs, ten westen het weeskint van Appolonia Francken, ten zuijden de Piswaatering, ende ten noorden de Sijbrantswaatering, ende bekende hy comparant voornt. uijt saecke der zelver coope aen den voors. vercooper ofte zyns actie vercrijgende, bij desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van tweeduijsent negenhondert ende vijftich car. guldens, welcke hij comparant belooffden te zullen betaelen met een gerechte derdepaert vandijen op Meije dage van desen jaere 1662, gereet ende Meije xvjC drieensestich ende xvjC vijerensestich telckens gelijcke derdepaert, ende dat ijder termijn ten verschijndage ofte bij faulte vandijen te betaelen jntreste jegens drie guldens thien stuvers ijder hondert te reeckenen telckens van de Ie Meije af, geduirende zulcxs tot de volle ende effectuelen voldoenine toe, sonder dat hy comparant onder eenich pretext zijne verschene custinge langer zal mogen dilaeijeren dan het de houder deses gelieven zal, vrijes gelts van alles ít sij van verpondinge, beden, subventie, schattinge, Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn., hoe die genoemt, ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn, ofte alsnoch souden mogen werden, alwaert oock zulcxs dat bij placcaeten ofte andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gelijcke kooppenningen kortinge ende afslach souden moogen doen ende moeten lijden van alle voordeel ende prouffijt vandyn, hij comparant voornt. wel uijtdruckel. renunchieerden ende affstant deden mits desen hyeronder ende tot verseeckerht., mitsgrs. naercominge vant gunt voors. staet verbindt hij comparant voornt. eerst special. ít voors. gecochte lant ende voorts general. sijn persoon ende alle zijne goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende alle S Heeren rechten ende rechteren. Toirconden geth. op den 6e Junij 1662.

153
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Heyndrick Janss van Steenwyck ende Maerten Corneliss Wittebol, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuyss, Item Hendrick Copsma, schout . . . . . . . . . . ., schepenen van den ambachte van Segwt, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen sijn:
Cornelis Dircxss van Ter Toolen, vader, ende Corn. Claess Hogeveen, oom, ende sulcxs beijden rechte besturve bloetvoochden over het eenige naergelaeten weeskint van Trijntgen Claesdr. Hogeveen, jn echten aen de voors. Corn. Dircxss van Tertoolen verweckt voor díeene helfte,
Item Jan Pieterss van IJperen, wonende op de Hogeveen, als grootevader van s moeders, ende Corn. Claess Hoogeveen, oom van s vaders zijde ende sulcxs rechte besturve bloetvoochden over de twee naergelaete kindren van Maerten Claess Hogeveen, in echten geteelt bij Maritgen Jansdr. van Iperen, voor dí andre helfte,
verclaerende zij comparanten voornt. jn de voorgeroerde qualite int oopenbaer achtervolgende seeckre bess. voorw. ten overstaen ende met goetvinden van schout ende weesmrn. van Benthooren, mitsgrs. Pr. Berckel, bailliu ende schout, ende Gillis Alewijnss van Coppelle, weesmr. van Hogeveen, elcxs voor zoo veel hen aengaet, vercocht te hebben ende opdrougen dienvolgende bij desen aen ende
ten behouven van:
Jan Amen twee partijen nieut jngesteken slachturflants, gelegen beneffens den andren aen den Hildam, soo int ambacht van Benthuijss als int ambacht van Segwaert, te verongelden int geheel voor een mer., sijnde de helfte van twee mer., belent ten zuytoosten Pr. Anthoniss de Hooch ten zuijtwesten Pr. Janss van Sluijs, ten noortwesten Maerten Versijden, ende ten noortoosten Pr. Berckel met Heijndrick Veenbergen, vrij als buijrlanden, met conditien, dat den cooper zal moeten betaelen de verpondinge voor díeene helfte binnen de heerlicheijt van Benthuyss, ende voor dí ander helft aen die van Segwaert, ende de buyten- ende binnelantsche costen alleen jn Benthuijss, oock met expresse condjtjen, dat dí Ed. Heeren Burgemrn. ende regerders der stadt Rotterdam nu ende van dese coop ende voorts daernae zoo meenich reijse dit verveijlde int geheel ofte eenich gedeelte vandijen vercocht, vermangelt, vervreempt ofte andersints veraljerteert zouden mogen werden, ít zij onder de hant int heijmel., openbaer met decreet off execuitie hoe dat ít selve genoemt zouden mogen werden, als sulcxs soude comen te vallen oft geschieden, alsdan ende jn dat geval sullen die van Rotterdam tot allen tijtden ende elcke reijse