Transscriptie RA Benthuizen 21

Transscriptie RA Benthuizen 21
Inhoudend Transportacten en obligaties 1652 - 1657
Aanwezig op Streek-archief Rijnlands-Midden


Samengesteld door: J. Heemskerk
Zoetermeer, 8 mei 2006

Met medewerking van: H. N. Berghuis (digitale fotografie)

Coppel van Alle minuite van de Custing ende Rente Brieven Mitsgaders Transporten Gepasseert Voor schout ende schepenen der Vrije Heerlicheijt BentHuijsen 1652

1
Ick, Aerent Corn, straetwercker, bekenne ontfangen te hebben uijt handen van mr. Aerent van Sgravesandt, fabrijck der stadt Leijden, die somme van vier gulde vier stuijvers over ses dagen arbeijtsloon bij mij onderges. mit wercken verdient yder dach veertien stuijvers, mit stampen op de stadtssingel. Actum den vijffden Septemb. Anno 1643.

2
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Jop Alewijnsz ende Cornelis Gilliss den Haen, schepenen der vrije heerlicheijt van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is: Corn. Leendertss Ridder, wonend in Gelderswoude jn den ambachte van Soeterwoude, ende bekende vercoft te hebben ende sulcxs deuchdel. schuldich te wesen aen ende ten behouve van: D Ed. IJsack Minnen, wonend binnen de stadt Leden, ofte den wettigen houder deses een losrentte van vyftich guldens te xL grooten t stuck s jaers, de welcke hij comparant alle ende telcken jaere belooffde te zullen betaelen op ten viij februarij, ende dat vrij gelts, sonder eenige deductie, t sij van beeden, subventien, schattingen van verpondinge ofte eenige andre contribuitien van Ce, Le , XXe, Xe meerder off minder penn., hoe die oock soude mogen werden genoemt, ende by wien die alrede jnnegestelt ende ommegeslagen sijn ofte zullen werden, al waert oock zulcxs dat bij placcaeten ofte andersints verclaert werden, dat men op dese ende gel. rentte cortinge ende afslach soude mogen doen ende moeten lijden, van allen voordeel ende prouffijt vandijen hij wel uijtdruckel. renunchieerde ende afstant dede mits desen, daervan dienvolgende het eerste jaer rentte vallen ende verschijnen zal den achtsten februarij van den jaere 1653, geduirende soo voorts van jaere te jaere, soo lange ende ter tijt tot de voors. rentte effectuel. zal sijn gequeten ende afgelost, t welck hy comparant ende sijnne naecomelingen t allen tijtden zal mogen doen alst haer gelieven zal, mits naer behoorl. waerschouwinge van drie maenden teffens ende tot eenen maele in goeden geevalueerden gangbaeren goude ofte silvre gelde opleggende ende betaelende een somme van achthondert guldens munte voors. in hooftgelde ende meteenen daerbij vougende alle de verloope rentte die alsdan naer beloop des tijts verscheenen ende onbetaelt sijn sullen, int verder is wel uijtdruckel. geconditioneert, dat bij aldien hy comparant ofte sijne naecomelingen d voors. jaerlicxe rentte betaelen binnen drie maenden naer ijder verschijndach zal hij comparant in sulcken gevalle, maer anders niet, mogen volstaen met een somme van veertich guldens jaerlicxs, sijnde maer jntrest jegens den penn. twintich, jn plaetse van den voorgeroerden penn. sestien. Hijeronder ende tot verseeckertht. van alles wes voors. staet, verbint hij comparant voornt., sulcxs hy doet bij desen, eerst special. een wooninge als huijs, schuijr, barch, pootinge ende plantinge met omtrent vijff mergen vijftich roeden, zoo heel als gebroocken lant, daerachter gelegen in dese heerlicheijt van Benthuijsen over Allertsvaert aen verscheijden partijen, streckende int geheel van Allertsvaert noortwaert op over de Cruijsvaert tot Dirck Jan IJsbrantss, Nicolaes de Haes ende Pr. Berckels landen ter halver sloot, belent ten oosten Jan Bruijnen, Pieter Ja...
...ch ende Jan Dirck Flooriss ende ten westen Adriaen Willemss Hollants Bloet, Pr. Berckel ende jonge Pr. Willemss Keijser, ende voorts sijn persoon ende general. alle zynne andre goedren, roerende, onroerende, present ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende executie special. van den Ed. Hove van Hollant ende allen rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende hij comparant ter saecke deser constitutie van rentten all wel ende ten vollen vernoucht voldaen ende bet. te wesen den laetsten penn. metten eersten ende dat met een somme van achthondert guldens ten prijse voors. in gereden gelden, alles sonder bedroch. Ten oirconden hebbe ick, bailliu ende schout voors., door begeeren van den constituant dese renttebrijef met mijn uijthangende segel in rooden wasse besegelt ende dezelve beneffens de schepenen jn den prothocolle als onder de plijcque geteijckent op den 8e Februarij 1652.

3
Wy, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Corn. Claess van Leeuwen ende Corn. Gilliss den Haen, schepenen der vrije heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: Jonchr. Gerrit van der Nath, heere van Seneff, etc. verclaerende synEd. te constitueeren ende volmachtich te maecken gel. hy doet by desen: d E. Niclaes van Campen, synne rentmr., wonend binnen Leijden, special. omme uijt sijn Ed. naeme te compareeren voor de E. heeren schepenen der stadt Leijden ende aldaer wettel. te transporteren ende opdragen aen ende ten behouven van Sr. Abraham de Plae alle ende zodanige huysen ende erven, staende ende gelegen binnen de stadt Leyden, zoo op de St. Pieterskerckgracht als in de Schoolsteech, als d voorn. Van Campen op den 20e Januarij 1652 aen de voors. Sr. Abraham de Pla jnt oopenbaer achtervolgende seeckre schreven voorwaerden voor de somme van twintichduysent hondertendetachtich guldens heeft vercocht, de penn. vandijen te ontfangen, quitantie van zijn ontfang te geeven ende paser... den cooper daerinne te gronden ende vestigen sijn Ed. daervan te ontgronden ende ontvestigen, belofte van waaringe te doen, sijn comparants persoon ende goedren daervooren te verbinden, ende voorts general. ende special. daerjnne alles te doen t gunt de voors. coopvoorwaerden is medebrengende ende daertoe gereqt. wert, Belovende sijn wel Ed. van waerde te houden ende bij een ijder te doen houden alles wes by de voors. Van Campen hyerjnne zal werden gedaen ende uytgericht onder zodanigen verbanden als naer rechten daertoe staende is, jn kennisse naer waerheijt hebbe ick, bailliu ende schour, voors. dese met mijn segel bevesticht ende beneffens de schepenen ten prothocolle onderteyckent op den 18 februarij 1652.

4
Wy, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Corn. Claess van Leeuwen ende Alewijn Maertenss, schepenen der vrije heerlicht. van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen js: Pouwels Pieterss, onsen buijrman, als getrout hebbende Neeltgen Floriszdr, tevooren wede. was van Pieter Huybertsz van Withlocxthuijn, dewelcke bekende voor hem, syne erven ende naecomelingen wel ende deuchdelycken schuldich te wesen: Claes Huijgensz Verlaen, ambachtsbewaerder van Benthuysen voornt., de somme van seshondert ende vyftich car. guldens te xL grooten t stuck, spruytende uyt saecke van deuchdel. geleende ende aengetelde penn,, soo int leven van syn voorn. huijsvrouw sa. man als haer selffs jn goeden geefalueerden gelden aengetelt ende van bygeleijt versaeckende derhalve de exeptie van ongetelden gelde, Belovende hij comparant voornt. de voors. seshondert vijftich gulden aen handen als vooren, ofte sijns actie vercrygende op te leggen ende te voldoen met termijnen van hondertvijftich guld. s jaers Vroulichtemis dagen xvjC drijenvyftich t eerste, ende soo voorts telckens van jare te jare ter effectuele voldoeninge toe, voegende telckens bij ider termijn den interest jegens den penn. XX innegegaen zynde deselve intereste op Vroulichtemis dagen voorleden, ende dat vrij gelts van alles, sonder eenige deductie off affbreeck, t sij van beden, subventien, schattingen van verpondingen ofte andre contributien van Ce, Le , XXe, Xe meerder ofte minder penn., hoe die oock souden mogen genoemt, ende bij wien die alrede innegestelt ende ommegeslagen sijn off noch sullen werden, al waert oock sulcxs dat by placcaten off andersints verclaert werde, dat men op dese ende gel. penn. cortinge ende affslach soude mogen doen ende moeten lyden, van alle voordeel ende proffyt vandien hij wel uijtdruijckel. renunchieerde ende affstant dede mits desen. Hieronder verbint hij comparant voornt. eerst special. sijne wooninge als huijs, schuijren, bargh, pootinge ende plantingh met een stucke weylants, daervoor ofte ter syden aengelegen jn Benthuysen, verongelt werden voor twee mergen drije hont, belent ten oosten Abraham Adriaen Bent, ten suyden de Hemsweteringh, ten westen Isbrant Janss, ende ten noorden t Scheijt van Haserswoude, noch omtrent acht hont hoijlants, gelegen in de Bentpolder, belent ten oosten Adriaen Pietersz Vercade ende Lenert Hendricxz Leeuw, ten suyden Corn. Jansz van de Genuchten, ten westen de wede. van Pr. Cornss Francken, ende ten noorden de Hemsweteringe, voorts sijn persoon ende generael. alle syne andere goederen, soo roerende als onroerende, jegenwoordige ende toecomende, subject de keure vandien, onder verbant ende ex. van allen s Heeren rechten ende rechteren, mitsgaders de indicatuijre van den Hove van Hollant, alles sonder bedrogh. Des ten oirconden heb ick, bailliu ende schout voors., door begeeren ende verlyden van de voorn. comparant desen brieff met mijn uythangende segel jn roode wasse besegelt ende deselve beneffens de schepenen jn den prothocolle als onder de plijcke get. op den 27e Februarij 1652.

5
Wij, Cornelis van den Berch, bailliu ende schout, Jan Heijndrickss Reus ende Corn. Gilliss den Haen, schepenen der vrije heerlicheijt van Benthuysen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen es: Jacob Arentss Jongevenneth, althans woonende jn den ambachte van Soeterwoude, ende bekende hij comparant by desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen aen: Maertgen Hendricxdr, wede. v. Jan Theuniss, woonende binnen dese heerlicht. van Benthuijsen, ofte haer actie ten desen vercrijgende, een wettelicke rente van thien car. guldens te xL grooten t stuck, special. verschynende jaerlicxs den eersten Mey, dewelcke hij belooffde te betaelen in handen als vooren in vrijen suijveren gelde, sonder eenigerhande cortinge, t sij van beden, subventien, schattingen, hoe die genaemt, ende bij wien deselve alrede innegestelt ende ommegeslagen zijn ofte soude mogen werden, niet jegenstaende dat bij eenige placcaten off ordonnantie alrede wtgegeven off noch uijt te geven toegelate ware off werde, dat men op dese ende gelicke rente cortinge ende affslagh soude mogen doen ende moeten lijden, van alle voordeel ende proffijt vandien hij comparant voornt. voor nu, alsdan ende dan gel. nu wel wtdruckel. renunchieerde ende affstant dede mits desen, waervan het eerste jaer rente ommegecomen ende verschenen sal sijn op den Ie Meij in de toecomstigen jare xvjC drijeenvijftich, ende soo voorts van jare te jare geduyrende soo lange ende ter tyt toe de voors. rente sal sijn affgelost ende gequeten, t welck hij comparant voornt. ende sijne nacomelingen tot allen tyden sullen mogen doen alst haer gelievt, mits naer voorgaende behoorl. waerschouwinge van drije maenden teffens ende tot eenenale opleggende een somme van tweehondert car. guldens jn hooftgelt. Hieronder ende tot verseeckertheijt, mitsgaders naercominge vant gunt voors. staet, soo was hij comparant voornt. verbindende gel. hy doet bij desen specialicken een partijtge flodderlants, gelegen in desen ambachte omtrent de Coorenmolen, met een schuijtge daerop staende, belent ten oosten Gillis Cornss den Haen, ten westen de Hoogeveenschevaerts cant, ten suijden de vaert naer Haserswoude, ende ten noorden de wel Ed. Heer van Benthuijsen cum socijs. ende voorts general. zyn persoon ende alle sijne andere goederen, geen vandien ter werelt wtgesondert, stellende t selve ter Exe van allen s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende hij comparant ter saecke deser constitutie van rente voldaen ende betaelt te sijn met gel. somme van tweehondert guldens, hem comparant op den 1e Meye voorleden aengetelt, alles ter goeder trouwen. Des ten oirconden heb ick, bailliu ende schout voors., door begeeren ende verlyde van de voorn. comparant desen brieff met mijn wthangende zegel in roode wasse besegelt ende dese beneffens de schepenen in de prothocolle ende onder de plijcque onderteyckent op den VIe Junij xvjC Tweeenvijftich.

6
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Claes Huygenss Verlaen ende Jan Prss. Verkade, oude schepenen der vrije heerlicheijt van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen es: Pr. Willemss Keijser, onsen jnwonende buijrman, ende bekende hy comparant voornt. bij desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen aen ende ten behouve van: De Diaconije van de kercke Jesu Christi alhijer tot Benthuijssen, ofte haers actie vercrijgende, een somme van seshondert car. guldens te xL grooten vlaems t stuck, spruijtende uijt saecke van geleende penn., hem comparant op huyden by de jegenwoordige diaconijemrs. jn goede geevalueerde gelde aengetelt ende bygeleijt, versaeckende dienvolgende d exceptie van ongetelde gelde, heeft voorts hij comparant voornt. belooft ende aengenoomen zulcxs hij doet by desen van de voors. seshondert guldens jaerlicxs op de vje Junij te betaelen intreste jegens vijer guldens van ijder hondert, daervan het eerste jaer intreste verscheenen ende dienvolgende betaelt moet werden op den sesten Junij jn den toecomstigen jaere xvjC drieenvijftich, ende zoo voorts telckens van jaere te jaere geduirende zulcxs tot de volle ende effectuele aflossinge van de voors. seshondert guldens toe, welcke afflossinge hij comparant voornt. gehouden ende aengenoomen heeft te doen naer het eynde van twee jaeren, ofte eerder soo het hem comparant gelegen quaeme, met hondert guldens jaerlicxs wel met meerder maer niet met minder, vougende telckens bij de aflossinge alle de verscheenen ende onbetaelde intrest vandijen, in vrijen suyveren gelde, sonder eenigerhande cortinge, t sij van beden, subventie, schattingen, t sy van Ce, Le , XXe, Xe, meerder ofte minder penn., hoe die genaemt, ende by wien dezelve alreden innegestelt ende ommegeslagen sijn ofte alsnoch soude mogen werden, al waert oock sulcxs, dat men bij eenige placcaeten ofte ordonnantie alrede uijtgegeven off noch uyt te geven toegelaeten waere, dat men op dese ende gelijcke penn. cortinge ofte afslach soude mogen doen ende moeten lyden, van alle voordeel ende prouffijt vandijen hij comparant voornt. voor nu, alsdan ende dan gel. nu wel uijtdruckel. renunchieerde ende affstant dede mits desen. Hijeronder ende tot verseeckerht., mitsgaders naercominge vant gunt voors. staet, soo was hij comparant voornt. verbindende gel. hy doet by desen special. een huijs ende erve, potinge ende plantinge, aert ende nagelvast, staende ende gelegen op desen dorpe, streckende van den Heerwech tot het lant van hem comparant selffs, belent ten oosten Cornelis Janss Starrenburch, ende ten westen Leendt. Adriaenss Smit ende Huybert Cornss van Genuchten, ende voorts general. sijn persoon ende alle sijnne andere goederen, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende executie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren, Alles ter goeder trouwen. Ten oirconden hebbe ick, bailliu ende schout voors., door begeeren ende verlyden van hem comparant desen brijeff met mijn uythangende segel jn roode wasse besegelt ende dselve beneffens de schepenen ten prothecolle als onder de plycque geth. op den VIe Junij 1652.

7
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Alewyn Maertenss ende Corn. Ingnaertss, schepenen der vrije heerlicheijt van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: Willemtgen Pietersdr. Keijser, wedue van Jooris Willemss van Outshooren, wonende in de heerlicheijt van Voorschooten, mede erffgenaem van Hillegondt Sijmonsdr., wedue was van Pieter Heijndricxss Keijser, haer za. vader ende moeder, verclaerende vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouve van: Srs. Abraham ende Jaecques Hennebo, coopluden binnen Leijden, ofte haers actie vercrijgende, een partije hoijlants, groot volgende de meetinge van za. Claes Arentss van Colevelt, in sijn leven geswooren lantmr., twee morgen twee hondt tweentwintich roeden, doch bij den hoop ende sonder maet als de maet met de voet stoodende by desen, gelegen in dese heerlicheijt van Benthuijsen in de Lange Lantspolder, belent ten oosten de Hoogeveense vaert, ten westen Wouter Halewijns kindren, ten suijden Crijntgen Pietersdr. Keijser, laetst wedue van Corn. Harmenss, ende ten noorden de Sijbranderweeteringe ende Michiel Franss van Borsselen, ende dat mette belastinge van de helfte van vijftien stuvers s jaers pacht aencoomende t Capittel ten Hoogenlande binnen Leijden, waervan de wederhelft bij de voors. Crijntgen Keijsers gedragen ende betaelt moet werden, gedoogende niettemin dese coopers de hijpotecatie van de geheele pacht, voorts vrij als buijrlant, doch behoudens den Heer sijnen recht, ende wijders met zodanige verdre conditien, vrijdommen ende waringen als begrepen staen in de oude originele waerbrijeven daervan zijnde, die zij comparante tot dijen eijnde aen de coopers mits desen overgaeff met alle het recht ende aenseggen vandijen, omme bij haer coopers daer mede alles gedaen, gewonnen ende verlooren te werden off zij vercoopster het selffs waere, belovende sy comparante voornt. t voors. lant te vrijen ende te waeren van alle commer ende opstal daer mede het zelve t sedert de laetste vercoopinge in eeniger manieren belast ofte beswaert souden mogen zijn, onder generael verbant van haer persoon ende goedren, jegenwoordich ende toecomende egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende executie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller Sheeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende zij comparante voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetste penn. metten eersten, ende dat met een obligatie, jnnehoudende een somme van tweeduijsent vijer hondert vijftich guldens, te betaelen staende jn vrijen suyveren gelde met een gerechte derde paert op St. Jacobs dage van desen jaere 1652, beneffens de aenvaerdinge vant voors. lant gereet, item Sint Jacobs dage xvjC drieenvyftich ende xvjC vijerenvijftich, telckens een gelijcke derde paert, Alles sonder bedroch. Toirconden hebbe ick bailluw ende schout voors. door begeeren van de comparante desen brijeff met mijn uijthangende segel in rooden wasse besegelt ende dezelve beneffens de schepenen in den prothocolle als onder de plijcque geth. op den 27e Augusty 1652.

8
Wij, Cornelis van den Berch, bailliu ende schout, item Claes Maertenss ende Arij Maertenss, schepenen der vrije heerlicheyt van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is: Leendert Janss Peetoom, althans wonend aen den Groenendijck in de ambachte van Haserswoude, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende by desen aen ende ten behouve van: za. de heer Heijndrick Reijerss van Swijeten, in sijn leven gewoont hebbende binnen de stadt Leijden, ofte sijns actie ten desen vercrijgende, een seeckeren campe hoijlants, gelegen in de Vijfhuijserpolder in dese heerlicheijt van Benthuijsen, sijnde jnt geheel ten mergenbouck bekent voor drie mergen ende vijff honden, belent ende belegen hebbende ten oosten de Slingerkade, ten westen de Hoogeveense vaert, ten zuijden de wedue ende erffgenamen van Willem Janss Bouwmans, ende ten noorden Jan Willemss Cortswaager, mittet verder gedeelte vant voors. geheele partije, al ende sulcxs, mitsgaders zoo groot ende cleijn als t voors. lant in vougen voors. tusschen de voorgeroerde belenden gelegen is, sonder dat hij comparant jnt presteren off vergoeden van eenige maete gehouden sal zijn, niet iegenstaende eenige keuren, costuijmen off gewoonten contrarie disponerende, daermede hij cooper hem niet en zal mogen behelpen, maer verstaen wert daervan expressel. te renunchieren bij desen, ende dat vrij sonder eenige belastinge, doch als buijrlanden ende behoudens den Heer zijn recht, des zal h cooper moeten draagen ende betaelen alle oncosten van de nieuwe moolen, verlaeten ende gevolch, alrede ommegeslagen ende alsnoch omme te slaen, sonder eenige cortinge aen dese uijtgelooft de cooppenn. te mogen doen, wijders met sodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waringe als begrepen staen in de repective oude waerbrijeven ende andre bescheijden daervan synde, de jongste waerbrijeff in date den vje April Ao. xvjC achtentwintich, daernaer hij cooper hem zal moeten gedraagen, ende oock mede vergenougen, dewelcke met alle t recht ende aenseggen vandijen, voor zoo veel d selve onder hem comparant berusten, sonder anders off verder) aen den cooper volgen sullen, belovende hij comparant voornt. t voors. lant te vrijen ende te waeren van alle commer ende beswaeringe die daerop zedert de laetste vercoopinge soude mogen zijn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van zijn persoon ende goedren, jegenwoordich ende toecomende, egeen vandijen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende executie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende hij comparant ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. met den eersten, ende dat met een somme van achtienhondert ende vijftich guldens op St. Petrij ad Cathedram 1652 beneffens de aenvaerdinge vant voors. lant in gereden gelde, Alles zonder bedroch. Toirconden hebbe ick bailliu ende schout voors. door begeeren van hem comparant desen brijeff met mijn uijthangende segel in rooden wasse besegelt ende d selve beneffens de schepenen jn den prothecolle als onder de plijcque geteyckent op den 3e September 1652.

9
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, item Claes Maertenss ende Arij Maertenss, schepenen der vrije heerlicheijt van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is: Jan Willemss Cortswager, wonend aen den Groenendyck jn Haserswoude, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende by desen aen ende ten behouve van: d Ed. heer Heijndrick Reijerss van Swijeten za., gewoont hebbende binnen Leyden, ofte sijns actie ten desen vercrijgende, een pertije hooijlants, bij den hoop ende sonder maet, dewelcke volgens seeckre opdrachtbrijeff ten behouve van Leendert Janss Peetoom, des vercoopers schoonvader, gepasseert op den vj April 1628, verongelt werdende voor elff honden ende vijftich roeden, sijnde een gedeelte van een grooter partije, gelegen in de Vijffhuijserpolder jn dese heerlicheijt van Benthuijsen, belent ten oosten de Slingerkade, ten suijden d voors. Leendert Janss Peetoom, ten westen de Hoogeveense vaert, ende ten noorden Jan Michgielss van Borsselen, al ende sulcxs, mitsgaders zoo groot ende cleijn als t voors. lant in vougen voors. tusschen de voorgaende belendingen is gelegen, sonder dat hij comparant int presteren off vergoeden van eenige maet verobligeert zal zijn, niet iegenstaende sulcxs uijt crachte van eenige wetten, keuren, coustuijmen off gewoonten gesustineert zoude mogen werden, daermede den cooper hem niet en zal mogen behelpen, maer deselven verstaen wert daervan expressel. gerenunchieert te hebben, ende dat vrij sonder eenige belastinge, doch als buijrlanden ende behoudens den Heer zijn recht, des zal den cooper moeten draagen ende betaelen alle de oncosten van de nieuwe moolens, verlaeten ende gevolch, alrede ommegeslagen ende alsnoch omme te slaen, sonder eenige cortinge aen sijn uijtgelooffde cooppenn. te mogen doen, wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waeringe als begrepen staen in de oude waerbrijeven ende andre bescheijden daervan zijnde, de jongste waerbrijeff in daate den viije Juni Ao. xvjC negenenveertich, daernaer den cooper hem zal moeten gedraagen, dewelcke met alle t recht ende aenseggen vandijen, voor soo veel dezelve onder hem comparant berusten, ende t geveijlde concerneren, sonder anders off verders aen de cooper volgen sullen, belovende hij comparant voornt. t voors. lant te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaeringe die daerop zedert de laetste vercoopinge souden mogen sijn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van zijn persoon ende goedren, jegenwoordich ende toecomende egeen vandijen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende executie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende hij comparant ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. met den eersten, ende dat met een somme van achtienhondert ende vijftich guldens op Ste. Petrij ad Cathedram 1652 beneffens de aenvaerdinge vant voors. lant jn gereden gelde, Alles sonder bedroch. Toirconden hebbe ick bailliu ende schout voors. door begeeren van de comparant desen brijeff met mijn uijthangende segel in rooden wasse besegelt ende d selve beneffens de schepenen in den prothecolle als onder de plijcque geteyckent op den 3e September 1652.

10
Wy, Cornelis van den Berch, bailliu ende schout, Alewyn Maertenss ende Jan Heijndricxss de Reus, schepenen in den ambachte ende heerlicheyt van Benthuysen, oirconden ende kennen, dat op huyden voor ons persoonl. gecomen ende gecompareert is geweest: Jan Adryaensz van Tholl, onsen inwoonenden buyrman, d welcke voor hem, sijnen erven ende nacomel. Wel ende deuchdelicken bekende vercoft te hebben ende dienvolgende schuld. te wesen, gelyc hy alsnoch vercoopt ende schuld. bekent te wesen by desen aen ende ten behoue van: Pieter Berckel, secretaris van de Hoogeveen, ofte den houder van desen een renthe van dryehondert sevenendertich carol. guldens, ten xL grooten het stuc, thyen st. t siaers, iaerlicx verschijnende den eersten octobris, waervan den eersten octobris in den toecomstigen jare xvjC dryeenvyftich het eerste jaer renthen verscheenen ende ommegeslagen zall wesen, die hy comparant alle ende telcken jare onvermaent in handen van den houder deses gelooft te betalen in vrijen suyveren gelde t syner residentie, sonder eenigerhande cortinge te mogen doen t zy van verpondinghen, schattingen Xe, XXe, XXXe, XLe, Le meerder off minder penn., hoe die genaempt zoude mogen werden, nyet iegenstaende eenige placcaten ofte resolutyen, alreeden geemaneert off noch te emaneeren, ter contrarie soude mogen disponeeren, die hy comparant wel expressel. voor nu, alsdan ende dan voor alsnu is renuntieerende geduyrende voorts de betalinghe der voors. renthen van jare, ter tyt ende wyle deselve ten vollen affgelost ende gequeten zullen zyn, t welck hy comparant ofte syne nacomelingen tot allen tyden wel sall off sullen mogen doen, ende ooc gehouden zyn is te doen naer wederzydige waerschouwinge van drye maenden tevooren, mits opbrengende een hooftsomme van vyffduysent vyerhondert carol. guldens munte voornt., ende dat in goeden geevalueerden ende gepermitteerden gelde, naer de leste evaluatie alsdan gepubliceert, vougende nyettemin by deselve lossinghe alle de renthen die naer beloop des tyts verscheenen ende onbetaelt zullen syn ende omme de voors. iaerlicxe renthen ende hooftsomme vandyen wel te fondeeren ende verseeckeren soo heeft hij comparant daervooren ende ter dier cause specialicken gehypotequeert ende verbonden eerst zijne wooninghe als huijs, schuijren, barch, potinge ende plantinge, staende ende gelegen op desen dorpe, met omtrent tweeentwintichtalff honden weylants daerachteraen gelegen, streckende van den dorps Heerwech noortwaerts op tot de Meleweteringh, belent aen d een zyde ten westen Cornelis van den Berch ende Lenert Corneliss Koij, ende aen d ander zyde ten oosten Annitge Maertens Vercade, Pieter Dircxss Keyser ende Adryaen Claesz, item elff hont weij- off hoijlants, gelegen int eerste bon, streckende met een laentgen van den dorps Heerwech, ende voorts van Maerten Cornelisz Wittebol syn huys ende erff zuytwaerts op tot de Moolevaert, belent aen d eene zyde ten westen Cornelis Adrijaensz van den Noock, Bartholemees Pieterss de Heij ende het lant van Pieter Karelss de Hey, vercoft aen Adryaen Janss Vermeer, ende aen d ander zyde ten oosten hy comparant met het naervolgende perthye selffs, noch omtrent negen hont weylants, gelegen als vooren, streckende mede van den dorps Heerwech ende Jan Heijnricxss de Reus erff zuytwaerts op tot de Moolevaert voornt., belent aen d eene zyde ten westen Niesgen Huygen, Maerten Cornss Witteboll ende hy comparant met het voorgaende perthye, ende aen d ander zyde ten oosten Jan Heynricxss de Reus, de wede. van Jan Adriaenss Backer, Jan Gilliss de Cocq ende Jan Pietersz Vercade, noch omtrent vijff hont voor-, weij- ende achter slachturfflants, mede gelegen int eerste bon, streckende insgelycx van den dorps Heerwech zuytwaerts op tot Jan Gillisz de Cocx eygendom, belent aen d eene zyde ten westen Jan Thomasz Tant, Gerrit Cornelisz Vos ende de wede. van Jan Adriaensz Backer, ende d ander zyde ten oosten Corn.Pietersz Vercade, ende lestel. noch omtrent seven hont hoylants, gelegen int derde bon, streckende van Huybert Willemsz Keysers lant noortwaerts op tot de Moleweteringh, belent aen d eene zyde ten westen Pieter Berckell, ende aen d ander zyde ten oosten den Noorthemlaen, met alle t geene dat men voorts op ende inne de voors. wooning ende respective landen zoude mogen bevinden, wyders zyn comparants persoon ende general. alle zyne andere goederen, roerende ende onroerende, presente ende toecomende, subject elcx ende de keure vandyen onder t verbant ende d executie van alle rechten ende rechteren, ende specialicken den Hove van Hollant, zynde in desen expressel. geconditioneert, bevoorwaert ende onderspreecken, zoo wanneer hy comparant ofte syne nacomel. de voors. renthen binnen vyer maenden naer den verschyndach comt te betalen, dat hij off zy alsdan in zulcken geval, maer andersints nyet, zall off sullen mogen corten sevenentsestich gl. thijen st., kennende hy comparant van de vercoopinge ende constitutie deser renthe al wel voldaen ende betaelt te wesen den lesten penn. met den eersten, ende dat met gelycke somme van vyffduysent vyerhondert car. guldens munte voornt., die hy comparant bekent te dancke ontfangen ende genooten te hebben, versaeckende tot dyen eynde by expres d exceptie van ongetelde gelde, in rechten genaempt non numerata pecunia, alles ter goeder trouwen ende sonder bedroch, Ten oirconden heb ic bailliu ende schout voors. door begeeren ende verlyden van den comparant dese rentebrieff met myn uythangende zegel in rooden wasse besegelt ende deselve beneven de schepenen in den prothecolle als onder de plycque geteyckent op ten XVe October 1652.

11
Wij, Corn. van den Bergh, bailliu ende schout, Alewijn Maertenss ende Jan Heijndricxss de Reus, schepenen der heerlickheyt van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende in eygener persoon verschenen js: Jan Adriaenss van Tholl, onse jnwoonende buyrman, ende bekende hij comparant voornt. by desen wel ende deuchdelycken schuldich te wesen aen ende ten behouve van: Claes Hugenss Verlaen, ambachts. tot Benth., ofte actie van deselve vercrygende een erffelicke rente van vierentsestich gl, seven st. ende acht penn., xL grooten t stuc, vrije gelt sjaers, idem aen Jan Thomiss Tant, bode aldaer, een tandren rente van hondert eene gl., seventien stuv., acht penn. mede vry gelt s jaers, verschynende beyde telckens den Xe october, doch met sulcken verstande, jngevalle hy comparant voornt., de voors. renten alle ende telcken jare onvermaent quame te betalen binnen vyer maenden naer de verschyndagh zal hy comparant in sulcken gevalle maer anders niet mogen volstaen met betalen interest jegens den penn. XX jn plaetse van de voorgemelte penn. sestien, dewelcke hij comparant voornt. op trouw, eer ende vromicheijt al ende telcken jare onvermaent belooffden te betaelen ten huijse ende aen handen van de wettige houders deses off desselffs gemachtichden jn vryen ende suijveren gelde ende sonder eenig deductie off affbreck van eenige hande, contributien off schattinge, hoe die genoemt ende bij wien die alrede jnnegestelt ende ommegeslagen sijn off noch sullen mogen werden, niet tegenstaende dat by placcaten off ordonnantien alrede uijtgegeven off noch wttegeven toegelaten ware off werde op dese ende gel. renten, cortinge ende affslagh te mogen doen ende moeten lyden, van alle voordeel ende proffyt vandien hy comparant voornt. alsdan ende dan gelyc nu wel wttdruckel. renuncieerde ende affstant deden mits desen, waervan dienvolgende t Je jaer renten omme gecomen ende verschenen sal syn op de XVe octob. in den toecomstigen jare xvjC dryeenvyftich, ende soo voorts van jare te jare geduyrende ende per t????? toe, de voors. renten effectuelen sullen syn affgelost ende gequeten t welck hy comparant voornt. ende sijnde nacomelingen tot allen tyden sullen mogen doen alst haer gelieft, mits naer voorgaende behoorl. waerschouwinge van drye maenden teffens ende tot eene maele in goeden geefalueerden gelde opleggende ende betaelen een somme van namentl. aen Claes Hugenss Verlaen duijsentdertich guld. hooftgelde, ende aen Jan Thomiss Tant sestienhondert ende dertich gul., sulcx hij comparant op huyden by t passeren van desen uyt haren handen bekende ontfangen te hebben. Hieronder ende tot naercominge, mitsgrs. verseeckertheyt vant gunt voors. staet ende elck poinct vandien verbint hy comparant voornt. sulcx hy doet by desen eerst specialicken een stuck weylant, groot omtrent elff hondt, gelegen aen den dorpe van Benthuissen, belent ten oosten hy comparant selffs ende Maerten Corns Wittebol, ten suyden de Moleweteringh, ten westen Ary Janss Vermeer, ende ten noorden den dorps Heerwech ende Maerten Corns Wittebol, mitsgrs. noch een suckge weij- off slaghturfflant, mede gelegen gelegen in dese heerlich., groot omtrent vyff hont, belent ten oosten Corn. Prss Vercade, ten suyden Jan Gilliss de Cocq, ten westen de wede. van Jan Arentss Backer, Gerrit Cornss Vos ende Jan Thoniss Tant, ende ten noorden den Heerwech, ende voorts general. alle sijne andere goederen, roerende ende onroerende, jegenwoordig ende toecomende, present ende toecomende, geen vandien ter werelt wtgesondt., stellende deselve ten bedwang ende ex. van allen s Heeren hoven, rechten ende rechteren, ende special. van den Hove van Hollant, mette costen, schade ende intereste daeromme doende ende lydende, alles sonder bedroch. Ten laetsten bekende hij comparant voornt. ter saecke van de constituitie de voors. respective rentten uyt handen van de voors. Claes Huygen ende Jan Thomiss Tant jnt geheel vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen met gel. somme naemtel. van Claes Huygen duysent ende dertich guldens ende van Jan Thomiss met sesthienhondert ende dertich guldens, ten danck my op huyden aengetelt, Des ten oirconden heb jck bailliu ende schout voornt. desen brieff met mijn uijthangende segel jn roden wasse besegelt ende beneffens de schepenen onder de plycque als ten prothocolle onderteyckent op den XVe October 1652.

12
Wy, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Alewijn Maertenss ende Arij Maertenss, schepenen der heerlicheijt van Benthuysen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is: Jan Corneliss van Leeuwen, wonend aen den Hoogenrijndijck in den ambachte van Soeterwoude, verclaerende jnt oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende by desen aen ende ten behouve van: Cornelis Janss Oudewater, mede wonend aen den Hogenrijndijck jn Soeterwoude, ofte sijns actie vercrijgende, een stuck hoijlants, gelegen int Lange Lant jn desen heerlicheijt, te verongelden volgende t mergenbouck voor derdalf mergen een hondt, belent ten oosten Dirck Dircxss Schooneman, ten suijden Pouwels Pieterss, ten westen d erffgenamen van de Vrouw Van der Nath, ende ten noorden de nieuwe Weeteringe, ende dat mette belastinge van een rentte van vijftich guldens s jaers, aencomende Catarina Barthels, ongehoude persoon, verschijnnende jaerlicxs Meije dage, losbaer met duijsent guldens capitael, welcke rentte met Meije dage laestleden tot laste van den cooper begonst heeft te loopen, voorts vrij als buijrlanden, wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waringe als begrepen staen in de oude waerbrijeven daervan zijnde, die hij comparant tot dijen eijnde aen den cooper by desen overgaeff met alle het recht ende aenseggen vandijen, omme bij hem cooper daermede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden, in allen schijn off hy comparant het selffs waere, belovende hij comparant voornt. t voorn. lant te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaeringe die daerop (boven d voors. last) zedert den tyt sijns eijgendoms souden mogen zijn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van zijn persoon ende goedren, jegenwoordich ende toecomende, egeen vandijen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende executie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende hij comparant ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vernoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. met den eersten, ende dat boven d voors. belastingen met een somme van seshondert vijerentwintich guldens in gereden gelde, hem comparant op huyden aengetelt, Wijders is mede voor ons schout ende schepenen voornt. gecompareert d voors. Cornelis Janss Oudewaater ende verclaerde de voorgeroerde belastinge tot zynnen laste genoomen te hebben ende belooffden de gemelde Jan Corneliss van Leeuwen daervan te bevrijden als naer behooren, Alles zonder bedroch. Toirconden hebbe ick bailliu ende schout voors. door begeeren van de comparanten desen brijeff met mijn uijthangende segel in rooden wasse besegelt ende dezelve beneffens de schepenen in den prothecolle als onder de plijcque geteyckent op ten 16e October 1652.

13
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Alewijn Maertenss ende Adriaen Maertenss, schepenen der heerlicheijt van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: Bouwen Jacobss de Vrijes, soon ende mede erffgen. van Jacob Janss de Vrijes, wonend althans jn de amb. van Soeterwoude, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende by desen aen ende ten behouve van: Cornelis Janss Oudewaater, wonend aen den Hogenrijndijck in den ambachte van Soeterwoude, ofte syns actie vercrijgende, een goet degelick stuck patrimoniael toegemaect hoijlandt, groot omtrent acht hont, gelegen int Lange Lant in de heerlicht. van Benthuyssen, belent ende belegen hebbende ten noorden Corn. Janss Steenplaetser, ten westen Jan Dircxss Polderent met bruijckwaer, ten suijden de nieuwe Wateringe, ende ten oosten Joffr. Agata van der Onderwater, wede. wylen Pr. Andriess van Vesanevelt, in sijn leven burgemr. der stadt Leyden, ende dat vrij als buyrlanden, wijders met soodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waringen als begrepen staet jn de oude waerbrieff in date den XXVe April xvjC tweeenveertich, die hij comparant tot dien eijnde aen den coper by desen overgaff met alle t recht ende aenseggen vandien, omme bij hem coper daermede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden, jn allen schijn off hij comparant het selffs waere, belovende hij comparant voornt. t voors. lant te vrijen ende waren van alle commer ende beswaernisse die daerop sedert den tyt syns eygendoms soude mogen sijn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van sijn comparants persoon ende goederen, jegenwoordigh ende toecomende, stellende deselve ten bedwang ende ex. van aller s Heeren hoven, rechten ende rechteren, ende special. den Hove van Hollant. Ten laetsten bekende hy comparant ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vernoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. met den eersten, ende dat met een somme van duijsent vyffentwintich guld. ende een cruisgulde tot speldegelt voor des vercopers huijsvrouwe, alles in gereden gelde, Alles ter goeder trouwen. Ten oirconden op den XVJe October 1652.

14
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Alewijn Maertenss ende Arij Maertenss, schepenen der heerlicheijt van Benthuysen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: D heer ende mr. Jacob van Varick, advocaet, wonend binnen der stede Leyden, als speciale last ende procuratie hebbende van Jr. Pr. van Cuijck van Mierop, heere van Calslagen, etc., vermogens dezelve procuratie op den XXe April xvjC tweenvijftich, verleden ende gepasseert voor Nicolaes Paets, nots. pub. ende seeckre getuygen binnen Leijden, ons schout ende schepenen ten verlijden deses verthoont ende laeten lesen, ende verclaerde jn de voors. qualite wettel. te transporteren, cederen ende op te dragen, gelijck hy doet by desen aen: d Ed. Claes van Campen, wonend binnen Leyden, ofte sijns actie vercrijgende, de naervolgende renttebrijeven, naementl. eerst een renttebrijeff tot laste van de Domeijnnen van Kennemerlant ende Westvrieslant, van vijftich guldens ende alsnu gereduceert op veertich guldens s jaers, verschijnnende den xxvije Augustij losbaer met achthondert guldens capitael ende verleden op den viije October 1553 ten behouve van Geerte Dirck Pouwelsdr., wedue van Ghijsbert Janss, item noch een renttebrijeff tot laste van de Domeijnen van Beijerlant van vijerentwintich guldens, ende nu gereduceert op negenthien guldens, vijer stuvers s jaers., verschijnende den xvje Meije losbaer met driehondert vijerentachtich guldens hooftsoms, ende verleden op den viije Meije 1550 ten behouve van Willem Janss Schouten, wijders noch een renttebrijeff verleden bij Jasper Wilsoets voor schepenen van s Gravenhage den viije April 1627, gehijpoteecqueert op een huijs ende erve staende in s Gravenhage, benoorden de nieuwe Biercade aldaer, jegenwoordich aencomende Fredrick Willemss van Roijen, van vyffenveertich guldens ses stuvers ende ses penn. s jaers, verschynende jaerlicxs den eersten Meije, losbaer met sevenhondert vijffentwintich guldens capitael, mitsgaders noch een renttebrijeff verleden by Jan Corneliss Kistemaker, in de Sijp, in dato den xviije November 1628, van vijerenvyftich guldens s jaers, verschijnnende den xxve Decemb., losbaer met twaelffhondert guldens capitael, ende alsnu staende ten laste van Corn. Janss Kistemaker, in de Sijp, ende ten laetste noch een renttebrijef verleden bij Jan Jacobss Koeckebacker voor schepenen van Amsterdam op den vje Junij 1565, ten behouve van Geerte Dirck Pouwelssoonsdochter, van tweeseventich guldens s jaers, losbaer den penn. achtien, gehijpoteecqueert op een huijs ende erve, staende tot Amsterdam in de Harinckpackerije, waervan jegenwoordich possesseur is Willem Janss van Maddelom, ende dezelve rentte bij hem betaelt werden met drieensestich gulden vrij gelt s jaers, alles breder blijckende by dezelve renttebrijeven, waerop dese jegenwoordige getransficxeert ende deursteecken is, ende dat met alle de verschenen ende onbetaelde intrest vandijen, mitsgaders hijertoe alle het recht ende aenseggen vandijen, belovende hij comparant voornt. in de voors. qualite de voorgeroerde respective renttebrijeven te vrijen ende waeren als recht is, ende sulcxs op te leggen ende te voldoen, alles wes d voorn.Van Campen daeraen in eeniger manieren te kort zoude mogen comen, onder generael verbandt van des voors. heer van Calslagen goedren egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende executie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende hij heer comparant ter saecke van dese transporte ende overgifte vuijt handen van de voorn. Van Campen jnt geheel voldaen ende betaelt te wesen, ende dat met een somme van vijerduysent vijerhondert ende vijff guldens jn gereden gelde, Toirconden hebbe ick bailliu ende schout voors. door begeeren van de heer comparant desen brijeff met mijn uijthangende segel in rooden wasse besegelt ende d selve beneffens de schepenen jn den prothecolle als onder de plijcque geth. op den 16e October 1652.