mogen eijsschen ende begeeren de voorcoop off voorkeure, mits dat van des aen haer behoorl. presentatie sonder eenige fraude ofte collusie met verclaeringe vandijen zal werden gedaen, doch in cas van mangelinghe off andre practijcquen Ďtgunt strecken soude mogen tot preiuditie off nadeel van de voors. stadt jn sulcken geval (maer anders nijet) sullen die van Rotterdam het vermogen hebben om ít selve lant, off soodanigen gedeelte van dijen alst haer belieft tot prisatie van mannen hen dies verstaende an de voors. stede te trecken, wijders met sodanige vordre conditien, voordeelen dienstbaerheijden ende waaringe als begrepen staende in de oude waerbrieven, mitsgaders jn seecker contract, eertijts tusschen díEd. heeren Burgemrn. van Rotterdam ter eenre, ende Haesgen Adriaensdr, geadsisteert met Corn. Adriaenss, haer broeder, ende Jan Cornss. Slick, op den lesten Junij 1591 ter andre zijden gemaeckt, die off copie authentijcq van dijen, voor zoo veel vercoopers jn qualite voors. jn handen hebben den cooper sal volgen omme daer mede bij hem gedaen, gewonnen ende verlooren te werden, off het dí vercoopers selffs waeren, alles naerder vermeldende jn de respective oude opdracht, dí laetste van dijen jn date den VJe Aprilis 1660, Belovende zij comparanten voornt. ít voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaaringe die daer op zedert de laetste vercoopinge gebracht ofte gestelt souden mogen sijn onder generael verbandt van de voors. weeskinderen haere respective persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomend, egeen vijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant, ende aller SíHeeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekenden zij comparanten voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. metten eersten, ende dat met custingbrijeff op huijden gepasseert, jnnehoudende een somme van seventienhondert tsestich ca. guldens, te betaelen op ses termijnen ende Meije dage bij egale portie achter den andren volgende, doch telcken Lambertj wel betaelt. Toirconden, geth. op den


154
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is:
Jan Amen, woonende in de heerlicheijt van Haserswoude, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre bess. voorwaerden gecocht te hebben jegens:
Corn. Dircxss van Ter Toolen, vader, ende Cornelis Claess Hoogeveen, oom ende sulcxs rechte bestorven bloetvoochden over het eenige naergelate weeskint van Trijntgen Claes Hoogeveen, jn echte aen de voors. Corn. Dircxss van Ter Toolen verwect, voor dí eene helfte,
ende Jan Prss van IJperen, woonende op de Hoogeveen, als grootvader van s moeders, ende Corn. Claess van Hoogeveen, van s vaders zijde oom, ende sulcxs rechte bestorven bloetvoochden over dí twee naergelate kindren van Maerten Claess Hogeveen, jn echte geteelt bij Maertge Jans van IJperen, voor dí ander helfte,
twee partijtgens nieut jnnegesteecken slachturflants, gelegen beneffens den andren aen den Hildam, soo int ambacht van Benthuijss als int ambacht van Segwaert, te verongelden int geheel voor een mergen, sijnde de helfte van twee mergen, belent ten zuijtoosten Pr. Anthoniss de Hooch, ten zuijtwesten Pr. Janss van Sluijs, ten noortwesten Maerten Versijden ende ten noortoosten Pr. Berckel met Heijndrick Veenbergen, ende bekende hij comparant voornt. uijt saecke der zelver coope aen de voors. vercoopers ofte haer actie vercrijgende bij desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van seventienhondert tsestich ca. guldens, te xL grooten vlaems ít stuck, dí welcke hij comparant mitsgrs. Dirck Willemss van Groenewegen ende Maerten Adriaenss Versijden, woonende alhijer tot Benthuijss, huijden mede voor ons schout ende schepenen compareerde die als penn. borgen ende mede als principale schuldenaeren onder expresse renunchiatie der benefitien ordinis divisionis et excussionis de crachten van dijen haer borgen bekent, zoo sij verclaerden, belooffden te zullen betaelen op ses termijnen ende Meije dage bij egale portie achter den andren volgende, Meye dage 1663 dí eerste, doch telcken Lambertj wel betaelt ofte andersints ende bij gebrecke van dijen zullen sij comparanten gehouden syn van den eersten verschijndach aff te betaelen jntrest jegens den penn. twintich geduirende sulcxs van jaere te jaere tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, sonder dat sij comparanten onder eenich pretext haere verscheene custingen langer zullen mogen dilaeijeren dan het den houder deses gelieven zal vrijes gelts van alles ít sij van verpondinge, beden, subventie, schattinge Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder pen. hoe die genoemt ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn, ofte alsnoch souden mogen werden, al waert oock sulcxs, dat bij placcaten off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gelijcke cooppenn. kortinge ende affslach souden mogen doen ende moeten lijden van alle voordeel ende prouffijt van dijen, sij comparanten voornt. wel vijtdruckel. renunchieerden ende afstant deden mits desen hijeronder ende tot verseeckerheijt,
mitsgrs. naercominge van ít gunt voors. staat, verbindt hij cooper eerst special. ít voors. gecochte ende voorts general. beneffens sijn borgen haere respective persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen vijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren. Toirconden hebben wij bailliu ende schouten voornt. ten verlije ende begeeren van de voorn. comparanten, elcxs voor zoo veel jders jurisdictie aengaet, desen brijeff met ons vijthangende zegelen respective besegelt ende bevesticht ende dí selve alsnoch mede ten prothocolle, beneffens de voorn. schepenen tot Benthuijss geteijckent op den 6 Junij 1662, ende tot Segwaert den

155
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Maerten Cornss Wittebol ende Heyndrick Janss van Steenw., schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuyss, oirconden, dat voor ons gecomen is:
Jan Cornss van der Willick, wonende tot Haserswoude, ende verclaerde uijtterhant vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende by desen aen ende ten behouven van:
Sacharias Reijerss Aeckersloot, mede won. in de heerlicht. van Haserswoude, een partije slachturflant, gelegen jn dese heerlicht. van Benthuyss int . . bun, te verongelden voor ses hondt, belent ten oosten Arij Cornss off het Scheijt van Haserswoude, ten zuijden Dirck Govertss Hijselendooren, ten westen den cooper selffs met d voorn. Hijselendooren, ende ten noorden hij comparant mede selffs, vrij als buijrlande, wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als begrepen staen in de respective oude waerbrijeven ende verdre bescheijden daervan sijnde, die den cooper met alle het recht vandijen by desen werden getransporteert, ende waer hij hem zal moeten reguleren ende gedraagen, Belovende hij comparant voornt. ít voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaeringe die daerop zedert de laetste vercoopinge gebracht ofte gestelt zouden mogen zijn, onder generael verbant van zijn comparants persoon ende goedren, roerende ende onroerende, jegenwoordich ende toeomend, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller S Heer rechten ende rechteren, Eijntel. bekende hy comparant voornt. ter saecken deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te zijn den laetste penn. mette eerste ende dat met een custingb. op huyden gepasseert, jnnehoudende een somme van tweehondert ende vijftich guldens, te betaelen staende op vyff St. Jacobj dagen bij egale portie St. Jacobij dage van dese jaere 1662 deerste. Toirconden geth. op den


156
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Sacharias Reijerss Aeckersloot, won. tot Haserswoude, verclaerende uijtterhant gecocht te hebben jegens:
Jan Corneliss van dr. Willick een partije slachturflants, gelegen jn dese heerlicheijt int . . bun, te verongelden voor ses hondt, belent ten oosten Arij Corneliss off het Scheijt van Haserswoude, ten zuijden Dirck Govertss Hijselendooren, ten westen hij comparant selffs met d voorn. Hijselendooren, ende ten noorden den vercooper, ende bekende hij comparant voornt. uijt saecke der zelver coope aen den voors. vercooper ofte syns actie vercrijgende bij desen wel deuchdel. schuldich te wesen een somme van tweehondert ende vijftich ca. guldens te xL grooten vlaems ít stuck, d welcke hij comparant belooffden te zullen betaelen met vijftich guldens op St. Jacobj dage van desen jaere xvjC tweentsestich gereet ende gelijcke vijftich guldens s jaers St. Jacobj 1663 dí eerste termijn, geduirende sulcxs van jaere te jaere totte volle ende effectuele voldoeninge toe, vrijes gelts van alles, ít sij van verpondinge, beden, subventie, schattinge ende voorts jn cummuni forma. Toirconden geth. op den 6 Junij 1662.