15
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Jan Heyndricxss de Reus ende Corn. Corneliss Craen, schepenen der heerlicheijt van Benthuijsen, oirconden, dat op huijden voor ons gecomen ende verscheenen is: Adriaen Janss Vermeer, onsen buijrman, verclaerende vercocht te hebben ende dienvolgende te transporteren, cederen ende op te dragen, gel. hy doet bij desen aen ende ten behouve van: Cornelis Meess van Alphen, althans wonend tot Segwaert, ofte sijns actie vercrijgende uijt een custing- ofte termijnbrijeff, jnnehoudende noch per reste vijftienhondert guldens, een somme van derthienhondert guldens (alsoo de tweehondert guldens te verschijnnen Meije dage xvjC drieenvijftich den comparant aen hem behout), synde d selve brijeff voor schout ende schepenen van Benthuijssen alhijer verleden ende gepasseert bij Corn. Janss Keijser als principael, ende Jan Janss Keijser, zijn vader als borch ende medeprincipael, spruijtende uijt coope van een huijs ende erve, turffschuijr, pootinge ende plantinge, aert- ende nagelvast, staende ende gelegen alhyer opt Westeijnde van den dorpe van Benthuijsen, streckende voor van den Heerwech noortwaerts op tot Joost ende Adriaen Huijgenss Moraell lant toe, staende d voors. getransporteerde somme te betaelen met tweehondert guldens s' jaers Meije xvjC vyerenvijfftich d eerste, uijtgesondert het laetste jaer hondert guldens, alles breder blijckende bij dezelve schultbrijeff, waerop dese jegenwoordige getransficxeert ende deursteecken is, ende hijertoe alle het recht ende aenseggen vandijen, belovende hy comparant voornt. d voors. getransporteerde somme te vrijen ende waeren als recht is, ende sulcxs selffs goet te doen, op te leggen ende te betaelen, alles wes d voorn.Corn. Meess daeraen t sij bij evictie van t voors. hypotheecq, jnsolventheijt van de debiteuren ofte eenichsints anders daeraen te cort soude mogen comen, onder verbant generael van alle sijnne goedren, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende executie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende hij comparant voornt. van den voors. transporte jnt geheel vergenoucht voldaen ende betaelt te sijn, den laetsten penn. metten eersten, ende dat met een somme van thienhondert tweendertich guldens negen stuvers vijff penn., hem comparant op huijden jn gereden gelde aengetelt. Toirconden hebbe ick bailliu ende schout voornt. door begeeren van de comparant desen brijeff met mijn uijthangende segel jn rooden wasse besegelt ende d selve beneffens de schepenen onder de plijcque als ten prothecolle onderth. op den 29e October 1652.

16
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Jan Heijndricxss Reus ende Corn. Cornss Craen, schepenen der heerlicheijt van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: Pieter Sijmonss Backer, onse jnwonende buijrman, verclaerende uijtterhant ende buijten eenige geleijden Stdach vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouve van: Dirck Pieterss Conijnenburch, ofte sijns actie vercrijgende, een partije flotterlandt ofte waater, gelegen in dese heerlicheijt int vijerde bon, te verongelden volgens het mergenbouck voor vijer hondt vijffenseventich roeden, belent ende belegen hebbende ten oosten Pieter Pouwelss ende Claes Willemss Keijser, ten suijden de Meleweetering, ten westen Leendert Huijbertss Conijnnenb., ende ten noorden Gerrit Heijndricxss van Thol, vrij als buijrlanden, wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als begrepen staen in de oude waerbrijeven daervan zijnde, die hij comparant tot dijen eijnden aen den cooper bij desen overgaeff, met alle het recht ende aenseggen vandijen omme bij hem cooper daer mede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden in allen schyn off hij comparant voornt. het selffs waere, belovende hij compt. voornt. t voors. vercochte te vrijen ende waaren van alle commer ende beswaaringe die daer op zedert den tijt sijns eijgendoms souden mogen sijn gebracht ende gestelt, onder generael verbandt van zijn persoon ende goedren, jegenwoordich ende toecomende, egeen vandijen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende executie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende hij comparant ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel, ende ten vollen vernoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. metten eersten, ende dat met een somme van vijerhondert ca. guldens, te xL grooten vlaems t stuck, op huijden in goeden geevalueerden gelden aengetelt, Toirconden hebbe ick bailluw ende schout voornt. door begeeren van den comparant desen brijeff met mijn uijthangende segel jn rooden wasse besegelt, ende dezelve beneffens de schepenen jn den prothecolle als onder de plycque geth. op den XIIe November 1652. 17
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Jan Heyndricxss de Reus ende Corn. Cornss Craen, schepenen der heerlicheyt van Benthuysen, oirconden, dat voor ons gecomen ende gecompareert es: Jan Willemss Brouckhoven, woonend tot Soetermeer, ende verclaerende vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouve van: Willem Hendricxss Brouckhoven, sijn vader, mede wonachtich tot Soetermeer, ofte sijns actie ten desen vercrijgende, een partijtgen lants, gelegen jnt eerst bon in de voors. heerlicht. van Benthuysen, verongeld voor drije ende een halff hont, belent ende belegen hebbende ten oosten Pr. Berckel, ten suyden Pieter Arentss Jongeburger, ten westen de voorn. Pr. Arentss ende de schoolwerff, ende ten noorden t Kerckhoff ende Pr. Berckel, vrij sonder eenige lasten niet daerop staende als den Heer syn recht, wijders met soodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waringe als begrepen staen in de oude waerbryeven daervan synde, die hij comparant aen den voorn. cooper overgaff, met alle t recht toe ende aenseggen vandien omme daer mede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden jn allen schijn off hij comparant t selffs waere, belovende hij comparant voornt. t voors. lant te vryen ende waren als recht es, van alle commer ende lasten die daer op sedert den tijt sijns eijgendoms souden mogen sijn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van sijn comparants persoon ende goederen, roerende ende onroerende, egeen vandien ter werelt wtgesondert, stellende deselve ten bedwanck ende executie van aller s Heeren rechten ende rechteren, ende special. den Hove van Hollant. Ten laetsten bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte jnt geheel vergenoucht voldaen ende betaelt te sijn, den laetsten penn. metten eersten, ende dat met een obligatie, jnnehoudende een somme van duijsent guldens, te xL grooten t stuck, te betalen met hondert vijftich guld. s jaers, waervan St. Jacob lestleden de eerste hondert vijftich guld. al syn betaelt, ende voorts alle jaere met gel. hondert vijftich guld. telckens op St. Jacob dage ofte Soetermeersche kermis daeraenvolgende wel bet., ofte dat by gebrecke vandien hy vercoper gehouden sal sijn van elcken termyn jaeren te betaelen interest teens de penn. XVJ, sonder dat hij coper onder pretext van te betalen intereste sijne jaerl. termijnen langer onder hem sal mogen behouden als t den comparant ofte sijns recht vercrijgende goetduncken ende gelieven sal, waervan dienvolgende alsnu den tweeden termijn tot hondert vyftich verschenen ende betaelt sal moeten werden op St. Jacob ofte Soetermeersche kermis aencomenden in den jare xvjC drijeenvijftich, ende soo voorts telcken van jare te jare ten vollen betaelinge toe, behalve t laetste jaer hondert guld., alles sonder argh ofte list, Toirconden ende op den XIXe November xvjC tweenvyftich.

18
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Corn. Corneliss Craen ende Jan Heijndricxss Reus, schepenen der heerlicheijt van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen sijn: Adriaen Meijndertss van Leeuwen, Soetgen ende Aeltgen Meijndertsdrs. van Leeuwen, beijde ongehouwde dochters, alle meerderjarige kindren van Meijndert Arentss van Leeuwen ende Ariaentgen Ariensdr., wonend alhyer tot Benthuijsen, ende bekenden sij comparanten voornt. elcxs een voor al ende jnt geheel als principale schuldenaers onder expresse renunchiatie der benefitien ordinis divionis et excussionis ende daerenboven noch d voors. Soetgen ende Aeltgen Meijndersdrs. senatus consultj velliani de crachten vandijen haer wel bekent gemaeckt, soo zij verclaerden, bij desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen: Alewijn Maertenss, onsen jnwonende buijrman, als vader ende voocht van Jochum Alewijnss, sijn soon, bij hem geprocreert aen Maertgen Ingnaertsdr., ende sulcxs ten behouve van t selve weeskint, ofte desselffs actie vercrijgende, een somme van tachtich ca. guldens te xL grooten vlaems t stuck, spruijtende uijt saecke van geleende penn,, haer comparanten op huijden met consent van ons schout ende weesmannen der voors. heerlicheijt van Benthuijssen in goeden geevalueerden gelde uijt de weeskist alhyer aengetelt ende bijgeleijt omme gebruijck te werden tot alimentatie ende nootsaeckelicke onderhout van haere comparanten voors. vader ende moeder, versaeckende dienvolgende sij comparanten d ecceptie van ongetelden gelde, Belovende voorts zij comparanten voornt. d voors. tachtich ca. guldens aen handen als vooren wederom te restitueren, op te leggen ende te voldoen jn de maent van Meije van den toecomstigen jaere xvjC vijerenvijftich, ende dat metten intreste vandijen jegens den penn. twintich vrij gelts s jaers, jnnegaende d selve intreste op huijden datum deses, geduirende sulcxs tot de volle ende effectuele aflossinge van de voors. tachtich guldens toe. Hijeronder ende tot verseeckerheijt, mitsgaders naercominge van alles wes voors. staet, soo waeren sij comparanten voornt. eerst special. verbindende, sulcxs sy doen by desen, een campgen zoo hoij- als ryetlant, leggende in de Nieuwe polder alhijer tot Benthuysen, te verongelden voor een mergen sestalf hondt, belent ende belegen hebbende ten oosten Reyn Leendertss ende Claes Huygenss Verlaen, ten zuijden de Meleweteringh, ten westen Arij Jacobss Geeleveen, ende ten noorden Notwech, ende voorts general. haere persoon ende alle haere verdre goederen, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende executie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren, mette costen daeromme doende, alles sonder fraude. Ten oirconden heb ick, bailliu ende schout voorn., door begeeren ende verlijden van de comparanten desen brijeff met mijn uythangende segel in rooden wasschen besegelt ende dezelve beneffens de schepenen in den prothecolle als onder de plycque geth. op den 18e February 1653.

19
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Alewyn Maertenss ende Cornelis Corneliss Craen, schepenen der heerlicheijt van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: d Ed. Niclaes van Campen, als rentmr. ende speciale last ende procuratie hebbende van de Eedele heere jonchr. Dirck van der Nath, heere van Gestel, Ballaert, Pudt, Wa....., Schrijck ende Grooteloo etc., vermogens de zelve procuratie gepasseert ende verleden voor Heijndrick Melchiorss Brasser, notaris pub. binnen Leijden, ende seeckre getuygen, op den sevenden december xvjC eenenvijftich, ons schout ende schepenen voornt. ten verlyde deses verthoont ende laeten lesen, verclaerende jn de voors. qualite int oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden vercoft te hebben ende opdrouch dienvolgende by desen aen ende ten behouve van: Srs. Jacob ende Abraham Hennebo, beijde coopluijden binnen Leijden, eerst een stuck hoijlant, groot twee morgen vyer hondt ende dertich roeden, geteijckent op de kaerte daervan synde met de letter N, gelegen jn dese heerlicheijt van Benthuyssen, belent ende belegen hebbende ten suijden Trijntge Keijsers ende Jan de Wilde, ende ten noorden Jacob Corneliss met bruijckwaer, streckende uijt de Hogeveense vaert oostwaerts op tot aent Scheijt van de Sevenhuijser polder, vrij sonder eenige lasten dan zullen sij coopers moeten gedoogen de hijpothecatie van drie pachten, t samen bedragende drie guldens s jaers, ende noch een stuck hoijlant, gelegen aen drie partijen in de Bentpolder in dese heerlicheijt van Benthuyssen, geteijckent op de kaerte daervan sijnde met de letters D, E ende F, ende t samen groot volgende de voorseyde kaerte drie mergen drie hondt tweentnegentich roeden, belent ende belegen hebbende ten oosten de Moolenwaatering, ten suijtwesten den Bentbosem, ten nootwesten de Hogeveensche vaert, ende ten noortoosten de heer van Pettegem, mede vrij als buijrlanden, wijders met sodanige voordeel, vrijdomme ende servituijten als t voors. landt t sedert de laetste vercoopinge altijt beseten ende gebruijckt is geweest, belovende hij comparant voornt. jn qualite voors. de voorgeroerde vercofte partijen van landen te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaringen die daerop zedert de laetste vercoopinge soude mogen sijn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van de persoon ende goedren van de voors. Jr. Dirck van der Nath, jegenwoordich ende toecomende, egeen vandijen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende executie special. van Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende hy comparant in de voorn. qualite ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vernoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. metten eersten, ende dat met een somme van sevenduijsent seventwintich guldens, te xL grooten t stuck, ende te betaelen staende met een gerechte derde paert Petrij ad Cathedram van jaere xvjC tweenvijftich gereet, ende gelijck derde paert op den XXIJe Augusty daerop volgende, ende het laetste derde paert de XXIJe February xvjC drieenvyftich, Alles sonder bedroch. Ten oirconden hebbe ick, bailliu ende schout voors., door begeeren van de comparanten desen bryeff met mijn uijthangende segel jn rooden wasse besegelt ende dezelve beneffens de schepenen jn den prothecolle als onder de plycque geth. op den 28e Februarij 1653.

20
Wij, Corn. van den Bergh, bailliu ende schout, Alewijn Maertenss ende Claes Maerts Harmenss, schepenen jn den ambachte ende heerlicht. van Benthuysen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen sijn: Corn. Janss Bon, Claes Jansz Bon ende Arij Maertss, als getrout hebbende Leentge Jansdr Bon, alle kinderen ende erffgen. van Jan Cornss Bon, haer vader ende schoonvader respective, overleden alhyer jn Benthuyssen, verclarende ende te kennen gevende, dat sy comparanten voornt. met malcanderen jn aller minnen ende vruntschap geschift, gescheyden ende gedeelt hadde, gelyck sij doen bij desen, de wooningen ende landen sulcx die by de voors. Jan Cornss Bon metterdoot ontruijmt ende naegelaten zyn, ende dat jn vougen als volgt, eerstel., dat de voors. Corn. ende Claes Janss Bon, tesamen ende met malcanderen, elcx voor de helfte, sijn aenbedeelt ende jn vrijen eijgendomme sullen hebben ende behouden een wooninge als huys, schuijr ende bargh, potinge ende plantinge, aert ende nagelvast met omtrent twee mergen drije hondt, soo weij- als hoijlandt daer achteraen, staende ende gelegen op den Hil jn desen ambachte, gecomen van Louris Aertss, streckende van de Nieuwe Wilck tot seeckere drye hont flodderlants, belent ten suyden Arij Maertss met het lant hem hiernaer aanbedeelt, ende ten noorden Huijch Adriaenss Geeleveen, ende dat met soodanige conditien, servituijten als de opdrachtbrieven daervan sijnde dat jnnehouden ende vermelden, voorts vrij als buyrwooninge ende landen, item noch drije hont flodderlant, leggende teynde aen de voorn. wooninge, belent ten oosten ende suyden de voors. Corn. ende Claess Janss Bon selffs, ten westen Barent Aelbrechtss ende ten noorden Huijch Adriaenss Geeleveen, mede vrij als buijrlanden, wijders noch omtrent vier hondt hoijlandt, gelegen als vooren jn den Hem, belent ten oosten Arij Maertss, ten suyden Barent Aelbrechtss, ten westen Pr. Sijmonss Bon ende ten noorden den voorn. Corn. ende Claes Janss Bon, mede vrij als buijrlant, noch Claes Janss Bon alleen een mergen flodderlandt, mede gelegen jn den Hem, belent ten oosten Heijndrick Maerten Harmenss, ten zuijden Jan Harmenss, ten westen den Hemlaen, ende ten noorden hy Claes Janss selffs, ende noch Corn. Janss Bon alleen anderhalff mergen xxxviij roeden flodderlandt, gelegen jn den Benthoorn, belent ten oosten den Hoogeveensche vaert cant, ten suijden Jacob Jacobss Rijsdam cum socijs, ten westen den Achterwillick, ende ten noorden Claes Sijmonss Bon, item Arij Maertss, jn qualite voors., js mede te beure gevalle eerst een wooninge als huys, bargh, boomgaert, schuyr, pootinge ende plantinge, aert ende nagelvast, met erff, te verongelden voor anderhalff hont, staende ende gelegen op den Hil, jn desen ambachte voornt., streckende van de Nieuwe Wilck tot den voors. Arij Maertss lant toe, belent ten suijden Arent Cornss Bon, ten noorden Corn. ende Claes Janss Bon met haer hier vooren aengedeelde wooninge, noch vijftigh hont wey- ofte hoylant, soo heel als gebroocken, gelegen achter de voors. wooninge, belent ten oosten hy Arij Maertss selffs, ten suijden Arent Cornss Bon, mitsgrs. Leendert ende Jan Hubertss, ten westen ende noorden Corn. ende Claes Janss Bon voornt., mede vrij als buyrwooninge ende landen, dan sal hij Arij Maertss moeten gedogen, dat Leendert ende Jan Hubrechtss nu ende ten eewige dagen mette bredecamp haer overpadt sullen hebben ende behouden over de werff van de voors. wooninge ende de eerste achthalff hont landen aen de werff ende dit alles sonder eenige merckelicken schade aen de werff als andersints te doen, ende belangende de meubelen ende vorder jnnecomen ende inneschulden deses boedels bekennen de comparanten mede gescheyden ende elcx het sijne genooten te hebben, met welcke voorgeroerde scheydinge ende deelplichtingen hen wedersydentlyck sijn houdende vergenoucht ende tevreeden, gelovende elcx anderen dienaengaende egeen andere scheydinge off deijlinge te sullen eijsschen off doen eysschen directel. off jndirectelelyck jn rechten off daerbuijten in geenre manieren, maer cederen ende geven aen elck anderen over den vrijen eijgendom van sijn voors. aenbedeelte partijen ende dit alles onder verbant als naer rechten, Ten oirconden heb jck, bailliu ende schout voors., desen brijeff door begeerte van de voors. comparanten met mijn uijthangende zegel in rooden wasse besegelt ende beneffens de schepenen jn den prothocolle als onder de plijcque geteyckent op den XIXe Maertij Ao. xvjC drijeenvijftich.

21
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Alewijn Maertenss ende Claes Maerten Harmenss, schepenen der heerlicheijt van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen sijn: Adriaen Dircxss van Outshooren, item Pieter Janss van Raephoorst, getrouwt hebbende oude Maertgen Dircxs van Outshooren, wijders jonge Maertgen Dircxs van Outshooren, ongehouwde meerderjarige dochter, tesamen kinderen van jonge Dirck Dircxss van Outshooren, voor een derde paert, noch Corn. Ghijsbertss van Timmen, wonend aen den Lagenrijndijck jn den ambachte van Outshooren, soon ende eenige erffgenaem van Neeltgen Dircxs van Outshooren, mede voor een derde paert, ende Dirck Claess van Nierop, wonend tot Reijnsburch, als speciale procuratie hebbende van Matheus Willemss Oostveer, wonend tot Catwijck op Rijn, getrouwt met Aeltgen Dircxs van Outshooren, vermogens dezelve procuratie gepasseert ende verleden voor Willem van Vredenburch, nots. pub. binnen Leijden, en seeckre getuijgen, ons schout ende schepenen voornt. ten verlyde deses verthoont ende laeten lesen, jn dier qualite kint ende kintskinderen ende sulcxs erffgenaemen van oude Dirck Dircxss van Outshooren alias Schooneman, overleden in de Weijpoort tot Soeterwoude, verclaerende jnt oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden vercocht te hebben ende opdrougen dienvolgende by desen aen ende ten behouve van: Jan Maertenss van Egmont, wonend tot Soeterwoude, voor de eene helfte, ende aen Claes Aerentss Berch ende Commertgen Aerents, syn suster, tesamen voor de wederhelfte, seeckre twee partijen hoijlants, tesamen groot volgens de meetinge van mr. Jan Dou, geswooren lantmeter, drie mergens twee hont ende vijfensestich roeden, doch bij den hoop sonder maet ende met de voet te stooten, ende soo groot ende cleijn als hetzelve van den andren affgescheijden gebruijckt ende gepossedeert wert, gelegen in dese heerlicheijt van Benthuijsen, belent jnt geheel ten noorden Jan Dircxss Polderendt ende Maerten Adriaenss van Immerseel, ten suijden de Sijbrants weeteringe, ten westen de kerckmrs. tot Leijden, ende ten oosten Adriaen Janss Smetser, met bruijckwaer vrij sonder eenige belastinge als buijerlanden, wijders met zodanige conditien, servituijten ende waringe als begrepen staen in de oude waerbrijeven, de jongste daervan sijnde in date den IXe February 1585, ende den VIIJe April xvjC eenendertich, die sij comparanten aen den cooper overgaven met alle het recht ende aenseggen vandijen, belovende sij comparanten voornt. in qualite voors. de voorgeroerde vercofte partijen van landen te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaringe die daerop zedert de laetste vercoopinge souden mogen sijn gebracht ende gestelt, onder generael verbandt van de gemeene erffgenaemen persoon ende goedren, jegenwoordich ende toecomende, egeen vandijen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende executie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekenden zij comparanten voornt. jn de voorn. qualite ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. metten eersten, ende dat met een somme van tweeduysent negenhondert drieentwintich guldens, te xL grooten t stuck, 2 stuvers ses penn., te betaelen staende met een gerechte derde paert op St. Petrij ad Cathedram van desen jaere xvjC drieenvijftich, beneffens d aenvaerdinge van de voors. landen gereet ende gelijcke derde paert Ste. Petrij ad Cathedram xvjC vyerenvyftich ende xvjC vijffenvijftich, telckens op de respective verschijndagen prechijs, Alles sonder bedroch. Ten oirconden hebbe ick, bailliu ende schout voors., door begeeren van de comparanten desen brijeff met mijn uijthangende segel jn rooden wasse besegelt ende dezelve beneffens de schepenen in den prothecolle als onder de plycque geth. op den XXe Martij 1653.

22
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Alewijn Maertenss ende Claes Maerts Harmenss, schepenen der heerlicheijt van Benthuysen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen sijn: Jan Maertenss van Egmont, wonend tot Soeterwoude, ende Claes Aarentss Berch, verclaerende jnt oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden gecocht te hebben jegens: Adriaen Dircxss van Outshooren, Pr. Janss van Raephorst, nomine uxoris, Maertgen Dircxs van Outshooren, ongehoude persoon, Corn. Ghijsbertss Timmen, ende Dirck Claess van Nierop, als speciale procuratie hebbende van Matheuwis Willemss Oostveer, getrouwt hebbende Aeltgen Dircxsdr van Outshooren, seeckre twee partijen hoijlants, tesamen groot volgens de meetinge van mr. Jan Dou, geswooren lantmeter, drie mergen twee hondt ende vyfensestich roeden, doch bij den hoop sonder maet ende met de voet te stooten, ende soo groot ende cleijn als hetzelve van den andren afgescheijden gebruijckt ende gepossedeert wert, gelegen in dese heerlicheijt van Benthuijsen, belent int geheel ten noorden Jan Dircxss Polderendt ende Maerten Adriaenss van Immerseel, ten suijden de Sijbrants weeteringe, ten westen de kerckmrn. tot Leijden, ende ten oosten Adriaen Janss Smetser met bruijckwaer, ende bekenden sij comparanten voornt. uijt saecke der zelver coope aen de voors. vercoopers deuchdelicken schuldich te wesen een somme van tweeduysent negenhondert drieentwintich guld. te xL grooten vlaem t stuck, twee stuvers, ses penn., dewelcken zij coopers belooffden te betaelen met een gerechte derde paert St. Petrj ad Cathedram van desen jaere xvjC drieenvyftich, beneffens de aenvaerdinge van de voors. landen gereet ende gelijcke derde paert Ste. Petrij ad Cathedram xvjC vijerenvijftich ende xvjC vyfenvijftich, telckens op de respective verschijndagen prechijs, ende dat vrijes gelts, sonder eenige deductie off afbreck, t sij van beden, subventien, schattingen, verpondinge ofte andre contribuitien van Ce, Le , XXe, Xe meerder off minder penn., hoe die oock souden mogen werden genoemt, ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn off noch sullen werden, al waert oock sulcxs dat bij placcaeten off andersints verclaert werden, dat men op dese ende gelijcke cooppenn. cortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lyden, van allen voordeel ende prouffijt vandijen zij wel uijtdruckel. renunchieerden ende afstandt deden mits desen. Hyeronder ende tot naercominge van t gunt voors. staet, soo waeren sij comparanten verbindende, sulcxs sy doen by desen, eerst special. t voors. bij haer gecochte, ende voorts general. alle zijne andre goedren, jegenwoordich ende toecomende, egeen vandijen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende executie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren, alles sonder bedroch. Ten oirconden hebbe ick, bailliu ende schout voors., door begeeren van de comparanten dese brijef met mijn uijthangende segel in rooden wasse besegelt ende dezelve beneffens de schepenen jn den prothecolle als onder de plycque geth. op den 20e Martij 1653.

23
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Alewijn Maertenss ende Jan Hendrijckx Reus, schepenen der heerlicheijt van Benthuysen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: de Ed. Claes Iacobsz van Assendelft, brouwer in de ende capiteyn van de burgerye binnen de stadt Leyden, soo voor hem selffs ende als speciale procuratie hebbende van de heer Johan van Marcken, schepen binnen de voors. stadt, volgens deselve procuratie gepasseert voor Willem van Vredenburch, notaris, ende seeckere getuijgen opten 26 april voorleden, tsamen als testamentaire voochden over de nagelaten erffgenamen, die alle noch minderjarich zijn, van za. Cornelis Corneliss van Borsselen, overleden binnen Leyden voors., voor de helfte, ende wyders Sr. Allardt van der Maersch, coopman binnen Leyden, als speciale procuratie hebbende van Arent van Leeuwen, secretaris tot Naeltwijck, soo voor hem selffs ende als medevoogt over Evert van Leeuwen, hierna genomt, volgens deselve procuratie gepasseert voor schepenen van Naeltwijck opten 1e Martij voorleden, noch Hendrick van Leeuwen, woonende tot Voorschoten, voor hem selffs, item Jan Pieterss van Borsselen, mede wonende tot Voorschoten, als man ende voogt van Geertruijt van Leeuwen, in die qualiteijt mede voor hem selffs, vorder de voors. Allardt van der Maersch, als man ende voocht van Marija van der Linde, in die qualiteijt oock voor hem selffs ende als procuratie hebbende van Sr. Frans van der Linde, coopman tot Amsterdam, sijn schoonbroeder, volgens deselve procuratie gepasseert voor den genomden Vredenburch opten XVIIJe februarij mede laetstleden, zijnde hij Frans ende Marija van der Linde beyde kinderen van za. Elisabeth van Leeuwen, noch deselve Allard van der Maersch, als speciale procuratie hebbende van Marijtgen van Leeuwen, wedue wijle Hendrick Denis, in sijn leven secretaris der heerlicheijt ende dorp van Rooden, nagelaten dochter van za. Jan van Leeuwen, volgens deselve procuratie gepasseert voor schepenen der voors. heerlicheyt van Roden opten XXVJe februarij mede voorleden, zynde alle de voors. procuratien ons schout ende schepenen voornomt ten verlyde deses vertoont ende laten lesen, ende eijntelyck noch de voors. Allardt van der Maersch, als beneffens de voors. Arent van Leeuwen, mede testamentaire voocht over Evert van Leeuwen, een nagelaten soon van Coenraed van Leeuwen, tsamen erffgenamen van Grietgen van Leeuwen, haer za. suster ende meuij respective, in haer leven huijsvrouwe was van de voors. Van Borssele, ende sulcx voor de wederhelft, verclaerende zij comparanten voornomt int openbaer achtervolgende seeckere beschreven voorwaerden vercocht te hebben ende dienvolgens by desen wel ende wettelyck te transporteren, cederen ende over te dragen aen ende ten behouve van: Pieter Corneliss van der Maes de gerechte helft van een partije hoylandt, groot omtrent sevenhondert ende twee roeden, gelegen in dese heerlicheijt, daeraff den voors. coper de wederhelft selffs toebehoort, belegen hebbende int geheel ten noorden ende westen Vranck Claess, ten oosten de Hogeveense vaert, ende ten zuijden de Sijbrants weteringe, al ende sulcx tselve partye tusschen zijne belendingen is gelegen, ende dat vry ende sonder eenige voorgaende belastingen, doch als buijrlanden ende behoudens trecht van den heer met voorwaerden, dat den coper sal moeten gedogen, dat den huyrder t gehele partye landts noch sal gebruycken de drie .. vier iaren huijrs die hij huyrder daeraen noch heeft, mits dat hy genieten zal de huyr vandien naer beloop int geheel van XXXIIIJ gld. int iaer, ende wyders met soodanige conditien, vrydomme ende waringen als den opdrachtbrieff daerop dese tegenwoordige is getransficxeert, daer breder vermelt, belovende voorts zy comparanten t voors. vercochte te vryen ende te waren van alle commer ende beswaringe daermede deselve sedert de laetste vercopinge soude mogen zyn gebracht, onder verbant van de selffmachtige ende minderjarige personen ende goederen, geen uytgesondert, Eyntelyck bekenden zy comparanten voornomt ter sake deser vercopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoecht voldaen ende betaelt te zyn den laetsten penn. metten eersten, ende dat met een somme van vierhondert tweentseventich guld. in gereden gelde. Ten oirconden hebbe ick, bailliu ende schout [voors., door begeeren van de comparanten] desen brijeff met myn uijthangende [segel] jn rooden wasse besegelt ende d selve beneffens de schepenen onder de plycque als ten prothecolle geth. op den 13e Meije 1653.

24
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Alewijn Maertenss ende Jan Heyndricxss Reus, schepenen der heerlicheijt van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: Pr. Gilliss de Corte, wonend alhyer tot Benthuyssen, ende bekende vercocht te hebben ende zulcxs wel ende deuchdel. schuldich te wesen aen ende ten behoeven van: Pr. Janss van der Helm, althans wonend tot Schijedam, ofte sijns actie ten desen vercrijgende, een losrentte van acht guldens te xL grooten vlaems t stuck, ende vijftien stuvers s jaers, dewelcke hy comparant al ende telcken jaere belooffde te zullen bet. op den eersten Meye ende dat vry gelts sonder eenige deductie tsij van beden, subventien, schattingen van verpondinge, ofte eenige andre contribuitien van Ce, Le , XXe, Xe meerder off minder penn., hoe die oock souden mogen werden genoemt, ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn ofte zullen werden, al waert oock sulcxs dat bij placcaeten ofte andersints verclaert werden, dat men op dese ende gel. rentte cortinge ende afslach soude mogen doen ende moeten lyden, van allen voordeel ende prouffijt vandijen hij wel uijtdruckel. renunchieerden ende afstant deden mits desen, daervan dienvolgende het eerste jaer rentte vallen ende verschijnen sal op den eersten Meije jn den toecomstige jaere 1654, geduirende soo voorts van jaere te jaere soo lange ende ter tyt toe d voors. rentte effectuel. sal sijn gequeten ende afgelost, t welck hij comparant ende sijne naecomelingen tallen tytden zal mogen doen alst hem gelieft, mits naer behoorl. waerschouwinge van drie maenden teffens ende tot eenen maele in goeden geevalueerden gangbaeren gelde opleggen ende betaelen een somme van hondert vijffenseventich gulden munte voors. in hooftgelde, ofte met termijnen van vijffentwintich guldens jaerlicxs wel met meerder maer niet minder ende meteenen daerby vougende alle de verloope rentte die alsdan nae beloop der tijt verscheenen ende onbeth. syn zullen. Hijeronder ende tot verseeckerht. van alles wes voors. staet, verbindt hy comparant voornt., sulcxs hy doet by desen, eerst special. sijn huijs ende erve, pootinge ende plantinge, staende ende gelegen in dese heerlicht. aen de oostsijde, belent ten westen Pieter Heijndricxss Los, ten noorden de Heerwech, ten oosten Gillis Corneliss de Haen, ende ten zuijden Jop Alewijnss, ende voorts general. sijn persoon ende alle syne verdre goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, egeen uytgesondert, stellende denzelve ten bedwanck ende executie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende hij comparant voornt. ter saecke van de constituitie de voors. rentte jnt geheel vergenoucht voldaen ende beth. te wesen den laetsten penn. metten eersten ende dat met het casseren ende teniet doen van een obligatie, jnnehoudende hondt. tweenveertich guldens, ende bovendijen noch drieendertich guldens over de verscheenen ende onbeth. intrest vandyen. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voorn., door begeeren van de comparant desen bryeff met mijn uythangende segel in rooden wasse besegelt ende d selve beneffens de schepenen onder de plijcque ende ten prothecolle geth. op den XIIJe Meije 1653.

25
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Alewijn Maertenss ende Jan Heijndricxss Reus, schepenen der heerlicheijt van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen sijn: Sijtgen Aertsdr., weduwe van Adriaen Weijnantss, in sijn leven scheepstimmerman, geadsisteert met Dirck Dircxss, haer soon ende gecooren voocht jn desen, voor de eene helfte, Arij Corneliss Mous, getrouwt hebbende Aechgen Adriaensdr., eenige dochter ende erffgen. van de voors. Adriaen Weijnantss, voor de wederhelfte, verclaerende in de voors. qualite vercocht te hebben ende opdroughen dienvolgende by desen aen ende ten behouve van: Corn. Janss Boovenwater, wonend alhijer tot Benthuijsen, ofte sijns actie ten desen vercrijgende, een huijsinge ende erve met een timmerhuijs daerop, staende ende gelegen op ten Hil in den desen ambachte voornt., welck erff den cooper sal moeten verongelden voor twee hont, belent ten oosten de Willick, ten suijden Sijmon Corneliss Bon, ten westen Corn. Ingnaertss, ende ten noorden Corn. Willemss Keijser, vrij als buijrhuijs ende erve, wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als begrepen staen in de oude opdrachtbrijeven, de jongste vandijen in date den XIIIJe Augustijs Ao. 1635, die den cooper mits desen overgelevert werden omme bij hem daermede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden in allen schijn off zij vercoopers het selffs waeren, belovende voorts sij comparanten voornt. t voors. huijs ende erve te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaaringe die daerop zedert de laetste vercoopinge souden mogen sijn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van haere comparanten persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende executie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekenden zij comparanten voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. metten eersten, ende dat met een somme van achthondert veerthien guldens, te xL grooten vlaems t stuck, seventhien stuvers, thien penn., haer comparanten in goeden geevalueerden gelde aengetelt. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout door begeeren van den comparanten desen brijeff met mijn uythangende segel in rooden wasse besegelt ende dezelve beneffens de schepenen in onder de plijcque als ten prothecolle geth. op den 13e Meije 1653.

26
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Jan Heijndricxss Reus ende Corn. Corneliss Craen, schepenen der heerlicheijt van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is: Claes Lenertss Vermeulen, althans wonend tot Sluypwijck, verclaerende jnt oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende by desen aen ende ten behouve van: Arij Claes Maertenss, wonend alhyer tot Benthuysen, ofte zijns actie vercrijgende, een partijtgen slachturflant ofte water, gelegen jn dese heerlicht. van Benthuyssen met een turfschuyr daerop staende, soo groot ende cleijn als het selfde tusschen de naevolgende lemiten ende belenden is gelegen, als ten suyden Jacob Leendertss Vermeulen, ten oosten de Hoogeveense vaert, ten westen Leendert Dircxss Keyser ende Willem Heijndricxss Kas, ende ten noorden de Allertsvaert, te verongelden voor vijff hont xxv roeden, vrij als buijrlanden ende behoudens de heer sijn recht, doch sal hy cooper moeten gedoogen de speciale hijpotheecquatie van zodanige custingpenn. als hij comparant op t voors. lant noch schuldich is, des dat d selve uijt de uijtgeloofde cooppenn. zullen werden afgedaen, off andersints is hij comparant tevreden, dat die by den cooper in minderinge vandijen afgedaen zullen werden, wijders met zodanige verdre conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als begrepen staen jn de oude waerbryeven daervan sijnde die hij comparant tot dijen eijnden aen den cooper transpordeerden ende overgaeff bij desen omme daermede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden in allen schijn off hy comparant het selffs waere, belovende hy comparant voornt. t voors. partije lants te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaeringe die daerop geduirende den tijt sijns eijgendoms soude mogen sijn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van sijn comparants persoon ende goederen, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen vandijen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende executie special. van Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte jnt geheel vergenoucht voldaen ende beth. te wesen den laetsten penn. met den eersten, ende dat met een custingbrieff, jnnehoudende een somme van achthondert ca. guldens, te xL grooten t stuck, te betaelen staende met hondertvijftich guldens op Meije dage xvjC drieenvijftich bij de aenvaerdinge van t voors. lant gereet, ende voorts met paeijen van gel. hondertvijftich guldens s jaers Meije 1654 d eerste, van jaere te jaere geduirende sulcxs tot de effectuele voldoeninge toe, uijtgesondert het laetste jaer vijftich guldens, Alles sonder fraude. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., door begeeren van de comparant desen brijeff met mijn uijthangende segel in rooden wasse besegelt ende d selve beneffens de schepenen onder de plijcque ende ten prothecolle geth. op den 19e Meije 1653.

27
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Jan Heyndr. Reus ende Corn. Cornss Craen, schepenen der heerlicheijt van Benthuysen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is: Arij Claes Maertenss, onsen buijrman, verclaerende int oopenb. achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden gecoft te hebben jegens: Claes Leendertss Vermeulen, althans wonend tot Sluypwijck, een partytgen slachturflant off waater, gelegen in dese heerlicheyt van Benthuyssen met een turfschuijr daerop staende, soo groot ende cleijn als t selfve tusschen de navolgende lemiten ende belenden is gelegen, als ten suijden Jacob Leendertss Vermeulen, ten oosten de Hogeveense vaert, ten westen Leendert Dircxss Keyser ende Wm. Heyndricxss Kas, ende ten noorden de Allertsvaert, te verongelden voor vyf hondt xxv roeden, ende bekende hij comparant voornt. uijt saecke der zelver coope aen den voors. Claes Leendertss Vermeulen ofte sijns wettige actie vercrijgende wel ende deuchdel. schuldich te wesen, een somme van achthondert ca. guldens, te xL grooten t stuck, d welcke hy cooper, mitsgrs. Reyer Flooriss Akersloot ende Sacharias Reijerss Akersloot, die als penningborgen ende mede principale schuldenaers onder behoorl. renunchiatie der benefitien ordinis, divisionis et excussionis, daervan sij haer ten vollen hielden onderrecht, mede voor ons schout ende schepenen voors. compareerden, belooffden te zullen betaelen met hondertvijftich guldens op Meije van desen jaere 1653 gereet, ende voorts met custinge van hondertvijftich guldens s jaers Meije dage xvjC vijerenvijftich d eerste, uijtgesondert het laetste jaer vijftich guldens, ende dat ijder termijn prechijs ten verschijndage off andersints ende bij gebreecke vandijen van den zelven verschijndach aff daervan te moeten beth. intreste jegens den penn. sestien, doch en sal hy cooper onder pretext van den intrest dezelve verschene termijnnen niet langer onder hem vermogen te behouden als het den houder deses gelieven zal, ende dat vrijes gelts sonder eenige deductie off afbreck t sij van beden, subventien, schattingen van verpondingen ofte andre contribuitien van Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn., hoe die oock souden mogen werden genoemt, ende bij wijen die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen zijn, off noch sullen werden, al waert oock sulcxs, dat bij placcaeten off andersints verclaert werden, dat men op dese ende gelijcke cooppenn. cortinge ende afslach soude mogen doen ende moeten lijden, van alle voordeel ende prouffijt vandijen zij comparanten wel uijtdruckel. renunchieerden ende afstandt deden mits desen. Hijeronder verbindende hy cooper eerst special. t voors. bij hem gecochte lant, ende voorts d selve met d voorn. syne borgen general. alle haere verdre goedren, present ende toecomende, egeen vandijen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende executie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren, des soo belooft hy cooper d voors. sijne borgen int geheel ende sy borgen elcxs den andren voor de gerechte helfte ter saecke deser borchtocht te bevrijden als naer behooren onder verbandt als boven.Ten oirconden hebbe ick bailliu ende schout voors. door begeren van den comparanten desen brijeff met mijn uijthangende segel in rooden wasse besegelt ende d selve beneffens de schepenen jn den prothecolle als onder de plijcque geth. op ten 19e Meije 1653. 28
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Jan Heijndricxss Reus ende Cornelis Corneliss Craen, schepenen der heerlicheijt van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: Jacob Leendertss Vermeulen, althans woonend tot Sluypwyck, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende by desen aen ende ten behouve van: Arij Claes Dwaling, onse jnwonende buijrman, ofte sijns actie vercrijgende, een partije slachturflant off waater, gelegen in dese heerlicheijt van Benthuijssen met een turfschuijr daerop staende, soo groot ende cleijn als t selve tusschen de naervolgende lemiten ende belenden is gelegen, als ten suijden de Otwech, ten oosten de Hoogeveense vaert, ten westen Leendert Dircxss Keijser, ende ten noorden Claes Leendertss Vermeulen, te verongelden voor vijff hondt xxv roeden, vrij als buijrlanden ende behoudens den heer sijn recht, doch sal hij cooper moeten gedoogen de speciale hypoteecquatie van zodanige custingpenn. als hij vercooper op t voors. lant noch schuldich is, des dat de zelve uijt de uijtgeloofde cooppenn. sullen werden afgedaen, off is andersints is hij comparant tevreden, dat die bij hem cooper in minderinge vandijen afgedaen zullen mogen werden, wijders met zodanige verdre conditien, servituijten, vrijdommen ende waringe als begrepen staen in de oude waerbrijeven daervan zijnde die hij comparant tot dijen eijnden aen den cooper transporteerden ende overgaeff by desen omme bij hem daermede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden in allen schijn off hij comparant het selffs waere, belovende hij comparant voornt. t voors. partije lants te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaeringe die daerop geduirende den tijt sijns eijgendoms soude mogen sijn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van zijn comparants persoon ende goedren, jegenwoordich ende toecomende, egeen vandijen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte jnt geheel vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. metten eersten, ende dat met een custingbrijeff, jnnehoudende een somme van achthondert ca. guldens, te xL grooten t stuck, te betaelen staende met hondertvijftich guldens op Meije dage xvjC drieenvijftich by de aenvaerdinge van t voors. lant gereet, ende voorts met paeijen van gel. hondertvijftich guldens s jaers Meije 1654 d eerste, geduirende sulcxs van jaere te jaere tot de effectuele voldoeninge toe, uijtgesondert het laetste jaer vijftich guldens, Alles sonder fraude. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., door begeeren van den comparant desen brijeff met mijn uijthangende segel in rooden wasse besegelt ende dezelve beneffens de schepenen in den protecolle ende onder de plijcque geth. op den 19e Meije 1653.