157
Wij, Wouter van Swieten, bailliuw ende schoudt van den ambagte ende vrije heerlickheydt Benthuijsen, Henr. Janss van Steenwijck ende Maerten Corneliss Witteboll, schepenen aldaer, oirconden, dat voor ons gecomen ende gecompareert is:
Henrick Jeroenss Jongenengel, onsen inwoonder, dewelcke bekende wel ende deuchdel. schuldigh te wesen aen ende ten behoeve van:
Jacob Thomass van der Wildt, wonende tot Segwaert, ofte aen den toonder syns recht ten desen vercrijgende, de somme van eenhondert eenentsestigh car. guldens te veertigh grooten ít stuck, tien st. ende xij penn. spruijtende wt saecke van cassatie ende teniet doeninge vant gene hij comparant schuldigh is in seeckere twee boelcedullen, deene van Maerten Pieterss Verkade, in date den 22e Augustij 1661, ende dander van Jan Willemss van der Wint, in dato den XIXe September de Anno voors., ende voorts van geleent geldt, belovende hij comparant de voors. somme te betalen tot vernemingh ende believen van den houder deses, ende daervan tot jnterest te betalen den penningh sestien int jaer, tsedert den eersten Meije 1662 voorleden, ter effectuele voldoeninge van de voors. somme toe, ende dat van alles in vryen suyveren gelde sonder wt eenigerleij oirsaecke iets te mogen corten off in de hant houden, renunchierende ten dien eijnde alle placcaten, resolutien ende ordonnantien die ter contrarie soude mogen disponeren, verbindende hy comparant voor de voors. betalinge, voldoeninge ende naercominge deses eerst specialijcken omtrent tiendalff hondt slachturff ofte flodderlandt, gelegen aen twee pertijen in de Noortpolder in dese heerlijckheijt Benthuijse, het eene pertije belent ten noorden ende ten westen Pieter Sijmonss Backer, ten oosten het tweede ít navolgende pertije, ende ten suijden Dirck Pieterss Conijnenb., ende het andere pertije mette helft van een schuijer op staende belent ten noorden Jan Corneliss Vrijenoock, ten westen Abraham Arijenss Vrijenhoock ende Leendert Huybertss Keijser, ten oosten den selven Abraham Aryenss ende Willem Henr. Kas ende ten suijden Gerrit Henricxss van Toll, noch een pertije slachturfflandt, mede gelegen als voren, groot ontrent , belent ten noorden Adriaen Wmss Hollans Bloet, ten westen 't voorverhaelde eerste pertije, ten suijden ende ten oosten Pieter Pouwelss, laestel. noch sijn comparants turffschip met een tienker schouwe ende een schuijdt, mitsgaders alle tgene dat men op ende in de voors. goederen sall mogen bevinden, voorts sijn persoon ende generale goederen, die alle ende die keur vandien, egeen wtbesondert subiect den Ed. Hove van Hollant, voorts alle regten ende regteren met verhaele noch costen daerom doende ende lydende. Alles ter goeder trouwe. Toirconde geth. op den 6 Juny 1662.

158
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Heyndrick Janss van Steenwijck ende Maerten Cornss Wittebol, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicheijt van Benthuijss, oirconden, dat voor ons gecomen ende gecompareert is:
Jan Pieterss Verkade, wonende alhyer in Benthuijss, verclaerende uijtterhant vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouven van:
Gerrit Gerritss van der Speck, wonende in den ambachte van Segwt., een partijtgen slachturflant met een turfschuijr daerop staende, gelegen alhyer tot Benthuijss int Ie bon, te verongelden voor vijff hondt, belent ten noorden den Heerwech, ten oosten Corn. Janss van Amerongen met Maerten Corneliss Wittebol, ten zuijden Heijndrick Joosten Morael, ende ten westen den cooper selffs met Leendt. Corneliss, vrij als buijrlanden, wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als begrepen staen jn de respective oude waerbrijeven ende verdre bescheijden daervan sijnde, die den cooper met alle het recht vandijen bij desen werden getransporteert ende overgelevert omme bij hem daer mede alles gedaen, gewonnen ende verlooren te werden, off hij comparant het selffs waere, belovende hij comparant voornt. ít voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaeringe die daer op geduirende den tijt sijns eijgendoms souden moogen sijn gebrachte ofte gestelt onder generael verbandt van sijn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomend, egeen uijtgesondert, stellende dí selve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller S Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekende hy comparant voornt. ter saecke van dese vercopinge ende opdracht al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te sijn, den laetsten penn. met den eerste, ende dat met een custingbrijeff op heden gepasseert, Jnnehoudenden eenendertichhondert tonnen turfss, te leveren seven hondert gereet ende gelijcke sevent hondert tonnen s jaers uitgesondert het laetste jaer drie hondert tonnen die bij schout ende schepenen zijn getaxeert op vijff hondert ende seventich guldens js gereden gelden. Oirconden bij ons geth. op de


159
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Gerrit Gerritss van der Speck, wonende jn den ambachte van Segwaert, verclaerende uijtterhant gecocht te hebben jegens:
Jan Pieterss Verkade, wonende alhyer tot Benthuyss, een partijtge slachturflant met een schuijr daerop staende, gelegen int eerste bon jn dese heerlcht., te verongelden voor vijff hondt, belent ten noorden den Heerwech, ten oosten Corn. Janss van Amerongen met Maerten Cornss Wittebol, ten zuijden Heijndrick Joosten Morael, ende ten westen hij comparant selffs ende bekende hij comparant voornt. uit saecke der zelver coope aen den voors. vercooper ofte sijns actie vercrijgende bij desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen de quantiteijt van eenendertichhondert tonnen turffs, drooch coopmans goet uijt de schuijr te leveren, naementl. sevenhondert tonnen bij de aenvaerdinge vant vercochte jn de maent van September van desen jaere xvjC tweensestich, ende zoo voorts van jaere te jaere tot de volle ende volcomen opleveringe toe, uitgesondert het laetste jaer driehondert tonnen, ende dat vrij goet sondert eenige deductie ofte afbreck tí sij hoe het zelve zouden moogen werden gemaent, niet jegenstaende eenige placcaeten ofte ordonnantien ter contrarie, disponerende als daer van wel expressel. renunchierende ende affstant doende bij desen, hijer onder ende tot verseeckerheijt, mitsgaders naercominge vant gunt voors. staet verbindt hij comparant voornt. eerst special. ít voors. vercochte ende voorts general. syn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomend, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller SíHeer rechten ende rechteren. Toirconden geth. op den 6 Junij 1662.

160
Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Heynderick Janss van Steenwijck ende Maerten Corneliss Wittebol, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuijss, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Arij Claess Dwaling, won. aen den Hoogenboom jn dese heerlicht., verclaerende int oopenbaer, achtervolgende seeckre bess. voorw. , vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouven van:
Corn. Sijmonss Bon, wonende aen den Otwech in dese heerlicht., twee partijen slachturflants, gelegen beneffens den andren omtrent de coorenmoolen alhijer tot Benthuijss, tí samen te verongelden voor seven hondt derthiendalve roeden, belent ten oosten Arij Leendertss Cooninck, ten westen Wm. Claesz van Poelgeest, Jan Bruijnen van der Lies ende Corn. met Jan IJsbrantsszn, ten zuijden Allersvaert met de voors. Wm. Claess van Poelgeest, ende ten noorden de Cruijsvaert ende de voors. Jan Bruijnen, vrij sonder eenige lasten dan als gemeene buijrlanden, wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als begrepen staen in de respective oude waerbr. ende verdre bescheijden daer van zijnde, die den cooper met alle het recht vandijen bij desen werden getransporteert ende overgelevert, ende waernaer hij hem zal moeten reguleren ende gedraagen, belovende hij comparant voornt. ít voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaaringe die daer op zedert de jongste vercoopinge gebracht ofte gestelt souden mogen sijn, onder generael verbant van zijn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant, ende alle s Heeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te zijn den laetsten penn. met den eersten ende dat met een custingbrijeff op huijden gepasseert, jnnehoudende een somme van tweehondert vijerenveertich ca. guldens, te betaelen staende op vijer achtereenvolgende Meye dagen bij egale portie ende zulcxs Meije 1662 deerste boven een silvere duikaton tot speldegelt. Toirconden geth. op den


161
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Corn. Sijmonss Bon, wonende aen den Otwech alhijer tot Benthuijss, verclaerende jnt oopenbaer, achtervolgende seeckre bess. voorwaerden, gecocht te hebben jegens:
Arij Claess Dwaling, mede won. jn dese heerlicht., twee partijen slachturflants, gelegen beneffens den andren omtrent de coorenmoolen alhijer tot Benthuijss, tí samen te verongelden voor seven hondt derthiendalve roeden, belent ten oosten Arij Leendertss Cooninck, ten westen Wm. Claess van Poelgeest, Jan Bruijnen van der Lies ende Jan met Corn. IJsbrantsszn, ten zuijden Allersvaert met de voors. Wm. Claess van Poelgeest, ende ten noorden de Cruijsvaert ende Jan Bruijnen voornt.,
uijt saecke der selver coope aen den voors. vercooper ofte syns actie vercrijgende bij desen wel ende deuchdelicken schuldich te wesen een somme van tweehondert vijerenveertich ca. guldens te xL grooten tí stuck, dí welcke hij comparant, mitsgrs. Jan Arienss Witlocxthuijn ende Arijen Arijenss Witlocxthuijn, huijden mede voor ons schout ende schepenen compareerden, die als penningb. ende mede als principale schuldenaeren onder behoorl. renunchiatie der benefitien ordinis divisionis et excussionis de crachten vandijen haer borgen bekent, zoo sy verclaeren belooffden te zullen beth.