29
Wy, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Jan Heijndricxss Reus ende Corn. Corneliss Craen, schepenen der heerlicheijt van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: Arij Claes Dwalingh, onsen buijrman, verclaerende jnt oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden gecoft te hebben jegens: Jacob Leendertss Vermeulen, althans wonend tot Sluijpwijck, een parthije slachturflant off waater, gelegen in dese heerlicheijt van Benthuijssen met een turffschuijr daerop staende, zoo groot ende cleijn als t selve tusschen de naervolgende lemiten ende belenden is gelegen, als ten suijden den Otwech, ten oosten de Hogeveense vaert, ten westen Leendert Dircxss Keijser, ende ten noorden Claes Lenertss Vermeulen, te verongelden voor vijf hondt xxv roeden, ende bekende hij comparant voornt. uijt saecke der zelver coope aen den voors. Jacob Leendertss Vermeulen ofte sijns actie vercrijgende wel ende deuchdel. schuldich te wesen, een somme van achthondert ca. guldens, te xL grooten t stuck, d welcke hij cooper, mitsgrs. Wouter Claess Dwalinck ende Arij Claess Maertenss, die als penningborgen ende mede principale schuldenaers onder behoorl. renunchiatie der benefitien ordinis, divisionis et excussionis, daervan sy haer ten vollen hielden onderrecht, mede voor ons schout ende schepenen voors. compareerden, belooffden te sullen betaelen met hondertvijftich guldens op Meije dage van desen jaere 1653 gereet, ende voorts met custinge van gelijcke hondertvijftich guldens s jaers Meije dage 1654 d eerste, uijtgesondert het laetste jaer vyftich guldens, ende dat ijder termijn prechijs ten verschyndage off andersints ende bij gebreecke vandijen van den zelven verschijndach aff daervan te moeten beth. intreste jegens den penn. sestien, doch en sal hy cooper onder pretext van den intreste dezelve verschene termijnen niet langer onder hem vermogen te behouden als het den houder deses gelieven zal, ende dat vrijes gelts sonder eenige deductie ofte afbreck t sij van beden, subventien, schattingen van verpondingen ofte andre contribuitien van Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn., hoe die oock souden mogen werden genoemt, ende bij wijen die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn, off noch sullen werden, al waert oock sulcxs, dat bij placcaeten off andersints verclaert werden, dat men op dese ende gelijcke cooppenn. cortinge ende afslach soude mogen doen ende moeten lijden, van alle voordeel ende prouffijt vandijen zij comparanten wel uijtdruckel. renunchieerden ende afstandt deden mits desen. Hijeronder verbindende hij cooper eerst special. t voors. bij hem gecochte lant, ende voorts d selve met d voorn. sijne borgen general. alle haere verdre goedren, present ende toecomende, egeen vandijen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren, des soo belooft hij cooper d voors. sijnne borgen jnt geheel ende zij borgen elcxs den andren voor de gerechte helfte ter saecke deser borchtocht te bevrijden als naer behooren onder verbant als boven.T oirconden hebbe ick bailliu ende schout voors. door begeeren van den comparanten desen brijeff met mijn uijthangende segel in rooden wasse besegelt ende d selve beneffens de schepenen jn den prothecolle als onder de plijcque geth. op ten 19e Meije 1653.

30
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Jan Heyndricxss Reus ende Corn. Corneliss Craen, schepenen der heerlicheijt van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: Jacob Jooriss van der Beer, onse jnwonende buijrman, ende bekende by desen wel ende deuchdelicken schuldich te wesen: Willem Janss ende Augustijn Janss, beijde houtcoopers tot Reijnsaterwoude, ofte haers actie vercrijgende, een somme van tweehondert ende vijftich ca. guldens te xL grooten vlaems t stuck, spruijtende uijt saecke van coop ende leveringe van hout, tot sijn comparants volcomen contentemente gelevert ende ontfangen, volgens de afreeckeninge daervan gedaen ende geslooten, belovende voorts hij comparant voornt. d voors. tweehondert vijftich guldens te voldoen met termijnen van vijftich guldens jaerlicxs, ende dat telckens met bijvouginge van de intreste vandijen jegens den penn. twintich van de resterende penn., daervan den eersten termijn verscheenen ende dienvolgende betaelt moet werden op den derden Junij jn den toecomstigen jaere xvjC vijerenvijftich, ende zoo voorts telckens van jaere te jaere, geduirende sulcxs tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, vrijes gelts van alles sonder eenich deductie off afbreck, tsy van beden, subventien, schattingen, verpondingen, ofte andre contribuitien van Ce, Le , XXe, Xe meerder off minder penn., hoe die oock souden mogen werden genoemt, ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn off noch sullen werden, al waert oock zulcxs dat bij placcaeten off andersints verclaert werden, dat men op dese ende gelijcke penn. cortinge ende affslach soude mogen doen ende moeten lijden, van alle voordeel ende prouffijt vandijen hij comparant wel uijtdruckel. renunchieerde ende afstant deden mits desen. Hijeronder ende tot verseeckerheijt, mitsgrs. naercominge van t gunt voors. staet, soo was hij comparant voornt. verbindende, sulcxs hy doet by desen, eerst special. sijn huijs ende erve, met een scheepmaeckers timmerhuys ende hellingen, staende ende gelegen op de Willick jn dese heerlicht., belent ende belegen hebbende jnt geheel ten oosten de Willick voors. met het Hillepat, ten zuijden Alewijn Maertenss, ten westen Maerten Arij Leenen, ende ten noorden Claes Maertenss Hoogeveen, ende voorts general. sijn persoon ende alle zijnne goedren, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende d selve ten bedwanck ende executie van aller s Heeren rechten ende rechteren ende special. den Ed. Hove van Hollant. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voorn., door begeren van de comparant desen brijeff met mijn uythangende zegel met rooden wasse besegelt ende dezelve beneffens de schepenen onder de plijcque als ten prothecolle geth. op den IIJe Junij Ao. 1653.

31
Wy, Cornelis van den Berch, bailliu ende schout, Claes Maerten Harmenss ende Jan Heyndricxss Reus, schepenen der heerlicheyt van Benthuysen, oirconden, dat voor ons gecoomen ende verscheenen is: Pieter Heyndricxss Los ende Cornelis Jansz Mous, getrouwt hebbende Maertgen Pietersdr, eenige dochter van Pieter Heyndricxsz, ende bekende vercoft te hebben ende sulcxs deuchdel. schuldich te wesen aen: Aeltgen Flooris, ongehouwde meerderjarige dochter, woonende binnen de stadt van der Goude, ofte den wettigen houder deses, een losrente van eenendertich ca. guldens te xL grooten t stuck ende vyff stuvers s jaers, dewelcke sy comparanten al ende telcken jaere beloofden te sullen betalen op den sestienden Juny ende dat vrije gelts sonder eenige deductie, t sy van beden, subventien, schattingen van verpondinge, ofte eenige andre contributien van Ce, Le , XXe, Xe meerder off minder penn., hoe die oock souden mogen werden genoempt, ende by wien die alreeden innegestelt ende ommegeslagen syn ofte sullen werden, al waert oock sulcxs dat by placcaten ofte andersints verclaert werden, dat men op dese ende gelycke rente cortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lyden, van allen voordeel ende proffijt vandyen sy wel uytdruckelyck renunchieerden ende afstant dede mits desen, daervan dienvolgende het eerste jaer rentten vallen ende verschynen sal den sestienden Juny jn den toecomstigen jaere xvjC vyerenvyftich, geduyrende soo voorts van jaere te jaere soo lange en ter tyt toe de voors. rentte effectuele sal syn gequeten ende affgelost, twelck sy comparanten ende haere naercoomelingen t allen tytden sullen mogen doen als t haer gelyeft, mits naer behoorl. waerschouwinge van drie maenden teffens ende tot eene maele ofte in twee termynnen als telcken de gerechte helfte in goeden gevallueerden gangbaeren goude ofte silvre gelden,opleggende ende betalen een somme van vyddhondert ca. guldens munte voors. in hooftgelde, ende meteen een daerby vougende alle de verloope rentte die alsdan naer beloop des tyts verscheenen ende onbetaelt syn sullen, doch is in dese expressel. geconditiooneert by soo verre sy comparanten d voors. rentte al ende telcken jaere onvermaendt quaeme te betalen binnen vyer maenden naer den verschyndach, sullen sy comparanten voornt. in sulcken gevalle, maer anders niet, mogen volstaen met intreste naer beloop van vyff guldens vyff stuvers van yder hondert ende sulcxs in plaetse van eenendertich guldens, vyff stuvers met sessentwintich guldens, vyff stuvers vry gelt s jaers. Hyeronder ende tot verseeckerheyt van alles wes voors. staet, soo waeren sy comparanten voornt. verbindende, sulcxs sy doen by desen, eerst special. een huys ende erve, met alle de getimmerten daerop staende, met mitsgrs. een boomgaert, staende ende gelegen op t Oosteynden van dese dorpe., belent ten oosten den Heerwech ende Hemlaen, ten westen Symon Adriaensz Backer, streckende van den dorps Heerwech tot Huybert Willemss Keysers lant, item noch de suytwaertse helfte van negen hont hoy- ofte veenlant, gelegen in de Cortte Weeren alhyer tot Benthuysen, belent synde ten suyden Cornelis Janss van Sluys, ende ten noorden Huybert Willemss Keyser mette wederhelfte streckende van de Noorthemlaen oostwaerts op totte Hoogeveentse Vaert ende voorts haere respectyve persoon ende general. alle haere goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, eegeen uytgesondert, stellende deselve ten bedwanck ende executie special. van den Ed. Hoove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende sy comparanten voornt. ter saecke van de constituitie der voors. rentte jnt geheel vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. metten eersten ende dat met gelycke somme van vyffhondert ca. guldens, haer comparanten in goeden gevalueerde gelden aengetelt. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., door begeeren van de comparanten desen bryeff met myn uythangende segel in rooden wasse besegelt ende d selve beneffens de schepenen jn de prothecolle als onder de plijcque geteyckent op den Xe Junij Ao. 1653.

32
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Alewijn Maertenss ende Arij Maertenss, schepenen der heerlicheijt van Benthuysen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is: Jacob Pieterss de Bruijn, onse jnwonende buijrman, ende bekende bij desen vercocht te hebben ende sulcxs wel ende deuchdel. schuldich te wesen aen: Jacob Thoniss Tant, bode alhijer, ofte den wettigen houder deses, een erffelicke losrentte van twaelff ca. guldens te xL grooten vlaems t stuck ende thien stuvers s jaers, dewelcke hij comparant al ende telcken jaere belooffden te zullen betaelen op den Xe Junij ende dat vrij gelts sonder eenige deductie, t sij van beden, subventien, schattingen van verpondinge, ofte eenige andre contribuitien van Ce, Le , XXe, Xe meerder off minder penn., hoe die oock souden mogen werden genoemt, ende bij wien die alreden innegestelt ende ommegeslagen sijn ofte sullen werden, al waert oock zulcxs dat bij placcaeten off andersints verclaert werden, dat men op dese ende gel. rentte cortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lijden, van allen voordeel ende prouffijt vandien hij wel uijtdruckel. renunchieerden ende afstant dede mits desen, daervan dienvolgende het eerste jaer intreste vallen ende verschijnnen zal den thienden Junij in den toecomstigen jaere 1654, geduirende soo voorts van jaere te jaere soo lange en ter tyt toe de voors. rentte effectuel. zal zijn gequeten ende afgelost, twelck hy comparant ende sijne naecomelingen t allen tijtden sal mogen doen als t hem gelyeft, teffens ofte met termijnnen van vijftich guldens s jaers, mits naer behoorl. waerschouwinge van drie maenden opleggende ende beth. een somme van tweehondert vyftich guldens munte voors. jn hooftgelde ende bij yder termijn meteenen daerbij vougende alle de verloope rentten die alsdan naer beloop des tijts verscheenen ende onbetaelt syn zullen. Hyeronder ende tot verseeckerheyt van alles wes voors. staet, verbint hy comparant voornt., sulcx hy doet by desen, eerst special. een huys ende erve, barch, schuyt, pooting ende planting met een partytgen flotterlants ende een schuijr daerachter op staende, staende ende gelegen in desen ambachte in de Langeweeren, streckende van de Hoogeveense vaert tot achter aen Govert Arentss Vis ende Maerten Prss. Verkade haere landen, belent ten zuijden Leendert Cornss, getrouwt hebbende Crijntgen Heijndricxsdr, ten noorden Jop Alewijnss, ende voorts general. zijn persoon ende alle synne goedren, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende executie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende hy comparant ter saecke van de constituitie der voors. rentte jnt geheel vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. metten eersten ende dat met gel. somme van tweehondert vyftich guldens, hem comparant jn goeden geevalueerde gelden aengetelt. T oirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., door begeren van de comparant desen brijeff met mijn uijthangende segel in rooden wasse besegelt ende dezelve beneffens de schepenen jn de prothecolle als onder de plijcque geth. op den Xe Junij Ao. 1653.

33
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Alewyn Maertenss ende Arij Maertenss, schepenen der heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is: Pr. Sijmonss Backer, wonend alhyer op den dorpe van Benthuyssen, ende bekende hij comparant voornt. by desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen aen: Pr. Janss Backer, wonend tot Schiedam, ofte sijns actie vercrijgende, een somme van hondert ca. guldens te xL grooten t stuck, spruijtende uijt saecke van cassatie ende tenietdoeninge van een obligatie bij hem comparant op den 1e novemb. 1651 ten behouve van hem Pr. Janss Backer verleden, waervan St. Jacobdage van desen jaere twee jaeren intreste jegens den penn. twintich verscheenen ende onbeth. zullen sijn, belovende hy comparant voornt. de voorgeroerde twee jaeren intreste te voldoen binnen drie a vyer weecken naer datum deses prechijs, ende d voors. hondert guldens hooftsoms op St. Jacobdage in den toecomstigen jaere xvjC vijerenvijftich, ende dat met ende beneffens den intrest vandijen jegens den penn. twintich, jnne te gaen op St. Jacobdage aencomende, geduirende sulcxs tot de volle ende effectuele aflossinge van de voors. hondert guldens, sonder dat hij comparant voornt. onder pretext van de intrest d voors. hondert guldens langer onder hem zal mogen behouden als het de houder deses gelieven zal. Hyeronder ende tot verseeckerheijt van alles wes voors. staet, soo was hij comparant voornt. verbindende, zulcx hij doet bij desen, eerst special. een nieuwe schuijr mette ondergront vandijen, staende ende gelegen alhyer jn Benthuijssen aent eijnde van Nootwech op de Mogekade, belent ten oosten de wedue van Johannis de Vos, timmerman, ten westen hy comparant selffs, streckende voor uijt de Weeteringe zuytwaerts op tot achter aen Gerrit Heijndricxss van Thol, ende voorts general. sijn persoon ende alle zynne verdre goedren, roerende ende onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende executie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. T oirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., door begeren van de comparant desen brijeff met myn uythangende segel in rooden wasse besegelt ende d selve beneffens de schepenen jn de prothecolle als onder de plycque geth. op den Xe Junij Ao. 1653.

34
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Alewijn Maertenss ende Jan Heyndricxss Reus, schepenen der heerlicheijt van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is: Harmen Huijgenss Morael, woonend tot Noortwijck, soon ende mede-erffgenaem van Arijaentge Tijssen, wedue was van Huijch Harmenss, overleden alhyer tot Benthuysen, verclaerende hij comparant voornt. uijt crachte ende vermogens den octroije bij hem van den Ed. Hove van Hollant gejmpetreert, jn date den XXIXe April van desen jaere xvjC drieenvijftich, ons schout ende schepenen ten verlijden deses verthoont ende laeten lesen, vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende by desen aen: de wedue ende kinderen van Joost Huijgenss Morael, mede wonend alhijer in Benthuyssen, ofte haers actie vercrijgende, een derden deel van elff honden, zoo heel als gebroocken veenlants, gelegen alhyer tot Benthuyssen, belent jnt geheel ten oosten Thijs Bouwenss, ten westen de Soeterwoutsekade, ten noorden Pr. Berckel, ende ten zuijden Adriaen Huijgenss Morael, ende dat vrij sonder eenige lasten dan als buyrlanden ende behoudens den heer syn recht, wijders met zodanige verdre conditien, servituijten, vrijdommen ende waringe als begrepen staen jn de oude waerbrijeven daervan synde die hij comparant tot dijen eijnde aen den coopers transporteerde ende overgaeff by desen omme by haer coopers daermede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden off hij comparant het selffs waere, belovende hy comparant voornt. t voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaeringe die daerop geduirende den tijt sijns eijgendoms soude mogen syn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van zijn comparants persoon ende goedt, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende executie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. metten eersten, ende dat met een somme van hondert ende vyftich ca. guldens, te xL grooten t stuck, hem comparant in goeden geevalueerden gerede gelde aengetelt. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., door begeeren van den comparant desen brijeff met mijn uijthangende segel in rooden wasse besegelt ende d selve beneffens de schepenen onder de plijcque ende in ten prothecolle geth. op den XXVe Juny 1653.

35
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Alewijn Maertenss ende Jan Heijndricxss Reus, schepenen der heerlicheijt van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: Jannetge Ariensdr., wedue van za. Joost Huijgenss Morael, geadsisteert met Jan Thoniss Tant, bode alhyer, als haere gecooren voocht in desen, voor d eene helfte, item Heijndrick Joosten Morael, wijders Jan Corneliss Smit, getrouwt hebbende Trijntgen Joosten Morael, Jan Janss van IJperen, man ende voocht van Maertge Joosten Morael, ende Annatgen Joosten Morael, ongehouwde meerderjarige dochter, geadsisteert met d voors. Heyndrick Joosten, haer broeder ende bijstaende voocht in desen, tesamen kindren ende erffgenaemen van de voors. Joost Huijgenss Morael, geprocreeert bij Aechgen Heijndricxsdr. van Thol, syn eerste huijsvrouw was, ende sulcxs tesamen voor de wederhelfte, verclaerende sy comparanten voornt. jn de voors. qualite vercocht te hebben ende opdrougen by desen aen ende ten behouve van: Gerrit Heijndricxss van Thol, onse jnwonende buyrman, ofte sijns actie vercrijgende, de helfte van vyer hondt vyffenseventich roeden slachturflants, gelegen alhyer jn Benthuijssen, waervan hem cooper de wederhelfte toecomt, belent jnt geheel ten oosten Govert Pieterss van Hijselendoorn, ten westen Pr. Sijmonss Backer, ten zuyden Dirck Prss Conijnenburch, ende ten noorden den Notwech, mette belastinge van de helft van hondertvijftich guldens uyt voorgaende coope van t voors. lant op St. Jacobdage van desen jaere 1653 te beth. staende, voorts vrij als buijrlanden ende behoudens den heer sijn recht, wijders met zodanige verdre conditien, servituijten, vrijdommen ende waringe als begrepen staen jn de oude waerb. daervan synde die zij comparanten tot dijen eynde aen den cooper transporteerden ende overgaeven by desen omme by hem daermede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden off zy comparanten het selffs waere, belovende sy comparanten voornt. t voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaeringe die daerop in eeniger manieren gebracht ofte gestelt souden mogen syn, onder generael verbant van haere comparanten persoon ende goedren, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende executie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekenden zy comparanten voornt. ter saecke deser vercoopinge jnt geheel vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. metten eersten, ende dat boven d voors. belastinge met een somme van vijffenseventich ca. guldens, van xL grooten vlaems t stuck, te betaelen staende met de gerechte helfte gereet ende de wederhelfte op St. Jacobdage aencomende. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., door begeeren van de comparanten desen brijeff met mijn uythangende segel in rooden wasse besegelt ende d selve beneffens de schepenen jn den prothecolle als onder de plycque geth. op den XXVe Juny 1653.

36
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Alewijn Maertenss ende Jan Heyndricxss Reus, schepenen der heerlicheijt van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen zijn: Jannetgen Ariensdr., wedue van za. Joost Huygenss Morael, geadsisteert met Jan Thoniss Tant, bode alhyer, als haere gecooren voocht in desen, voor d eene helfte, item Heijndrick Joosten Morael, wijders Jan Corneliss Smit, getrouwt hebbende Trijntgen Joosten Morael, Jan Janss van IJperen, man ende voocht van Maertgen Joosten Morael, mitsgrs. Annatgen Joosten Morael, ongehouwde meerderjarige dochter, geadsisteert met Gerrit Heyndricxss van Thol, haer oom ende bijstaende voocht in desen, tesamen kindren ende erffgenaemen van de voors. Joost Huijgenss Morael, bij hem geprocreeert aen Aechgen Heijndricxsdr. van Thol, sijn eerste huijsvrouw was, ende sulcxs tesamen voor de wederhelfte, verclaerende sij comparanten voornt. jn de voors. qualite vercocht te hebben ende opdrougen dienvolgende by desen aen ende ten behouve van: Dirck Pieterss Verkade, onse jnwonende buijrman, ofte zijns actie vercrijgende, een partije veenlants, sijnde de helfte van twee mergen ses honden, gelegen alhijer in Benthuijssen, belent ten oosten Thys Bouwenss, ten westen de Soeterwoutsekade, ten zuijden Adriaen Huijgenss Morael, ende ten noorden Pr. Berckel, ende dat vrij sonder eenige belastinge dan als buijrlanden ende behoudens den heer zijn recht, wijders met zodanige conditien, servituyten, vrijdommen ende waringe als begrepen staen in de oude waerbrijeven daervan zijnde, die zij comparanten tot dijen eijnden aen de cooper transporteerden ende overgaeven by desen omme by hem daermede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden off zij comparanten het selffs waeren, belovende zij comparanten voornt. t voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaeringe die daerop in eeniger manieren gebracht ofte gestelt souden mogen sijn, onder generael verbant van haere comparanten persoon ende goedren, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekenden zij comparanten voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte jnt geheel vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. metten eersten, ende dat met een custingb., jnnehoudende een somme van sestienhondert ca. guldens, van xL grooten vlaems t stuck, te beth. staende met tweehondert guldens op Meijedage van desen jaere 1653 by de aenvaerdinge van t voors. lant gereet, ende gel. tweehondert guldens s jaers Meijedage 1654 d eerste, ende zoo voorts telckens van jaere te jaere, geduirende sulcxs tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, Alles sonder fraude. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voors., door begeeren van de comparanten desen brijeff met mijn uythandigen segel in rooden wasse besegelt ende d selve beneffens de schepenen onder de plijcque als ten prothecolle als geth. op den XXVe Juny 1653.

37
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Alewyn Maertenss ende Jan Heyndricxss Reus, schepenen der heerlicheijt van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: Dirck Pieterss Verkade, onse jnwonende buijrman, verclaerende gecocht te hebben jegens: Jannetgen Adriaensdr., wedue van Joost Huijgenss Morael, voor d eene helfte, ende Heijndrick Joosten Morael, Jan Cornss Smit, getrout hebbende Trijntgen Joosten Morael, Jan Janss van IJperen, man ende voocht van Maertgen Joosten Morael, ende Annatgen Joosten Morael, ongehoude meerderjarige dochter, tesamen kindren ende erffgen. van de voors. Joost Huygenss Morael, voor de wederhelfte, een partije veenlants, synde de helfte van twee mergen ses honden lants, gelegen alhyer in Benthuyssen, belent ten oosten Thijs Bouwenss, ten westen de Soeterwoutsekade, ten zuyden Adriaen Huijgenss Morael, ende ten noorden Pr. Berckel, ende bekende hij comparant voornt. uijt saecke derselver coope aen de vercoopers ofte den wettige houder deses wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van sestienhondert ca. guldens, te xL grooten vlaems t stuck, d welcke hij comparant voornt., mitsgrs. Jan Prss Verkade ende Pieter Cornss Coij, beyde buyrluyden alhijer, die als penningb. ende mede als principale schuldenaer onder behoorl. renunchiatie der benefitien ordinis, divisionis et excussionis, daervan sij haer ten vollen hielden onderrecht, mede voor ons schout ende schepenen voors. compareerden, belooffden te zullen beth. met tweehondert guldens op Meijedage van desen jaere 1653, bij de aenvaerdinge gereet, ende voorts met tweehondert guldens s jaers Meijedage 1654 d eerste, ende soo voorts telckens van jaere te jaere, geduirende zulcxs tot de volle betaelinge toe, ende vrijes gelts sonder eenige deductie off afbreck, tsij van beden, subventien, schattinge, verpondinge off andre contribuitien van Ce, Le , XXe, Xe meerder off minder penn., hoe die genaemt, off bij wijen die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen zijn off noch zullen werden, al waert oock sulcxs dat bij placcaeten ofte andersints verclaert werden, dat men op dese ende gel. cooppenn. cortinge soude mogen doen ende moeten lijden, van alle voordeel ende prouffijt vandijen zij wel uijtdruckel. renunchieerden ende afstant deden mits desen. Hijeronder ende tot naercominge van t geene voors. staet ende elck poinct vandijen verbint hij cooper voornt., gel. hy doet bij desen, eerst special. t voors. gecofte lant, ende voorts sy comparanten voornt. general. alle haere goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende executie van special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren, des soo belooft hy cooper syne borgen jnt geheel ende sij borgen elcxs den andren voor den gerechte helfte ter saecke deser borchtochte te indemneren ende bevryden als naer behooren onder verbandt als boven, Alles sonder fraude. T oirconden hebbe ick, bailliu ende schout voors., door begeeren van de comparanten desen brijeff met mijn uythandigen segel in rooden wasse besegelt ende dezelve beneffens de schepenen onder de plycque als jn den prothecolle geth. op den 25e Junij Ao. 1653.

38
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Alewijn Maertenss ende Jan Heijndricxss Reus, schepenen der heerlicht. van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen sijn: Jannetgen Ariensdr., wedue van za. Joost Huijgenss Morael, geadsisteert met Jan Thoniss Tant, bode alhyer, als haere gecooren voocht in desen, voor d eene helfte, item Jan Corneliss Smit, getrouwt hebbende Trijntgen Joosten Morael, Jan Janss van IJperen, man ende voocht van Maertgen Joosten Morael, ende Annatgen Joosten Morael, ongehouwde meerderjarige dochter, geadsisteert met Gerrit Heijndricxss van Thol, haere oom ende bijstaende voocht in desen, tesamen, beneffens Heijndrick Joosten Morael, die mede comparerende ende jnt naervolgende voor zooveel hem aengaet was consenterende, kindren ende erffgenaemen van de voors. Joost Huijgenss Morael, geprocreeert aen Aechgen Heijndricxsdr. van Thol, sijn eerste huijsvrouw was, ende sulcxs tesamen voor de wederhelfte, verclaerende sij comparanten voornt. in de voors. qualite jnt oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden vercocht te hebben ende opdrougen dienvolgende bij desen aen ende ten behouve van: Adriaen Huijgenss Morael, voor de eene helfte, ende Heyndrick Joosten Morael, voor drievyerde paerten jn de wederhelfte, alsoo hem het resterende vijerde paert als mede-erffgen. van sijn voors. vader is competerende, een sterck nieuwt gebouwt, wel ter neering staende huijs ende erve, schuijr, pootinge ende plantinge, staende ende gelegen jn desen dorpe van Benthuijssen, belent ten oosten ende zuijden Thijs Bouwenss, ende ten westen Pieter Berckel, streckende voor van den Heerwech tot achter aen Adriaen Huijgen ende Thijs Bouwenss ter halver sloot, te verongelden voor een hont, al ende sulcxs t voors. huijs ende erve getimmert ende gemaeckt staet, mitsgrs. gebruijckt ende bewoont wert, met alle t gunt daerinne aen aert- ende nagelvast is de vercoopers jn qualite voornt. toebehoorende, ende dat vrij sonder eenige belastinge dan als buijrhuys ende erve, ende behoudens den heer sijn recht, wijders met sodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waringe als begrepen staen in de brijeff van opdrachte, jn date den XVe January xvjC sesenveertich, die zij comparanten tot dijen eijnden aen de coopers transporteerden ende opgaeven bij desen omme bij haer daermede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden off zij comparanten het selffs waeren, belovende sij comparanten voornt. t voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaeringe die daerop in eeniger manieren gebracht ofte gestelt souden mogen zijn, onder generael verbant van haer comparanten persoon ende goedren, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekenden zij comparanten voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte jnt geheel vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. metten eersten, ende dat met een custingbrijeff, jnnehoudende een somme van tweeduijsent tweehondert ca. guldens, van xL grooten vlaems t stuck, te betaelen staende met tweehondert guldens op Meijedage van desen jaere 1653 bij de aenvaerdinge van t voors. huijs ende erve gereet, ende gelijcke tweehondert guldens s jaers Meijedage 1654 d eerste, ende zoo voorts telckens van jaere te jaere, geduirende sulcxs tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, boven ses rijcxdaelders tot speldegelt, Alles sonder fraude. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., door begeren van de comparanten desen brijeff met mijn uijthangende segel in rooden wasse besegelt ende d selve beneffens de schepenen onder de plijcque als ten prothecolle als geteijckent op den XXVJe Junij 1653.

39
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Alewijn Maertenss ende Jan Heijndricxss Reus, schepenen der heerlicheijt van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen sijn: Adriaen Huijgenss Morael ende Heijndrick Joosten Morael, beijden wonend alhyer tot Benthuijssen, verclaerende jnt oopenb. achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden gecocht te hebben jegens: Jannetgen Adriaensdr., wedue van Joost Huijgenss Morael, voor d eene helfte, Jan Cornss Smit, getrout hebbende Trijntgen Joosten Morael, Jan Janss van IJperen, man ende voocht van Maertgen Joosten Morael, ende Annetgen Joosten Morael, ongehouwde meerderjarige dochter, tesamen, beneffens d voors. Heijndrick Joosten Morael, kindren ende erffgenaemen van de voorn. Joost Huijgenss Morael, voor de wederhelfte, elcxs voor de gerechte helfte, een sterck nieuwt gebout ende wel ter neering staend huys ende erve, schuijr, pootinge ende plantinge, staende ende gelegen jn desen dorpe van Benthuyssen, belent ten oosten ende zuijden Thijs Bouwenss, ende ten westen Pr. Berckel, streckende voor van den Heerwech tot achter eensdeels aen de voors. Adriaen Huijgenss selffs ende anderdeels aen de voorn. Thijs Bouwenss ter halver sloot, ende bekende sy comparanten voornt. uijt saecke derzelver coope aen de voors. wedue ende de gemeene erffgenaemen van de voors. Joost Huijgenss Morael, ofte haers actie vercrijgende, wel ende deuchdel. schuldich te wesen, boven ses rijcxd. tot speldegelt die al syn beth., een somme van tweeduijsent tweehondert ca., te xL grooten vlaems t stuck, d welcke zij coopers mitsgrs. Gerrit Heijndricxss van Thol ende Corn. Adriaenss van den Noock, beijde buyrluyden alhyer tot Benthuijssen, die als penningborgen ende mede als principale schuldenaer onder behoorl. renunchiatie der benefitien ordinis, divisionis et excussionis, daervan sij haer ten vollen hielden onderrecht, mede voor ons schout ende schepenen voornt. compareerden, beloofden te sullen betaelen met tweehondert vijftich guldens op Meijedage van desen jaere 1653, beneffens de aenvaerdinge van t voors. huys ende erve gereet, ende voorts met termijnnen van gel. tweehondert guldens s jaers Meijedage 1654 d eerste, ende zoo voorts telckens van jaere te jaere, geduirende sulcxs tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, ende dat ijder termijn prechijs ten verschijndage ofte andersints ende bij gebreecke vandijen zullen zij comparanten gehouden wesen daervan te beth. intreste jegens den penn. twintich, te reeckenen telckens van den verschijndach aff tot de effectuele voldoeninge toe, sonder onder pretext van intreste d selve verschenen termijnen niet langer onder haer te mogen behouden als het den houder deses gelieven zal, ende dat vrijes gelts sonder eenige deductie off afbreck, tsij van beden, subventien, schattinge, verpondinge off andre contribuitien van Ce, Le , XXe, Xe meerder off minder penn., hoe die genaemt, off bij wijen die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn off noch sullen werden, al waert oock sulcxs dat bij placcaeten ofte andersints verclaert werden, dat men op dese ende gel. cooppenn. cortinge ende affslach soude mogen doen ende moeten lijden, van alle voordeel ende prouffijt vandijen zij wel uijtdruckel. renunchieerden ende afstant deden mits desen. Hijeronder ende tot naercominge van t geene voors. staet ende elck poinct vandijen verbinden sij coopers voornt., gel. sy doen by desen, eerst special. t voors. huys ende erve, schuyr, pootinge ende plantinge, ende voorts beneffens haere borgen general. alle hare goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende d selve ten bedwanck ende executie van special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren, des soo belooven sy coopers haere borgen jnt geheel ende sy borgen elcxs den andren ter saecke deser borchtocht te indemneren ende bevrijden als naer behooren onder verbanden als boven, Alles sonder fraude. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voors., door begeren etc. op den XXVJe Junij Ao. 1653.

40
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Jan Heyndricxss Reus ende Corn. Cornss Craen, schepenen der heerlicheijt van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: Claes Willemss Keijser, onse jnwonende buijrman, verclaerende uijtterhant vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouve van: Pr. Janss van der Helm, althans wonend tot Schiedam, ofte zijns actie vercrijgende, een partijtgen flodderlants ofte waater met een schuyr daerop staende, wesende de helfte van omtrent achtiendalff hondt lants, doch soo groot ende cleijn als hetselfde tusschen de naervolgende belenden gelegen is jn dese heerlicheijt van Benthuyssen int vierde bon, belent ende belegen hebbende ten oosten Arij Jacobss Geeleveen, ende ten westen hij vercooper selfss met Pieter Pouwelss, streckende van de Meleweetering noortwaerts op tot de scheijtpael toe van de wederhelfte, ende dat mette belastinge van vijerhondert vijfenveertich ca. guldens uijt voorgaende coope van t voors. lant noch te betaelen staende aen Heijndrick Cornss Veenbergen, die al verscheenen sijn ende bij den cooper betaelt moeten werden op Soetermeerse Kermis aencomende, voorts vrij als buijrlanden ende behoudens den Heer sijn recht, wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waringe als begrepen staen jn de oude waerbrijeven daervan sijnde, die hy comparant tot dijen eijnden aen den cooper transporteerden ende overgaeff by desen, omme bij hem daer mede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden off hij comparant het selffs waere, belovende hij compt. voornt. t voors. vercochte te vrijen ende waaren van alle commer ende beswaringe die daerop geduirende den tijt sijns eijgendoms souden mogen sijn gebracht ofte gestelt, onder generael verbant van zijn comparants persoon ende goedren, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondt., stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte jnt geheel vergenoucht voldaen ende beth. te wesen den laetsten penn. metten eersten, boven d voors. belastinge, noch met het casseren ende tenietdoen van een schepenen kennisse, jnnehoudende driehondert drieenvijftich guldens, bij hem comparant verleden voor schout ende schepenen van Soeterwoude op den 15e Augustij 1650 ende twee guldens van de verloope intreste. T oirconden hebbe ick bailluw ende schout voornt. door begeeren van den comparant desen brijeff met mijn uijthangende segel jn rooden wasse besegelt, ende d selve beneffens de schepenen soo ten prothecolle als onder de plijcque geth. op den IIIe Julij 1653.

41
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Claes Maerten Harmenss ende Heijndrick Janss van Stienwijck, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicheijt van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: Arijaentgen Pouwelsdr., wedue ende boedelhouster van wijlen Pieter Cornelis Vrancken, wonend jn dese heerlicheijt van Benthuijsen, geadsisteert met Pouwels Pieterss Vrancken, haere soon ende bijstaende voocht in desen, ende bekende vercocht te hebben ende sulcxs wel ende deuchdelicken schuldich te wesen: d eersamen Cornelis Daemsen Hoogenberch, wonend binnen der stede Gouda, ofte den wettigen houder deses, een losrentte van sevendertich guldens, te xL grooten vlaems t stuck, ende thien stuvers s jaers, dewelcke zij comparante al ende telcken jaere beloofden te sullen betaelen op den twaelffden Augusty, ende dat vrij gelts sonder eenige deductie ofte afbreck, tsy van beden, subventien, schattingen, van verpondinge ofte eenige andre contribuitien van Ce, Le , XXe, Xe meerder off minder penn., hoe die oock souden mogen werden genoemt, ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn off sullen werden, al waert oock sulcxs dat bij placcaeten off andersints verclaert werden, dat men op dese ende gelijcke rentte cortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lyden, van alle voordeel ende prouffijt vandijen sij wel uijtdruckel. renunchieerden ende afstant deden mits desen, daervan dienvolgende het eerste jaer rentten vallen ende verschijnnen zal den XIJe Augustij in den toecomstigen jaere xvjC vijerenvyftich, geduirende soo voorts van jaere te jaere, soo lange ende ter tijt toe d voors. rentten effectuelicken sal sijn gequeten ende afgelost, t welck sij comparante ende haere naecomelingen t allen tijtden zullen mogen doen alst haer gelijeft, mits naer behoorlicke waerschouwinge van drie maenden teffens ende tot eenen maele in goeden geevalueerden gangbaeren gouden ofte silveren gelde opleggende ende betaelende een somme van seshondert guldens munte voors. in hooftgelde ende meteen daerbij vougende alle de verloope rentte die alsdan naer beloop des tijts verscheenen ende onbetaelt sijn sullen, doch is in desen expresselicken geconditioneert jngevalle zij comparante ofte haere naecomelingen al ende telcken jaere d voors. rentte quaeme te betaelen binnen drie maenden naer den verschijndach, dat sy comparante in sulcken gevalle, maer anders niet, sal mogen volstaen met jntreste jegens den penn. twintich, in plaetse van den voorgeroerden penn. sestien, ende sulcxs met dertich guldens vrij gelt s jaers. Hijeronder ende tot verseeckerheijt van alles wes voors. staet ende elck poinct vandijen, soo was sij comparante voornt. verbindende, gel. sij doet bij desen, eerst special. haere wooninge als huijs, barch, schuijr, pootinge ende plantinge met omtrent vijer mergen vijff hondt ende vijftich roeden patrimoniale landen, alle staende ende gelegen in dese heerlicheijt van Benthuijsen jnt elffde bon, belent jnt geheel ten oosten Pouwels Pieterss Vrancken, ten westen de Hoogeveense vaert, ten zuyden Wm. Huybertss Witlocxthuijn ende Gillis Cornss de Haen, ende ten noorden Arij Prss Verkade ende d voors. Pouwels Pr., ende voorts general. alle haere verdere goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende zij comparante voornt. ter saecke van de constituitie der voors. rentte jnt geheel vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. metten eersten ende dat met een somme van seshondert ca. guldens munte voors., haer comparante jn goeden geevalueerden gelden aengetelt. Voorts verclaerde d voors. Arijaentge Pouwels, dat sy de voorgeroerde wooninge ende landen geduirende den tijt haers eijgendoms niet ende heeft belast nochte beswaert. T oirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., door begeeren van de comparante desen brijeff met mijn uijthangende segel in rooden wasse besegelt ende d selve beneffens de schepenen onder de plijcque als ten prothecolle geth. op den XIIJe Augusty 1653.

42
Wij, Corn. van den Bergh, bailliu ende schout, Gerrit Cornss Vos ende Heyndrick Janss van Steenwyck, schepenen der heerlicht. van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende gecompareert js: Corn. Leendertss Vermeulen, woonend tot Haserswoude, dewelcke verclaerde achtervolgende seeckere beschreve voorwaerden vercocht te hebben ende dienvolgende opdrouch bij desen aen ende ten behouve van: Arij Willemss Cas ende David Jacobss Coomen, mede woonend tot Haserswoude, ofte haers actie ten desen vercrijgende, een partije slachturfflandt, verongelt werdende voor twaelff hondt met een schuyr daerop staende, gelegen jn dese heerlicht. van Benthuysen onder Allersvaert, belent ten oosten Jan Dircxs Burger, ten suyden Allersvaert, ten westen Jan Janss Keijser, ende Leendert Arijenss Smith cum socio, ende ten noorden Leendert Dircxs Keijser, vry wesende als buijrlant, uytgesondert, dat de copers sullen moeten gedogen den speciale hypothecatie van t gene Pr. Berckel, secretaris van de Hoogeveen, noch op dit vercochte heeft te pretenderen ende gehypothequeert js, die hij comparant uyt de gelooffde cooppenn. gelooft af te doen off js andersints tevreden, dat die bij de copers selffs daeruyt affgedaen sullen mogen werden, ende tot bevryding van eenige vordere lasten transporteert hy comparant mede aen de copers de oude opdrachten ende waerbrieven, die hij daervan heeft ontfangen, omme daer mede gewonnen ende verlooren te werden als recht js, ende nopende de verdere lasten die sedert date van de jongste waringe op t vercochte lant gestelt soude mogen syn, daervooren verbint hy comparant sijn persoon ende general. alle syne andere goederen, roerende ende onroerende, egeen vandien ter werelt uytgesondert, stellende d selve ten bedwang ende executie special. van den Ed. Hove van Hollant ende voorts aller s Heeren rechten ende rechteren, mette costen. Ten laetsten bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte jnt geheel voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. metten eersten, ende dat met een schultbrieff daervan sijnde, jnnehoudende een somme van negenhondert ende veertich guldens, te xL grooten t stuck, te betaelen staende met hondertvijftich guldens gereet, die al verschenen syn Ste. Petry ad Cathedram voorleden ende voorts met hondertvyftich s jaersSte. Petrij ad Cathedram jn den toecomende jare 1654 t je ende soo voorts van jare te jare geduyrende sulcx ter voller betaelinge toe, boven noch een rosenobel tot speldegelt. T oirconden heb ick bailliu ende schout voors. desen brieff door begeeren van den comparant met mijn wthangende zegel jn rooden wasse besegelt, ende d selve tot meerder vestenisse by de voorn. schepenen onder de plijcque als ten prothocolle geteyckent op den IIe Septemb. 1653.

43
Wij, Corn. van den Bergh, bailliu ende schout, Gerrit Cornss Vos ende Heyndrick Janss van Steenwijck, schepenen der heerlicht. van Benthuijsen, oerconden, dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn: Arij Willemss Cas ende David Jacobss, beijde woonend tot Haserswoude, verclaerende jnt openbaer achtervolgende seeckere beschreve voorwaerden gecocht te hebben jegens: Corn. Leendertss Vermeulen, mede woonend tot Haserswoude, een partije slagturfflant, gelegen jn dese heerlicht. van Benthuysen onder Allersvaert, verongelt werdende voor twaelff hondt met een schuyr daerop staende belent ende belegen hebbende ten oosten Jan Dircxs Burger, ten suyden Allersvaert, ten westen Jan Janss Keijser, ende Leendert Arijenss Smith cum socio, ende ten noorden Leendert Dircxs Keijser, ende bekende hij comparant voornt. uyt saecke der selver coope aen Corn. Leendertss Vermeulen ofte syns actie vercrijgende elcxs een voor all jn solidum onder de behoorl. renunchiatie van de benefitie ordinis divionis ende excussionis van de crachten ende werckinge vandijen haer volcomentl. onderrecht houdende wel ende deuchdel. schuldich te wesen de somme van negenhondert ende veertich guldens te xL grooten t stuck (boven een rosenobel tot speldegelt), dewelcke sij comparanten belooffden te sullen betaelen met hondert ende vijftich guldens die alrede verschenen syn Ste. Petry dage ad cathedram van desen jare 1653, ende voorts met hondert vijftich guldens s jaers Meije dage 1654 t je ende soo voorts van jare te jare,geduyrende sulcx ter voller betaelinge toe, ende dit alles vry gelt sonder eenige deductie off affbreck, tsij van beden, subventien, schattinge, verpondinge off andere contributien van Ce, Le , XXe, Xe meerder off minder penn., hoe die genaemt ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen syn off noch sullen werden, al waert oock sulcx dat by placcaten ofte andersints verclaert werden, dat men op dese ende gelycke cooppenn. cortinge ende affslagh soude mogen doen ende moeten lyden, van alle voordeel ende proffyt zij wel uijtdruckel. renunchieerde ende affstant deden mits desen. Hieronder ende tot naercominge van t gene voors. staet ende elck point vandien, soo waren sy comparanten verbindende, gel. sy doen by desen, eerst special. t voors. by haer gecofte lant, ende voorts general. alle hare goederen, roerende ende onroerende, egeen vandien ter werelt uytgesondert, stellende d selve ten bedwang ende executie special. van den Ed. Hove van Hollant ende voorts aller s Heeren rechten ende rechteren, mette costen, Alles ter goeder trouwe. T oirconden heb jck, bailliu ende schout voors., door begeeren van haer comparanten desen brieff met mijn wthangende zegel jn rooden wasse besegelt ende d selve tot meerder vestenisse beneffens de voorn. schepenen onder de plijcque als ten prothocolle geteijckent op den IJe Septemb. 1653.

44
Wy, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Arij Maertenss ende Heyndrick Janss van Steenwijck, schepenen van den ambachte ende heerlicheijt van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is: Arij Corneliss Schepen, onse jnwonende buijrman, getrouwt hebbende Grietgen Leendertsdr., ende bekende hy comparant voornt. vercocht te hebben ende dienvolgende by desen te transporteeren, cederen ende op te draagen aen ende ten behouve van: H. Geestarmemeesteren alhijer tot Benthuijssen, ende zulcxs ten behouve van dezelve Armen, een gerechte vijerde paert uijt een custingb., jnnehoudende noch p reste jn t geheel een somme van driehondert vijfenvijftich guldens, te xL grooten t stuck, te betaelen staende met sestich guldens s jaers Meijedage xvjC vijerendevyftich d eerste, gepasseert ende verleden bij Jan Cornss van Geneuchten, mede onse jnwonende buyrman alhijer, gesprooten uijt coope van een partijtgen veenlants, gelegen tusschen de Otweeteringh ende Allertsvaert jnt Ve bon jn desen ambachte, daerop d selve special. is gehypoteequeert ende gevesticht, breder blyckende bij de gemelde custingbrijeff, ende hijertoe alle het recht ende aenseggen vandijen, belovende hij comparant voornt. d voors. getransporteerde somme te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaeringe, ende zulcxs selffs goet te doen op te leggen ende te betaelen alles wes de H. Geestarmen voors. daerop t sij bij evictie van t voors. hijpoteecq insolventheijt van de debiteur ofte eenichsints anders te cort soude mogen comen, onder verbant general. van alle zynne goedren, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende hij comparant voornt. ter saecke deser transporte, cessie ende overgifte al wel ende ten vollen vernoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. metten eersten, ende dat met het casseren ende teniet doen van een obligatie ten behouve van de Armen alhijer, bij comparant ende syn borch verleden, jnnehoudende noch p reste de somme van vijfentachtich ca. guldens, te xL grooten t stuck. T oirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., door begeren van hem comparant dese brijeff mijn uythangende segel in rooden wasse besegelt, ende dezelve beneffens de schepenen jn de prothocolle als onder de plijcque geth. op den XIe Novemb. 1653.

45
Wy, Cornelis van den Berch, bailliu ende schout, Claes Huijgenss Verlaen, out, ende Heijndr. Janss van Steenw., nieut, schepenen in den ambachte ende heerlicheyt van Benthuysen, oirconden, dat voor ons gecoomen ende verscheenen is: Pieter Adriaensz van Hoochbrugge, woonende op ten Hil in desen ambachte van Benthuysen, ende bekende by desen voor hem ende syne nacomelingen wel ende deuchdelicken schildich te wesen: Sharel Janss Rees, backer, woonende aen den Hoogenryndyck in den ambachte van Soeterwoude, een somme van tweeenseventich ca. guldens, te xL grooten vlaems t stuck, ende twee stuvers, spruytende soo uijt saecke van gelevert broot als geleende penn., tot syn compts. volcomen contentemente gelevert ende ontfangen, belovende voorts hy comparant d voors. somme aen handen als vooren te voldoen, op te leggen ende betalen in twee termijnnen als telckens de gerechte helfte, namentl. d eene helfte Sint Jacobdage in den toecomstigen jaeren xvjC vierenvyftich, ende de wederhelfte Sint Jacobdage xvjC vyffenvyftich daeraenvolgende, ende dat ider termyn precys ten verschyndage, off by faulte van de voors. precyse betalinge belooft hy comparant daervan intreste te geeven jegens den penn. twintich, te rekenen van den verschyndach off totte volle ende effectuele betalinge toe, sonder dat hy comparant onder pretext van intrest de penningen langer onder hem sal mogen behouden dan het den houder deses gelieve sal, beloovende de betalinge telckens te doen geheel vry ende sonder eenigehande cortinge, t sy van Xe, XXe , XXXe ende Le, meerder ofte minder penn., beden, subventien, niet jegenstaende eenige placcaten ofte resolutie ter contrarie dispoonerende alreden geemaneert ofte noch te emaneren die hy comparant voor nu alsdan ende dan voor alsnu is renuntierende by desen. Hyeronder ende tot vasticheyt van de vrye betalinge, soo was hy comparant verbindende, sulcxs hy doet by desen, eerst specialicke een partie flodderlants, gelegen in desen ambachte in den Hem, verongelt werdende voor tyen dhalff hont, belent ten oosten Jacob Janss, ten suyden Huych Adriaenss Geleveen, ten westen Heyndrick Maerten Harmenss, ende ten noorden Jan Harmenss ende Mees Willemss, ende voorts general. syn persoon ende alle synne verdre goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen vandyen uytgesondert, stellende deselve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten oirconden hebbe ick, bailliu ende schout voors., door begeren van de comparant desen brieff met myn uythange segel in roode wasse besegel ende deselve beneffens de schepenen in den prothocolle als onder de plycque geteyckent op den 31e Decemb. 1653.

46
Wij, Corn. van den Bergh, bailliu ende schout, Heyndrick Janss van Steenwijck ende Arij Maertenss, schepenen der vrye heerlicht. van Benthuysen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen js: Jeroen Cornss Jongen Engel, verclaerende vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende mits desen aen ende ten behouve van: Dirck Pieterss Vercade een huys ende erve, staende op den dorpe van Benthuijsen, belent ten oosten Gerrit Cornss Vos, backer, ten suyden den Heerwech, ten westen Gerrit Heyndricxss van Tol, ende ten noorden Willem Heyndricxss Cas, te verongelden met het erff voor een halff hont, vrij sonder eenige lasten met daerop staende als den heer sijn recht, wyders met soodanige conditien, servituyten, vrijdommen ende waringe als begrepen staen jn de oude waerbrieven daervan sijnde, die hij comparant aen den voorn. cooper overgaff, met alle het recht toe ende aenseggen vandien omme daer mede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden jn allen schijn off hij comparant het selffs waere, belovende hij compt. voornt. t voors. huijs ende erve te vrijen ende waeren als recht js van alle commer ende lasten die daerop tzedert den tijt sijns eygendoms soude mogen sijn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van sijn persoon ende alle sijne goederen, roerende ende onroerende, geen vandien ter werelt uytgesondert, stellende deselve ten bedwang ende executie van aller s Heeren rechten ende rechteren mette costen. Ten laetsten bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vernoucht voldaen ende betaelt te sijn den laetsten penn. metten eersten, ende dat met een somme van sevenhondert gulden jn gereden gelde, alles sonder bedroch. Ten oirconden heb jck bailliu ende schout voors. desen brieff door begeeren ende verlyden van den comparant met mijn uythangende segel jn roden wasse bezegelt, ende d selve beneffens de schepenen jn den prothecolle als onder de plijcke geth. op den 3 Febr. 1654.

47
Wij, Corn. van den Bergh, bailliu ende schout, Heyndrick Janss van Steenwijck ende Arij Maertenss, schepenen der vrye heerlicht. van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen js: Jeroen Cornss Jongen Engel, verclaerende vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende mits desen aen ende ten behouve van: Willem Hendricxss Cas een partije flodderlandt, gelegen jn de vs. heerlicht. van Benthuijsen jnt derde bon, te verongelden voor vijfftalff hondt, belent ten oosten Jan Cornss van de Vrije Noock, ten zuyden Dirck Prs Vercade, ten westen hy comparant zelffs, ende ten noorden Abram Adriaenss van de Vrije Noock, zijnde vrij als buijrlandt met daerop staende als den heer sijn recht, wijders met soodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waringe als begrepen staen jn de oude waerbrieven daervan zijnde, die hij comparant aen den voorn. cooper overgaff, met alle het recht ende aenseggen vandien omme daer mede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden jn allen schijn off hij comparant het zelffs ware, belovende hij compt. voornt. t voors. lant te vrijen ende waren als recht js van alle commer ende lasten die daerop zedert den tijt sijns eijgendoms soude mogen sijn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van sijn comparants persoon ende goederen, roerende ende onroerende, egeen vandien ter werelt uytgesondert, stellende deselve ten bedwang ende executie van aller s Heeren rechten ende rechteren mette costen. Ten laetsten bekende hij comparant ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vernoucht voldaen ende betaelt te zyn den laetsten penn. metten eersten, ende dat met een somme van sevenhondert gulden jn gereden gelde, alles sonder bedroch. Ten oirconden heb jck bailliu ende schout etc. op den 3 Febr. 1654.

48
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Heijndrick Janss van Steenwijck ende Arij Maertenss, Claes Maerten Harmenss, Reyer Leendertss, Corn. Ingnaertss, Corn. Cornss Craen ende Gerrit Cornss Vos, schepenen van den ambachte ende heerlicheijt van Benthuijsen, doen condt een eijegelicke die dese onse oopene brijeve van decreet sullen sien off hooren leesen, hoe dat jufr. Elisabeth Eeuwoutsdr. Bijlwerff, wedue ende geinstitueerde erffgenaem van de heer Pr. Prins za., in sijn leven brouwer jn de brouwerije van De Boot tot Rotterdam, jn rechte hadde doen verdragen Corn. Symonss Bahij, wonend alhijer tot Benthuyssen, om betaelinge van een somme van vijffhondert ca. guldens te xL grooten t stuck, ter saecke van geleverde bijeren over thien termijnnen ijder tot vijftich guldens s jaers verscheenen Allerh. 1643, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ende Allerh. 1652, volgende de besegelde custingbrijeff daervan sijnde, concluiderende tot condemnatie van dezelve somme mette intrest vandijen a tempera more cum expensis ende bij provisie tot nampt., mitsgrs. dat het hypoteecque, naementl. t erve mette twee huijsen daerop staende, breder in de schultb. vervatet, daer vooren verclaerdt soude werden verbonden ende execuitabel, naerder blijckende bij den eijssch op ten XIIJ Mey 1653 by Pr. Berckel de jonge, als procureur, ende gem. van Joost Huijbertss van Eyck, schout van t Zuyteynde van Waddincxveen, die procuratie ende volcomen macht heeft van de eysseresse jn desen te boeck gebracht, waerop den ged. in juditio selffs was verscheenen ende versochte tijt ten naesten omme de saecke middelertijt bij accommodatie aff te doen off bij faulte van dijen gaeff over datter ten naesten provisie van de nampt. soude werden gedecerneert, welck versouck den voorn. Berckel consenteerde ende versochte daerop appoint. van schepenen ende naerdat den voors. tijt was verschenen ende hy ged. aen de eysseresse geen contentement en hadde gedaen heeft den voorn. Berckel volgens de overgevinge van den ged. versocht provisie van nampt., hebben schepenen op den X Junij 1653 daeraenvolgende (naerdat bij hem, Berckel, was overgelevert copie authentijcq van de custingbrijeff) d voorn. ged. gecondemneert de geeijsschte vijffhondert guldens bij provisie ende onder cautie de restituende te namptiseren, ende verclaerende de hypotheecquen in de custingbrijeff vervatet daer vooren verbonden ende execuitabel, ende d eysseresse niet connende becomen de voldoeninge van de voors. condemnatie heeft d selve door haere procureur doen opmaecken ende Jan Thoniss Tant, bode alhyer, ter handen gestelt, om ter execuitie te leggen onder de gestelde cautie van Corn. Janss Mous, alhyer ten dingbouck staende, dewelcken naerdat hy gedaen hadde sommatie, renovatie ende versouck van aenwijsinge, heeft eijntel. present twee schepenen van desen ambachte in arreste genomen ende in handen van de Hooge Overicheyt gestelt een huys ende erve, staende ende gelegen op t Oosteynde van den dorpe van Benthuysen, belent ten oosten Jan Michgielss, ten zuijden den Heerwech, ten westen Pr. Berckel, secretaris van de Hoogeveen, ende ten noorden Huijbert Willemss Keijser, welcke voors. huijsinge ende erve door de voors. bode bij execuitie te coope is geleijt, ende daervan gedaen wesende vijer rechtdaechse gebooden in de vijerschare alhyer, d een achter d ander volgende ende vijer merctdaechse gebooden binnen der stede Leijden van t raethuijs aldaer, met aenpleckinge van billietten, item vijer sonnendaechse gebooden alhijer binnen desen dorpe, mede met aenpleckinge van billietten aen de kerckdeur, alle innehoudende, dat men t voors. huijs ende erve t eenen seecker geprefigeerde dage, als naementl. op den XXVIIJe October des voors. jaers 1653, in oopenbaere vijerschare alhyer soude vercoopen om gereet ende geevalueert gelt, ten fijne omme t geene voors. is daeraen te moogen verhaelen, met inthimatie soo ijemant opt voors. huijs ende erve eenige actien, servituijten ofte dienstbaerheyden hadde te pretendeeren ofte die jegens dese execuitie ofte vercoopinge soude willen opposeren, dat die middelertijt ende loopende de voors. gebooden sijn actie bekent maecken, ende den secretaris off bode voornt. doen aenteijckenen soude op peyne van versteecken alles volgende de relatie van Maerten Tersyden, secretaris, ende Jan Thoniss Tant, bode alhyer, mitsgrs. Willem van Roijen, bode mette roede der stadt Leijden, ende is t voors. huys ende erve op ten XXVIIJe October 1653 laetstleden door den voors. bode langen tijt geveijlt, eijntel. opgehangen ende affgeslagen wesende in de voors. affslach gemijnt by de voors. Corn. Janss Starrenburch voor een somme van vijffhondert ende ses ca. guldens te xL grooten t stuck, volgende de schriftel. ende geteijckende voorwaerden daervan sijnde, sulcxs dat daernae by de voors. secretaris gedaen is een rechtdaech, ende by den voorn. bode een sonnendaechs gebodt met behoorl. aenpleckinge van billietten, mitsgrs. een marctdaechs gebodt door den bode mette roede der stadt Leyden voors., die een gelijck billjet aen de deure heeft aengeslagen, volgende de respective relatien, alle jnnehoudende, dat schepenen van de voors. belooffde cooppenn. souden houden preferentie op dijnsdage den XXVe Novemb. ofte uijtterl. den IXe Decemb. 1653, insinuerende daerbij eenen ijgelicken die pretendeerde totte voors. penningen gerechticht te sijn, ten voors. dage te comen doen eijssch met overleveringe van de originale blijcken op peijnne van versteeck, des dewijle by dengeene die eenige actie ende recht op de voorn. penn. hadden ofte vermeijnden te pretenderen, goet gevonden is ten naesten haer recht bij eijssch van preferentie te disputeeren, soo hebben schepenen goet gevonden naederhant tot sententie, vonnisse ende wysdom der geene die bevonden sullen werden behoorl. te hebben doen aenteijckenen jn materije van preferentie te disponeren, soo sy in redenen ende conscienties bevinden sullen te behooren, ende dies onvermindert in den naem ende van wegen de Ho. Overicht. den voors. Corn. Janss Starrenburch gebannen, gevesticht ende gedecreteert hebben in den eijgendom van t voors. huys en erve, bannen, vestigen ende decreeteren hem daerinne by desen, ende de geexecuiteerde ende allen andren daeruijt, om van nu voorts aen t voorn. huijs ende erve te possideren ende besitten mette belastinge van eene gulden s jaers aencomende den Armen alhyer tot Benthuyssen, voorts zoo vrij ende onvrij als buyrhuyssen ende erve, imponerende alle ende eenen ijegelicken ende elck van hen jnt bijsonder een eeuwich swijgen ende sailentium, versouckende aen alle officieren ende dienaren van justitie de voors. Corn. Janss Starrenburch hyerinne te maincteneren, stijven ende stercken voor zooveel des noot sijn zal, Alles sonder frauden. T oirconden hebbe ick bailliu ende schout voors. desen brieve van dekrete met mijn uythangende segel in rooden wasse besegelt, ende d selve beneffens de schepenen jn den prothecolle als onder de plycque geth. op den 3e Feb. 1654.

49
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Heijndrick Janss van Steenwijck ende Arij Maertenss, schepenen van den ambachte ende heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is: Annetgen Ariensdr. Bent, laetst wedue ende boedelhouster van Corn. Janss Starrenburch, wonende alhijer tot Benthuyssen, geadsisteert met Jan Adriaenss Starrenb., haer schoonvader ende bystaende voocht in desen, ende bekende uytterhant vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouve van: Corn. Pieterss Schouten, een huys ende erve met een schuyr ende noch een cleyn huysge, pootinge ende plantinge daerop staende, op Oosteynde van desen dorpe van Benthuijsen, belent ten oosten Jan Michielss, ten zuyden den Heerwech, ten westen Pr. Berckel, secrets. van de Hoogeveen, ende ten noorden Hubert Willemss Keijser, ende dat met de belastinge van eene guldens s jaers, aencomende den H. Geestarmen alhier, voorts vrij als buyrhuijsen ende erve, wijders met soodanige conditien, servituyten, vrydommen ende waringe als begrepen staet jn de decreetbrieff van desen vierschare op huyden gepasseert, belovende zy comparante de voors. huijsingen ende erve te vrijen ende waren als recht js van allen commer ende lasten die daerop tzedert den tijt haers eijgendoms soude mogen sijn gebracht ende gestelt, onder verbant van haer comparantes persoon ende generael alle haere goederen, roerende ende onroerende, egeen vandien ter werelt uytgesondt., stellende deselve ten bedwang ende executie van aller s Heeren rechten ende rechteren mette costen. Ten laetsten bekende zij comparante ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vernoucht voldaen ende betaelt te syn den laetsten penn. mitten eersten, ende dat met een somme van vijffhondert ende ses guldens jn gereden gelde, ende bovendien de costen gevallen jnt coopen van de voors. huysinge by executie, bedragende de somme van eenenveertich guldens 9 st., mitsgrs. noch vyffendertich gulden voor speldegelt ende vyff guldens voor de Armen alhijer, alles sonder bedroch. Ten oirconden heb jck bailliu ende schout voors. desen brieff door begeeren ende verlijden van den comparante met mijn uythangende zegel jn roden wasse besegelt, ende beneffens de schepenen jn den prothecolle als onder de plycque geth. op den 3 Feb. 1654.

50
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Heyndrick Janss van Steenwijck ende Gerrit Cornss Vos, schepenen in den ambachte ende heerlicheijt van Benthuijsen, oirconden, dat op huijden voor ons gecomen ende gecompareert is geweest: Pr. Sijmonss Backer, onsen inwoonende buijrman, dewelcke bekende voor hem, sijnen erven ende nacomel. vercoft, getransporteert ende opgedragen te hebben gelijck hij alsnoch vercoopt, transporteert ende opdroech mits desen aen ende ten behoue van: Huijbert Corneliss van Geneuchten ende Jacob Huijbertss Keijser, beijde mede onse inwoonende buijrluijden, ofte haers weder actie gecrijgende, een perthije slachturfflants ende een gedeelte van een acker veenlants, gelegen int IIIe bon in desen ambachte, streckende van Huijbert Cornz van Geneuchten ten eijgendom noortwaerts op tot Claes Maerten Harmens eijgendom, belent ten oosten Adrijaen Pieterss Vercade, ende ten westen Claes Maerten Harmen voornt., te verongelden viir vijfftalff hont vrij wesende als buyrlant, tot welcken eijnde hij comparant mede aen de coopers transporteert ende overgeeft de oude opdracht- ende waerbrieff, die hij comparant uijt saecke van voorgaende coop vant voors. lant heeft ontfangen, omme daer mede gewonnen ende verlooren te werden als recht is ende nopende de lasten die tzedert datevan de jongste waringe opt vercofte lant soude mogen zijn gestelt, daervooren verbint hij comparant zijn persoon ende goederen, roerende ende onroerende, presente ende toecomende, subject allen rechten ende rechteren mette costen daerop vallende, kennende van de vercoopinge ende opdrachte deses al wel voldaen ende betaelt te wesen den lesten penn. metten eersten, ende dat met een somme van achthondert carolus gulden ten xL grooten het stuck, te betalen met hondert gulden gereet, ende voorts met termijnen van hondert guldens s iaers St. Jacob in den toecomende jare 1654 t Ie, geduijrende ter effectueele betalinge toe, alles zonder fraude. Ten oirconden desen Actum den 4 Feb. 1654.

51
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Claes Maerten Harmenss ende Reijm Leendertss, schepenen van den ambachte ende heerlicheijt van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen sijn: Meijndert Adriaenss van Leeuwen ende Arijaentgen Ariensdr., geechte luijden, wonend alhyer tot Benthuysen, item Adriaen Meijndertss van Leeuwen, Soetgen ende Aeltgen Meijndertsdrs. van Leeuwen, ongehoude dochters, alle meerderjarige kinderen van de voors. Meijndert van Leeuwen ende Arijaentgen Ariensdr., verclaerende sij comparanten voornt. uijt crachte ende vermogens den octroije bij haer van den Ed. Hove van Hollant geimpetreert jn date den VIIJe Januarij Ao. xvjC vijerenvijftich, ons schout ende schepenen verthoont ende laeten lesen, jnt oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden vercocht te hebben ende opdrougen dienvolgende bij desen aen ende ten behouven van: Huybert Corneliss van de Geneuchten, voor d eene helfte, ende Bartholomees Pieterss de Heij met Jan Gilliss de Cocq, onse jnwonende buijrluijden, te samen voor de wederhelfte, een stuck slachturflant met het rijetlant, gelegen in de Nieuwe Polder alhijer tot Benthuyssen, te verongelden een mergen sestalff hont, belent ten oosten Claes Huijgenss Verlaen ende Reijm Leendertss, ten zuijden de Melewetering, ten westen Adriaen Jacobss Geleveen, ende ten noorden den Otwech, vrij als buijrlanden, wijders met zodanigen conditien, servituyten, vrijdomme ende waaringe als begrepen staen in de oude waerbrijeven ende andre bescheyden daervan sijnde, die zij comparanten tot dijen eijnden aen den coopers transporteerden ende overgaven by desen, omme by haer daer mede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden in allen schijn off sij comparanten het selffs waeren, belovende zij comparanten voornt. t voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaaringe die daerop geduirende den tijt haers eijgendoms souden mogen sijn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van haere comparanten persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekenden sij comparanten voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte int geheel vergenoucht voldaen ende beth. te wesen den laetsten penn. metten eersten, ende dat met een custingb. op huyden gepasseert, jnnehoudende een somme van vyffhondert vijftich ca. guldens, te betaelen met een gerechte vijerde pt. op Ste. Pietrij ad Cathedram van desen jaere 1654 gereet, ende gelycke vyerde pr. Ste. Pieter ad Cathedram 1655, 1656 en 1657, telckens prechijs op den verschijndage, boven een roosenobel tot speldegelt, alles sonder fraude. T oirconden hebbe ick bailliu ende schout voors. door begeeren van de comparanten dese brijeff met mijn uythangende segel in rooden wassche besegelt, ende dezelve beneffens de schepenen in den prothecolle als onder de plycque geth. op den X Martij 1654.

52
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Claes Maerten Harmenss ende Reijm Leendertss, schepenen van den amb. ende heerlicht. van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen syn: Huijbrecht Corneliss van de Geneuchten, Barthelmees Prss de Heij ende Jan Gilliss de Cocq, alle wonend alhyer tot Benthuijsen, verclarende jnt oopenb. achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden gecocht te hebben jegens: Meijndert Adriaenss van Leeuwen ende Arijaentgen Ariensdr., geechte man ende wyff, item Adriaen Meijndertss van Leeuwen, Soetgen ende Aeltgen Meijndertsdrs. van Leeuwen, ongehouwde dochters, naementl. d voors. Huyrecht Corneliss d eene helfte ende d voorn. Barthelmees Prss met Jan Gilliss de Cock de wederhelfte, een stuck slachturflant met het rijetlant, gelegen in de Nieuwe Polder alhyer tot Benthuyssen, te verongelden een mergen sestalf hondt, belent ten oosten Claes Huijgenss Verlaen ende Reijm Leendertss, ten zuyden de Meelewetering, ten westen Adriaen Jacobss Geeleveen, ende ten noorden den Otwech, ende bekenden sij comparanten voornt. uyt saecke der selver coope elcxs een voor al ende jnt geheel als principael ende sulcxs d een voor d ander vaststaende onder expresse renunchiatie der benefitien ordinis divisionis et excussionis van de crachte ende werckinge vandijen haer houdende onderrecht aen de voors. vercoopers ofte haers actie vercrijgende wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van vijffhondert ende vyftich ca. guld. te xL grooten vlaems t stuck, boven een roosenobel tot speldegelt, d welcke sij coopers belooffden te sullen betaelen met een gerechte vyerde paert vandijen op Ste. Petrij ad Cathedram van desen jaere 1654, beneffens de aenvaerdinge van t voors. vercochte gereet ende gelijcke vyerde paert s jaers Ste. Pieter ad Cathedram 1655 t eerste ende zoo voorts telckens van jaere te jaere geduirende sulcxs tot de volle beth. toe, ende dat telckens prechijs op de voors. verschyndach, ofte bij faulte vandyen, dat sij comparanten gehouden sullen sijn van den verschijndach aff te betaelen intreste jegens den penn. sestien, doch en sullen d voors. comparanten onder pretext van den intresten haere cooppenn. ofte eenich gedeelte vandijen niet langer onder hem vermogen te behouden als het de vercoopers ofte haers actie vercrijgende gelieven sullen, ende dat vryes gelts sonder eenige deductie off afbreck t sij van beden, subventien, schattinge, verpondinge off andre contribuitien t sij van Ce, Le , XXe, Xe meerder off minder penn., hoe die oock genaemt off bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn off noch sullen werden, al waert oock sulcxs dat by placcaeten off andersints verclaert werden, dat men op dese ende gel. cooppenn. cortinge souden mogen doen ende moeten lyden, van alle voordeel ende prouffijt sy comparanten voornt. wel expressel. renunchieerden by desen. Hijeronder ende tot verseeckerh., mitsgrs. naercominge van t gunt voors. staet ende elck poinct vandijen verbinden sy comparanten voornt., gel. sy doen by desen, eerst special. t voors. slachturflant met het ryetlant, ende voorts general. alle haere andre goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren, alles sonder fraude. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., dese bryeff met mijn uythangende segel in roode wassche besegelt ende d selve beneffens de schepenen jn den prothocolle als onder de plijcque geth. op den Xe Marty 1654.

53
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Heyndrick Janss van Steenwijck ende Gerrit Cornss Vos, schepenen in den ambachte ende heerlicheijt van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende gecompareert zijn: Arijaentge Pouwelis, wedue van wijlen Pr. Corn. Francken, onse inwoonende buijrvrou, geadsisteert met Arij Pieterss Francken, haer soon ende bijstaende voocht in desen, mitsgaders Pr. Prss. Francken, woonend in den Benthoorn, dewelcke int openbaer achtervolgende seeckre beschreven conditijen ende voorwaerden opten XXXe December voorleden bekennen vercocht te hebben gelijck zij alsnoch vercoopen, transporteeren ende opdragen mits desen aen ende ten behouve van: Adrijaen Leendertss Kooningh, woonend tot Haserswoude, ofte syns wederactie gecrijgende, een perthije slachturfflants off water, gelegen in t vje bon in desen ambachte, te verongelden voor vijer hont, belent ten oosten Ysbrant Janss, ten zuijden Corn. Baertss, ten westen Pouwels Prss, ende ten noorden de Cruijsvaert, vrij wesende als buijrlant, in welcker vougen zij comparanten t voors. lant gelooven te vrijen ende waren nu ende ten eeuwigen dagen als recht ende nopende de lasten die tzedert date van de jongste waringe op t vercofte soude mogen zijn gestelt. Daervooren verbindt zij comparante hare persoonen ende goederen, stellende deselve ter executie van aller rechten ende rechteren mette costen, kennende zij comparante haer van de vercoopinge all wel ende ten vollen versoucht voldaen ende beth. te wesen den letsten penn. met den eersten, ende dat met een somme van twintich carolus guldens, ten xL grooten het stuck, te betaelen Jacobij dach in desen jegenwoordigen jare 1654 prechijs, ende zonder langer dilaij, alles sonder fraude. Ten oirconden etc, Actum den 24 Martij 1654.

54
Wy, Corn. van den Berch, bailliu en schout, Heyndrick Janss van Steenwijck ende Gerrit Cornss Vos, schepenen der vrye ambachte ende heerlicheyt van Benthuysen, oirconden, dat voor ons gecoomen ende verscheenen is: Jan Corneliss van Thol alias Jan Knecht, wonende jn de heerlicheyt van Haserswoude, ende bekende vercoft te hebben ende sulcxs deuchdel. schuldich te wesen: Eeuwout Janss, mede wonend tot Haserswoude, ofte den wettigen houder deses een losrente van XXV guldens te xL grooten t stuck, dewelcke hy comparant al ende telcken jaeren belooffden te sullen betalen op den IXe Meije, ende dat vry gelts, sonder eenige deductie, t sy van beden, subventien, schattinge van verpondinge ofte eenige andre contributien van Ce, Le , XXe, Xe meerder off minder penn., hoe die oock soude mogen werden genoempt, ende by wien die alrede innegestelt ende ommegeslagen syn ofte sullen werden, al waert oock sulcxs dat by placcaten ofte andersints verclaert werden, dat men op dese ende gelycke rentte cortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lyden, van allen voordeel ende proffyt vandyen hij wel uytdruckelelyck renunchieerden ende afstant dede mits desen, daer van dienvolgende het eerste jaer rentten vallen ende verschynen sal den negenden Meye jn den toecomstigen jaere xvjC vijffenvijftich, geduyrende soo voorts van jaere te jaere, soo lange ende ter tyt toe de voors. rentten effectuele sal syn gequeten ende afgelost, t welck hij comparant ende syne naercoomelingen t allen tytden sal mogen doen alst hem gelyeft, mits teffens ende tot eenen mael in goeden geevalueerden gangbaeren goude ofte silveren gelden opleggende ende betalen een somme van vijerhondert guldens munte voors. in hooftgelden ende meteen daerby vougen alle de verloope rentte die aldan naer beloop des tyts verscheenen ende onbetaelt sullen syn, voorts is in desen expresselicken geconditioneert, dat jngevalle hij comparant ofte synne naecomelingen d voors. rentte al ende telcken jaere onvermaent quaeme te betaelen binnen drie maenden naer de verschijndach sal hij comparant in zulcken gevalle, maer anders niet, mogen volstaen met intreste jegens den penn. twintich ende sulcxs in plaetse van vijffentwintich guldens met twintich guldens s jaers. Hijeronder ende tot verseeckerheijt van alles wes voors. staet soo was hij comparant voornt. verbindende, sulcxs hy doet bij desen, eerst special. een stuck weijlants, gelegen in desen ambachte van Benthuyssen, sijnde het suytwaertse gedeelte van een campe lants, genaemt De Voorcamp, waervan Arijaentge Bouwensdr het verder gedeelte is competerende, jnt geheel verongelt werdende volgens de scheijding voor drie mergen, belent ten oosten Arij Bouwenss, ten westen Leendert Heyndrics Leeuw, ten zuyden de vaert die bij die van Haserwoude wert gevaeren, ende ten noorden de kindren van Arijaentge Bouwens voors., ende voorts general. sijn persoon ende alle zynne andre goedren, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetste bekende hij comparant voornt. ter saecke van de constituitie der voors. rentte jnt geheel vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. metten eersten ende dat met een somme van vijerhondert ca. guldens, te xL Grooten vlaems t stuck, hem comparant in goeden geevalueerden gelden aengetelt. Voorts verclaert hij comparant voornt. t voors. lant geduerende den tijt sijns eijgendoms in eeniger manieren niet te hebben belast noch bewaert. T oirconden hebbe ick, bailliu ende schout voors., door begeeren van den comparant dese brijeff met mijn uythangende segel in roeden wasse besegelt ende d selve beneffens de schepenen jn den prothecolle als onder de plijcque geth. op den 24e Martij 1654.

55
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Claes Huijgenss Verlaen ende Alewijn Maertenss, weesmrn. der heerlicheijt van Benthuijsen, oirconden, dat op huijden voor ons gecoomen ende gecompareert sijn: Adriaen Jacobss Vryenoock, ter eenre, ende Barbaertgen Jacobsdr., jongedochter, geadsisteert met Adriaen Inggenaertss, haer oom ende rechte besturve bloetvoocht, beijde kindren van Jacob Inggenaertss za., bij hem geprocreert aen Annetgen Ariensdr., ter andre syden, ende sij comparanten verclaerden ten overstaen van ons schout ende weesmeesteren voornt., oppervoochden van alle minderjarige ende andere toesicht behouftigen binnen de heerlicheijt van Benthuijssen, bij blinde lootinge in alle minne ende vruntschappe geschift, gescheijden ende gedeelt te hebben een stuck we- ofte holants, gelegen in den Noock onder de heerlicheijt van Haserswoude, belent synde int geheel ten oosten Corn. Janss van Sluys, ten westen Jacob Dircxss van Venegie met Corn Janss Mous, ten noorden Sacharias Reijerss Aeckersloot ende Corn. Gerritss Langendam, ende ten zuijden den Heerwech, verongelt werdende voor twee mergen, acht roeden, 4 voeten, haer comparanten bij subdivisie aenbedeelt uijt den boedel ende goedren van wijlen Inggenaer Jochimss ende Grietgen Cornelisdr. van der Bosem, haere grootvader ende grootmoeder was, ende dat in manieren ende op conditien hijer naervolgende, te weeten, dat eerst onder de letter A. Adriaen Jacobss Vrije Noock is aenbedeelt ende sal dienvolgende hebben ende behouden het noorder gedeelte van de voors. landen, breet negen ende lanck tweenveertich roeden, ende sulcxs groot driehondert achtenseventich roeden, doch sal het selve moeten verongelden voor een mergen, belent sijnde ten oosten Corn. Janss van Sluijs, ten westen Jacob Dircxss van Venegien ende Corn. Janss Mous, ten noorden Sacharias Reijerss Aeckersloor cum socijs, ende ten zuyden het naervolgende partije, ende sal noch ontfangen van letter B ten jnsichte het selve partije grooter is een somme van sessendertich guldens, te beth. op huyden beneffens het doen van de scheijdinge, ende onder letter B is aenbedeelt Barbara Jacobsdr., sal dienvolgende mede hebben ende in eijgendomme behouden het zuijtwaertsche gedeelte van de voorgeroerde landen, sijnde eerst breet achteneenhalf roeden ende langh negentieneneenhalve roe, ende daeraen breet thien roeden ende lanck achtien roeden, mitsgaders het achterste partytge met het snipbetge breet sevenendeeenhalve roede ende lanck acht roeden, ende sulcxs jnt geheel groot driehondert sessentnegentich roeden, doch sal het selve moeten verongelden voor een margen acht roeden vyer voet, belent sijnde t voors. zuijtwaertsche partije ten oosten Cornelis Janss van Sluijs, ten westen Gerrit Jacobss Suijcker, ten noorden Jacob Dircxss Venegie ende het voorgeroerde partije, ende ten zuijden den Heerwech, ende sal dese partije B gehouden wesen op huyden aen het voors. loth A uijt te keeren een somme van sessendertich ca. guldens, te xL grooten t stuck eens ende dat uyt de penn. haer op huyden gegeven, voorts beijden vrij sonder eenige lasten dan als buijrlanden ende behouden den Heer syn recht, wijders op zodanige conditien als begrepen staen in de oude waerbrijeven, mitsgaders in de respective scheijdingen daermede de voorgeroerde landen haer comparanten ende deelplichtigen sijn aenbedeelt, belovende d een d ander egeene vordere off andere scheijdinge als voors. staet te zullen eijsschen directel. off jndirectel. in rechten off daer buijten in geenre manieren onder zodanigen verbanden als naer rechten daertoe staende, alles sonder fraude. T oirconden hebbe ick bailliu ende schout voors. door begeren ende verlijden van de deelplichtigen desen brijve van scheijdinge met mijn uythangende segel in rooden wasse besegelt, ende dezelve beneffens d voors. weesmrn. soo ten prothocolle als onder de plijcque geth. op den VIIJe April 1654.

56
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Corn. Corneliss Craen ende Gerrit Vos, schepenen van den ambachte ende heerlicheijt van Benthuysen, oirconden, dat voor ons gecoomen ende verscheenen is: Claes Corneliss van de Geneuchte, onse jnwonende buijrman, verclaerende jnt oopenbaer achtervolgende seeckre beschreve voorwaerden vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende by desen aen ende ten behouve van: Jacob Claess Moolenaer, wonend tot Haserswoude, ofte sijns actie ten desen vercrijgende, twee partijtgens slachturflant off waater, gelegen omtrent de Willick in dese heerlicheijt van Benthuijssen, het eene te verongelden voor derdalf hondt, belent ten oosten het naervolgende partije, ten zuijden de Willick, ten westen Jan Corneliss van Thol, ende ten noorden de Vaert, ende het twede partije te verongelden voor twee hondt xxv roeden, belent ten oosten hij comparant selffs, ten zuyden de Willick ende hij comparant met sijn schuijr ende schuijrstael, ten westen het voorgaende partije, ende ten noorden de Vaert, vrij als buijrlanden, dan sal hy cooper moeten gedoogen de speciale hijpothequatie van de lasten die uijt voorgaende coope daerop noch te betaelen staen, mits dat dezelve uijt dese cooppenn. sullen werden afgedaen, wijders met zodanige conditien, vrijdommen ende waaringe als begrepen staen in de oude originele waerbrijeven daervan sijnde, die hij comparant tot dijen eijnden aen den cooper transporteerde ende overgaeff by desen, omme by hem daer mede alles gedaen te werden off hij comparant het selffs waere, belovende hij comparant voornt. d voors. partijen van landen te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaeringe die daerop geduirende den tijt sijns eijgendoms souden mogen sijn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van sijn comparants persoon ende goedren, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekenden hy comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte jnt geheel vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. met den eersten, ende dat met een custingbrijeff op huyden gepasseert, jnnehoudende twaelffhondert vijftich ca. guldens, te betaelen staende met een gerechte vyerde paert vandijen op Meye dage van desen jaer 1654 gereet, ende gel. vijerde paert s jaers Meije dage 1655 d eerste, geduirende sulcxs van jaere te jaere tot de volle aflossinge toe, boven vijer rijcxdaelders tot speldegelt. T oirconden hebbe ick bailliu ende schout voornt. door begeeren van de comparant desen brijeff met mijn uythangende segel in rooden wasse besegelt, ende dezelve beneffens de schepenen soo ten prothecolle als onder de plijcque geth. op den 5 Meije 1654.

57
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Corn. Corneliss Craen ende Gerrit Vos, schepenen van den ambachte ende heerlicht. van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is: Jacob Claess Molenaer, wonend Haserswoude, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden gecocht te hebben jegens: Claes Corneliss van de Geneuchten, twee partijtgens slachturflant off waater, gelegen omtrent de Willick jn dese heerlicheijt van Benthuijssen, het eene te verongelden voor derdalf hont, belent ten oosten het naervolgende partije, ten zuijden de Willick, ten westen Jan Corneliss van Thol, ende ten noorden de Vaert, ende het twede partije te verongelden voor tweehondert xxv roeden, belent ten oosten d voors. Claes Corneliss van de Geneuchten selffs, ten zuyden de Willick met de gemelde Claes Cornss, ten westen het eerste partije, ende ten noorden de Vaert, ende bekende hij comparant voornt. uijt saecke der zelver coope aen de voors. Claes Corneliss van de Geneuhten wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van twaelffhondert ca. guldens, te xL grooten vlaems t stuck, boven vijer rijcxsdaelders tot speldegelt, dewelck hij cooper, mitsgaders Adriaen Aemss van Grieken ende Arijen Heijndricxss, byersteecker, wonend tot Haserswoude, die als penningborgen ende mede principale schuldenaers onder behoorl. renunchiatie der benefitien ordinis, divisionis et excussionis, daervan sij haer ten vollen hielden onderrecht, mede voor ons schout ende schepenen voors. compareerden, belooffden te zullen betaelen met een gerechte vyerde paert op Meije dage van desen jaere 1654 gereet, ende voorts gelycke vijerde pt. s jaers Meije dage xvjC vijffenvyftich d eerste, ende dat telckens prechijs op peynne van te moeten betaelen jntreste jegens de penn. sestien, te reeckenen van den verschijndach aff tot de effectuele voldoeninge toe, sonder nochtans onder pretext vandijen d voors. custingpenn. langer te mogen dilaeijeren als het den houder deses gelieven zal, ende dat vrijes gelts sonder eenige deductie off afbreck t sy van beden, subventien, schattinge van verpondingen ofte andre contribuitien van Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn., hoe die oock souden mogen werden genoemt, ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn, off noch sullen werden, al waert oock sulcxs, dat bij placcaeten off andersints verclaert werde, dat men op dese ende gelijcke cooppenn. cortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lijden, van alle voordeel ende prouffijt vandijen zij comparanten wel uijtdruckel. renunchieerden ende afstandt deden mits desen. Hijeronder verbindende hy cooper eerst special. t voors. by hem gecochte, ende voorts dezelve met d voorn. synne borgen general. alle haere verdre goedren, jegenwoordich ende toecomende, egeen vandijen uytgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren, des soo belooft hij cooper d voors. syne borgen jnt geheel ende sij borgen elcxs den andren voor de gerechte helfte ter saecke deser borchtocht te bevrijden als naer behooren onder gel. verbant als boven.T oirconden hebbe ick bailliu ende schout voors. door versouck den comparanten geth. op den 5e Meije 1654.

58
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Corn. Corneliss Craen ende Gerrit Corneliss Vos, schepenen der heerlicheijt van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: Flooris Roetenss van dr. Willick, wonend tot Haserswoude, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouve van: Jan Arentss Tange, wonend op de Hoogeveen, ofte sijns actie vercrijgende, een parthije slachturflants, gelegen alhyer in Benthuijssen omtrent de Willick, te verongelden voor vijer hont, belent ten oosten Arij Janss van Witlocxthuijn, Claes Roeten, Cornelis Thyss ende Corn. Pouwelss, ten zuyden de voors. Arij Janss, ten westen Thijs Bouwenss ende de voorn. Arij Janss, ende ten noorden Adriaen Dircxss, vrij wesende buijrlanden, dan sal hy cooper moeten gedoogen de speciale hijpothequatie van sodanige custingpenn. als hy vercooper uijt voorgaende coope noch schuldich is, des belooft hy vercooper den cooper daervan te bevrijden als naer behooren, off is andersints tevreden, dat deselve bij den cooper daeruijt afgedaen mogen werden, wijders met zodanige conditien ende waaringe als begrepen staen in de oude waerbrijeven daervan sijnde, die hij comparant tot dijen eijnden aen den cooper transporteerden ende overgaeff by desen, omme bij hem daer mede gewonnen ende verlooren te werden in allen schijn off hij comparant het selffs waere, belovende hy comparant voornt. t voors. lant te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaeringe die daerop geduirende den tijt sijns eijgendoms soude moogen sijn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van sijn comparants persoon ende goedren, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende hy comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. metten eersten, ende dat met een custingbrijeff, jnnehoudende driehondert derthien guldens te xL grooten t stuck, te betaelen staende met hondertdertich guldens op Meije dage 1653 gereet, ende gelycke hondertdertich guldens op Meye xvjC vyerenvijftich ende de reterende drieenvijftich guldens Meije xvjC vijfenvijftich, boven een roosenoobel tot speldegelt. T oirconden hebbe ick bailliu ende schout voors. door begeren van den comparant desen brijeff met mijn uythangende segel in rooden wassche besegelt, ende d selve beneffens de schepenen soo ten prothecolle als onder de plycque geth. op den 2e Junij 1654.