met een gerechte vijerde paert vandijen op Meije dage van desen jaere 1662, gereet ende gelijcke vijerde paert s jaers geduirende sulcxs van jaere te jaere tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, ende dat telckens prechijs ofte bij gebreecke vandijen te betaelen jntrest jegens den penn. twintich sonder onder eenich pretext haere verschene custinge langer te mogen dilaeijeren dan het de houder deses gelieven zal, vrijes gelts van alles t sij van verpondinge beden, subvertie, schattinge Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn. hoe die genoemt ende bij wien die alreeden jnnegestelt ende ommegeslagen zijn, al waert oock sulcxs, dat bij placcaten off andersints verclaert wierden, dat men op dese ende gelijcke cooppenn. kortinge ende affslach souden mogen doen ende moeten lijden van alle voordeel ende prouffijt vandijen zij comparanten voornt. wel uijtdrouckelick renunchieerden ende affstant deden mits desen, hijer onder ende tot verseeckerheijt, mitsgrs. naercominge vant gunt voors. staet verbindt hij cooper eerst special. ít voors. gecochte ende voorts general. beneffens sijn borgen haere respective persoon ende alle hare goedren, roerende, onroerende ende jegenwoordich ende toecomende, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant, ende aller Sí Heeren rechten ende rechteren. Toirconden geth. op den 6 Junij 1662.

162
Wij, Heijndrick Janss van Steenw. ende Maerten Corneliss Witteb., schepenen van den ambachte emde vrije heerlicht. van Benthuijss, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Corn. Sijmonss Bon, wonende aen den Otwech jn dese heerlicheijt, dewelcke verclaerden te transporteren ende in vrijen eijgendomme op te draagen, gel. hij doet by desen aen ende ten proffyte van:
de eersame Wouter van Swieten, bailliu ende schout alhyer tot Benthuijss, ofte sijns actie vercrijgende een besegelde custingbrijeff, verleden ende gepasseert voor schout ende schepenen alhyer van Benthuyss, bij Jeroen Corneliss Jongen Engel, jegenwoordich wonende in Gelderswoude jn den amb. van Soeterwouw, ende zijn borgen, jnnehoudende noch per reste een somme van thien hondert ca. te xL grooten vlaems tístuck, te betaelen, staende met twee hondt. vijftich ca. guldens op Ste. Pieter ad Cathedram 1662 ende gelijcke twee hondert vijftich s jaer doch telckens uitterl. meije dage daer opvolgende wel betaelt, geduirende sulcxs van jaere te jaere totte volle ende effectuele voldoeninge toe, spruijtende uijt coope van een campe geheel lants, te verongelden voor ses hondt, met omtrent vijftalf hondt slachturflant off waater daer beneffens gelegen in dese heerlicht. ende sulcxs tí samen te verongelden voor elfftalf hondt, ende dat met alle het recht toe ende aenseggen vandijen omme bij de voors. Van Swieten daer mede alles gedaen, gewonnen ende verlooren te werden off hij comparant het selffs waere, vermogens dezelve custingbrijeff daer op dese jegenwoordige is getransficxeert ende deursteecken, belovende hij comparant voornt. de voors. getransporteerde somme van penn. te vrijen ende waeren ende sulcxs selffs goet te doen op te leggen ende te betaelen alles wes de voorn. Van Swieten tí sij bij evictie vant hypotheecq jnsolventheijt van de debiteuren ofte eenichsints anders daer aen te kort souden mogen comen, onder generael verbant van zijn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomend, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sí heren rechten ende rechteren, Eijntel. bekende hy comparant voornt. ter saecke deser transporte, cessie ende overgifte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende beth. te wesen den laetste penn. met den eersten ende dat met een somme van acht hondert eenentachtich guldens ende acht stuvers jn gereden gelden. Toirconden geth. op den Xe Junij 1661.