59
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Corn. Corneliss Craen ende Gerrit CornelissVos, schepenen der heerlicheijt van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: Jan Adriaenss Tange, wonend opte Hoogeveen, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden gecocht te hebben jegens: Flooris Roetenss van der Willick, wonend tot Haserswoude, een parthije slachturflants, gelegen alhijer tot Benthuysen omtrent de Willick, verongelt werdende voor vijer hondt, belent ten oosten Arij Janss van Witlocxthuijn, Claes Roeten, Corn. Thyss ende Corn. Pouwelss, ten zuijden de voors. Arij Janss, ten westen Tijs Bouwenss ende de voorn. Arij Janss, ende ten noorden Adriaen Dircxss, ende bekende hij comparant voornt. uijt saecke der selver coope aen de voors. Flooris Roetenss van der Willick ofte sijns actie vercrijgende, wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van driehondert ende derthien ca. guldens, te xL grooten vlaems t stuck, d welcke hy cooper, mitsgaders Arij Leendertss Bovenwater met Adriaen Corneliss Mous, die als penningborgen ende mede principale schuldenaers onder behoorl. renunchiatie der benefitien ordinis, divisionis et excussionis, daervan sij haer ten vollen hielden onderrecht, mede voor ons schout ende schepenen voors. compareerden, beloofden te sullen betaelen met hondertdertich guldens op Meije dage xvjC drieendevijftich gereet, ende gelijcke hondertdertich guldens op Meije dage xvjC vyerenvijftich, ende de resterende drieenvijftich guldens Meije dage 1655, boven een roosenobel tot speldegelt, ende dat telckens prechijs op den verschyndage, ofte by faulte van prechijse betalinge zullen sy comparanten gehouden wesen te betaelen jntreste jegens den penn. sestien, te reeckenen van den verschijndach aff tot de effectuele voldoeninge toe, doch en sullen sy comparanten onder pretext van de voors. intresten haere cooppenn. niet langer onder haer mogen behouden dan het den houder deses gelieven zal, ende dat vrijes gelts sonder eenige deductie off afbreck t sy van beden, subventien, schattinge van verpondingen ofte andre contribuitien van Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn., hoe die oock souden mogen werden genoemt, ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn, off noch sullen werden, al waert oock sulcxs, dat bij placcaeten off andersints verclaert werden, dat men op dese ende gelijcke cooppenn. cortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lijden, van alle voordeel ende prouffyt vandijen zij comparanten voornt. wel uijtdruckel. renunchierden ende afstant deden mits desen. Hijeronder verbindende hij cooper eerst special. t voors. bij hem gecofte, ende voorts dezelve met de voorn. synne borgen general. alle haere verdre goedren, present ende toecomende, egeen vandijen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren, des soo belooft hy cooper sijnne voors. borgen int geheel ende sy borgen elcxs den andren voor de gerechte helfte ter saecke deser borchtochte te bevrijden als naer behooren onder gel. verbant als boven.T oirconden hebbe ick bailliu ende schout voors. door begeeren van de comparanten desen brijeff met mijn uijthangende segel in rooden wasse besegelt ende deselve beneffens de schepenen soo jn den prothecolle als onder de plijcque geth. op den 2e Junij 1654.

60
Wij, Cornelis van den Berch, bailliu ende schout, Corn. Corneliss Craen ende Gerrit CornssVos, schepenen van den ambachte ende heerlicheijt van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is: Pr. Berckel, bailliu ende schout van de Hogeveen, wonend alhyer tot Benthuijsen, verclaerende hoe dat hij seeckren tijt geleden uijtterhant hadde vercocht aen za. Pietertgen Jans, jongedochter, jn haer leven gewoont hebbende ende overleden sijnde jn desen dorpe van Benthuyssen, ende dat hij alsnu vermits haer overlden opdroech bij desen aen ende ten behouven van: haere erffgenaemen ab intestato van de voors. Pietertge Jansdr, een huijs ende erve, staende ende gelegen op den dorpe van Benthuijsen voors. aen de oostsijde vant kerckhoff, belent ten oosten hij vercooper selffs, ten zuijden de erffgenamen van Pr. Dircxss Conijnnenburch, ten westen het kerckhoff, ende ten noorden den Heerwech, vrij sonder eenige lasten doch als buijrhuijs ende erve, wijders met sodanige conditien, vrijdommen ende waaringe als begrepen staen in de brieve van decreet van de vijerschare alhijer, die hy comparant tot dijen eynde aen de coopster transporteerde ende overgaeff by desen met alle het recht vandijen, omme by d selve daermede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden off hij comparant het selffs waere, belovende hy comparant voornt. t voors. huijs ende erve te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaeringe die daerop geduirende den tijt sijns eijgendoms souden mogen sijn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van sijn comparants persoon ende goederen, jegenwoordich ende toecomende subiect allen rechten ende rechteren cum expensis. Ten laetsten bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. metten eersten, ende dat met een somme van derthienhondert guldens daervan op huyden een schultbrijeff is gepasseert, jnnehoudende een somme van elffhondert ca. guldens, te xL grooten t stuck, te betaelen staende met 150 guldens s jaers, daervan Meije dage 1653 den eersten termijn verschenen is geweest, ende soo voorts van jaere te jaere geduirende sulcxs tot de vollen aflossinge toe, boven een webbetgen van 22 ellenun een vierendeel linde laecken in plaetse van speldegelt, alles sonder fraude. Toirconden hebbe ick bailliu ende schout voornt. door begeeren van de comparant desen brijeff met mijn uijthangende segel in rooden wasse besegelt, ende dezelve beneffens de schepenen in den prothecolle als onder de plijcque geth. op den IJe Junij 1652[!].

61
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Corn. Corneliss Craen ende Gerrit, schepenen van den ambachte ende heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen syn: Pr. Janss van der Helm, wonend tot Schijedam, ende Arent Bruijnnen, getrouwt hebbend Maertgen Jansdr. van dr. Helm, wonend tot Amsterdam, jn dier qualite erffgenaemen ab intestato, elcxs voor een gerechte achtste paert, van Pietertgen Jansdr., jn haer leven gewoont hebbende ende overleden sijnde alhyer tot Benthuyssen, dewelcken verclaerden geconstitueert ende volmachtich gemaeckt te hebben, sulcxs sij doen by desen: Adriaen Janss van der Helm, haer broeder ende swager, mede wonend alhyer tot Benthijssen, special. omme uyt haere comparanten naeme te compareren voor schout ende schepenen alhyer ende aldaer te ontfangen opdrachte van Pr. Berckel, secretaris van de Hoogeveen, van zodanige huysinge ende erve, staende ende gelegen op desen dorpe van Benthuyssen aen de oostsyde vant kerckhoff, by de voors. Pr. Berckel seeckren tijt geleden uytterhant vercoft aan de voors. Pietertge Jans om de somme van derthienhondert guldens, te betaelen volgens de schriftel. contract daervan synde, item ten behouven van de voors. Berckel behoorl. custingbrijeff voor schout ende schepenen te passeren van de custingpenn. die uyt voorgaende coope der voors. huysinge aen de gemelde Berckel noch te betaelen staende onder speciael verbandt van de voors. huysinge, ende voorts general. haer comparanten persoon ende goedren, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren, belovende sij comparanten voornt. van waerden te houden ende bij een ijder te doen houden alles wes bij haere gemachtichde zal werden gedaen ende uytgericht onder verbanden als naer recht. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voors., desen beneffens de schepenen ten versoucke van de comparanten geth. op den 5 Meije 1654.

62
Wij, Cornelis van den Berch, bailliu ende schout, Corn. Corneliss Craen ende Gerrit CornelissVos, schepenen in den ambachte ende heerlicheyt van Benthuysen, oirconden, dat op huyden voor ons persoonl. gecomen ende gecompareert syn geweest: Marritgen Pietersdr., wedue van wylen Jan Adriaens Backer, onsen inwoonende buyrvrou, moeder ende voor de helft erffgenaem van Pietertgen Jansdr., haer overleden dochter, item Adriaen Janss van der Helm, voor hem selven ende noch als last ende speciale procuratie hebbende van Pr. Janss van der Helm, tot Schyedam, syn broeder, ende Aerent Bruynen, woonende tot Amsterdam, getrout hebbende Marritgen Jansdr. van der Helm, volgens de procuratie voor ons schout ende schepenen alhyer gepasseert ende alhyer voorgelesen, synde in date den 4e Meye lest leden ende lestel. Adriaen Janss Vermeer, woonende tot Benthuysen, getrout hebbende Neeltgen Jansdr. van der Helm, elcx voor een vyerdepaert in de wederhelft, dewelcke voor haer, haeren erven ende naecoomel. wel ende deuchdel. bekennen schuldich te wesen aen ende ten behouve van: Pr. Berckel, bailliu ende schout van de Hoogeveen, ofte den houder van desen de somme van elffhondert car. guldens, ten xL grooten het stuck, spruytende ter saecke ende als reste van de coop van een huys ende erve, staende ende gelegen alhyer op desen dorpe aen de oostsyde vant kerckhoff, belent ten oosten de voors. Pieter Berckel, ten suyden de erffgenaemen van Pieter Dircxss Coonynnenburch, ten westen het kerckhoff, ende ten noorden den dorps Heerwech, sulcxs de voors. Pietertgen Jans in haer leven van de voorn. Pieter Berckel in coope hadde aengestaen ende mits desselffs overlyden nu by den selven Berckel aen haer comparanten huyden getransporteert ende opdragen is, geloovende mitsdien de voors. elffhondert ca. guldens wel ende getrouwelycke te betaelen met termynen van hondertvyftich guldens t s jaers, waervan den eersten termyn al verschenen is geweest Meye dach in den voorleden jaere xvjC drieenvyftich, geduyrende soo voorts van jaere te jaere ter volle ende effectuele betaelingen toe, beloopende t leste jaer vyftich guldens telckens precys ofte by faulte van de precyse betaelingen gelooven sy comparanten intrest daervan te geven jegens den penn. twintich, te rekenen van de respectyve verschyndagen totte volle ende effectuele betaelinge toe sonder dat sy comparanten onder pretext van den voors. intrest d voors. custingen off eenich gedeelte vandijen langer onder haer sullen mogen behouden dan het den houder deses gelieven sal, ende dat alles in vryen suyveren gelde sonder eenigerhande cortinge te mogen doen t sy van Xe, XXe , XXXe, XLe , Le meerder off minder penn., beden, subventien, niet jegenstaende eenige placcaeten ofte resoluijtien ter contrarie dispoonerende alreden geemaneert ofte noch te emaneren, die sy comparanten in qualite voors. voor nu alsdan ende dan voor alsnu syn renunchierende. Tot vasticheyt van de vrye betaelingen ende alles wes voors. staet stellen ende verbinden sij comparanten in qualite voornt. eerst special. t voors. gecochte huys ende erve, voorts Marritgen Pietersdr., item Adriaen Janss van der Helm ende Adriaen Janss van der Meer, hare ende noch d voors. Adriaen Janss van der Helm uyt crachte ende vermogens d voors. procuratie alle d goedren van Pieter Janss van der Helm ende Aerent Bruynen, soo roerende als onroerende, jegenwoordige ende toecomende, subject allen rechten ende rechteren, ende special. den Hoove van Hollant mette costen daerop vallende ende d voorn. Marritgen Pietersdr. verclaerden haer by desen te constitueren als borch ende mede principael schuldenaeressen voor de helft van de voors. elffhondert ca. guldens, die haer voors. vyer kinderen schuldich syn, renunchierende tot dyen eynde de benefitien ordinis divissionis et excussionis ende boovendyes noch het benefitum senatus colsultij velliany den effecte vandyen, haer by desen volcomentl. synde onderrecht, verbindende ten fyne voors. mede haere persoonen ende goedren, roerende ende onroerende, presente ende toecomende subject als vooren. T oirconden hebbe ick, bailliu ende schout voors., door begeeren van de comparanten desen bryeff met myn uythangende segel in rooden wasse besegelt ende d selve beneffens de schepenen in de prothocolle als onder de plycque geteyckent op den 2e Juny 1654.

63
Wij, Cornelis van den Berch, bailliu ende schout, Heyndrick Janss van Steenwyck ende Gerrit Cornss Vos, schepenen in den ambachte ende heerlicheyt van Benthuysen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is: Jan Michgielss, woonende op den dorpe van Benthuysen, ende bekende by desen voor hem ende syne naecomelingen wel ende deuchdel. schuldich te wesen aen: Annetgen Cornelisdr., wedue van Louweris Pieterss, hooutcoopster op de Oude Weetering, ofte haers actie vercrygende, een somme van vyerhondert veerthien ca. guldens, te xL grooten t stuck, spruijtende uyt saecke soo van geleende penn. als over het repareren van syn comparants huysinge, daerjnne hy jegenwoordich woonachtich is, tot syn comparants volcomen contentemente ontfangen ende gedaen, beloovende voorts hy comparant aen handen als vooren eerstel. van vijftich guldens jaerlicxs te betaelen intreste jegens den penn. twintich, jnnegegaen synde de voorn. jntreste op alle veene Kermis 1653 laetstleden ende voorts de verdre driehondert 64 guldens, op te leggen ende te betaelen met termynnen van vyftich guldens s jaers daervan den eersten termijn verscheenen ende dienvolgende betaelt moet werden alle veene Kermis van desen jaere xvjC vierenvyftich, ende soo voorts telckens van jaere te jaere geduirende sulcxs tot de volle afflossinge van de voors. driehondert vyerensestich guldens toe uytgesondert het laetste jaer de resterende vijerensestich guldens, ende dat ider termyn precys ten verschyndage ofte by faulte van de voors. precys betaelingen belooft hy comparant daervan intreste te geeven jegens den penn. twintich te rekenen van den verschyndach off totte volle ende effectuele betaelinge toe sonder dat hy comparant onder pretext van intrest de penningen langer onder hem sal mogen behouden dan het den houder deses gelyeven sal, beloovende de betalinge telckens te doen geheel vry ende sonder eeniger hande cortinge t sy van Xe, XXe , XXXe, XLe , Le meerder ofte minder penn., beden, subventien, niet jegenstaende eenige placcaeten ofte resoolutie ter contrarie dispoonerende alreder geemaneert ofte noch te emaneren, die hy comparant voor nu alsdan ende dan voor alsnu is renunchierende by desen. Hyeronder ende tot verseeckerheyt van de vrye betaelingen soo was hy comparant verbindende, sulcxs hy doet by desen, eerst specialyck syn huijs ende erve, schuyr, pootinge ende plantinge, aert ende nagelvast, staende ende gelegen opt Oosteynde van dese dorpe, belent ten oosten den Hemlaen ende ten westen Cornelis Pieterss Schouten, streckende van den Heerwech tot Hubert Willemss Keijsers lant ende voorts general. syn persoon ende alle syne goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecoomende, egeen uytgesondert, stellende deselve ten bedwanck ende execuitie special. de Ed. Hoove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. T oirconden hebbe ick, bailliu ende schout voors., door begeeren van hem comparant desen bryeff met myn uythangende segel in roode wasse besegelt ende deselve beneffens de schepenen soo onder de plycque als ten prothecolle geteyckent op den 22e Junij xvjC vierenvyftich.

64
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Heijndrick Janss van Steenw. ende Barthelmees Prss. de Heij, schepenen der heerlicheijt van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is: Leendert Dircxss Keijser, onse jnwonende buijrman, verclaerende uijtterhant vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouve van: Willem Dircxss Keijser, sijn broeder, een partijtge lants, gelegen aen den Heerwech besijden dorpsbrugge in dese heerlicheijt, te verongelden voor vijftich roeden, sijnde een gedeelte van acht hondt, vijffenseventich roeden, belent ten oosten hij cooper selffs, ten suijden ende westen Adriaen Pieterss Verkade met het verdere partije lants, ende ten noorden den Heerwech, vrij sonder eenige belastinge dan als buijrlanden, wijders met zodanige conditien, vrijdommen ende waaringe als begreepen staen in de oude waerbrijeven ende andre bescheijden daervan synde, waernaer hij cooper hem sal moeten reguleren ende gedragen, belovende hij comparant voornt. t voors. lant te vrijen ende waeren van alle commer, lasten ende beswaringe die daerop geduirende den tijt sijns eijgendoms soude mogen sijn gebracht ende gestelt, onder generael verbandt van sijn comparants persoon ende goedren, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende executie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende hij comparant ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. metten eersten, ende dat met een obligatie onder de hant, jnnehoudende een somme van driehondert ca. guldens, te xL grooten vlaems t stuck, te betaelen staende met vijftich guldens op Meije dage xvjC drieenvijftich gereet, ende voorts met termijnnen van gelijcke vijftich guldens s jaers Meije dage xvjC vijerenvijftich d eerste termijn, ende zoo voorts telckens van jaere te jaere geduirende sulcxs tot de vollen ende effectuele voldoeninge toe, alles sonder fraude. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., door begeeren van hem comparant desen brijeff met mijn uijthangenden segel in rooden wasse besegelt, ende dezelve beneffens de schepenen in den prothecolle als onder de plijcque geteyckent op den XIIIJe Augustij 1654.

65
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Heyndrick Janss van Steenwyck ende Barthelmees Prss. de Heij, schepenen der vrije heerlicheyt van Benthuysen, oirconden, dat voor ons gecomen ende persoonl. gecompareert sijn: Trijntge Corndr., wese van sa. Sijmon Aryenss Backer, geadsisteert voor soo veel t noot sy met Jan Leendertss, haer soon, mitsgrs. Adrijaen Sijmonss Backer, Pr. Sijmonss Backer, Joost Arijenss, getrout hebbend Hillegont Sijmonsdr, ende Jan Franss van Leeuwen, als testamentaire voocht over t weeskint van Lenert Sijmons ende de kinderen van Maritgen Sijmonsdr, geprocreert by den voors. Jan Franss van Leeuwen alle kinderen, kintskinderen ende erffgenamen van de voors. Sijmon Adrijaenss Backer, dewelcke bekenden tesamen ende elx voor een seste part, achtervolgende sekere conditien ende voorwaerden vercoft te hebben ende dienvolgende te transporteren ende op te dragen bij desen aen ende ten behouve van: Gillis Cornss. de Haen, wonend tot Benthuysen voornt., een campe weijlants, gelegen tot Benthuysen voors. int eerste bon, twelck den coper sal moeten verongelden voor achtalff hont, ende dit by den hoop sonder maet ende mette voet gestoten, belent ten oosten Huybert Willemss Keijser, Pr. Henricxs Los, mitsgaders de voors. kinderen ende kintskinderen van voors. Sijmon Aryenss Backer met seker huys ende erff aen Corn. Janss Amerongen vercoft, ten westen den selven Corn. Janss Amerongen, Corn. Arij Leenen ende Corn. Corns Craen, ten suyden t lant by de comparanten huyden aen Maerten Prss Vercade opgedragen, ende ten noorden den dorps Heerwech ende t voors. huijs ende erff aen voors. Amerongen vercoft, met expresse conditien, dat den eygendom van t getransporteerde portije sal sijn neffens ende t eynde t voors. huijs ende erff ten oosten namentl. van de Heerwech aff suyt op sooverre het slootgen strect totte selve slootgen toe, ende ten noorden van den oost af tot soo verre den westdrop vant schuyrtgen valt totte bomen ende affheynselpalen toe, ende van suyt op mede ten oosten totten voors. drop ende teynden t voors. schuyrtgen mede ten noorden totten suytdrop van t selve schuyrtgen toe, voorts vrij als buijrgoet, in welcke vougen sij somparanten t voors. getransporteerde beloofden te vrijen ende waren van alle commer ende beswaernisse die daerop by den voors. Sijmon Adrijaenss Backer soude mogen sijn gebracht, onder generael verbant van de voors. Trijntgen Corn, Adrijaen Sijmonss, Pr. Sijmonss ende Joost Arijenss, mitsgrs. t voors. weeskindt van Lenert Symonss ende Maertge Sijmons kinderen goederen, ijder voor een seste paert subject alle gerecht ende rechteren. Lestel. bekenden sij comparanten ter saecke deser vercopinge ende opdrachte voldaen ende betaelt te wesen, den lesten penn. metten eersten, met een somme van xijC Lxxxvj guldens, te xL grooten t stuck, jn gereden gelden. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., door begeren van de comparanten desen brijeff met mijn uythangende segel in rooden wassche gesegelt ende dezelve beneffens de schepenen zoo ten prothecolle als onder de plijcque geth. op den 22e Augustij 1654.

66
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Heyndrick Janss van Steenwyck ende Barthelmees Prss. de Hey, schepenen der vrije heerlicheyt van Benthuysen, oirconden, dat voor ons gecomen ende persoonl. gecompareert: Trijntgen Corndr., wese van sa. Sijmon Adrijaens Backer, geadsisteert voor soo veel t noot sij met Jan Leendertss, haer soon, mitsgrs. Adrijaen Symonss Backer, Pr. Sijmonss Backer, Joost Arijenss, getrout hebbend Hillegont Sijmonsdr, ende Jan Franss van Leeuwen, als testamentaire voocht over t weeskint van Lenert Sijmons ende de kinderen van Maritgen Sijmonsdr, geprocreeert by den voors. Jan Franss van Leeuwen alle kinderen, kintskinderen ende erffgen. van de voors. Sijmon Adrijaenss Backer, dewelcke bekenden tesamen ende elx voor een seste part, achtervolgende sekere conditien ende voorwaerden vercoft te hebben ende dienvolgende te transporteren ende op te dragen by desen aen ende ten behouve van: Maerten Pieterss Vercade, wonend tot Benthuysen voornt., een partye slachturfflant ende water met een schuyr daerop, staende ende gelegen tot Benthuysen voors. int eerste bon, streckende van t lant huyden by de comparanten aen Gillis Corns de Haen opgedragen, suyt op totte Molevaert toe, belent ten oosten Huybert Willemss Keyser, ende ten westen Corn. Cornss Craen, twelck den coper sal moeten verongelden voor negen hont, ende dit by den hoop sonder maet, mette voet gestoten, voorts vrij als buyrgoet, jn welcke vougen sij somparanten t voors. getransporteerde belooffden te vryen ende te waren van alle commer ende beswaernisse die daerop by den voors. Sijmon Adrijaenss Backer soude mogen sijn gebracht, onder generael verbant van de voors. Trijntgen Corndr, Adrijaen Sijmonss, Pr. Sijmonss ende Joost Arijenss, mitsgrs. t voors. weeskint van Leenert Sijmonss ende Maritge Sijmons kinderen goederen, yder voor een seste paert subject alle gerechte ende rechteren. Lestel. bekenden sij comparanten ter saecke deser vercopinge ende opdrachte voldaen ende betaelt te wesen, den lesten penn. metten eersten, met een schultbrieff, daervan sijnde jnhoudende vierhondert ende veertich guldens, huyden by den voorn. Maerten Pieterss Vercade ende sijne borch gepasseert, sonder bedroch. Toirconden geth. op den 22e Augusty 1654.

67
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Heyndrick Janss van Steenwyck ende Barthelmees Prss. de Hey, schepenen der vrije heerlicheyt van Benthuysen, oirconden, dat voor ons gecomen ende persoonl. gecompareert is: Maerten Pieterss Vercade, wonend tot Benthuysen voors., dewelcke bekende by dese uyt saecke der cope van een partije slachturfflant ende water met een schuijr daerop, staende ende gelegen tot Benthuysen voornt. int eerste bon, streckende van t lant huyden by de wede, ende erffgen. van Sijmon Adrijaenss aen Gillis Corns de Haen getransporteert, suyt op totte Molevaert toe, belent ten oosten Huybert Willemss Keyser, ende ten westen Corn. Cornss Craen, te verongelden voor negen hont, daer van hem comparant huyden behoorl. opdracht is gedaen wel ende deuchdel. schuld. te wesen aen ende ten behouve van: Trijntgen Corndr., wese van de voors. Sijmon Adrijaens Backer, mitsgrs. Adrijaen Sijmonss Backer, Pr. Sijmonss Backer, Joost Arijenss, getrout hebbend Hillegont Sijmonsdr Backer, t weeskint van Lenert Sijmons Backer ende de twee kinderen van Maritgen Symonsdr Backer, ofte desselfs recht ten desen vercrijgende, tesamen ende elcx voor een seste pert, de somme van vierhondert veertich guldens, te xL grooten t stuck, welcke somme hij comparant belooft te betalen van alles vrij gelts ende sonder eenige cortinge ter werelt, t sy uijt wat oorsaecken ofte respecte ter werelt t selve soude mogen sijn, meteen hondert ende tien guldens in gereden gelde, ende dat metten jntresse vandien jegens vijff guldens van thondert int jaer, tsedert den je Meij 1654 ter effectuele voldoeninge toe, ende voorts met termijnen van gelijcke eenhonderttien guldens t sjaers als namentl. den je Meij 1655, 1656 ende 1657, daeronder verbindende hy comparant eerst special. t voors. lant,water ende schuijr, hiervoren gedesingneert, ende voorts general. alle sijn comparants andere goederen, egeen uytgesondert, subject alle gerechten ende rechteren ende special. den Hove van Holl. Ende omme den houder ofte houders deses noch mede te versekeren, soo compareerde mede voor ons, schout ende schpenen voornt., de voors. Gillis Corns. de Haen ende constitueerde sich selven borge principael voor de voorn. Maerten Pieterss Vercade, eerste comparant, nopende de voldoeninge van t gene voors. staet, renuncierende tot dien eynde de benefitien ordinis et excussionis, hem van de comparanten dies volcomentl. onderrecht houdende, daervoren verbindende mede alle sijne goederen, egeen uytgesondert, subject allen rechten ende rechteren ende special. de Hove van Hollant. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., desen brijeff met mijn uythangende segel jn rooden wasse besegelt ende d selve beneffens de schepenen zoo ten prothecolle als onder de plycque geth. op den 22e Augustij 1654.

68
Wij, Cornelis van den Berch, bailliu ende schout, Heynd. Janss van Steenwijck ende Jan Prsn. Verkade, schepenen van den ambachte ende heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is: Willem Theuniss van der Willick, woonende in Segwaert, verclaerende vercoft te hebben ende dienvolgende by desen wettel. te transporteren, cederen ende op te draagen aen ende ten behouve van: Bartholomees Pieterss de Heij, onsen confrater jnt schepenampt, ofte sijns actie vercrijgende, een custingbrijeff, spreeckende ten lasten van Adriaen Huijbertss Keijser, als principael, mitsgrs. Cornelis Pieterss Verkade ende Huijbert Corneliss van Geneuchten, als borgen, jnnehoudende noch per reste een somme van driehondert ca. gld., waervan St. Jacobj dage van desen jaere 1654 al hondert vyftich guldens verschenen syn ende de verdere hondert vyftich guldens te verschynen staen Jacobij dage in de toecomende jaere xvjC vyffenvijftich, spruijtende uijt coope van een parthije slachturflants, gelegen in de Corte Weeren in desen ambachte, met een panne schuijrtgen daerop staende, te verongelden voor vijff hont, naerder jn deselve custingbrijeff geexpresseert, daerop dese jegenwoordige is getransfixeert ende deursteecken, ende dat met al het recht, voordeel van hijpoteecquatie ende borchtocht als denzelven brijeff is medebrengende, belovende voorts hij comparant voornt. d voors. getransporteerde somme te vrijen ende waaren ende sulcxs selffs goet te doen, op te leggen ende te betaelen alles wes d voors. Bartholomees Pieterss de Heij, t sy bij jnsolventht. van de debiteiren ofte in eeniger manieren daeraen te kort souden mogen comen, onder generael verbant van sijn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende hy comparant ter saecke deser vercoopinge, transporte ende overgifte al wel ende ten vollen vernoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. metten eersten, ende dat met een somme van tweehondert vyeren seventich guldens eene st. in gereden gelde. Toirconden hebbe ick bailliu ende schout voors. door begeren van de comparant desen brijeff met mijn uythangende segel in rooden wassche besegelt ende dezelve beneffens de schepenen soo ten prothecolle als onder de plycque geth op den 25 Augusty 1654.

69
Wij, Cornelis van den Berch, bailliu ende schout, Heyndrick Janss van Steenw. ende Barthollomees Prs. de Heij, schepenen van den ambachte ende heerlicheijt van Benthuysen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is: Willem Heijndricxss Brouchoven, wonende jn den ambachte van Soetermeer, verclaerende uijtterhant en buyten eenige geleijden sitdach vercoft te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouve van: Arij Janss van dr. Helm ende Jan Gilliss de Cocq, beijde onse buijrluijden, tesamen ende sulcxs elcxs voor de gerechte helfte een partijtgen lants, gelegen jnt eerste bon in dese heerlicheijt van Benthuyssen, te verongelden voor drie hondt ende vijftich roeden, belent ende belegen hebbende ten oosten Pr. Berckel, ten suijden Pieter Arentss Jongenburger, ten westen den voorn. Pieter Arentss ende de schoolwerff, ende ten noorden t kerckhoff met d voors. Pr. Berckel, vrij als buijrlanden, wijders met sodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als begrepen staen in de oude waerbrijeven en andre bescheijden daervan synde, die hij comparant tot dijen eynden aen den coopers transporteerden ende overgaeff bij desen, omme bij haer daer mede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden in allen schijn off hij comparant het selffs waere, belovende hij compt. voornt. t voors. vercochte te vrijen ende waren van alle commer ende beswaeringe die daerop geduirende den tijt sijns eijgendoms souden mogen syn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van sijn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende hy comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte jnt geheel vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. met den eersten, ende dat met een somme van negenhondert vijerensestich guldens te xL grooten t stuk in gereden gelde, hem comparant op huyden aengetelt. Toirconden heb ick, bailliu ende schout voornt., door begeren van hem comparant desen brijeff met mijn uythangende segel in rooden wasse besegelt ende dezelve beneffens de schepenen zoo ten prothecolle als onder de plycque geth op den 25 Augustij 1654.

70
Wy, Cornelis van den Berch, bailliu ende schout, Heyndrick Janss van Steenw. ende Bartholomees Prs. de Heij, schepenen der vrye heerlicheyt van Benthuysen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is: Jacob Jan Neel Vrancken, soon ende mede erffgen. van Jan Corn. Francken, wonende tot Hasersw., ende bekende vercoft te hebben ende sulcxs deuchdel. schuldich te wesen: Dirck Govertss Coenecoop, mede woonend tot Haserswoude, ofte den wettigen houder deses een losrente van twaelff ca. guldens, te xL grooten t stuck, ende thien stuvers, dewelcke hy comparant al ende telcken jaere belooffden te sullen betaelen op den xxije Augusty, ende dat vry gelts sonder eenige deductie, t sy van beden, subventien, schattingen van verpondinge ofte eenige andre contributien van Ce, Le , XXe, Xe meerder off minder penn., hoe die oock souden mogen werden genoempt, ende by wien die alrede innegestelt ende ommegeslagen syn ofte sullen werden, al waert oock sulcxs dat by placcaten ofte andersints verclaert werden, dat men op dese ende gelycke rentte cortingen ende afslach souden mogen ende moeten lyden, van allen voordeel ende proffyt vandyen hy comparant wel uytdruckelyck renunchieerden ende afstant dede mits dese, daervan dienvolgende het eerste jaer rentten vallen ende verschynen sal den xxije Augusty in den toecomstigen jaere xvjC vijffenvijftich, geduyrende soo voorts van jaere te jaere, soo lange ende ter tyt toe de voors. rentte effectuele sal syn gequeten ende afgelost, t welck hij comparant ende synne naercoomelingen t allen tytden sal mogen doen alst hem gelyeft, mits naer behoorl. waerschouwinge van drie maenden teffens ende tot eenen mael in goeden geevalueerden gangbaeren goude ofte suyvere gelden opleggende ende betalen een somme van tweehondert guldens munte voors. in hooftgelde ende meteen daerby vougende alle de verloope rentte die alsdan naer beloop des tyts verscheenen ende onbetaelt syn sullen, doch met sulcken verstanden, jngevalle hij comparant voornt. al ende telcken jaere d voors. rentte onvermaent quaeme te betaelen binnen drie maenden naer den verschijndach, zal hij comparant in zulcken gevalle, maer anders niet, mogen volstaen met jntreste jegens vijff guldens thien stuvers van yder hondert ende sulcxs in plaetse van twaelff guldens thien stuvers met elff guldens vrij gelt s jaers, alles sonder fraude. Hyeronder ende tot verseeckerheijt van alles wes voors. staet, verbindt hij comparant voornt. eerst special. de gerechte helfte van derthien hont vijffenseventich roeden lants, synde het noortwaertse gedeelte, gelegen jnt XJe bon in desen ambachte, belent ten oosten Abraham Adriaenss Bent, ten westen de kindren van Roet Dircxss, ten noorden de Hemsweetring, ende ten zuyden Arij Bouwenss, ende voorts general. zijn persoon ende alle zynne verdre goedren, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende d selve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende hij comparant ter saecke van constituitie der voors. rentte jnt geheel vergenougt voldaen ende betaelt te wesen met een gel. somme van tweehondert guldens hem comparant op huyden aengetelt, met verclaeringe by hem comparant gedaen van dat hij comparant t voors. lant niet te heeft belast noch beswaert. Toirconden deses hebbe ick, bailliu ende schout voors., door begeren van de comparant dese brijef met myn uythangende segel in rooden wassche ende dezelve beneffens de schepenen zoo ten prothocolle als onder de plycque geth. op den XXVe Augusty 1654.

71
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Heijnd. Janss van Steenw. ende Jan Prss. Verkade, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicheijt van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: Jacob Adriaenss Vennit, althans wonend jn den ambachte van Soeterwoude, dewelcke verclaerde uijtterhant vercocht te hebben ende dienvolgende bij desen wettel. te transporteren, cederen ende op te draagen aen ende ten behouve van: Heijndrick Corneliss Vermeulen, wonend alhijer tot Benthuijsen, ofte sijns actie verkrijgende, een partijtgen flotterlants, gelegen in desen ambachte omtrent de Coorenmoolen, met een schuijrtgen daerop staende, belent ten noorden den Wel Ed. Heere van Benthuysen, ten oosten Gillis Corneliss den Haen, ten suijden de vaert naer Haserswouw te vaeren, ende ten westen de Hoogeveentse vaerts cant, t welck den cooper zal moeten verongelden volgens het mergenbouck voor vijftalf hont, ende dat vrij als buijrlanden, wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als begrepen staen in de respective oude waerbrijeven daervan sijnde, die hy comparant tot dijen eijnden aen den cooper transporteerden ende overgaeff by desen, omme bij hem daer mede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden off hy comparant het selffs waere, belovende hy compant voornt. t voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaeringe die daer op geduirende den tijt sijns eijgendoms souden mogen sijn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van zijn persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende alle dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren, mette costen, schaeden ende intresten daeromme diende ende vallende. Ten laetsten bekende hij comparant voornt. ter saecke van desen transporte ende cessie jnt geheel vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. met den eersten, ende dat met een somme van vijerhondert guldens in gereden gelden, hem comparant op huijden beneffens het passeren deses aengetelt. Toirconden hebbe ick bailliu ende schout voornt. door begeeren ende verlijden van den comparant desen brijeff met mijn uijthangende segel in rooden wasse besegelt, ende dezelve beneffens de schepenen in den prothocolle als onder de plycque geteijckent op den 22e September 1654.

72
Wij, Cornelis van den Berch, bailliu ende schout, Heyndrick Janss van Steenw. ende Barthelmees Prss. de Heij, schepenen der vrije heerlicheyt van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is: Jan Dircxss Polderendt, woonend jn de Weypoort jn de ambachte van Soeterwoude, ende bekende vercoft te hebben ende sulcxs deuchdel. schuldich te wesen: d E Heer ende mr. Johan de Bijl, woonend binnen Leyden, ofte den wettigen houder deses een losrentte van vyftich ca. guldens, te xL grooten t stuck, dewelck hy comparant al ende telcken jaere belooffden te sullen betaelen op den xxxe September, ende dat vry gelts sonder eenige deductie, t sy van beden, subventien, schattinge van verpondinge ofte eenige andre contribuitien van Ce, Le , XXe, Xe meerder off minder penn., hoe die oock souden mogen werden genoemt, ende by wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen syn ofte sullen werden, al waert oock sulcxs dat by placcaeten ofte andersints verclaert werden, dat men op dese ende gelycke rentte corttinge ende affslach souden mogen doen ende moeten lyden, van alle voordeel ende proffyt vandyen hy comparant wel uytdruckel. renunchierden ende affstant dede mits desen, daervan dienvolgende het eerste jaer rentte vallen ende verschynnen sal op den xxxe September jn den toecomstigen jaere xvjC vyffenvyftich, geduirende soo voorts van jaere te jaere, soo lange ende ter tijt toe de voors. rentte effectuel. sal syn gequeten ende affgelost, t welck hy comparant ende synne naecomelingen t allen tytden sal mogen doen alst hem gelyeft, mits naer behoorl. waerschouwinge van drie maenden teffens ende tot eenen mael jn goeden geevalueerden gangbaeren goude ofte suyvere gelden opleggende ende betalen een somme van achthondert guldens munte voors. in hooftgelden ende meteen daerby vougende alle de verloopen rente die alsdan naer beloop des tyts verscheenen ende onbetaelt syn sullen, doch met sulcken verstande, jngevalle hy comparant voornt. al ende telcken jaere d voors. rentte onvermaent quaeme te betaelen binnen drie maenden naer den verschyndach, zal hy comparant in sulcken gevalle, maer anders niet, mogen volstaen met jntreste jegens vyff guldens van jder hondert ende sulcxs in plaetse van vyftich guldens met veertich guldens vrij gelt s jaers, alles sonder fraude. Hyeronder ende tot verseeckerheijt van alles wes voors. staet, verbint hy comparant voornt. eerst special. een partije lants, gelegen jnt Langelant jn dese ambachte van Benthuysen, groot omtrent twee mergen i hont, belent jnt geheel aent noorteynde de Burmade, aent seijteijnden Jan Maertenss van Egmont ende Jan Aarentss Berch, ten oosten Ariaen Cornss van Immerseel, ende ten westen de hooftkercken binnen Leyden, ende voorts general. syn persoon ende alle synne goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende deselve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hoove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekenden hij comparant voornt. ter saecke van de constituitie der voors. rentten jnt geheel vergenought voldaen ende betaelt te wesen de laetste penn. metten eersten, ende dat met een gel. somme van achthondert guldens in hooftsomme, hem comparant in goeden, geevalueerden gelden aengetelt ende bijgeleijt. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voors., door begeeren van den comparant desen bryef met myn uythangende segel in roden wasse besegelt ende deselve beneffens de schepenen jn den prothocolle als onder de plycque geteyckent op den XXI September 1654.

73
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Claes Huygenss Verlaen, out, ende Pr. Corns Coy, nieut, schepenen der heerlicheijt van Benthuysen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: Arijaentgen Bouwensdr, wedue van Roet Dircxss, wonend tot Haserswoude, als het recht bij scheijdinge vercregen hebbende tot de naervolgende custingpenn., geadsisteert met Jan Thomiss Tant, bode alhyer, als haere gecoren voocht in desen, verclaerende vercoft te hebben ende dienvolgende by desen wettel. te transporteren, cederen ende op te draagen aen ende ten behouve van: Pieter Lambrechtss Buijck, wonend op de Hoogeveen, ofte zyns actie vercrijgende, een custingb., spreeckende ten lasten van Adriaen Dircxss van der Douff, als principael, ende Corn. Sijmonss Wittemoer, als borch ende mede principael, beijde wonend tot Haserswoude, jnnehoudende noch p reste een somme van elffhondert tweentwintich guldens, thien stuvers, te betaelen staende St. Jacobij dagen 1653 ende 1654, telckens met driehondert vyerenseventich guldens, drie stuvers ende ses penn., die al ten voors. dagen verscheenen zyn, ende de verdre driehondert vijerenseventich guldens, drie stuvers ende ses penn., wesende den laetsten termijn, te verschijnen St Jacoby dage in den toecomende jaere xvjC vijffenvijftich Valckenburger paerdemarct, daerop volgende wel betaelt, ende dat met intreste vandijen zedert de laetste respective verschijndagen aff, ter effectuele voldoeninge toe, spruijtende uijt coope ende p reste van een parthije slachturflants, gelegen in desen ambachte, te verongelden voor veerthien hondt, belent ten oosten het Scheijt van Haserswoude, ten zuijden Flooris Roeten, ten westen Arijen Janss van de Noock, ende ten noorden Willem Huybertss van Witlocxthuijn, alles naerder jn deselve custingbryeff geexpresseert, daerop dese jegenwoordige is getransficxeert ende deursteecken, ende dat met alle het recht, voordeel van hijpoteecquatie ende borchtocht als dezelve brijeff is medebrengende, belovende sy comparante voornt. d voors. getransporteerde somme van penn. te vrijen ende waaren ende zulcxs selffs goet te doen, op te leggen ende te betaelen als wes d voors. Pr. Lambrechtss Buijck, t sij bij evictie van t voors. hypotheecq, jnsolventheijt van de debiteuren ofte eenichsints anders te kort souden mogen comen, onder generael verbant van haer persoon ende goedren, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende sy comparante voornt. ter saecke van desen transportte, cessie ende overgifte al ende wel ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. met den eersten, ende dat met een gel. somme van elffhondert twentwintich guldens, thien stuvers in gereden gelde, haer comparante op huyden aengetelt. Wijders is mede voor ons, schout ende schepenen, gecompareert Adriaen Dircxss van der Douff, dewelck verclaerde (naerdat hem d voors. coop wettel. was gepresenteert) d selve ten goeden te laaten. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., dese brijef met mijn uythangende segel in rooden wassche besegelt ende d selve beneffens de schepenen zoo ten prothecolle als onder de plycque geth op den 9e Novemb. 1654.

74
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Claes Huygenss Verlaen, out, ende Bartholomees Prss. de Hey, nieut, schepenen van den ambachte ende heerlicht. van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: d Heer ende mr. Willem van Schilperoort, advocaet s Hoffs van Hollant, als speciale procuratie hebbende van Adriaen Janss van Gaeijsbeeck, stadts wijnverlaeter binnen Leijden, mitsgrs. Marijtgen Jansdr. van Gaeysbeeck, ongehouwde bejaerde dochter, voor haer selffs, ende vervangende, haer starckmaeckende ende de rato caverende voor Elisabeth Jansdr. van Gaesbeeck, haer suster, t samen kinderen van Jan Engelss van Gaesbeecq, haer za. vader, ende jn dier qualite mede geinstitueerde erffgen. van za. Marijtgen Cornelisdr., wedue van wylen Engel Adriaenss van Gaesbeeck, schoemaecker, haer za. grootmoeder, ende sulcx bij scheijdinge t recht tot den volgende bryeff vercregen hebbend, vermogens dezelve procuratie gepasseert voor de Willem van Vredenburch, nots. pub. binnen Leyden, ende seeckre getuijgen op den IXe novemb. laetstleden, ons schout ende schepenen ten verlijden deses verthoont ende laeten lesen, dewelcke verclaerde in de voors. qualite te transporderen ende in vrijen eijgendomme op te draagen, zulcxs hij doet bij desen aen ende ten prouffijte van: de Heer Hendrick Meijster, capiteijn van de burgerije der stadt Leijden, ofte sijns actie vercrijgende, een lossrentebrieff, spreeckende tot laste van t Gemeene Lant van Hollant ende Westvrijeslant, ende betaelt werdende ten comptoire van de Heer Sijmon van Alphen, ontfanger over Leijden ende Rijnlant, jnnehoudende een jaerlicxe lossrentte van vijfentwintich guldens, doch naederhant gereducheert op twintich guldens, verschijnnende telckens in twee termijnen als den 1e Januarij ende den 1e Julij, telckens de helft, losbaer met vijerhondert guldens capitaels, ende dat met het verloop van deselve rentte zedert den eerste Julij xvjC tweenvijftich aff, alles naerder blijckende bij dezelve renttebrijeff, jn date den eerste Julij xvjC thien, daerop dese jegenwoordige is getransficxeert ende deursteecken, met alle het recht toe ende aenseggen vandijen, omme bij de voors. Heer Heijndrick Meijster daermede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden off hij comparant in qualite voors. selffs waere, Bekennende hij comparant voornt. ter saecke deser transporte jnt geheel voldaen ende betaelt te sijn de laetste penn. met den eersten, ende dat met een somme van vierhondert sevenenveertich guldens in gereden gelde. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout ende voornt., ten versoucke van den comparant desen brijeff met mijn uythande segel jn rooden wasse besegelt ende d selve beneffens de schepenen zoo ten prothecolle als onder de plycque geth. op den XIe Novemb. 1654.

75
Wy, Geraerdt Wijtens, bailliu ende schout, Jan Pieterss Vercade, nieuwt, ende Corn. Gilliss de Haen, out, schepenen der vrije heerlicheijt van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is: Pouwels Pieterss, wonend in de Vrije Noock, alhyer tot Benthuyssen, dewelcke verclaerde uijtterhant vercocht te hebben ende dienvolgende by desen wettel. te transporteren ende op te draagen aen ende ten behouven van: Jan Corneliss van Geneuchten, onsen inwonende buijrman, ofte zyns actie vercrijgende, de gerechte helfte van een partijtgen hoijlants, gelegen over de Cruijsvaert int Hemelspoldertgen in desen ambachte, streckende van de Cruijsvaert noortwaerts op tot Jan Corneliss van Leeuwen lant ter halver dwersloot, belent ten oosten jonge Dirck Dircxss Schooneman met Maerten ende Corn. Pieterss Vercade, ende ten westen Pr. Leendert van der Nath, heere van Putten, waervan d voors. Jan Corneliss de wederhelfte selffs toecomt, te verongelden jnt geheel voor ses hondt, seventien roeden, ende dat vrij als buyrlanden, wyders met zodanige conditien, vrijdommen ende waaringe als begrepen staen in de respectieve oude waerb. Ende andre bescheyden daer zijnde, die hij comparant tot dijen eijnden aen de cooper transporteerde ende overgaeff by desen, omme by hem daermede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden off hy comparant het selffs waere, belovende hij comparant voornt. t voors. lant te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaeringe die daerop geduirende den tijt syns eygendoms zouden mogen syn gebracht, onder verbant van zijn persoon ende goedren, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende hy comparant voornt. ter saecke deser transportte ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. met den eersten, ende dat met een somme van driehondert vyftich guldens, hem comparant op huyden beneffens de aenvaerdinge vant voors. lant jn gereden gelden aengetelt. T oirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., door begeren van hem comparant dese bryeff met mijn uythangende segel in rooden wassche besegelt, ende dselve beneffens de schepenen soo ten prothecolle als onder de plycque geth. op den 23e Feb. 1655.

76
Wij, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, Bartholomees Prss. de Heij ende Gerrit Corneliss Vos, schepenen van den ambachte ende heerlicht. van Benthuysen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is: Adriaen Maertenss van Hoochbrugge, onsen inwoonende buyrman, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden vercocht te hebben ende opdrouch bij desen aen ende ten behouve van: Phillips Phillipss Broer ende Huych Adriaenss Geleveen, mede woonend alhier tot Benthuijsen, ofte haers actie vercrygende, elcx voor de gerechte helfte, een partije weijlants, gelegen in de Lange Weeren in de heerlicheijt van Benthuysen voors., te verongelden voor een halff mergen min vyffentwintich roeden, wesende een gedeelte uyt de wooninge van sijn vader, Maerten Arij Leendertss, belent ende belegen hebbende ten oosten ende suyden Pr. Prss Vermeulen, ten westen de Suythemlaen, ende ten noorden Maerten Adriaenss Smith, ende dat vrij sonder eenige belastinge, doch als buijrlanden ende behoudens den Heer sijn recht, wyders met soodanigen verdre conditien, servituijten, vrydommen ende waeringe als begrepen staen in de respectijve oude waerbrijeven ende andre bescheijden daervan synde, die sy comparanten tot dijen eijnde aen den cooper transporteerde ende overgaeff by desen, omme daer mede gedaen ende verlooren te werden off sij comparanten het selffs waere, belovende sy comparanten voornt. t voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaringe die daerop geduirende den tijt sijns eijgendoms souden mogen sijn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van sijn comparants persoon ende goedren, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende deselve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hoove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende hy comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. met den eersten, ende dat met een custingb. op huyden gepasseert, jnnehoudende de somme van achthondert vyftich ca. guldens, te betaelen staende met een gerechte seste pt. gereet, ende gel. seste part s jaers Vroulichtemis dage 1656 d eerste. T oirconden etc. op den 18e Martij 1655.

77
Wij, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, Bartholomees Prss. de Heij ende Gerrit Cornz. Vos, schepenen van den ambachte ende heerlicht. van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen sijn: Phillips Phillipss Broer ende Huijch Adriaenss Geleveen, beijde woonend alhier, verclarende elck voor de helfte gecocht te hebben jegens: Adriaen Maertenss van Hoochbrugge, mede woonend alhier, een parthije weijlants, gelegen in de Lange Weeren in de heerlicheijt van Benthuijsen voors., te verongelden voor een halff mergen min 25 roeden, wesende een gedeelte uijt de wooninge van des vercoopers vader, Maerten Arijen Lenertss, belent ende belegen hebbende ten oosten ende suijde Pr. Prss Vermeulen, ten westen de Suijthemlaen, ende ten noorden Maerten Arijenss Smith, ende bekende sij comparanten voornt. uijt saecke der selver coop elcks een voor al ende in solidum onder renunchiatie van t benefitie van divisie, haer houdende daervan ten vollen onderrecht, wel ende deuchdel. schuldich te wesen aen ende ten behouve van den voorn. Adriaen Maertenss van Hoochbrugge, ofte sijn actie verkrijgende, een somme van achthondert ende vijftich ca. guldens van xL grooten vlaems t stuck, dewelcke sij coopers wel ende getrouwel. te sullen betalen met een gerecht seste paert vandien in gereeden gelde, ende voorts met gelijcke seste paerten s jaers Vroulichtmis dage Ao. 1656 de eerste termijn, ende dat telckens precijs ofte uijtterl. drie maenden daernaer wel betaelen, ofte andersins ende bij gebreecke vandien sullen de comparanten gehouden wesen van den voors. eersten verschijndach aff te betalen jntreste jegens den penn. xvj, sonder nochtans, dat sij coopers onder pretext van jntreste haer voors. belooffde cooppenn. off eenich gedeelte vandien langer onder haer sullen mogen houden alst de vercooper ofte sijns actie verkrijgende goedtduncken ende gelieven sal, ende dat vrijs gelts sonder eenige deductie ofte afbreck t sij van bede, subventien, schattinge van verpondinge off andere contributien van Ce, Le , XXe, Xe meerder off minder penn., hoe die oock souden mogen werden genoemt ende bij wien die alreede jngestelt ende omgeslagen sijn ofte noch sullen werden, al waert oock sulcks dat bij placaten off andersins verclaert werden, dat men op dese ende gelijcke cooppenn. kortinge ende affslach soude mogen doen ende moeten lijden, van alle voordeel ende proffijt vandien sij comparanten voornt. wel uijtdruckel. renunchieerde ende affstant deden. Hieronder ende tot verseeckerheijt verbinden sij comparanten special. t voors. bij haer gecochte landt, ende voorts general. alle hare andere goederen, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toekomende, egeen uijtgesondert, stellende deselve ten bedwangh ende exec, special. van den Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Des belooffde sij comparanten malcanderen elck voor de helfte van desen te bevrijden, costeloos ende schadeloos te houden, onder gel. verbant ende bedwangh als voren sonder fraude. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout etc. op den 18e Maert 1655.

78
Wij, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, Bartholomees Prss. de Heij ende Gerrit Cornsz. Vos, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is: Arijaentgen Pouwelsdr., wedue wijlen Pr. Cornelis Francken, wonend alhyer tot Benthuijssen, zoo voor haer selven als sich starck maeckende ende de rato caverende voor Pr. Pieterss Francken, haer soon, verclaerende vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende by desen aen ende ten behouve van: Jan Bruynnen van der Lijes, woonend jnt Westeynde van Haserswoude, ofte sijns actie vercrijgende, een partije slachturfflant, gelegen in Benthuysen, te verongelden voor thiendalff hont, belent ten noorden de Cruysvaert, ten oosten, westen ende suyden Isbrant Janss, ende dat vry als buyrlanden, wyders met soodanigen conditien, servituijten, vrydommen ende waeringe als begrepen staen in de respectijve oude waerbrieven ende andre bescheyden daervan synde, die sij comparante tot dien eijnde aen den cooper by desen transporteerde ende overgaeff by desen, omme by hem daermede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden off sij comparante het selffs waere, belovende sy comparante voornt. t voors. lant te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaeringe die daerop geduirende den tyt haers eijgendoms souden mogen syn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van haer comparants persoon ende goedren, roerende ende onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende deselve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hoove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende sij comparante voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. metten eersten, ende dat met een custingbrieff op huyden mede gepasseert, jnnehoudende een somme van hondert veertien ca. guldens, te betaelen staende met d eene helfte van St. Jacob dage 1655 ende de wederhelfte op St. Jacob dage 1656 aencomende, alles sonder fraude. Ten oirconden hebbe ick, bailliu ende schout voors., door begeren ende verlyden van de comparante dese brijeff met myn uythangende segel in rooden wasse besegelt, ende deselve beneffens de schepenen in den prothocolle als onder de plijcque geth. op den 18e Martij 1655.

79
Wij, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, Bartholomees Prss. de Heij ende Gerrit Vos, schepenen van den amb. ende vrije heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: Jan Bruijnen van der Lijes, wonend jnt Westeynde van Hasersw., verclaerende gecocht te hebben jegens: Arijaentgen Pouwelsdr., wedue wijlen Pr. Corn. Francken, ende Pr. Prss. Francken, haer soon, een partije slachturflants, gelegen alhijer tot Benthuyssen, te verongelden voor thiendalf hondt, belent ten noorden de Cruysvaert, ten oosten, zuijden ende westen Isbrant Janss, ende bekende hij comparant voornt. uijt saecke der zelver coope wel ende deuchdel. schuldich te wesen aen de voors. vercoopers een somme van hondert ende veerthien guldens te xL grooten t stuck, d welcke hij comparant belooffde te zullen betaelen met d eene helfte op St. Jacobij dage van desen jaere 1655 ende de wederhelfte St. Jacobj dage 1656, ende dat vrijes gelts sonder eenige deductie ofte afbreck t sij van bede, subventien, schattinge van verpondinge off andre contributien van Ce, Le , XXe, Xe meerder off minder penn., hoe die oock souden mogen werden genoemt ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen werden, al waert oock sulcks dat bij placcaeten off andersints verclaert werden, dat men op dese ende gel. cooppenn. affslach soude mogen doen ende moeten lyden, van alle voordeel ende prouffyt vandyen hy comparant voornt. wel uytdruckel. renunchieerde ende afstant dede. Hijeronder ende tot verseeckerheijt verbindt hy comparant special. t voors. bij hem gecochte lant, ende voorts general. sijn psoon ende alle synne andre goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren, alles sonder fraude. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voors., door begeeren van hem comparant dese brijeff met myn uythangende segel in rooden wassche besegelt, ende dezelve beneffens de schepenen zoo ten prothecolle als onder de plycque geth. op den 18e Martij 1655.

80
Wij, Geraert Wyten, bailliu ende schout, Bartholomees Prss. de Heij ende Gerrit Corneliss Vos, schepenen van den amb. ende vrij heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is: Maertge Jeroensdr, wedue ende geinstitueerde erffgen. van Corn. Corneliss van Meerenburch, wonend aen de Lagenrijndijck in den amb. van Leijderdorp, geadsisteert met Matthijs Jeroenss van Roon, wonend tot Leijden, haere gecooren voocht, verclaerde uytterhant vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij dese aen ende ten behouve van: Adriaen Janss Cuyper, wonend tot Reynsburch, ofte sijns actie vercrijgende, de ongesepareerde helfte van een partije hoijlants, gelegen jnt Langelant jnt achtste bon, in dese heerlicht., groot omtrent twee mergen, belent int geheel ten noorden de Sijbrants waatering, ten oosten de kindren van Ooloff Corneliss, ten zuyden de kindren van Wouter Halewijn, ende ten westen Pr. Berckel, bailliu van de Hogeveen, ende dat vrij sonder eenige lasten, wijders met zodanige conditien, vrijdommen ende waaringen als begrepen staen in de oude waerbrijeven ende andre bescheijden daervan zynde, die zij comparante tot dijen eijnde aen den cooper transporteerde ende overgaeff by desen omme by hem daermede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden off zij comparante het selffs waere, belovende sy comparante voornt. t voors. vercochte lant te vrijen ende waren van alle commer ende beswaeringe die daerop geduirende den tijt haers eijgendoms souden mogen syn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van haere goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende d selve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende zy comparante voornt. ter saecke deser transporte, cessie ende overgifte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. met den eersten, ende dat met een somme van achthondert guldens, op Meije dage van desen jaere 1655 in gereden gelde, alles sonder fraude. T oirconden heb ick, bailliu ende schout voornt., door begeeren van haer comparante desen brijeff met mijn uythangende segel in rooden wassche besegelt ende dezelve beneffens de schepenen soo ten prothecolle als onder de plycque geth op den 18 Martij 1655.

81
Wij, Geraedt Wijten, bailliu ende schout, Bartholomees de Hey ende Gerrit Vos, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuysen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is: Jeroen Cornss jongen Engel, wonend alhyer tot Benthuijsen, verclaerende uijtterhant vercoft te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouve van: Gerrit Heijndricxss van Thol, onse inwonende buijrman, ofte sijns actie vercrijgende, een partijtge slachturflant met een turfschuyr daerop, staende ende gelegen alhyer tot Benthuysen int iije bon, belent ende belegen hebbende ten oosten Willem Heijndricxss Kas, ten westen hij comparant selffs, ten zuijden d voorn. Gerrit Heijndricxs van Thol, ende ten noorden Corn. Adriaenss van de Vrije Noock, te verongelden voor byff hondt xxj ende een halve r., ende dat vrij als buijrlanden, met conditien, dat comparant ende dese cooper nu ende altyt elcxs halff ende halff zullen onderhouden jn behoorl. reparatie de turffschuyr op dit vercocht staende, ende wijders met zodanige verdre conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringen als begrepen staen in de respective oude waerbrijeven ende andre bescheijden daervan zijnde, die hij comparant bij desen transporteerde ende overgaeff bij desen, omme bij hem daer mede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden off hij comparant het selffs waere, belovende hij compt. voornt. t voors. lant te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaeringe die daerop geduirende den tijt sijns eijgendoms souden mogen sijn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van zijn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoord. ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. metten eersten, ende dat eerstel. met een somme van hondert ende twintich guldens op St. Jacoby dage 1654 beneffens d aenvaerdinge vant voors. lant gereet, die hem comparant ten voors. tijtden al syn voldaen, ende bovendijen noch met een custingbrijeff op huijden mede bij overstellinge gepasseert, jnnehoudende een somme van vijerhondert sessenseventich guldens thien stuvers, te betaelen staende met honderttwintich guldens op St. Jacobj dage 1655, ende voorts jaerlicx op St. Jacobj dage hondert guldens, geduirende sulcxs tot de effectuele voldoeninge toe, uijtgesondert het laetste jaer sessenvijftich guldens thien stuvers. Toirconden heb ick, bailliu ende schout voornt., door begeeren van hem comparant desen brijeff met mijn uythangende segel in rooden wassche besegelt ende d selve beneffens de schepenen zoo ten prothocolle als onder de plycque geth op den 18e Martij 1655.

82
Wij, Geraedt Wyten, bailliu ende schout, Gerrit Vos ende Bartholomees Prss. de Hey, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: Gerrit Heijndricxss van Thol, onse jnwonende buijrman, verclaerende gecocht te hebben jegens: Jeroen Cornss jongen Engel een partijtgen slachturflants met een schuijr daerop, gelegen alhyer tot Benthuyssen int iije bon, belent ten oosten Wm Heijndricxss Cas, ten westen den vercooper, ten zuijden hij comparant selffs, ende ten noorden Corn. Adriaenss van de Vrije Noock, te verongelden voor vyff hont xxj ende een halve roeden, ende bekende hij comparant voornt. uijt saecke derzelver coope wel ende deuchdel. schuldich te wesen: Jan Heijndricxss Reus, mede onsen jnwonende buijrman, als het recht bij overstellinge vercregen hebbende, zulcxs d voors. Jeroen Corneliss jongen Engel, huijden mede voor ons schout ende schepenen compareerden, verclaerende t synen erentstige versoucken te geschyeden, een somme van vijerhondert sessenseventich guldens thien stuvers, d welcke hij comparant belooffde te sullen bet. hondert twintich guldens op St. Jacobij dage 1655, ende voorts alle jaere St. Jacobij dage daeraenvolgende hondert guldens, geduirende zulcxs tot de volle aflossinge toe uytgesondert het laetste jaer sessenvyftich guldens thien stuvers, ende dat vryes gelts sonder eenige deductie ofte afbrech, t sij van beden, subventien, schattingen van verpondingen ofte andre contribuiten van Ce, Le , XXe, Xe, meerder off minder penn., hoe die oock souden mogen werden genoemt ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn, off noch zullen werden, al waert oock zulcxs dat bij placcaeten ofte andersints verclaert werden, dat men op dese ende gel. cooppenn. cortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lijden, van alle voordeel ende prouffijt vandijen hij comparant voornt. wel uijtdruckel. renunchieerden ende afstant deden mits dese. Hyeronder ende tot verseeckerheijt verbint hij cooper ende eerste comparant special. t voors. bij hem gecochte lant ende voorts general. zijn persoon ende alle zijnne andre goedren, roerende, onroerende, jegenwoord. ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Des zoo belooft d voors. Jeroen Corneliss de voors. getransporteerde custingpenn. te doen op te leggen ende te beth. alles wes d voors. Jan Heyndricxss daeraen te kort soude mogen comen, t sy by evictie vant voors. hijpoteecq ofte eenichsints anders, onder verbanden als naer rechten. Ten laetsten bekende d voors. Jeroen Corneliss ter saecke van de voors. getransporteerde custingpenn. int geheel vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. met den eerste ende dat met een somme van vijerhondert ende vijff ca. guldens, hem comparant op huyden in goeden geevalueerde gelde aengetelt. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., op den 18 Marty 1655.

83
Wij, Geraerdt Wijtens, bailliu ende schout, Bartholomees Prss. de Heij ende Gerrit Cornss Vos, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicheijt van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is: Cornelis Willemss Kroon, getrout hebbende Maertgen Maertensdr., wonend op de Hoogeveen, verclaerende uijtterhant vercoft te hebben ende dienvolgende by desen wettel. te transporteren ende op te draagen aen ende ten behouve van: Pr. Maertenss, sijn swager, ofte zijns actie vercrijgende, een gerechte vyerde paert van derthien honden lants, gelegen in de Langeweren alhijer tot Benthuyssen, zulcxs hem comparant hetzelve bij scheijdinge uijt sijn schoonvaders boedel is aenbedeelt, belent volgens dezelve scheijdinge ten oosten ende zuijden d voors. Pr. Maertenss selffs, ten westen Corn. Maertenss ende ten noorden Claes Maerten Adriaenss, ende dat vrij als buijrlanden, wijders met zodanige conditien, vrijdommen ende waaringen als begrepen staen in de oude waerbrijeven, mitsgrs. de scheijdinge daervan sijnde, die den cooper bij desen werden getransporteert, omme daermede alles gedaen, gewonnen ende verlooren te werden off hij comparant het selffs waere, belovende hij compt. voornt. t voors. vercochte partije lants te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaeringe die daerop jn eeniger manieren souden mogen sijn gebracht ende gestelt, onder generael verbandt van zijn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende hij comparant voornt. ter saecke deser transportte, cessie ende overgifte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. met den eersten, ende dat eerst met een somme van tweehondert guldens op Vroulichtemis dage van desen jaere 1655 beneffens het voors. gecochte lant gereet, ende bovendijen noch met een obligatie, jnnehoudende vijffhondert ende sestich guldens, te betaelen staende met hondert guldens s jaers Vroulichtemis dage 1656, d eerste uijtterl. Meye dage daeraenvolgende wel betaelt, alles sonder fraude. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., door begeeren van hem comparant desen brijeff met mijn uijthangende segel in rooden wasschen besegelt ende dezelve beneffens de schepenen zoo ten prothecolle als onder de plijcque geth op den 18e Martij 1655.

84
Wij, Geraerdt Wijtens, bailliu ende schout, Bartholomees Prss. de Heij ende Gerrit Cornss Vos, schepenen van den ambachte ende heerlicheijt van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: Pr. Maertenss, jegenwoordich regeerende ambachtsbew., verclaerende gecocht te hebben jegens: Corn. Willemss Kroon, sijn swager, een gerechte vijerde pt. van derthien honden lants, gelegen in de Langeweeren alhyer tot Benthuyssen, belent ten oosten ende zuijden hy comparant selffs, ten westen Cornelis Maertenss ende ten noorden Claes Maerten Adriaenss, ende bekende hy comparant voornt. uijt saecke derselver coope wel ende deuchdel. schuldich te wesen d voors. Corn. Willemss Croon, ofte sijn actie een somme van vijffhondert ende sestich ca. guldens van xL grooten vlaems t stuck, d welcke hij cooper wel ende getrouwelicke beloofde te zullen betaelen met hondert guldens s jaers Vroulichtemis dage van den toecomstigen 1656 d eerste, doch Meije dage daeraenvolgende telckens wel betaelt, ende zoo voorts van jaere te jaere geduirende sulcxs tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, uijtgesondert het laetste jaer sestich guldens, ende dat vrijes gelts sonder eenige deductie ofte afbreck t sij van beden, subventien, schattingen van verpondingen ofte andre contribuitien van Ce, Le , XXe, Xe meerder off minder penn., hoe die oock souden mogen werden genoemt ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn, ofte noch zullen werden, al waert oock sulcks dat bij placcaeten off andersints verclaert werden, dat men op dese ende gel. cooppenn. cortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lyden, van alle voordeel ende prouffijt vandijen hy comparant voornt. wel uijtdruckel. renunchieerden, afstant deden mits desen. Hyeronder ende tot versecckerheijt verbindt hij cooper ende eerste comparant special. t voors. bij hem gecofte lant, ende voorts general. sijn persoon ende alle synne andre goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren, des soo belooft d voors. Corn. Willemss Kroon de getransporteerde custingpenn. te vrijen ende waeren ende zulcxs selffs goet te doen op te leggen ende te beth. alles wes den houder vandijen daeraen te kort soude mogen comen, t sy bij evictie vant voors. hijpoteecq, jnsolventheijt van den debiteur ofte eenichsints anders onder verbanden als recht is. Ten laetsten bekenden hy comparant ter saecke van de voors. getransporteerde custingpenn. int geheel vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. met den eersten, ende dat met een somme van . . . . . . , hem comparant jn goeden geevalueerden gelden aengetelt. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout op den 18e Martij 1655.

85
Wij, Geraerdt Wijtens, bailliu ende schout, Bartholomees Prss. de Heij ende Jan Prss. Verkade, schepenen van den ambachte ende heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: Pr. Willemss Keyser, onsen jnwonende buijrman, verclaerende jnt oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven vercoft te hebben ende opdrouch dienvolgende by desen aen ende ten behouve van: Jeroen Cornss jongen Engel, mede wonend alhyer tot Benthuijsen, ofte zijns actie vercrijgende, een partytge slachturflants, gelegen alhyer tot Benthuijsen jn het derde bon, te verongelden voor drie hont ende tachtich Rd., met de westwaertsche helfte van de turfschuijr daerop staende, streckende tot der halver dwersloot, belent ten oosten hij cooper selffs met Corn. Arij Leenen, ten zuijden d voors. Jeroen Corneliss, ten westen Pr. Dircxss Keyser, ende ten noorden hij vercooper selffs, ende dat vrij als buijrlanden, doch zal hij cooper moeten gedoogen de speciale hijpothecatie van zodanige custingpenn. als hy vercooper noch p reste schuldich is, mits dat dezelve uijt de uijtgeloofde cooppenn. zullen werden afgedaen, voorts met conditien, dat dese cooper jn eijgendomme zal hebben de helfte van schuijrwerff daerop d voors. schuijr staende is, mits dat desen cooper nu ende altijt zal moeten betaelen de jaerlicxe ongelden van de geheele schuijrwerff, gel. mede hij comparant aen hem behout drie voeten gront aen de zuijtsyde van dese schuijr, wijders met zodanige verdre conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringen als begrepen staen in de respective oude waerb. ende andre bescheijden daervan sijnde, die hy comparant tot dijen eijnden aen den cooper transporteerde ende overgaeff bij desen, omme daer mede gedaen ende verlooren te werden off hy comparant het selffs waere, belovende hy comparant voornt. t voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaeringe die daerop geduirende den tijt sijns eijgendoms souden mogen zijn gebracht ende gestelt, onder generael verbandt van zijn comparants persoon ende goedren, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetste bekende hy comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. met den eersten, ende dat met een custingb. op huijden gepasseert, jnnehoudende achthondert ende tnegentich ca. guldens, te betaelen staende met tweehondert guldens op St. Jacoby dage van desen jaere 1655 gereet, ende voorts met een gerechte vijfde pt. s jaers St. Jacobij dage 1656 d eerste, geduirende zulcxs tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, boven een roosenobel tot speldegelt, alles sonder fraude. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., door begeren van hem comparant desen brijeff met mijn uijthangende segel in roode wassche besegelt ende dezelve beneffens de schepenen zoo ten prothecolle als onder de plycque geth op den 18e Martij 1655.

86
Wij, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, Bartholomees Prss. de Heij ende Jan Prss. Verkade, schepenen van den ambachte ende heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: Jeroen Corneliss jongen Engel, wonend alhyer tot Benthuijssen, verclaerende jnt oopenb. volgende seeckre beschreven voorwaerden gecocht te hebben jegens: Pr. Willemss Keijser, onsen jnwonende buijrman, een partije slachturflants, gelegen alhyer tot Benthuysen in het derde bon, te verongelden voor drie hont ende tachtich roeden, met de westwaertsche helfte van de turfschuyr daerop staende, streckende tot de halver dwerssloot, belent ten oosten hij comparant selfs met Corn. Arij Leenen, ten zuyden mede hij comparant, ten westen Pr. Dircxss Keyser, ende ten noorden de vercooper selffs, ende bekende hij comparant voornt. uijt saecke derzelver coope wel ende deuchdel. schuldich te wesen: Pr. Lambrechtss Buijck, wonend op de Hoogeveen, als het recht bij overstellinge vercregen hebbende, zulcxs d voors. Pr. Willemss Keyser, huyden mede compareerde voor ons, schout ende schepenen, verclaerde t synne erentstige versoucke te geschijeden, een somme van achthondert ende tnegentich guldens, dewelcke hij comparant. mitsgrs. Gerrit Heijndricxss van Thol ende Arij Pieterss Verkade, beijde wonend alhyer tot Benthuyssen, mede voor ons schout ende schepenen compareerden, die als penningborgen ende mede als principale schuldenaers onder behoorl. renunchiatie van de benefitien ordinis divisionis et excussionis de crachte vandijen haer bekent gemaeckt, beloofden te zullen betaelen met tweehondert guldens op St. Jacoby dage van dese jaere 1655 gereet, ende voorts een gerechte vyffde pt. s jaers St. Jacoby dage 1656 d eerste, geduirende sulcxs van jaere te jaere tot de volle voldoeninge toe ende dat yder termijn prechijs ten verschijndage, ofte zullen andersints zy comparanten gehouden sijn te beth. intreste jegens den penn. sestien, te reecken van de verschijndach aff tot de volle voldoeninge toe, sonder dat zij comparanten onder pretext van intresten de zelve cooppenn. ofte eenich gedeelte vandyen langer onder haer sullen mogen behouden dan het de houder deses gelieven zal, ende dat vrijes gelts, sonder eenige deductie van afbreck, t sij van beden, subventien, schattinge ofte andre contribuitien van Ce, Le , XXe, Xe meerder off minder penn., hoe die oock souden mogen werden genoemt, ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn off noch zullen werden, al waert oock zulcxs dat by placcaeten off andersints verclaert werden, dat men op dese ende gel. cooppenn. afslach souden mogen doen ende moeten lijden, van alle voordeel ende prouffyt zy comparanten voornt. wel uytdruckel. renunchieerden ende afstant deden mits desen. Hijeronder ende tot verseeckerheijt verbint hij cooper eerst special. t voors. bij hem gecochte lant, ende voorts general. beneffens zyne borgen alle haere goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende executie van aller s Heeren rechten ende rechteren, ende special. den Ed. Hove van Hollant. Des belooft hy, Pr. Willemss Keyser, d voors. getransporteerde somme van penn. te vrijen ende waaren ende zulcxs selffs goet te doen op te leggen ende betaelen alles wes d voors. Pr. Lambrechtss, t sij bij evictie van t voors. hypoteecq ofte eenichsints anders daeraen te cort soude mogen comen, onder verbande als naer recht. Ten laetsten bekende hij, transportant, ter saecke deser transporte jnt geheel voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. met den eersten ende dat met een somme van seven hondert vijffentwintich guldens in gereden gelden. Ten oirconden geth. op den 19e Martij 1655.

87
Wij, Geraerdt Wijtens, bailliu ende schout, Bartholomees Prss. de Heij ende Gerrit Corneliss Vos, schepenen van den ambachte ende heerlicheijt van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen zijn: Pr. Maertenss, Arij Maertenss ende Corn. Maertenss, wonend alhijer tot Benthuijsen, wijders Cornelis Willemss Kroon, getrouwt hebbende Maertgen Maertensdr., wonend op de Hogeveen, ende ten laetsten Pieter Pieterss Vermeulen, man ende voocht van Annetgen Maertensdr., wonend jn de Benthooren, alle kinderen ende erffgenaemen elcxs voor een vijffde paert van Maerten Adriaen Leendertss, gewoont hebbend ende overleden sijnde alhijer tot Benthuijsen, verclaerende te kennen geevende hoe dat sy comparanten voornt. met malcandren in aller minnen ende vruntschap hadden geschift, gescheijden ende gedeelt, gelijck sy alsnoch schiften, scheijden ende deelden mits desen alle de onroerende goedren, sulcxs ende jn der vougen dezelve bij de voors. Maerten Adriaen Leendertss metter doot ontruijmt ende naergelaeten sijn, ende dat in vougen ende manieren hyernaervolgende, naementl. ende voor eerst, dat Pr. Maertenss jn eijgendomme zal hebben ende wert hem dienvolgende by desen aenbedeelt een huys ende erve, boomgaert, pootinge ende plantinge, waerinne d gemelde Maerten Ary Leendertss heeft gewoont ende overleden is, staende ende gelegen alhyer tot Benthuyssen, belent ten oosten Jacob Jooriss Verbeer, scheepmaecker, ten zuijden hy Pr. Maertenss selffs, ten westen Corn. Willemss Kroon met zijn aenbedeelde partye lants, ende ten noorden Claes Maerten Arienss Hoogeveen ende dat vrij gel. buijrhuyss ende erve, doch te moeten verongelden voor een hont, wyders met zodanige conditien, servituiten, vrijdommen ende waaringe als begrepen staen jn de respective oude waerb. ende andre bescheyden daervan sijnde, waernaer hij comparant hem zal moeten reguleren ende gedragen, gelijck hij noch tot supplement van zijn portie bovendijen zal hebben ende genieten uijt seeckre obligatie ten behouve van haer vader ende schoonvader, gepasseert b Corn. Maertenss ende Pr. Pieterss ende tusschen haer comparanten alsnoch onverdeelt ende jnt gemeen gelaeten, een somme van hondert ende vijftich ca. guldens, te xL grooten t stuck, ende dat uijt de eerste ende gereetste custingpenn. die uijt d voors. custingbrijeff ontfangen zullen werden. Wijders sal hebben Arij Maertenss voor sijn portie ende gedeelte een gerechte vijerde paert van derthien honden weijlants, gelegen in de Langeweeren alhyer tot Benthuijsen, wesende het westwaertsche gedeelte, belent ten oosten ende zuijden Pieter Pieterss Vermeulen, ten westen de Zuijthemlaen, ende ten noorden Maerten Adriaenss Smit. Item Cornelis Maertenss sal mede hebben voor zijn portie een gelijcke vijerde paert vant voors. lant, belent ten oosten Corn. Willemss Croon met zijn gedeelte hyernaer hem aenbedeelt, ten zuijden hy Corn. Maertenss selffs, ten westen Pr. Pieterss Vermeulen, ten noorden Claes Maertenss Hogeveen. Ende Corn. Willemss Croon in den naem van zijn huijsvrouw sal mede in vrijen eijgendommen hebben ende wert hem dienvolgende aenbedeelt een gel. vijerde paert van de voors. derthien honden lants, belent ten oosten ende zuyden Pr. Maertens, ten westen Corn. Maertenss met zynne hyervooren aenbedeelde partije, ende ten noorden Claes Maerten Arienss. Wijders sal hebben Pr. Pieterss Vermeulen mede in den naeme van zijn huijsvrouw het verdre ende laetste vijerde paert van de voors. derthien honden lants, belent ten oosten en zuyden Corn. Maertenss, ten westen Arij Maertenss met zyne hyervooren aenbedeelde partije, ende ten noorden Maerten Adriaenss Smit met Pr. Pieterss selffs, ende dit alles vrij gel. buijrlanden, item noch een partijtge flodderlants, gelegen mede alhyer tot Benthuijsen in de Langeweeren, te verongelden voor vijer hondt, belent ten oosten Claes Maertenss, ten zuijden hij Pr. Pieterss selffs, ten westen Maerten Adriaenss Smit, ende ten noorden Neeltgen Jan Maertensdr, mede vrij gel. buijrlanden, met welcke voors. schiftinge, scheijdinge ende deijlinge zij comparanten verclaerden wel ende ten rechten geschift ende gescheijden te sijn, oock ten genougen begrootet te wesen, belovende malcandren d een den andren om geen andre nochte vordre scheijdinge te zullen beroupen off doen beroupen, directel. ofte jndirectel. in rechten noch daerbuijten in geenre manieren onder zodanigen verbanden als naer rechten daertoe staende is, alles sonder fraude. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., door begeeren van de comparanten desen brijeff met mijn uijthangende segel in roode wassche besegelt ende dezelve beneffens de schepenen zoo ten prothecolle als onder de plycque geth op den 18e Martij 1655.

88
Wij, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, Bartholomees de Hej ende Gerrit Cornss Vos, schepenen van den ambachte ende heerlicheijt van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen sijn: Govert Pieterss Hyselendooren ende Dirck Govertss Hijselendooren, sijn soon, beijde wonend in de Bent in de heerlicheijt van Haserswoude, verclaerende ende te kennen geevende hoe dat sy comparanten voornt. nu jegenwoordich waeren possiderende en besitten seeckre wooninge als huijs, schuijr, bargen met eenige van de landen daeraen, voor desen toebehoort hebbende Dirck Adriaen Janss, staende ende gelegen in de Haserswoutsche Bent voors., ende dat voor desen mede aen de voors. wooninge in eygendomme was geweest een partije weijlants, gelegen in dese heerlicheijt aen de oostsijde van de Hoogeveensche vaert, groot volgens het mergenbouck twintich honden, jegenwoordich in eijgendomme toebehoorende d Ed. Gerbrandt de Knotter, wonend binnen Leijden, ende bij de gemeene erffgenamen van de voors. Dirck Adriaen Janss vercocht aen Boudewijn de Bije za., doch met die expresse conditien, dat den cooper vant voors. lant tot synnen laste soude moeten onderhouden de planck gelegen in de Hoogeveensche vaerts cant beneffens t voors. lant, welcke planck nu twee a drie jaeren geleden, vermits de generale bepolderinge van Haserswoude, Benthuijssen, Hoogeveen ende Benthooren, is wechgenoomen ende het gadt van dijen toegestopt, sulcxs dat het voors. lant vant onderhouden der voors. planck al ende jnt gheel is ontlast ende bevrijt, dan alsoo zij comparanten alsnu bemercken, dat het wechnemen van de voors. planck ende het toewerpen vant gadt merckel. is streckende tot naedeel van haere voors. wooninge ende landen, omme daer aff ende aen bequamel. te cunnen vaeren, oversulcxs soo hadden zij comparanten voornt. goet gevonden haer te adresseren aen de voorn. Gerbrant de Knotter als eijgenaer van de voors. landen ende met denzelven te verdragen, accorderen ende overeen te comen, gelijck sij comparanten verclaerden verdragen, geaccordeert ende overeengecomen te zijn bij desen, als naementl., dat zij comparanten voornt. tot haere costen voor d eene helfte ende tot costen van de voors. Knotter voor de wederhelfte opnieuws wederom sullen doen maecken een gadt in de voors. Hoogeveensche vaert kant, tusschen het lant van hem, De Knotter, ende het lant van Jr. Leendert van der Nath, ende aldaer doen maecken een bequaem hooffden met een souffichante planck ende leeninge, sulcxs ende jn der vougen als aldaer voor desen is geweest, volgens de acte van consent van de wel Ed. Heeren Dijckgraeff ende Hoocheemraden van Rijnlant daervan sijnde in date den 5e Novemb. 1654, ende dat onder expresse conditien, dat nu ende ten eeuwigen dagen zij comparanten ende den possesseur van haere voors. wooninge ende landen sullen moeten onderhouden tot desselffs costen ende lasten d voors. nieuwe te maecken hooffden ende planck jn vougen dat het lant van de voorn. heer Knotter daervan zal sijn bevrijt, ende dat hetselve onderhout zal blijven ende comen alleen tot lasten van de eygenaers van haere comparanten voors. wooninge ende landen, alles sonder fraude. Hyeronder ende tot naercominge van alles wes voors. staet soo waeren sij comparanten voornt. verbindende, zulcxs sy doen by desen, haer persoon ende general. alle haere goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Toirconden op den 18 Marty 1655.

89
Wy, Geraerd Wijten, bailliu ende schout, Pr. Cornss Coij ende Bartholomees de Heij, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen sijn: Ariaentgen Ariensdr., wedue wijlen Meijndert Adriaenss van Leeuwen, wonend aen de Slootwech in Segwaert, item Adriaen Meyndertss van Leeuwen, Soetgen ende Aeltgen Meyndertsdrs. van Leeuwen, meerderjarige kindren ende erffgenamen van de voors. Meyndert Adriaenss van Leeuwen, d welcke verclaerden te transporteren ende in vrijen eijgendomme op te dragen, sulcxs zy doen bij desen aen ende ten prouffijte van: Jochum Alewijnss, wonend aen den Hil in dese heerlicheijt van Benthuijssen, ofte sijns actie vercrijgende, de gerechte helfte van een custingbrijeff ten lasten van Bartholomees Pieterss de Heij ende Jan Gilliss de Cocq, wonend alhyer tot Benthuijsen, jnnehoudende noch p reste een somme van hondert sevenendertich guldens, thien stuvers, te betaelen staende met de gerechte helfte vandijen Ste. Petrij ad Cathedram 1656 ende de wederhelfte Ste. Petrij ad Cathedram 1657, spruytende uijt coop van de helfte van een stuck slachturflant met de helfte van het rijetlant, gelegen jn de Nieuwe polder alhyer tot Benthuyssen, jnt geheel te verongelden voor een mergen sestalf hondt, belent synde t voors. lant int geheel ten oosten Claes Huijgenss Verlaen ende Reijn Leendertss, ten suyden de Molewetering, ten westen Adriaen Jacobss Geleveen, ende ten noorden den Nottewech, alles naerder blyckende by dezelve custingb., daerop dese jegenwoordige is getransfixeert ende deursteecken, met alle het recht toe ende aenseggen van dijen omme by de voors. Jochum Alewijnss daermede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden off zy comparanten het selffs waeren, belovende sy comparanten voornt. d voors. getransporteerde penn. te vrijen ende waeren ende zulcxs selffs goet te doen, op te leggen alles wes de voors. Jochum Alewijnss ofte zijns rechts vercrijgende daeraen t sij by evictie van t voors. hijpoteecq ofte eenichsints anders daeraen te kort zoude mogen comen, onder generael verbant van alle haere goederen, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren, bekennende sij comparanten voornt. ter saecke van deser transporte int geheel voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. metten eersten, ende dat met een somme van hondert tweentwintich guldens, thien stuvers in gereden gelden. Toirconden hebbe ick bailliu ende schout voornt. ten versoucke van de comparanten desen brijeff met mijn uythangende segel, etc. op den 30e Martij 1655.

90
Wij, Geraerdt Wyten, bailliu ende schout, Heijndrick Janss van Steenw. ende Barthol. Prss. de Heij, schepenen in den ambachte ende heerlicheijt van Benthuijsen, oirconden, dat op huijden voor ons gecomen ende gecompareert is geweest: Huijch Corneliss, woonend onder Hillegontsberch, getrout hebbende Grijetgen Alewijnsdr., naergelate dochter ende mede erffgenaem van wijlen Marritgen Inggenaerts, geprocureert bij Alewijn Maertenss, dewelcke in dijer qualite achtervolgende seeckere beschreven voorwaerden bekende vercoft te hebben, gelijc hij alsnoch vercoopt, transporteert ende opdraecht mits desen aen ende ten behoue van: Govert Claess Conijnenburch, jegenwoordich woonende alhyer tot Benthuyssen ontrent den Hildam, ofte zijns weder actie gecrijgende, een stuckgen hoijlants, zijnde heel goet veenlt., gelegen in desen ambachte, te verongelden volgende t mergenbouc voor vijer hont thien roeden, nijettemin als corpus bij den hoop zonder maet ende mette voet gestooten, zoo groot ende cleijn, goet ende quaet als t selve tusschen de naervolgende belenden gelegen is, streckende van Leendert Joppenss van der Dam, scheepmrs. lant, nu gecoft bij Corn. Willemss Keijser ende Pr. Maertenss lant westwaerts op tot Corn. Inggenaertss eijgendom toe, belent ten zuijden de voorn. Corn. Inggenaertss, ende ten noorden Jan Gerritss, scheepmr. cum socijs, vrij wesende als buijrlant. Ende is in desen gecondidioneert ende bevoorwaert, dat den cooper een vrije deurvaert hebben ende behouden zall deur de scheijslooth ten zuijden vant voors. lant van Leendert Joppenss van der Dam, gecoft by Cornelis Willemss Keijser voors. ende bevrijdinge van eenige lasten, transporteert hij comparant in qualite voornt. mede aen den cooper soodanige oude opdrachten ende waerbrieven als hij daervan soude mogen hebben alsmede t recht van de cavelbrieff tusschen den gemeene erffgenamen van de voors. Marritge Inggenaertsdr. gemaect, omme daer mede gewonnen ende verlooren te werden als recht is, ende nopende de lasten die t zedert date van de jongste waringe opt vercofte lant soude mogen zijn gestelt. Daervooren verbint hij comparant zijn persoon ende goederen, roerende ende onroerende, presente ende toecomende, subject allen rechten ende rechteren mette costen daerop vallende kennende hij comparant hen van de vercoopinge ende opdrachte deses all wel voldaen ende betaelt te wesen den lesten penn. metten eersten, ende dat met een schultbrieff op huijden neffens desen gepasseert, inhoudende een somme van twaelffhondert ende twintich carol. guldens, ten xL grooten het stuck, te betaelen volgende den selve, alles zonder fraude. Ten oirconden etc. den 19e Meije 1655.

91
Oirconden, dat op huijden voor ons gecomen ende gecompareert zijn geweest: Govert Claess Conijnenburch, als principael, althans woonende alhyer tot Benthuyssen, Corn. Willemss Keijser, mede woon. alhijer tot Benthuysen, als borge ende mede principale schuldenaer, onder expresse renuntiatie van de benefitijen ordinis et excussionis hem van de crachten ende werckinge vandijen ten vollen ende naer behooren onderrecht houdende, dewelcke (uijt coope van een stuckgen hoijlants, zijnde mede goet veenlant, gelegen in desen ambachte, verongelt werdende volgende t mergenbouc voor vijer hont thijen roeden, streckende van Leendert Joppenss van der Dam, scheepmrs. lant, nu gecoft bij Corn. Willemss Keijser ende Pr. Maertss lant westwaerts op tot Corn. Inggenaertss eijgendom toe, belent ten zuijden de voorn. Corn. Inggenaertss, ende ten noorden Jan Gerritss, scheepmaecker cum socijs), voor haren erven ende nacomel., wel ende deuchdel. bekennen schuld. te wesen aen ende ten behoue van: Huijch Corneliss, woonend onder Hillegontsberch, ofte den houder van desen, de somme van twaelffhondert ende twintich carol. guldens, te xL grooten het stuck, die zij comparanten wel ende getrouwel. geloven te betalen met een seste paert vandijen gereet ende een gelijc sestepaert t siaers, waervan den eersten termijn al verscheenen ende ommegecomen was Petrij ad cathedram in den jare 1653, geduijrende soo voorts van jare tot jare ter voller ende effectueele betalinge toe telckens precijs ende zonder langer dilaij ofte bij faulte van precijse betalinge zullen zij comparanten gehouden wesen, gelijc zy bij desen beloven interest daervan te geven iegens de penn. sestijen, te rekenen van de respective verschijndagen totte volle ende effectueele betalinge toe, zonder dat zij comparanten onder pretext van de voors. interest de custinghpenn. off eenich gedeelte vandijen langer onder haer sullen mogen behouden dan het den houder deses gelieven zall, gelovende oock de betaling te doen geheel vrij ende zonder eenigerhande cortinge, t zij van Xe, XXe , XXXe, XLe, Le, meerder ofte minder penn., beden, subventijen, nijet jegenstaende eenige placcaten ofte resolutijen ter contrarije disponeerende alreeden geemaneert ofte noch te emaneeren die zij comparanten voor nu alsdan ende alsdan voor alsnu zijn renuntieerende. Tot vasticheijt van de vrije betalinge ende alle wes voors. staet stelt ende verbint hij principael comparant eerst special. t voors. gecofte lant met alle tgeene, dat men daerop off inne soude moeten bevinden, voorts zij comparanten hare respective persoonen ende goederen, roerende ende onroerende, presente ende toecomende, subject alle rechten ende rechteren, ende special. den Hove van Hollant mette costen daerop vallende ende hij principael comparant gelooft zijn voors. borg int geheel van de borchtochte te bevrijden ende indempneeren costeloos ende schadeloos te houden onder verbant ende subjectie als boven, alles zonder fraude. Ten oirconden etc. den 19e Meije 1655.