163
Compareerde ten comptoire van Benthuyss:
Jan Willemss van de Wint, als vercooper, ter eenre,
ende Bartholomees Prss. de Heij als cooper, ter andre zijden,
ende bekenden zij comparanten voornt. over ende weder over vercocht ende gecocht te hebben respective een stuck slachturflant, gelegen jnt 1e bon alhyer tot Benthuyss, te verongelden voor vijer hont ende . . . Roeden, belent ten oosten Leendt. Huijbertss Keyser, ten westen Corn. Prss. Verkade, ten zuyden Dirck Jeroenss Jongen Engel, ende ten noorden de weeskinderen van Wm. Dircxss Keijser mette belastinge van vijer hondert vijerenseventich guldens, uyt voorgaende coope te betaelen staende aen weeskinderen van de vs. Wm. Dircxss Keijser op drie St. Jacobj dagen by egale portien daer van Jacobj 1662 al twee termijnen verschenen zullen sijn, voorts vrij als gemeene buijrlanden, wijders met zodanige conditien, servituyten, vrijdomme ende waaringe als de oude waerbrijeven innehouden mede brengen ende bovendijen noch een somme van hondert en ses guldens, daer van den cooper aengenomen heeft te betaelen een somme van hondert guldens aen Jan Amen ende de verdre ses guldens beneffens het doen van de opdrachte vrijes gelts van alles tsij van xLe penn. het scjrijven van de opdrachtbrijeve als anders, Toirconden by ons geth. op den 21 Junij 1662.


164
Wij, Wouter van Swieten, bailliu ende schout, Corn. Janss Mous ende Dirck Pieterss Verkade, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicheyt van Benthuijss, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is:
Jan Willemss van der Wint, onsen jnwonende buijrman, verclaerende naer dat hij alvooren jnt openbaer hadde verwijlt, uijtterhant vercocht te hebben ende opdroech dienvolgende bij desen aen ende ten behoeve van:
Bartholomees Prss. de Heij, mede onsen jnwonende buijrman, een stuck slachturflant, gelegen int eerste bon alhijer tot Benthuijss, te verongelden voor vijer hondt vijfenseventich roeden, belent ten oosten Leendert Huijbertss Keijser, ten westen Corn. Prss Verkade, ten zuijden Dirck Jeroenss Jongen Engel ende ten noorden de weeskinderen van Wm Dircxss Keijser ende dit mette belastinge van vijer hondert vijerenseventich guldens, uijt voorgaende coope deser landen noch te betaelen, staende aen de vs. weeskinderen van Wm. Dircxss Keijser op drie St. Jacobj dagen by egale portien daer van Jacobj van desen jaere 1662 al twee termijnen verschenen sijn, ende dat met den intrest van de eerste custing vermogens de custingbrijeff daervan zijnde, voorts vrij sonder eenige lasten meer dan als gemeene buijrlasten, wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als begrepen staende in de respective oude waerbrijeven, die den cooper met alle het recht vandijen bij desen werden getransporteert ende waer naer hij hem sal moeten reguleren ende gedraagen, Belovende hij comparant voornt. t voors. vercochte lant te vrijen ende waaren van alle komende ende beswaeringe die daer op (boven de voors. opgelaeten last) zedert de laeste vercoopinge gebracht, ofte gestelt souden mogen sijn, onder generael verbant van sijn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordige ende toecomende, egeen uijtgesondert stellende dezelve ten bedwanck ende executie special. van de Ed. Hove van Hollant ende alle SíHeeren rechten ende rechteren, Eijntel. bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te zijn den laetsten penn. metten eersten ende dat boven de jndemnite van de voors. opgelaeten lasten noch met een somme van hondert en ses ca. guldens, daer van den cooper aenneemt te betaelen hondert guldens aen Jan Amen ende de verdre ses guldens aen hem comparant op huijden gereet, Toirconden geth. op den 5 Septemb. 1662.