92
Wij, Geraerdt Wyten, bailliu ende schout, Heijndrick Janss van Steenw. ende Bartholomees Prss. de Hey, schepenen in den ambachte ende heerlicheijt van Benthuijsen, oirconden, dat op huijden voor ons gecomen ende gecompareert is geweest: Leendert Joppenss van der Dam, scheepmr., woonende tot Bleijswijck, getrout hebbende Maritgen Alewijnsdr., naergelate dochter ende mede erffgenaem van Marritgen Inggenaers, geprocureert bij Alewijn Maertenss, dewelcke in dijer qualite achtervolgende seeckere beschreven voorwaerden bekende vercoft te hebben, gelijck hij alsnoch vercoopt, transporteert ende opdraecht mits desen aen ende ten behoue van: Corn. Willemss Keijser, althans woonend alhyer tot Benthuyssen, ofte zijns weder actie gecrijgende, een stucgen hoijlants, sijnde heel goet veenlant, gelegen in desen ambachte, t welck den cooper zall moeten verongelden volgende t mergenbouc voor vijer hont vierentachtich roeden, nijettemin als corpus bij den hoop zonder maet ende mette voet gestooten, zoo groot ende cleijn, goet ende quaet als t selve tusschen de naervolgende belenden gelegen ende oock affgepaelt is, streckende van de nieuwe Willic westwaerts op tot Huijc Corneliss, zijn comparants swagers, lant, nu mede gecoft by Govert Claess Conijnenburch, ten suijden Adrijaen Weijnen ende Corn. Inggenaertss, ende ten noorden Pieter Maertsss, vrij wesende als buijrlant, uijtgesondert, dat den cooper de slooth aen de zijde vant huijs ende erffve van Adrijaen Weijnantss nu noch ten eeuwigen dagen nijet en zall vermogen te vernauwen ofte eenige platinge steecken daerdoor de voors. Adrijaen Weijnantss eenige verhinderinge van affloopen van schepen off schuijten soude mogen hebben, alles naerder vermeldende den eijgendoms brieff die Adrijaen Weijnantss van zijn voors huijs ende erffve is hebbende, waernaer den cooper hem zall hebben te reguleeren ende oock mede te moeten geheugen ende gedoogen, dat den cooper vant lant van de voors. Huijch Corneliss, zijn comparants swager, zijn deurvaert vrij ende onbecommert deur de slooth ten zuijden van dit vercofte lant gelegen, zall hebben ende behouden. Ende tot bevrijdinge van eenige vordere lasten transporteert hij comparant in qualite voors. mede aen den cooper zoodanige oude opdrachten ende waerbrieven als hij daervan soude mogen hebben alsmede t recht van de cavelbrieff tusschen de gemeene erffgenamen van de voors. Marritgen Inggenaerts gemaect, omme daer mede gewonnen ende verlooren te werden als recht is, ende nopende de lasten die t zedert date van de jongste waringe opt vercofte lant soude mogen zijn gestelt. Daervooren verbint hij comparant sijn persoon ende goederen, roerende ende onroerende, presente ende toecomende, subject allen rechten ende rechteren mette costen daerop vallende kennende hij comparant hen van de vercoopinge ende opdrachte deses all wel voldaen ende betaelt te wesen den lesten penn. metten eersten, ende dat met een schultb. op huijden neffens desen gepasseert, inhoudende een somme van veerthijenhondert vijff carol. guldens, ten xL grooten het stuck, te betalen volgende deselve, alles zonder fraude. Ten oirconden etc. den 19e Meije 1655.

93
Oirconden, dat op huijden voor ons gecomen ende gecompareert zijn geweest: Cornelis Willemss Keijser, wonende tot Benthuyssen, als principael, ende Govert Claess Conijnenburch, , mede alhyer tot Benthuyssen, als borge ende mede principale schuldenare, onder expresse renuntiatie van de benefitijen ordinis et excussionis hem van de crachten ende werckinge vandijen ten vollen ende naer behooren onderrecht houdende, dewelcke (uijt coope van een stucgen hoijlants, zijnde heel goet veenlant, gelegen in desen ambachte, te verongelden volgende t mergenbouc voor vijer hont vijerentachtich roeden, streckende van de nieuwe Willic westwaerts op tot Huijch Cornz lant, nu gecoft bij Govert Claess Conijnenburch voornt., ten zuijden Adrijaen Weijnen ende Corn. Inggenaertss, ende ten noorden Pr. Maertsss), voor haar horen erven ende nacomel., wel ende deuchdel. bekennen schuld. te wesen aen ende ten behoue van: Leendert Joppenss van der Dam, scheepmr., woonende tot Bleijswijck, ofte den houder van desen, de somme van veerthijenhondert vijff carol. guldens, te xL grooten het stuc, die zij comparanten wel ende getrouwel. geloven te betalen met een seste paert vandijen gereet ende een gelijck sestepaert t siaers, waervan den eersten termijn al verscheenen ende ommegecomen is geweest Petrij ad cathedram in den jare 1653, geduijrende zoo voorts van jare tot jare ter voller ende effectueeler betalinge toe telckens precijs ende zonder langer dilaij ofte bij faulte van precijse betalinge sullen zij comparanten gehouden wesen, gelijc zij bij desen beloven interest daervan te geven iegens de penn. sestijen, te rekenen van de respective verschijndagen totte volle ende effectueele betalinge toe, zonder dat zij comparanten onder pretext van den voors. interest de custinghpenn. off eenich gedeelte vandijen langer onder haer sullen mogen behouden dan het den houder deses gelieven zall, gelovende oock de betalinge te doen geheel vrij ende zonder eenigerhande cortinge, t zij van Xe, XXe , XXXe, XLe, Le, meerder ofte minder penn., beden, subventijen, nijet jegenstaende eenige placcaten ofte resolutijen ter contrarije disponeerende alreeden geemaneert ofte noch te emaneeren die zij comparanten voor nu alsdan ende alsdan voor alsnu zijn renuntieerende. Tot vasticheijt van de vrije betalinge ende alle wes voors. staet stelt ende verbint hij principael comparant eerst special. t voors. gecofte lant met alle tgeene, dat men daerop off inne soude moeten bevinden, voorts zij comparanten hare respective persoonen ende goederen, roerende ende onroerende, presente ende toecomende, subject alle rechten ende rechteren, ende special. den Hove van Hollant mette costen daerop vallende ende hij principael comparant gelooft zijn voors. borgh int geheel dese borchtocht te bevrijden ende indempneeren costeloos ende schadeloos te houden onder speciael ende generael verbant, mitsgaders subjectie als boven, alles zonder fraude. Ten oirconden etc. den 19e Meije 1655.

94
Wij, Geraerdt Wyten, bailliu ende schout, Heijndrick Janss van Steenw. ende Gerrit Vos, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicheijt van Benthuijsen, oirconden, dat op huijden voor ons gecomen ende verscheenen is: Vranck Gerritss Langelaen, wonend aen den Lagen Rijndijck in den ambachte van Leijderdorp, verclaerende uijtterhant vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende by desen aen ende ten behouven van: d E. Heijndrick Boggen van Rijn, getrouwt synde met d Eerba. jufr. Alletta van Swieten, ende d Eerba. jufr. Geertruijt Hestergroen, naergelaeten alsnoch minderjarige dochter van d Eerba. jufr. Hester van Swieten, gewonnen bij d E. Corn. Groen, beijde za. ged., tesamen naergebleven erffgenamen van Heijndrick Reijerss van Swieten, gewoont hebbende ende overleden synde binnen de stadt Leijden, twee parthijen hoijlants, gelegen in desen ambachte int Langelant achter malcandren, belent tesamen ende int geheel ten oosten Mouring Matheuss met Gerrit Mouringss, ten suijden de Sijbrants weetering, ten westen de erffgenamen van za. mr. Gerrit Buijtewech, ende ten noorden de Burmade, te verongelden volgens t mergenb. voor vijer mergen vijftich roeden, ende dat vrij sonder eenige belastinge, doch als buijrlanden ende behoudens den Heer sijn recht, wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als begreepen staen in de oude waerbrijeven ende andre bescheijden daervan zynde, mitsgrs. in seeckre huyrcedulle tusschen hem comparant ende de coopers opgerecht, die de coopers soo veel d selve alsnoch in wesen syn, ende onder hem comparant syn berustende, bij desen werden getransporteert ende overgelevert, omme haer daer naer te reguleren ende gedraagen, belovende hij compt. voornt. d voors. vercochte partijen van landen te vrijen ende waaren van alle lasten ende beswaaringe die daerop geduirende den tijt sijns eijgendoms in eeniger manieren souden mogen zijn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van zijn compts. persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende alle s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende hij comparant voornt. van de vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. met den eersten, ende dat eerst met een somme van duijsent ca. guldens op St. Petrij ad cathedram van desen jaere 1655 bij de aenvaerdinge vant voors. gecochte gereet, ende bovendijen met een obligatie, jnnehoudende een somme van drieduijsent ca. gul. s jaers St. Pieter ad cathedram 1656 d eerste, geduirende sulcxs van jaere te jaere tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, mitsgrs. noch vijftich guldens tot speldegelt voor zijn huysvrouw. Toirconden hebbe ick, bailluw ende schout voornt., door begeren ende verlijden van den comparant dese brijeff met mijn uijthangende segel jn rooden wasse besegelt ende dezelve beneffens de schepenen zoo ten prothecolle als onder de plijcque geth. op den ije Juny 1655.

95
Wij, . . . . , bailliu ende schout, . . . . . . . . ., schepenen van den amb. ende vrije heerlicheijt van Benthuijsen, oirconden, dat op huijden voor ons gecomen ende verschenen sijn: d E. heer Heijndrick Boggen van Rijn, getrouwt sijnde met d Eerba. jufr. Alletta van Swieten, item d. E. heer ende mr. Joost Buijck, advocaet, ende Johan van Heussen, rentmr., wonend binnen Leijden, jn qualite als voochden over d Eerba. jufr. Geertruijt Hestergroen, naergelaeten alsnoch minderjarige dochter van d Eerba. jufr. Hester van Swieten, gewonnen bij d E. Corn. Groen, beijde za. ged., verclaerende zij comparanten voornt. elcx in de voors. qualite gecocht te hebben jegens: Vranck Gerritss Langelaen, wonend aen den Lagen Rijndijck in den ambachte van Leijderdorp, twee parthijen hoijlants, gelegen in desen ambachte int Langelant achter aen den andren, belent tesamen ende int geheel ten oosten Mouring Matheuss ende Gerrit Mouringss, ten suijden de Sijbrants weetering, ten westen de erffgen. van za. mr. Geraerdt Buijtenwech, ende ten noorden de Burmade, ende bekenden zij comparanten voornt. jn de voorgeroerde qualite uijt saecke der zelver coope wel ende deuchdel. schuldich te wesen d voorn. Vranck Gerritss Langelaen, ofte zijns actie vercrijgende, een somme van vyerduijsent ca. guldens, te xL grooten vlaems t stuck, d welcke sij coopers wel ende getrouwel. beloofden te zullen betaelen met duijsent ca. guldens op St. Petrij cathedram van desen jaere 1655 by de aenvaerdinge vant vercochte gereet, ende gelycke duijsent guldens s jaers Ste. Petrij ad cathedram 1656 d eerste, geduirende sulcxs van jaere te jaere tot de volle effectuele voldoeninge toe, ende dat vrijes gelts sonder eenige deductie ofte afbreck t sy van beden, subventien, schattingen van verpondingen ofte andre contribuitien van Ce, Le , XXe, Xe meerder off minder penn., hoe die oock souden mogen werden genoemt ende bij wien die alreden jnnegestelt ende omgeslagen sijn off noch zullen werden, al waert oock 96
Wij, Geraerd Wyten, bailliu ende schout, Heyndrick Janss van Steenw. ende Gerrit Cornss Vos, schepenen van den ambachte ende heerlicht. van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is: Jan Adriaenss van Thol, onsen jnwonende buijrman, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende by desen aen ende ten behouven van: Gerrit Heijndricxs van Thol, mede onsen inwonende buijrman, ofte zijns actie vercrijgende, een stuck weij- ofte slachturflants, gelegen aen desen dorpe van Benthuijssen, te verongelden voor vyff honden, belent ten oosten Corn. Prss. Verkade, ten suijden Jan Gilliss de Cocq, ten westen de wedue van Jan Adriaenss Backer cum socijs, ende ten noorden den Heerwech, vrij als buyrlanden, wyders met soodanigen conditien, vrijdommen ende waeringe als de respective oude waerbrijeven ende andre bescheijden daervan synde innehouden ende vermelden, die hy comparant tot dijen eijnden aen den cooper transporteerden ende overgaeff, omme daermede gedaen te werden off hy comparant het selffs waere, belovende hy comparant voornt. t voors. vercochte te vryen ende waeren van alle commer ende beswaeringe die daerop geduijrende den tyt syns eygendoms souden mogen syn gebracht ende gestelt, onder generael verband van syn comparants persoon ende goedren, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende deselve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hoove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende hy comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. met den eersten, ende dat met een custingbryeff, innehoudende een somme van elffhondert ende vyftich ca. guldens, te xL grooten t stuck, te betaelen staende met een gerecht seste paert vandyen op Meye dage van desen jaere 1655 gereet, ende gelycke seste paert s jaers Meye dage 1656 d eerste, geduyrende soo voorts van jare te jaer tot de volle voldoeninge toe, alles sonder fraude. Ten oirconden hebbe ick, bailluw ende schout voornt., door begeren van de comparant desen bryeff met mijn uythangende segel in rooden wassche besegelt ende deselve beneffens de schepenen in de prothocolle als onder de plycque geteyckent op den ije Junij 1655.

97
Wy, Geraert Wijten, bailliu ende schout, Heyndrick Janss van Steenw. ende Gerrit Vos, schepenen van den ambachte ende heerlicheyt van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is: Gerrit Heijndricxs van Thol, onsen inwoonende buyrman, verclaerende gecocht te hebben jegens: Jan Adriaenss van Thol, mede woonende alhyer tot Benthuijsen, een stuck wey- ofte slachturflant, gelegen aen desen dorpe van Benthuysen, te verongelden voor vyff honden, belent ten oosten Corn. Pieterss Vercade, ten suyden Jan Gilliss de Cocq, ten westen de wedue van Jan Adriaenss Backer cum socijs, ende ten noorden den Heerwech, ende bekende hy comparant voornt. uyt saecke der selver coope aen voors. Jan Adriaenss van Thol, ofte syns actie vercrygende, wel ende deuchdelycke schuldich te wesen een somme van elffhondert ende vyftich ca. guldens, te xL grooten vlaems t stuck, dwelcke hy cooper, mitsgaders Ary Pieterss Vercade ende Corn. Arentss Vrijenoock, woonend alhyer tot Benthuijsen, die als penningborgen ende mede principale schuldenaeren onder behoorl. renunchiatie van de benefitien ordinis divissionis et excussionis, haer houdende van de crachte ende werckinge vandyen naer behooren onderrecht, mede voor ons schout ende schepenen compareerden, belooffden te sullen betalen met een gerechte seste paert op Meye dage van desen jaere 1655 gereet, ende gelycke seste paert s jaers Meije dage 1656 d eerste, ende dat telckens prechys in de Meije maent wel betaelt, geduyrende sulcxs tot de volle voldoeninge toe ofte andersints ende by gebreecke vandyen sullen sy comparanten gehouden syn te betalen intrest jegens den penn. twintich, sonder nochtans, dat sy comparanten onder pretext van de intreste haere cooppenn. ofte eenich gedeelte vandijen langer onder haer sullen mogen houden dan het den houder deses gelieven sal, ende dat vryes gelts sonder eenige deductie off afbreck t sy van beden, subventien, schattinge van verpondinge ofte andre contributien van Ce, Le , XXe, Xe meerder off minder penn., hoe die oock souden mogen werden genomt ende by wijen die alreden innegestelt ende ommegeslagen syn off noch sullen werden, al waert oock sulcxs dat by placcaeten off andersints verclaert werden, dat men op dese ende gelycke cooppenn. cortinge ende affslach souden mogen doen ende moeten lyden, van alle voordeel ende proffyt vandyen sy comparanten wel uytdruckel. renunchieerden ende affstant deden mits desen. Hyeronder verbindende hy cooper eerst special. t voors. by hem gecochte, ende voorts deselve met de voorn. synne borgen general. alle haren goedren, present ende toekomende, egeen uijtgesondert, stellende deselve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Des soo belooft hy cooper de voors. synne borgen int geheel, ende sy borge elcxs den andren voor de gerechte helfte ter saecke deser borchtocht te bevryden als naer behooren onder gel. verbant als booven. Ten oirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., door begeren van de comparanten desen brijeff met myn uythangende segel in rooden wassche besegelt ende deselve beneffens de schepenen in de prothocolle als onder de plycque geth. op den ije Junij 1655.

98
Wij, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, Heyndrick Janss van Steenwijck ende Bartholomees Prss de Heij, schepenen van den amb. ende vrije heerlicheijt van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: Jan Adriaenss van Thol, onsen jnwonende buijrman, verclaerende jnt oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende by desen aen ende ten behouven van: Claes Huijgenss Verlaen, out-ambachtsbew. alhyer tot Benthuijssen, ende, vermits het overlyden van Jan Thomiss Tant, Maertgen Cornelisdr., desselfs wedue, twee derde paerten van een stuck weijlants, groot jnt geheel elff honden, gelegen aen desen dorpe van Benthuysen, waervan het resterende derde paert is vercocht aen Bartholomees Pieterss de Heij, belent zynde t voors. vercochte ten oosten hij vercooper selffs met Maerten Cornss Wittebol, ten zuijden Bartholomees Pieterss de Heij met zijn gecochte derde pt., ten westen Arij Janss Vermeer, ende ten noorden Dorpsheerwech, vrij als buijrlanden, met conditien, dat den eijgenaer van de huijsinge, staende in desen dorpe en jegenwoordich toecomende Maerten Corneliss Wittebol, nu ende altijt sal hebben sijn drop op het laentgen, leggende ten westen van dezelve huijsinge, zulcxs ende jn der vougen als jegenwoordich geschiet, gel. mede sy coopers moeten gedoogen, dat den eygenaer van het resterende derde pt., leggende aen de Moleweetering, zal hebben ende behouden een behoorl. overpat over t voors. laentgen, maer dat den eijgendom vandijen is comende aen de coopers van desen paert, wyders met soodanige conditien, vrydommen ende waeringe als de respective oude waerbrieven ende andre bescheyden daervan synde innehouden ende vermelden, die hij comparant tot dyen eijnden aen den coopers transporteerden ende overgaeff, omme daermede gedaen te werden off hy comparant het selffs waere, belovende hij comparant voornt. t voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaeringe die daerop geduijrende den tyt syns eijgendoms souden mogen sijn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van syn comparants persoon ende goedren, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende deselve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hoove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende hy comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. met den eersten, ende dat met een somme van seventhienhondert tseventich guldens, te xL grooten t stuck, ende vijff stuvers in gereden gelden, die hem comparant afslach zullen strecken aen de respective renttebrijeven, bij hem comparant ten behouve van de coopers verleden ende gepasseert. T oirconden hebbe ick, bailluw ende schout voornt., door begeren van hem comparant desen brijeff met mijn uythangende segel in rooden wassche besegelt ende beneffens de schepenen zoo ten prothecolle als onder de plijcque geth. op den ije Junij 1655.

99
Wij, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, Heijndrick Janss van Steenwijck ende Gerrit Corneliss Vos, schepenen van den amb. ende heerlicheijt van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: Jan Adriaenss van Thol, onsen jnwonende buijrman, verclaerende int oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouven van: Bartholomees Prss. de Heij, onsen mede-broeder in schepenampt, een gerechte derde paert, zijnde het zuijtwaertse gedeelte van elff honden weijlants, gelegen aen desen dorpe van Benthuijssen, belent ten zuijden de Molewetering, ten noorden Claes Huijgen Verlaen ende de wedue van Jan Thomiss Tant mette twee resterende derde paerten, ten westen Arij Janss Vermeer, ende ten oosten hij vercooper selffs, vrij als buijrlanden, met conditien, dat hy cooper zal hebben ende behouden over de Laen gelegen beneffens de huysinge van Maerten Cornss Wittebol een behoorl. overpath, zulcxs ende jn der vougen als jegenwoordich geschijet, maer dat den eijgendom vandijen sal comen ende behouden den twee derde paerten vant lant, nu toecomende Claes Huijgenss Verlaen ende de wedue van Jan Thomiss Tant, wyders met soodanige conditien, vrydommen ende waeringen als de respective oude waerbryeven ende andre bescheyden daervan synde innehouden ende vermelden, die hij comparant tot dijen eynde aen den cooper transporteerden ende overgaeff by desen, omme daermede gedaen te werden off hy comparant het selffs waere, beloovende hy comparant voornt. t voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaringe die daerop geduijrende den tyt syns eygendoms souden mogen syn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van syn comparants persoon ende goedren, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtge, stellende d selve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hoove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende hy comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. met den eersten, ende dat met een somme van negenhondert vyffentwintich ca. guldens, te xL grooten t stuck, te betaelen staende met een gerechte seste paert vandien op Meye dage xvjC vyffenvijftich gereet ende gelycke seste paert s jaers Meye dage xvjC sessenvyftich d eerste, geduyrende soo voorts van jare te jaere tot de volle voldoeninge toe, alles sonder fraude. T oirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., door begeren van hem comparant desen bryeff met myn uythangende segel in rooden wassche besegelt ende deselve beneffens de schepenen in de prothocolle als onder de plycque geth. op den ije Junij 1655.

100
Wy, Geraerdt Wyten, bailliu ende schout, Hendr. Janss van Steenwijck ende Gerrit Cornss Vos, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicheyt van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is: Bartholomees Pieterss de Hey, onse mede-broeder in schepenampt, verclarende gecocht te hebben jegens: Jan Adriaenss van Thol, mede woonende alhijer tot Benthuysen, de gerechte derde paert, synde het suytwaertsche gedeelte van elff honden weijlants, gelegen aen desen dorpe van Benthuijsen, belent ten suyden de Moolewetering, ten noorden Claes Huijgenss Verlaen ende de wedue van Jan Thomis Tant met de twee resterende derde paerten, ten westen Ary Janss Vermeer, ende ten oosten hy vercooper selffs, ende bekende hy comparant voornt. uijt saecke der selver coope aen voors. Jan Adriaenss van Thol, ofte syns actie vercrygende, wel ende deuchdelyck schuldich te wesen een somme van negenhondert vijffentwintich ca. guldens, te xL grooten vlaems t stuck, d welcke hy cooper, mitsgaders Cornelis Adriaenss Vrije Noock ende Gerrit Heijndricxss van Thol, woonend alhyer tot Benthuijsen, die als penningborgen ende mede principale schuldenaeren onder behoorl. renunchiatie van de benefitien ordinis divissionis et excussionis, haer houdende van de crachte ende werckinge vandijen naer behooren onderrecht, mede voor ons schout ende schepenen compareerden, belooffden te sullen betalen met een gerecht seste paert vandijen op Meye dage van desen jaere xvjC vyffenvijftich gereet, ende gel. seste paert s jaers Meije dage xvjC sessenvijftich d eerste, geduyrende sulcxs tot de volle voldoeninge toe ende dat ider termyn prechys ten verschyndagen ofte uijtterlijcke in de maent van Meije ofte andersints ende by gebreecke vandijen sullen sy comparanten gehouden sijn te betalen intrest jegens den penn. twintich, sonder nochtans, dat sy comparanten onder pretext van de intreste haere cooppenn. ofte eenich gedeelte vandijen langer onder haer sullen mogen houden dan het den houder deses gelieven sal, ende dat vryes gelts sonder eenige deductie off affbreck t sy van beden, subventien, schattingen van verpondinge ofte andre contributien van Ce, Le , XXe, Xe meerder off minder penn., hoe die oock souden mogen werden genoemt ende by wien die alreden innegestelt ende ommegeslagen syn off noch sullen werden, al waert oock sulcxs dat by placcaeten off andersints verclaert werden, dat men op dese ende gelycken cooppenn. cortinge ende affslach souden mogen doen ende moeten lyden, van alle voordeel ende proffyt vandijen sij comparanten wel uytdruckel. renunchieerden ende affstant deden mits desen. Hyeronder verbindende hy cooper eerst special. t voors. by hem gecochte, ende voorts deselve met de voorn. synne borge general. alle haren goedren, present ende toekomende, egeen uytgesondert, stellende deselve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hoove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Des soo belooft hy cooper de voors. synne borgen int geheel, ende sy borge elcxs den andren voor de gerechte helfte ter saecke deser borchtocht te bevryden als naer behoren onder gel. verbant als booven. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., door begeren van de comparanten desen bryeff met myn uythangende segel in rooden wasschen besegelt ende deselve beneffens de schepenen in de prothocolle als onder de plycque geteyckent op den ije Junij 1655.

101
Wy, Geraerd Wijten, bailliu ende schout, Heynd. Janss van Steenwyck ende Gerrit Cornss Vos, schepenen van den ambachte ende heerlicheijt van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is: Jan Thyss, onsen jnwonende buijrman, verclaerende uijtterhant vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende by desen aen ende ten behouve van: Huijbert Pieterss van Witlocxthuijn, mede wonende alhijer tot Benthuijssen, ofte sijns actie vercijgende, twee partijtgens slachturflant, beyden gelegen alhyer in Benthuijsen, het eene jnt eerste bon, te verongelden voor elff hont, belent ten oosten Corn. Adriaenss Vrije Noock, ten westen Willem Pieterss, ten zuijden de Mooleweetering, ende ten noorden Pr. Berckel, ende het tweede gelegen aen de Cleijplas jnt ije bon, mede te verongelden voor elff hont, belent ten oosten de Kleijplas van Segwaert, ende ten westen hy vercooper selffs, streckende van de Oostkade tot de Moleweetering, mitsgaders de turfschuijr staende op het lant ende de eijgen gront van de vercooper, zulcxs dezelve schuijr met boomen afgeteijckent staet, ende dat vrij als buijrlanden, wijders met zodanige conditien, vrijdommen ende waaringe als de respective oude waerbrijeven ende andre bescheijden daervan zijnde jnnehouden ende vermelden, die hij comparant tot dijen eijnden aen den cooper transporteerden ende overgaef, omme daermede gedaen te werden off hij comparant het selffs waere, belovende hy comparant voornt. t voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaaringe die daerop geduirende den tijt syns eijgendoms souden mogen zijn gebracht ende gestelt, onder generael verbandt van sijn comparants psoon ende goedren, jegenwoordich ende toecomende egeen uijtgesondert, stellende deselve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende alle s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende vollen voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. met den eersten, ende dat eerst met een somme van seshondert guldens, te betaelen staende op ses achtereenvolgende Meije dage, ende sulcxs Meije dage van desen jaere 1655 d eerste, geduirende zoo van jaere te jaere tot de volle voldoeninge toe, alles sonder fraude. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., door begeren van hem comparant desen brijeff met mijn uythangende segel in rooden wassche besegelt ende dezelve beneffens de schepenen jn den prothocolle als onder de plijcque geth. op den ije Juny 1655.

102
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: Huijbrecht Pieterss van Witlocxthuijn, wonende alhyer tot Benthuyssen, verclaerende uijtterhant gecocht te hebben jegens: Jan Thijss, mede wonend alhyer tot Benthuyssen, twee partijtgens slachturflants, gelegen in dese heerlicheyt, het eene jnt eerste bon, te verongelden voor elff hondt, belent ten oosten Corn. Adriaenss Vrije Noock, ten westen Willem Pieterss, ten zuijden de Moleweetering, ende ten noorden Pr. Berckel, ende het tweede gelegen aen de Cleijplas jnt ije bon, te verongelden mede voor elff hont, belent ten oosten de Cleijplas van Segwaert, ende ten westen den vercooper selffs, streckende van de Oostkade tot de Moleweetering, met een schuijr staende daer beneffens op de gront van den vercooper, ende bekende hy comparant voornt. uijt saecke derzelver coope aen de voors. Jan Thijss, ofte zijns actie vercrijgende, wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van seshondert ca. guldens, te xL grooten vlaems t stuck, d welcke hij cooper, mitsgrs. Pouwels Prss ende Arij Claess Dwaling, beyde wonend alhyer tot Benthuyssen, die als penningborgen ende mede principale schuldenaeren onder behoorl. renunchiatie der benefitien ordinis divisionis et excussionis, haer houdende van de crachten ende werckinge vandijen, ende naer behooren onderrecht, mede voor ons schout ende schepenen compareerden, beloofden te zullen betaelen met een gerechte seste pt. op Meije dage van desen jaere 1655 gereet, ende gel. seste paert s jaers Meije dage 1656 deerste, geduirende sulcxs tot de volle voldoeninge toe, ende dat telckens prechijs off andersints ende bij gebreecke vandijen zullen zij comparanten gehouden wesen van den verschyndach aff te betaelen intreste jegens den penn. sestien, sonder onder pretext van intreste dezelve verscheenen termijnnen langer onder haer te mogen behouden dan het den houder deses gelieven zal, ende dat vrijes gelts, sonder eenige deductie off afbreck, t sy van beden, subventien, schattingen van verpondinge off andre contribuitien van Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn., hoe die oock souden mogen werden genoemt, ende by wien die alreden innegestelt ende ommegeslagen syn off noch sullen werden, al waert oock sulcxs dat by placcaeten off andersints verclaert werden, dat men op dese ende gelijcken cooppenn. cortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lyden, van alle voordeel ende proffyt vandyen sy comparanten wel uytdruckelycke renunchieerden ende affstant deden mits desen. Hijeronder verbindende hy cooper eerst special. t voors. by hem gecochte, ende voorts deselve met den voorn. synne borgen general. alle hare verdre goedren, present ende toecomende, egeen vandyen uytgesondert, stellende deselve ten bedwanck ende executie special. van den Ed. Hoove van Hollant ende alle s Heeren rechten ende rechteren. Des soo belooft hy cooper de voors. synne borgen int geheel, ende sy borgen elcxs den andren voor de gerechte helfte ter saecke deser borchtocht te bevryden als naer behooren onder gel. verbant als booven. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., door begeren van den comparant desen bryeff met myn uythangende segel in rooden wassche besegelt ende deselve beneffens de schepenen in de prothocolle als onder de plycque geteyckent op den ije Juny 1655. Compareerde voor de onderges. schout ende schepenen van Benthuijsen: Jan Thijssen, wonend op den dorpe Benthuijsen voors., verclaerde te cederen ende transporteren aen: Jochem Alewijnss de inhoude van de vorenstaende custinghbrijeff voor soo veel d selve is bedragende boven de custingbrieff die de voorn. Jochem Alewijnss, als transport hebbende van de wede. van Claes Hendricxss van Thol, opt hijpoteecq der voors. getransporteerde custinghbrieff spreckende heeft, bekennende van desen transporte voldaen te sijn met de somme van 87:18:0 in gereede gelde, consenterende dat hiervan transport in forma gepresenteert den voorn. Jochem Alewynss gelevert soude werde. Actum den ije Juny 1655.

103
Wij, Geraerdt Wyten, bailliu ende schout, Heyndrick Janss van Steenwijck ende Gerrit Cornss Vos, schepenen van den ambachte ende heerlicheijt van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: Jan Thijss, wonend alhyer tot Benthuyssen, dewelcke verclaerden te transporteren ende in vrijen eijgendomme op te dragen, zulcxs hij doet by desen aen ende ten prouffyte van: Jochum Alewijnss, mede wonend alhyer tot Benthuijssen, een custingb., spreeckende ten laste van Huijbert Prss. van Witlocxthuijn,als principael, mitsgrs. Pouwels Pieterss ende Arij Claess Dwaling, als borgen, voor zoveel dezelve is bedragende boven de custingbrijeff die d voorn. Jochum Alewijnss, als transport hebbende van de wedue van Claes Heijndricxss van Thol, op een hijpoteecque in de custingbrijeff (daerop dese jegenwoordige is getransficxeert ende deursteecken), spreeckende heeft, met alle het recht toe ende aenseggen vandijen, omme by de voors. Jochum Alewijnss daermede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden off hij comparant het selffs waere, belovende hy comparant voornt. d voors. getransporteerde custingpenn. te vrijen ende waeren ende sulcxs selffs goet te doen, alles wes d voors. Jochum Alewijnss daeraen in eeniger manieren te kort soude mogen comen, onder generael verbant van zyn comparants persoon ende goedren, jegenwoordich, toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetste bekende hij comparant voornt. ter saecke deser transporte al wel ende ten vollen voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. metten eersten, ende dat met een somme van sevenentachtich ca. guldens, achtien stuvers in gereden gelden. Toirconden op den ije Junij 1655.

104
Wy, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, Heyndrick Janss van Steenwijck ende Gerrit Cornss Vos, schepenen van den ambachte ende heerlicheijt van Benthuysen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is: Jan Adriaenss van Thol, onsen inwoonende buijrman, dewelcke verclaerde te transporteren ende in vrijen eijgendomme op te dragen, sulcxs hy doet by desen aen ende ten behouve van: Claes Huijgenss Verlaen, out-ambachtsbewaerder alhyer tot Benthuijssen, voor d eene helfte, ende Maertgen Cornelisdr., wedue wylen Jan Thomiss Tant, in syn leven bode alhijer, voor de wederhelfte, een custingbrijeff, spreeckende ten laste van Gerrit Heijndricxss van Thol, als principael, mitsgaders Ary Pieterss Verkade ende Cornelis Arentss Vrijenoock, mede woonend alhyer tot Benthuysen, als borgen, innehoudende noch p reste een somme van negenhondert achtenvyftich gld., ses stuvers, elf penn., wesende vyff seste paerten van elffhondert vyfftich guldens ende alsnoch te betalen staende met een vyffde paert s jaers Meye dage xvjC Sessenvyftich d eerste, ende soo voorts van jaere te jaere geduyrende ende sulcxs tot de volle ende effectuele voldoeninge van de voors. getransporteerde somme toe, spruytende uijt coope van een stuck wey- ofte slachturfflant, gelegen aen desen dorpe van Benthuysen, te verongelden voor vyff honden, belent ten oosten Corn. Pieterss Verkade, ten suyden Jan Gilliss de Cocq, ten westen de wedue van Jan Adriaenss Backer cum socijs, ende ten noorden den Heerwech, alles naerder blyckende by deselve custingbryeff daerop dese iegenwoordich is getransficxeert ende deursteecken, met alle het recht toe ende aenseggen vandijen, omme by de voors. coopers daermede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden off hy comparant het selffs waere, belovende hy comparant voornt. d voors. getransporteerde custingpenn. te vrijen ende waeren ende sulcxs selffs goet te doen, op te leggen ende te betalen, alles wes d voors. Claes Huygenss ende Maertgen Corndr., t sy by evictie vant voors. hypotheecq, insolventheyt van de debiteurs ofte eenichsints anders daeraen te kort souden mogen koomen, onder generael verbant van syn comparants persoon ende goedren, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende deselve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hoove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende hy comparant voornt. ter saecke deser transporte al wel ende ten vollen voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. met den eersten, ende dat met een somme van achthondert negenendetwintich guldens, sestien stuvers, hem comparant op huyden in goeden geevalueerden gelden aengetelt. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., door begeren van de comparanten desen bryeff met myn uijthangende segel in rooden wasschen besegelt ende deselve beneffens de schepenen in de prothocolle als onder de plycque geteyckent op den viije Junij 1655.

105
Wij, Geraerd Wyten, bailliu ende schout, Heyndrick Janss van Steenw. ende Gerrit Cornss Vos, schepenen van den ambachte ende heerlicht. van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: Jan Adriaenss van Thol, onsen inwonende buijrman, dewelcke verclaerde te transporteren ende in vrijen eijgendomme op te dragen, zulcxs hij doet by desen aen ende ten prouffijte van: Claes Huijgenss Verlaen, out-ambachtsbew. alhyer tot Benthuijssen, voor d eene helfte, ende Maertgen Cornelisdr., wedue wijlen Jan Thomiss Tant, jn sijn leven bode alhyer, voor de wederhelfte, een custingbrijeff, spreeckende ten laste van Bartholomees Pieterss de Heij, als principael, mitsgrs. Corn. Adriaenss Vrije Noock ende Gerrit Heijndricxss van Thol, als borgen, jnnehoudende noch p reste sevenhondert tseventich guldens, sestien stuvers, elf penn., wesende vijff seste paerten van negenhondert vijffentwintich guldens ende alsnoch te betaelen staende (met een vijff paert s jaers Meije dage 1656 d eerste, ende zoo voorts van jaere te jaere geduirende zulcxs tot de volle ende effectuele voldoeninge van de voors. getransporteerde somme toe, spruijtende uijt coope van een gerechte derde paert van elff hond lants, zijnde het zuytwaertsche gedeelte gelegen in desen ambachte, belent ten zuyden de Moleweetering, ten noorden d voors. Claes Huijgenss met de wedue van Jan Thomiss Tant, ten westen Arij Janss Vermeer, ende ten oosten hij comparant selffs, alles naerder blijckende by dezelve custingb. daerop dese iegenwoordich is getransficxeert ende deursteecken, met alle het recht toe ende aenseggen vandijen, omme by de voors. coopers daermede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden off hij comparant het selffs waere, belovende hij comparant voornt. d voors. getransporteerde custingpenn. te vrijen ende waeren ende sulcxs selffs goet te doen, op te leggen ende te betaelen, alles wes d voors. Claes Huijgenss ende Maertgen Cornelisdr., t sij bij evictie vant voors. hijpoteecq, jnsolventheijt van de debiteurs ofte eenichsints anders daeraen te kort soude mogen koomen, onder generael verbant van zijn comparants persoon ende goedren, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende hij comparant voornt. ter saecke deser transporte al wel ende ten vollen voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. met den eersten, ende dat met een somme van seshondert Lxvij guldens, 9 stuvers 2 p., hem comparant op huijden in goeden geevalueerden gelden aengetelt. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., door begeren van hem comparant desen brijeff ende transport met mijn uijthangende segel in rooden wassche besegelt ende dezelve beneffens de schepenen zoo ten prothecolle als onder de plijcque geth. op den 8e Junij 1655.

106
Wij, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, Heyndrick Janss van Steenw. ende Bartholomees Prss de Heij, schepenen van den ambachte ende heerlicheyt van Benthuysen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen syn: Maertgen Pietersdr., wede. van Pieter Janss Vryenoock, geadsisteert met mr. Egbert van Haeckendover, chirurgijn, haer bystaende voocht in desen, voor d eene helfte, ende Leendt. Arentss Jongen Burger, mitsgaders Corn. Willemss van der Willick, beyde voochden over Aechgen Pietersdr., ende sulcxs tesamen kindren ende erffgen., elcxs voor een derde pt., van Pr. Arentss Jongen Burger, gewoont hebbend ende overleden synde alhyer tot Benthuysen, voor de wederhelfte, verclarende int oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende by desen aen ende ten behouve van: Willem Pieterss Jongenburger, voor d eene helfte ende Willem Dircxss Hoogeveen, voor de wederhelfte, een huijs ende erve, pootinge ende plantinge, aert- ende nagelvast, staende ende gelegen op desen dorpe van Benthuysen, belent ten oosten Pieter Symonss Backer, ten suyden d voors. Willem Pieterss, ten westen Pr. Berckel, ende ten noorden den Heerwech, te verongelden int geheel voor vyftich roeden, vry als buyrhuysen ende erve, met conditien, dat den possesseur vant lant aen de suytsyde van althans toecomende Willem Pieterss Smith voors., dese huijsinge gelegen sal hebben een bequaen overpath overt erve van dit vercochte, beneffens t lant gecomen van Claes Heyndricxss van Thol, wyders met soodanige verdre conditie, servituijten, vrydommen ende waringe als begrepe staen in de respective oude waerbryeven, mitsgaders de scheydinge daervan synde, die hy comparant tot dyen eynden aen den coopers transporteerden ende overgaeff by desen, ende dat met alle het recht toe ende aenseggen vandyen, beloovende sy comparanten voornt. t voors. vercochte huijs ende erve te vrijen ende waren van alle commer ende beswaeringe die daerop geduyrende den tyt haers eygendoms souden mogen syn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van Maertgen ende Aechgen Pietersdrs. persoon ende goedren, roerende, onroerende, iegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende deselve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hoove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende zij comparanten voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. met den eersten, ende dat met een custingb. op huyden gepasseert, jnnehoudende een somme van achthondert vyffenveertich ca. guldens, te betaelen staende met hondert guldens op Meije dage van desen jaere 1655 gereet, ende gel. hondert guldens s jaers Meye dage 1656 d eerste, ende soo voorts van jare te jaere geduyrende sulcxs tot de volle voldoeninge toe, uytgesondert het laetste jaer vyfenveertich guldens, alles sonder fraude. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., door begeren van de comparanten desen bryeff met myn uythangende segel in rooden wasschen besegelt ende deselve beneffens de schepenen in de prothocolle als onder de plycque geteyckent op den 22e Junij 1655.

107
Wij, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, Heyndrick Janss van Steenw. ende Bartholomees Prss de Heij, schepenen van den ambachte ende heerlicheijt van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen syn: Willem Pieterss Jongen Burger ende Willem Dircxss Hoogeveen, beyde wonend alhyer tot Benthuyssen, verclarende int oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden gecocht te jegens: Maertgen Pietersdr., wede. van Pieter Janss Vryenoock, voor d eene helfte, ende Leendert Arentss Jongenb., mitsgaders Corn. Willemss van der Willick, beyde voochden over Aechgen Pietersdr., ende sulcxs tesamen kindren ende erffgenamen van Pr. Arentss Jongenb., gewoont ende overleden synde alhyer tot Benthuijsen, een huijs ende erve, pootinge ende plantinge, aert- ende nagelvast, staende ende gelegen op desen dorpe van Benthuysen, belent ten oosten Pieter Symonss Backer, ten suijden d voors. Willem Pieterss Smith, ten westen Pr. Berckel, ende ten noorden den Heerwech, te verongelden int geheel voor vyftich roeden, ende bekenden zij comparanten uijt saecke der selver coope aen voors. vercoopers in de voorgeroerde qualite wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van achthondert vyffenveertich guldens, te xL grooten vlaems t stuck, dewelcke zy coopers, mitsgaders Maerten Ariens Jongenb. ende Corn. Arentss Vrije Noock, beyde wonend alhyer tot Benthuyssen, die als penningborgen ende mede principale schuldenaers onder behoorl. renunchiatie der benefitien ordinis divissionis et excussionis, daervan sy haer ten vollen hielden onderrecht, mede voor ons schout ende schepenen voors. compareerden, belooffden te sullen betalen met hondert guldens op Meye dage van desen jare 1655 gereet, ende gel. hondert guldens s jaers Meye dage 1656 d eerste, ende dat ider termyn prechys ten verschyndagen off andersints ende by gebreecke vandijen zullen sy comparanten gehouden syn van deselven verschyndach aff daervan te moeten betalen intrest jegens den penn. twintich, doch en sullen zij comparanten onder pretext van de intrest deselve verscheenen termynnen niet langer onder haer vermogen te behouden als het den houders deses gelieven sal, ende dat vryes gelts sonder eenige deductie off afbreck t sy van beden, subventien, schattingen van verpondinge ofte andre contributien van Ce, Le , XXe, Xe meerder off minder penn., hoe die oock souden mogen werden genoemt ende by wien die alreden innegestelt ende ommegeslagen syn off noch sullen werden, al waert oock sulcxs dat by placcaeten off andersints verclaert werden, dat men op dese ende gelycken cooppenn. cortinge ende affslach souden mogen doen ende moeten lyden, van alle voordeel ende preffyt vandijen sy comparanten wel uytdruckel. renunchieerden ende affstant deden mits desen. Hyeronder verbinden zij copers eerst special. t voors. by haer gecofte, ende voorts deselve met de voorn. hare borgen general. alle hare verdre goedren, present ende toecomende, egeen uiytgesondert, stellende deselve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hoove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Des soo belooffen zij coopers haere borgen jnt geheel, ende zij borgen elcxs den andren voor de gerechte helfte ter saecke deser borchtochte te jndemnerenende bevrijden als naer behooren. Ten oirconden geth. op den 22e Junij 1655.

108
Wij, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, Bartholomees Prss de Heij ende Jan Prss Verkade, schepenen in den ambachte ende heerlicheyt van Benthuysen, oirconden, dat op huijden voor ons gecomen ende gecompareert is geweest: Cornelis Lenertsz Ridder, althans wonnende in den ambachte van Segwaert, dewelcke voor hem, zynen erven ende nacomelingen bekende vercoft, getransporteert ende opgedragen te hebben, gelyc hy vercoopt, transporteert ende opdraecht mits desen, aen ende ten behove van: Pieter Berckel, bailliu ende schout van de Hoogeveen, woonende tot Benthuysen, ofte zyns wederactie gecrygende, eerst een woning als huys, schuijren, barch, potingh ende plantingh, met een stucgen weylants daerachter, staende ende gelegen in desen ambachte over Allertsvaert int vje bon, verongelt werdende voor anderhalff mergen, streckende van Allertsvaert noortwaerts op tot de Cruijsweteringh, belent ten oosten Jan Bruijnen ende Pieter Jacobsz Visch, ende ten westen Adriaen Willemsz Hollants Bloet, noch verscheydene perthytges hoij- off slachturfflants, mede gelegen in desen ambachte over de Cruijsweteringh, daeronder een oude vervallen vogelkoij is gelegen, streckende van de Cruijsweteringe noortwaerts op tot Claes de Haes, item d erffgenamen van Dirck Jan Ysbrantsz ende des coopers landen, belent ten westen den voors. cooper ende Claes de Haes, ende ten oosten de wede. ende erffgenamen van Jan Dirc Floriss, twelck den cooper sal moeten verongelden voor drye mergen vyer hont, vry wesende als buyrlant, alsoo de gerealiseerde lasten uijt de belooffde cooppenningen affgedaen sullen werden, ende in plaets van waringe nopende de lasten die voor date van des comparants eygendom opte voors. wooninge ende landen soude mogen zyn gestelt, totdyen eynde transporteert hij comparant mede aen den cooper soodanige oude opdrachten ende waringen als hy comparant onder andere landen van de voorn. wooninge ende landen heeft ontfangen, omme daermede gewonnen ende verlooren te werden als recht is. Ende nopende de lasten die by toedoen van den comparant daerop soude mogen zyn gestelt, daervooren verbint hy comparant zyn persoon ende goederen, roerende ende onroerende, presente ende toecomende, subject allen rechten ende rechteren, ende special. den Hove van Hollant. Ten lesten bekende hy comparant hem ter saecke van de vercoopinge ende opdrachte deser al wel voldaen vernoecht ende betaelt te wesen den lesten penn. met den eersten, ende dat met een somme van vyffduysent seshondert guldens, te bealen op termynen, ende twee duble ryers met drye rycxdalers tot speldegelt. Dan gemerct hy comparant ende den cooper eenige jaren proces iegens elc anderen beroerende de coop deser wooninge ende landen hebben gesustineert, bekent hy comparant eyntel. met den cooper geaccordeert ende verdragen te zyn, dat zoo over verminderinge die hy comparant aen de wooninge ende landen gedaen hadde als over affcoop off reductie van de custingen den selven cooper soude betalen een somme van vyerduysent seshondert ende vijfentsestich carol. guldens contante penningen, die hy comparant bekent te dancke ontfangen te hebben ende voor hem betaelt te zijn. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., door begeren van hem comparant desen brijeff met mijn uijthangende segel in rooden wassche besegelt ende dezelve beneffens de schepenen zoo ten prothecolle als onder de plycque geth. op den 17e Augustij 1655.

109
Wy, Geraerd Wijten, bailliu ende schout, Corn. Janss Mous, nieuwt- ende Claes Huijgenss Verlaen, out-, schepenen in den ambachte ende heerlicheyt van Benthuysen, oirconden, dat op huyden voor ons gecomen ende gecompareert is geweest: d eersame Pr. Berckel, bailliu ende schout van de Hogeveen, als by den Ed. Hove van Hollant gestelt zijnde curateur over den boedel ende goedren van Leendert Corneliss Los, gewoont hebbend in Haserswoude, d welcke bekende, dat de vs. Leendt. Cornss Los al over een geruymen tyt geleden vercoft hadde ende hy comparant jn qualite voors. dienvolgende alsnu in vryen eygendomme opdroech aen ende ten behoue van: Cornelis Jansz van Sluijs, mede woon. tot Haserswoude, off zyns wederactie gecrijgende een perthytgen flodderlants, gelegen in de Corte Weeren in desen ambachte, verongelt werdende volgende t mergenbouck voor acht hont, streckende van den Hemlaen tott Hoogeveentse vaert, belent ten zuyden Adrijaen ende Maerten Pieterszoonen Vercade, ende ten noorden Adrijaen Huybrechtsz Keyser, ende dat mette belastinge van hondert vyffentnegentich gl., competeerende Huybert Willemsz Keyser, ende Pr. Heynricxss Los, reste over de voorgaende vercoopinge vant voors. lant, die den cooper, mede compareerende, tot syne laste bekent genoomen te hebben, voorts vry als buyrlant, tot welken eynde hij comparant mede aen den cooper transporteert soodanige oude waerbrieven als vant voors. lant sijn, ende nopende eenige vordere evictyen. Daer vooren verbint hy comparant de goederen van de vs. Los subject allen rechten ende rechteren mette costen ooc special. den Hove van Hollant. Ten Laetsten bekende hy comparant jn de voorgeroerde qualite van voors. vercoopinge ende opdrachte al wel ende voldaen ende betaelt te wesen den lesten penn. met den eersten, ende dat boven d voors. aengenoomen lasten met een somme van tweehondert vyftich gulden gereede penn., die den cooper verclaert aen de voors. Huybert Willemss Keyser ende Pr. Heynricxss Los ten vollen voldaen ende betaelt te hebben. Compareerden noch voor ons, schout ende schepenen voornt. de voorn. Cornelis Jansz van Sluijs, d welcke verclaerde, dat hy t voors. lant ooc al een geruymen tyt geleden aen Jacob Cornelisz, zyn soon, ten huywelic hadde gegeven, soo hij hem t selve ten huywelic geeft by desen. In oirconden vant welcke ick, bailliu ende schout voors., desen brieff door begeeren ende verlyden van de respective comparanten met myn uythangende segel in rooden wasse besegelt ende benevens de schepenen zoo ten prothocolle als onder de plycque geth. hebbe op ten 18e Augusty 1655.

110
Wij, Gerard Wijten, bailliu ende schout, Jan Prss Verkade ende Bartholomees Prss de Hey, schepenen in den ambachte ende heerlicheijt van Benthuijsen, oirconden, dat op huijden voor ons gecomen ende gecompareert is geweest: Jacob Corneliss van Sluijs, woonend in de Wildeveenen, dewelcke voor hem, zijne erven ende nacomel. bekende vercoft te hebben, gelijc hij alsnoch vercoopt, transporteert ende opdraecht mits desen aen ende ten behoue van: Adrijaen Leendertss Bovewater, woonende op te Hoogeveen, ofte zijns wederactie gecrijgende, een perthijtgen slachturfflants, gelegen in de Corte Weeren in desen ambachte, te verongelden volgende t mergenbouc voor acht hont, streckende van de Noorthemlaen oostwaert op totte Hoogeveentse vaert, belent ten zuijden Corn. Janss Mous, ende ten noorden Adrijaen Huijbertss Keijser ende Adrijaen Bovewater voornt., vrij wesende als buijrlant, tot welken eijnde hij comparant mede aen den cooper transporteert ende overgeeft de oude opdrachten ende waerbrieven die hij daer van heeft ontfangen, omme daermede gewonnen ende verlooren te werden als recht is. Ende nopende de lasten die tzedert date van de jongste waringe opt vercofte soude mogen sijn gestelt, daervooren verbint hij comparant sijn persoon ende goederen, roerende ende onroerende, presente ende toecomende, subject allen rechten ende rechteren mette costen, kennende van de vercoopinge ende opdrachte deses all wel voldaen ende betaelt te wesen den lesten penn. metten eersten, ende dat boven thijen car. guldens tot speldegelt ende vijftich guldens gereede penn., met een obligatie door assignatie van hem comparant gepasseert ten behouve van Pr. Berckell, inhoudende een somme van tweehondert ende tnegentich der voors. guldens, te betalen met vijftich guldens t sjaers op St. Jacobs dagen, St. Jacob 1656 t je, alles zonder fraude. Ten oirconden, etc., Actum den XIXe Augustij 1655.

111
Wij, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, Jan Pieterss Verkade ende Bartholomees Prss de Hey, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicheijt van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen zijn: Maerten Alewijnss, Pr. Maertenss, getrouwt hebbende Pleuntgen Alewijnsdr., Dammis Arentss, getrouwt zijnde met Elisabeth Alewijnsdr., Huijch Corneliss, getrouwt hebbende Grietgen Alewijnsdr., ende Leendert Joppen, getrouwt hebbende Maertgen Alewijnsdr., kindren ende erffgenamen, elcxs voor een seste paert van Alewijn Maertenss, gewoont hebbende ende overleden zijnde op den Hil alhyer tot Benthuijssen, verclaerende jnt oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden vercocht te hebben ende opdrougen dienvolgende by desen aen ende ten behouve van: Jochum Alewijnss, soon ende mede-erffgen. van de voors. Alewijn Maertenss, vijfseste paerten jn een wooninge als huijs, schuyr, barch, pooting ende planting met omtrent derdalff mergen, soo heel als gebroocken lant, staende ende gelegen op den Hil in desen ambachte, streckende van de Nieuwe Willick westwaert op tot Adriaen Maertenss Hoochbrugge toe, belent ten zuijden Leendert Pieterss de Bruijn, ende ten noorden Heijndrick Maerten Harmen, waervan hem cooper als mede-erffgenaem van zijn voors. vader het resterende sestepaert is competerende, vrij zonder eenige lasten dan als buijrwooninge ende -landen, wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringen als de respective oude waerbrijeven daervan zijnde jnnehouden ende vermelden, die den cooper bij desen werden getransporteert ende overgelevert, ende dat met alle het recht toe ende aenseggen vandijen, omme bij hem cooper daermede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden off zij comparanten het zelffs waeren, belovende voorts zij comparanten voornt. t voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaaringe die daerop jn eeniger manieren gebracht ende gestelt zouden mogen zijn, onder generael verbandt van haere respective persoon ende goedren, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende executie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekenden zij comparanten voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te sijn den laetsten penn. metten eersten, ende dat met een custingbr. op huyden gepasseert, jnnehoudende veerthienhondert guldens, te betaelen staende met tweehondert guldens s jaers St. Petrij ad Cathedram 1656 t je, alles zonder fraude. Toirconden hebbe bailliu ende schout, etc. den 19e Augustij 1655.

112
Wij, Geraerdt Wyten, bailliu ende schout, Jan Pieterss Verkade ende Bartholomees Prss de Hey, schepenen van den amb. ende vrije heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: Jochum Alewijnss, althans wonend jn de heerlicht. van Haserswoude, ende bekende hy comparant voornt. by desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen aen ende ten behouven van: Maerten Alewijnss, syn broeder, Dammis Arentss, getrouwt hebbende Elisabeth Alewijnsdr., Huych Corneliss, getrouwt met Grietgen Alewyns, ende Leendt. Joppen, getrouwt hebbende Maertgen Alewijnsdr., gesamentl. ende met malcandren, een somme van veertienhondert guldens, spruytende uijt coope van vijfseste paerten van een wooninge als huys, schuyr, barch, pooting ende planting met omtrent derdalff mergen, soo heel als gebroocken lant, staende ende gelegen op den Hil alhyer tot Benthuyssen, streckende van de Nieuwe Willick westwaert op tot Adriaen Maertenss Hoochbrugge, belent ten zuyden Leendt. Pieterss de Bruyn, ende ten noorden Heyndr. Maerten Harmen, belovende hij comparant voornt. d voors. veerthienhondert guldens in handen als vooren te betaelen met tweehondert guldens s jaers Ste. Petrij ad Cathedram 1656 t je, doch drie maenden daeraenvolgende wel betaelt, ende zoo voorts van jaere te jaere geduirende zulcxs tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, ende dat vrij gelts van alles. Hyeronder ende tot verseeckertheijt van alles wes voors. staet verbindt hy comparant eerst special. t voors. bij hem gecochte, ende general. zijn persoon ende alle zynne goedren, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende executie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Toirconden geth. op den 19e Augusty 1655.

113
Wij, Geraerdt Wyten, bailliu ende schout, Jan Prss Verkade ende Bartholomees Prss de Heij, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicheijt van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen zijn: Maerten Alewijnss, Jochum Alewijnss, Pr. Maertenss, getrouwt hebbende Pleuntgen Alewijnsdr., Dammis Arentss, getrouwt zijnde met Elisabeth Alewijnsdr., Huijch Corneliss, getrouwt hebbende Grietgen Alewijnsdr., ende Leendert Joppen, getrouwt hebbende Maertgen Alewijnsdr., alle in dijer qualite kindren ende erffgenamen van Alewijn Maertenss ende Maertgen Inggenaersdr., gewoont hebbende ende overleden zijnde op den Hil alhyer tot Benthuijssen, verclaerende ende te kennen geevende, hoe dat zij comparanten voornt. met malcandren in aller minnen ende vruntschap hadden geschift, gescheijden ende gedeelt, gelijck zij alsnoch schiften, scheijden ende verdeelden mits desen de resterende ende alsnoch onverdeelde onroerende, zulcxs ende in der vougen dezelve by de voors. Alewijn Maertenss metter doot ontruijmt ende naergelaeten zijn, ende dat in vougen ende manieren hijernaervolgende, naementl. ende voor eerst zal dvoors. Maerten Alewynss jn vrijen eijgendomme hebben, ende wert hem dienvolgende by desen aenbedeelt, de gerechte helfte, zijnde het oostwaertsche gedeelte, van een partytge weijlants, groot int geheel vijer hondt drieensestich stalve roeden, gelegen jn de Langeweeren alhijer tot Benthuijssen, belent ten oosten de Hoogeveensche vaert, ten zuyden Neeltgen Jansdr., ten noorden Jan Pieterss Verkade, ende ten westen Jochum Alewijnss met zijn aenbedeelde wederhelfte, wijders zal hebben ende werdt dienvolgende by desen mede aenbedeelt d voorn. Jochum Alewijnss de wederhelfte, zynde het westwaertsche gedeelte van de voors. vijer hondt drieensestich stalve roeden, belent ten oosten Maerten Alewynss met zijn hyervooren aenbedeelde partije, ten zuijden Neeltgen Jansdr., ten noorden Jan Prss. Verkade, ende ten westen Corn. Maertenss, item Pieter Maertenss, jn den naeme van zijn huijsvrouw, zal hebben ende wert mede by desen aenbedeelt de helfte, wesende het oostwaertsche gedeelte, van twee mergen lants, mede gelegen jn de Lange Weeren alhyer tot Benthuyssen, belent ten oosten de Voorwillick, ten noorden hij Pr. Maertenss selffs met zijn huijswerf, ten zuyden Jan Gerritss scheepmaecker, ende ten westen Huijch Corneliss met zijn hyernaer aenbedeelde vijerde paert, voorts sal hebben ende wert by desen aenbedeelt Dammis Arentss, mede jn den naeme van zijn huysvrouw, een gerechte vijerde pt. van de voorgeroerde twee mergen lants, zijnde het westwaertsche gedeelte, belent ten oosten Huijch Corneliss met het resterende vijerde pt., ten zuijden Jan Gerritss scheepmaecker, ten noorden ende westen Corn. Maertenss, ende ten laetsten zal hebben ende wert by desen aenbedeelt d voors. Huijch Corneliss van gel., jn den naeme van zijn huysvrouw, het laetste vijerde pt. van de voorgeroerde twee mergen lants, belent ten oosten Pr. Maertenss met zyn hyervooren aenbedeelde partije, ten noorden Corn. Maertenss, ten zuijden Jan Gerritss scheepmaecker, ende ten westen Dammis Arentss mede met zyne hijervooren aenbedeelde partije, ende dat alle d voors. partijen van landen vrij als buyrlanden, ende Leendert Joppen, in den naeme ende van wegen zijn huysvrouw, zal hebben ende genieten uijt de cooppenn. vant huijs ende erve met derdalf mergen lants, bij Jochum Alewijnss uijt den boedel gecocht, de somme van tweehondert eenendertich guldens, belovende zij comparanten voornt. elcxs aenbedeelde partijen van de landen malcandren te vrijen ende waaren als recht is, met welcke voors. schiftinge, scheydinge ende deylinge sy comparanten verclaerden wel ende ten recht van den andren geschift ende gescheyden te syn, oock ten genougen begrootet te wesen, belovende malcanderen d een de andren om geen andre nochte verdre scheydinge te sullen beroupen, directel. ofte indirectel., in rechten noch daer buijten in geenre manieren onder soodanigen verbanden als naer rechten daertoe staende is, alles sonder fraude. Ten oirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., door begeren van de comparanten desen bryeff van scheydinge met myn uythangende segel in roden wassche besegelt ende deselve beneffens de schepenen soo ten prothecelle als onder de plycque geteyckent op den XIXe Augusty 1655. 114
Wy, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, Jan Pss Verkade ende Bartholomees Prss de Hey, schepenen van den ambachte ende heerlicht. van Benthuijsen, oirconden, dat op huyden voor ons gecomen ende gecpmpareert sijn geweest: Gerrit Corneliss Vos, backer, weduenaer van Annetgen Pietersdr. van Cranenburch, wonend alhijer op desen dorpe, ter eenre, ende Pr. Corss van Craenenburch, wonend tot Haserswouw, als bestevader, ende recht besturve bloetvoocht over het eenige naergelaeten weeskint van de voors. Annetge Prsdr. van Craenenb., in echte geprocreert bij de voorn. Gerrit Cornss Vos, genaemt Maertge Gerritsdr., out Vroulichttemis dage laestleden twee jaeren, geadsisteert met mij schout, Dirck Prss. Conijnnenburch ende Phillips Phillipss Broer, weesmeesteren alhyer tot Benthuijssen, als oppervoochden van alle minderjarige ende andre toesicht behouvenden binnen d voors. heerlicht., ter andre zijden, ende verclaerden zij comparanten met malcandren ten overstaen van mij, schout, ende beyde d voors. weesmeesteren in alle minne ende vruntschappe geaccordt. ende overeengecomen te zijn bij forme van vuytcoop, zoo sy daer over alsnoch accordeerden ende overeenquamen by desen, beroerende t voors. weeskints moederlicke erffenisse ende besterffenisse ende dat in manieren ende op conditien als volcht, naementl. ende voor eerst, dat d voors. Gerrit Corneliss Vos alleen in vrijen eijgendomme hebben ende behouden zal alle de goedren des gemeene boedels, zoo roerende als onroerende, actien ende crediten niet altoos uijtgesondert, sulcxs ende jn der vougen dezelve bij haer jn gemeenschappe beseten ende by de voorn. Annetge Prsdr. metter doot ontruijmt ende naergelaeten sijn, mitsgrs. alsnoch in wesen werden bevonden, mits dat de voors. Gerrit Corneliss Vos gehouden zal wesen te betaelen alle de schulden ende lasten des boedels, zoo bekende als onbekende, egeen ter werelt uijtgesondert, zullende zijn voors. weeskint daervan moeten bevrijden ende jndemneren, costeloos ende schaedeloos houden, ende zal bovendijen d voors. Gerrit Corneliss schuldich ende gehouden wesen zijn voorn. kint op te brengen ende te onderhouden in eeten, drincken, cleden ende reden, soo van wollen als linden, ende andre behoufticheijden, zoo wel in sieckte als gesontht., item dezelve ter schoole te laeten gaen ende doen leeren lesen, schrijven ende goet hantwerck, wijders in alle christel. deuchden op te trecken, gel. een vroome ende getrouwe vader gehouden is, geduirende zulcxs zoo lange ende ter tijt toe t voors. weeskint gecomen zal sijn tot ouderdomme van achtien jaeren, ofte eerder met consent van de voochden ten houwel. staete, als wanneer d voors. Gerrit Corneliss Vos t voors. kint eerel. gecleet ende gereet naer zijnnen staet ende gelegentht. des boedels als buijrkindren zal uijtsetten ende aen hetzelve kint uytkeren een somme van hondert ende twintich ca. guldens, te xL grooten vlaems t stuck, welverstaende, dat dvoorn. wedunaer jnt minste niet gehouden zal sijn aen t voors. weeskint te versor ofte uyttekeeren eenich bruytstuck off ten waere hij het selve uyt syn vrije wille wilde doen, ende off het gebeurde (t welck Godt verhoede), dat t voors. kint door herhouwel. ofte andersints niet naer behooren bij hem Gerrit Corneliss Vos ende wierden opgebracht, zullen de voochden vermogen het voors. kint naer haer te neemen ende hetzelve tot costen ende lasten van de voors. wedunaer besteden daer ende zulcxs zij hetzelve goetduncken ende geraaden vinden zullen. Tot verseckerheijt ende naercominge van alle t gunt voors. staet ende elck poinct vandijen, soo verclaert de voorn. wedunaer special. te verbinden, zulcxs hy doet bij desen, sijn huijs ende erve, staende ende gelegen alhyer op desen dorpe van Benthuijsen, belent ten oosten de wedue van Jan Thomiss Tant met Gerrit Heyndricxss van Thol, ten zuyden de wedue van Jan Arentss Backer, ten westen d voors. Van Thol, ende ten noorden den Heerwech, ende voorts general. zijn persoon ende alle zynne andre goedren, roerende ende onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren, met welcke voors. uijtcoop zij comparanten bekenden volcomentl. ten wedersijden vergenoucht te zijn, belovende nu nochte nimmermeer daer jegens te zullen doen ofte gedoogen gedaen te werden, directel. nochte jndirectel. in rechten off daer buijten in geenre manieren onder zodanigen verbanden als naer rechten daertoe staende. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., desen brijef van uijtcoop met mijn uythangende segel jn rooden wassche onder besegelt ende dezelve beneffens de schepenen zoo ten prothecolle als onder de plycque geth. op den XXVe Augusty 1655.

115
Wij, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, Jan Pieterss Verkade ende Bartholomees Prss de Hey, schepenen van den ambachte ende heerlicheyt van Benthuijsen, oirconden, dat op huijden voor ons gecomen ende verschenen is: Jan Gerritss Buijtenhuijssen, kouckebacker binnen Leijden, getrouwt hebbend Catarina de Haes,ende bekende vercoft te hebben ende sulcxs deuchdelicken schuldich te wesen aen: de Meestren ende regentten van het Aelmoeshuys, genaemt St. Annenhofgen, binnen Leyden, ende sulcxs ten behouve ende proufijte vant zelve hofgen, ofte den wettigen houder deses, een lossrentte van sevenendertich guldens, te xL grooten het stuck ende thien stuvers s jaers, verschijnnende jaerlicx op de dertichste september, waervan het eerste jaer rentte verscheenen ende ommegecomen sal sijn op de XXXe Septemb. jn den toecomstigen jaere 1656, die hij comparant alle ende telcken jaere onvermaent aen handen van den houder deses gelooft te betaelen in vrijen suyveren gelden, sonder eenigerhande cortinge te mogen doen t sij van verpondingen, schattingen Xe, XXe , XXXe, XLe, Le meerder off minder penn., hoe die genaemt off bij wien die opgestelt zouden mogen wesen, nietjegenstaende eenige placcaeten ofte resoluitien ter contrarie, die hij comparant wel expressel. voor nu alsdan ende dan voor alsnu is renunchieren by desen, geduijrende voorts de betalinge der voors. rentten van jaere te jaere ter tijt ende wijlen dezelve ten vollen afgelost ende gequeten zullen sijn, t welck hy comparant ende synne naecomelingen tot allen tytden zal off zullen mogen doen, mits naer behoorl. waerschouwinge van drie maenden, teffens ende tot eenemale opbrengen een hooftsomme van seshondert ca. guldens munte voornt., ende dat met beneffens de verscheenen ende onbetaelde intrest vandijen, die naer beloop des tijts verscheenen ende onbetaelt zullen zijn. Ende omme de voors. jaerlicxe rentte ende hooftsomme vandijen wel te funderen ende verseeckren, soo heeft hij comparant voornt. daervooren special. verbonden, zulcxs hy doet by desen, een stuck weij- ofte hoijlants, gelegen jn den Hem jn desen heerlicheijt van Benthuyssen, groot volgens t mergenbouck drie mergen derdalft hondt, belent ten oosten Corn. Ingnaertss, ten zuijden Leendert Cornss Coy, Corn. Corneliss Craen ende Pr. Pieterss, ten westen den Hemlaen, ende ten noorden Arij Corneliss op de Caa cum socijs, wijders sijn persoon ende general. alle zijnne goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Synde voorts jn desen expressel. geconditioneert ende ondersproocken, zoo wanneer hij comparant ofte zijne nacomel. de voors. rentten binnen drie maenden naer den verschijndach al ende telcken jaere ten huijse ende aen handen van den houder deses onvermaent quaeme te betaelen, dat hij off zij alsdan jn sulcken gevalle, maer anders niet, zal off zullen mogen volstaen met intreste jegens den penn. twintich, jn plaetse van de voorgeroerde penn. sestien, ende sulcxs met dertich guldens vrij gelt s jaers, gel. mede is gestipuleert bij soo verre d voors. rentte binnen de ses eerstcomende jaeren mochten werden afgelost, dat den rentegever jn sulcken gevalle op t voors. hofgen sal moeten restitueren zodanige halve xLe penn. als by de regenten vant voors. hofgen over het constitueren deser rentten aen t Gemeene Lant sijn betaelt. Ten laetsten soo bekende hy comparant voornt. ter saecke van de constituitie der voors. rentte jnt geheel vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. met den eersten, ende dat met gel. somme van seshondert ca. guldens, hem comparant op huijden jn goeden geevalueerden gelde aengetelt, alles sonder fraude. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., door begeeren van de comparant desen brijeff met mijn uijthangende segel in rooden wassche besegelt ende dezelve beneffens de schepenen zoo ten prothecolle als onder de plycque geth. op den 28e Septemb. 1655.

116
Wy, Geraerdt Wyten, bailliu ende schout, Jan Pieterss Verkade ende Bartholomees Prss de Heij, schepenen der vrye heerlicht. van Benthuysen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is: Jan Dircxs Burger, wonend alhyer tot Benthuysen, ende bekende vercoft te hebben ende sulcxs deuchdel. schuldich te wesen aen: de Kerckmeesteren van Benthuysen ten behouve van deselve kerck, ofte den wettige houder deses, een losrentte van vyff guldens, te xL grooten t stuck s jaers, dewelcke hy comparant all ende telcken jare belooffden te sullen betalen op den eersten Meije, ende dat vry gelts sonder eenige deductie t sy van beden, subventien, schattingen van verpondinge ofte eenige andre contribuitien van Ce, Le , XXe, Xe meerder off minder penn., hoe die oock souden mogen werden genompt ende by wien die alreden innegestelt ende ommegeslagen syn ofte sullen werden, al waert oock sulcxs, dat by placcaten ofte andersints verclaert werden, dat men op desen ende gel. rentte cortinge ende affslach souden mogen doen ende moeten lyden, van alle voordeel ende proffyt vandyen hij wel uytdruckel. renunchierende ende affstant deden mits desen, daervan dienvolgende het eerste jaer rentte vallen ende verschynen sal den eerste Mey in den toecomstige jare 1656, geduijrende soo voorts van jare te jare soo lange ende ter tyt toe de voors. rentte effectuele sal syn gequeten ende affgelost, t welck hy comparant ende synne nacomelingen t allen tytden sal mogen doen, alst hem gel[yeft], mits naer behoorl. waerschouwinge van drie maenden, teffens ende tot eenen maele in goeden geevalueerde gangbaere gouden ofte suiveren gelden opleggen ende beth. een somme van hondert guldens munte voors. in hooffgelden ende meteenen daerby vougende alle de verlope rentte die alsdan naer beloop des tijts verschenen ende onbetaelt syn sullen. Hyeronder ende tot verseeckerht. van alles wes voors. staet verbint hy comparant voornt., sulcxs hy doet by desen, eerst special. een huys ende erve, barch, schuyren, pootinge ende plantinge, aert- ende nagelvast, staende ende gelegen in desen ambachte int achtste bon, streckende van de Heemsweteringh tot den dwersloot achter de schuyr aen de westsyde op de werff staende ende sulcxs totter halver sloot vant lant Leendt. Hendricxss Leeuw, belent ten oosten de weduwe van Bodewyn Symonss, ten westen Wm. Huybertss van Witlocxthuyn, ende noch een partye flodderlants, gelegen int vje bon in desen ambachte, belent ten oosten Isbrant Janss, ten suyden Allersvaert, ten westen Mees Wms. Keyser com socys, ende ten noorden de Cruysvaert, groot omtrent anderhalff mergen, verclaerde verder hij comparant voornt. ten behouve van de Kerck by desen wettel. te transporteren seeckre negen koebeesten, jegenw. jn zyn weyde loopende partije bekent, doch jngevalle de zelve koebeesten hy comparant naer datum deses noch onder hem hadde t selve zal geschyeden precario tot kennel. wederseggen van de kerckmrn. toe ende langer verder niet, ende voorts syn persoon ende general. alle synne andre goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende deselve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende hy comparant voornt. ter saecke van de vercopinge ende constituitie der voors. rentten int geheel vergenoucht voldaen ende beth. te wesen den laetsten penn. met den eersten, ende dat met het casseren ende te [ny]et doen van een obligatie, innehoudende gel. hondert guldens hooftsomme, alles sonder fraude. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., etc. op den 28e Septemb. 1655.

117
Wy, Gerrit Wyten, bailliu ende schout, Bartholomees Prss de Heij ende Jacob Jooriss van Verbeer, schepenen in den ambachte ende heerlicheyt van Benthuysen, oorconden, dat op huyden voor ons gecomen ende gecompareert is geweest: Maerten Pietersz Vercade, onsen inwoonende buyrman, dewelcke voor hem, zynen erven ende nacomel. wel ende deuchdel. bekende vercoft ende geconstitueert te hebben, gelyc hy vercoopt ende constitueert by desen aen ende ten behoue van: Pieter Berckel, bailliu ende schout van de Hoogeveen, ofte den houder van desen, een renthe van vyffentseventich car. guldens t siaers, te betalen alle jaers op ten XIIJe October, ende dat in vryen suyveren gelde sonder eenige deductie, cortingh off affbreuc, t zy van beden, subventyen, schattingen van verpondingen off andere contributyen van Xe, XXe, XXXe , XLe, Le meerder off minder penningen, hoe die ooc genaempt soude mogen werden ende by wyen die alreeden ingestelt ende ommegeslagen zyn off noch zoude mogen werden, al waert oock sulcxs, dat by placcate off andersints verclaert werde, dat men op dese ende gelycke renthen cortinge ende affslach soude mogen doen ende moeten lyden, van alle voordeel vandyen hy comparant renuntieerde ende affstant deede by desen, daervan dienvolgende het eerste jaer renthen verscheenen zal wesen op ten XIIJe octob. Ao. xvjC sesenvyftich, ende zoo voorts van jare tot jare geduyrende zoo lange ende ter tyt toe d voors. renthen effectuel. zal wesen affgelost ende gequeten, t welck hy comparant ende syne nacomers t allen tyden sullen mogen doen, alst haer gelieft, t zy teffens off in twee stonden telcken de helft in goeden geevalueerden goude ofte silveren munte een hooftsomme van twaelffhondert carol. guldens, te xL grooten het stuc als vooren, daerby vougende alle de renthen die naer beloop des tyts verscheenen ende onbetaelt sullen wesen, mits den houder des brieffs telckens drye maenden voor de lossinge wettel. waerschouw. des is in desen expressel. bevoorwaert ende onderspreecken, zoo wanneer den comparant off zyne nacomel. de voors. renthen binnen vyer maenden naer den verschyndach comen te betalen, dat zij alsdan vijftien gulden sullen mogen corten, maer anders nyet. Ende omme d voors. jaerlicxe renthen ende d hooftsomme vandyen wel te fondeeren ende te verseeckeren, soo heeft hy comparant daervooren ende ter dier cause by desen special. gestelt ende verbonden zyn wooninge als huys, schuyr, barch, potinge ende plantinge met omtrent derdalff mergen weylants daerachter ende ter zyden aen gelegen in desen ambachte in de Corte Weeren, streckende van den Hemlaen oostwaerts op totte Hoogeveentse vaert, belent ten zuyden den voors. Pieter Berckel, ende ten noorden Claes Maertenss Hoogeveen, ende voorts general. zijn persoon ende alle zynne goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende hij comparant voornt. ter saecke van de constituitie der voors. rentten jnt geheel vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. met den eersten, ende dat met gel. somme van twaelff ca. guldens, hem comparant op huijden in goeden geevalueerde gelde aengetelt ende bijgeleijt fraude. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., door begeeren van de comparant desen brijef met mijn uythangende segel jn rooden wassche besegelt ende d selve beneffens de schepenen zoo ten prothecolle als onder de plycque geth. op den 13e Octob. 1655.

118
Wy, Gerardt Wijten, bailliu ende schout, Corn. Janss Mous ende Pr. Cornss Coy, schepenen der heerlicheyt van Benthuysen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is: Leendert Corneliss Slootwech, woonend in de heerlicheyt van Haserswoude, verclaerende hoe dat hy eeningen tyt geleden uijtterhant hadde vercocht ende dienvolgende opdrouch by desen aen ende ten behouven van: Jan Pieterss Verkade, onsen jnwoonende buyrman, ofte syns actie vercrygende, een partije weij- ofte hoylants, gelegen in de Langeweeren jn dese heerlicheyt, te verongelden volgens het mergenbouck voor twee mergen, belent ten suyden Alewyn Maertenss, Pieter Maertenss ende Cornelis Maertenss, ten westen den Hemlaen, ten oosten de Hoogeveense vaert, ende ten noorden de cooper selffs met Willem Heyndricxs Cas, vrij sonder eenige belastingen dan als buijrlanden, met conditie dat hy comparant ende den cooper vermogen sullen te baggeren met een dryvende schouw in de scheysloot, leggende tusschen het stuck lant, t welck hy comparant noch aen hem behout ende het lant van den cooper, gecomen van Gillis Corneliss den Haen, ende sulcxs in de sloot gelegen ten noorden vant lant van de voors. De Haen, wyders met soodanigen verdre conditien, servituyten ende waringe als begrepen staende in de oude waerbryeven daervan synde, die hy comparant tot dyen eynden aen den cooper by desen overgaeff omme by hen daermede te mogen winnen ende verliesen off hy comparant het selffs waeren, beloovende hy comparant voornt. d voors. landen te vryen ende waeren van alle commer ende beswaeringe die daerop geduirende den tyt syns eygendoms soude mogen syn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van syn comparants persoon ende goedren, jegenwoordich ende toecomende, egeen vandyen uytgesondert, stellende deselve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hoove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende hy comparant voornt. ter saecke deser vercoopingen ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. metten eersten, ende dat met een custingbryeff, jnnehoudende een somme van vyerduysent driehondert ca. guldens, te xL grooten t stuck, te betaelen volgens de voors. custingb., alles sonder fraude. Toirconden heb ick, bailliu ende schout voors., door begeren van den comparant desen bryeff met myn uythangende segel in roode wassen besegelt ende deselve beneffens de schepenen in den prothecolle als onder de plycque geteyckent op den 17e 8ber. 1655.

119
Wij, Gerardt Wijten, bailliu ende schout, Corn. Janss Mous ende Pr. Cornsz Koij, schepenen der heerlicheijt van Benthuysen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is: Jan Pieterss Verkade, onsen jnwonende buijrman, verclaerende hoe dat hij eenigen tijt geleden uijtterhant hadde gecocht jegens: Leendert Corneliss Slootwech, wonend in de heerlicheijt van Haserswoude, een partije weij- ofte hoijlants, gelegen in de Langeweeren in dese heerlicht., te verongelden volgens het mergenbouck voor twee mergen, belent ten zuijden Alewijn Maertenss cum socijs, ten westen den Hemlaen, ten oosten de Hogeveense vaert, ende ten noorden hij comparant selffs met Willem Heijndricxss Cas, ende bekende hy comparant voornt. uijt saecker der zelver coope aen den vercooper wel ende deuchdelicken schuldich te wesen een somme van vijerduysent driehondert guldens, te xL grooten vlaems t stuck, dewelcke hij cooper beloofden ende aengenomen hadde te betaelen met drieduijsent guld. vandien gereedt, sijnde verschenen St. Jacob A. D. 1650, 51, 52, 53, 54 ende 1655 telckens 500 gld. de resterende 1300 gld. te betalen met gelijcke 500 gld. s jaers, telckens St Jacobs dach Ao. 1656 de eerste noch te verschijnen termyn, gedurende soo vervolgens van jare te jare ter volle voldoeninge toe, behalven den lesten termijn driehondert gld., ende dat vrijes gelts van alles sonder eenige deductie off afbrech, t sij van beden, subventien, schattingen, verpondinge ofte andre contribuitien van Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn., hoe die oock souden mogen werden genoemt, ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn off noch sullen werden, al waert oock sulcxs dat bij placcaeten off andersints verclaert werden, dat men op dese ende gelycke cooppenn. cortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lijden, van alle voordeel ende prouffyt vandijen hy wel uijtdruckel. renunchieerden ende afstandt dede mits desen. Hijeronder ende tot naercominge vant gunt voors. staet, soo was hij comparant voornt. verbindende, zulcxs hij doet by desen, eerst special. t voors. bij hem gecochte, noch special. sijn comparants huijs ende erve mettet landt daeraen behoorende, staende ende leggende binnen Benthuijsen voors. aen de Nieuewech, belent ten westen de wede. van Pr. Tijmonss Loosthoelen??, ten noorden de wede. van Hendr. Willemss Cas, ten oosten Philps Prss Koedijck, ende ten suijden de Nieuwewech, ende voorts general. zijn persoon ende alle synne andre goedren, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende executie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren, alles sonder fraude. Toirconden etc., op den 17e Ob. 1655.

120
Wij, Geraerd Wyten, bailliu ende schout, Jan Prss Verkade ende Cornelis Janss Mous, schepenen van den amb. ende vrije heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: Leendt. Adriaenss Jongen Burger ende Arij Cornss Vrijenoock, onsen inwonende buijrluyden, verclaerende vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende by desen aen ende ten behouve van: Jan Corneliss van Geneuchten, mede ons jnwonende buyrman, ofte syns actie vercrijgende, een partytgen slachturflants, gelegen over Allersvaert jn desen ambachte, te verongelden volgens t mergenbouck vijer hondt vyffentwintich roeden, belent ten oosten ende noorden Arij Willemss Cas met Davidt Jacobss Coomen, ten zuyden Allertsvaert, ende ten westen de wedue van Jan Janss Keyser, vrij als buijrlanden, wijders met zodanige conditien, vrijdommen ende waringe als de respective oude waerbrijeven daervan zijnde jnnehouden ende vermelden, die zij comparanten tot dijen eynden aen den cooper transporteerden ende overgaven by desen, belovende sij comparanten voornt. t voors. vercochte lant te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaeringe die daerop jn eeniger maniere zoude mogen sijn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van haere respective persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekenden zy comparanten voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende jnt geheel vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. metten eersten, ende dat met een obligatie, jnnehoudende tweehondert achtenveertich guldens, thien stuvers, beneffens de aenvaerdinge van t voors. lant jn gereden vrijen suyveren gelden. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., etc., op den 26e Octob. 1655.

121
Wij, Geraert Wijten, bailliu ende schout, Jan Prss Verkade ende Corn. Janss Mous, schepenen der vrije heerlicheijt van Benthuysen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is: Jan Cornss van de Geneuchte, onsen inwonende buijrman, verclaerende vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende by desen aen ende ten behouve van: Adriaen Adriaenss Bent de westwaertsche helfte ende aen Pieter Willemsz Keyser de jonge de oostwaertsche helfte van een stuck lant, groot int geheel vyff hondt, gelegen int Langelant in desen heerlicheyt, belent int geheel ten westen d voors. Adriaen Adriaenss Bent ende ten oosten hy Pieter Willemss Keijser selffs, streckende uijt de Cruyswetering uyt de suyden noortwaerts op tot aent lant van de erffgenamen van Flooris Willemsz ende dat int geheel met de belastinge van negenhondert thien guldens uijt voorgaende cope, te betaelen staende aen Leendert Corns Peetoom tot Leyderdorp met een gerechte vyffde paert Ste. Petry ad Cathedram xvjC tweenvijftich gereet ende Ste Petrij ad Cathedram xvjC drieenvijftich, xvjC vierenvijftich, xvjC vyffenvijftich ende xvjC sessenvijftich, telckens gelycke vyffde paert voorts vry sonder eenige lasten meer dan als buijrlanden, wyders met soodanige voordeel, vrydommen ende servituyten, mitsgaders conditie ende waringe als de oude waerbryeven daervan synde innehouden ende vermelden, die hij comparant tot dien eynde aen den coopers mits desen overgaeff, met alle het recht ende aenseggen vandijen omme by haer coopers daermede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden, in alle schyn off hy comparant het selffs waere, belovende hy comparant voornt. t voors. lant te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaringe die daerop booven d voors. belastinge sedert de laetste vercoopinge souden mogen syn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van syn persoon ende goedren, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende deselve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende hy comparant ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vernoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. met den eersten, ende dat met indemnite van de voors. custingpenn., sulcxs d voors. copers mede compareerden ende verclaerden d selve tot haeren lasten te nemen ende de vercooper daervan beloven te bevryden, alles sonder fraude. Toirconden geteyckent op den 26e Octob. 1655.

122
Wij, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, Pr. Corneliss Coij ende Cornelis Janss Mous, schepenen van den ambachte ende heerlicheijt van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: Pieter Pouwelss, onsen jnwonende buijrman, verclaerende uijtterhant vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende by desen aen ende ten behouve van: Jan Corneliss Vrijenoock, mede onsen buijrman, ofte sijns actie vercrijgende, de gerechte helfte, zijnde het zuijtwaertsche gedeelte van drie hondt ende tachtich roeden slachturflants, gelegen alhyer tot Benthuijssen int ije bon, belent ende belegen hebbende ten oosten Claes Huijgenss Verlaen, ten westen Pr. Dircxss Keijser, ten zuyden den Heerwech, ende ten noorden Jeroen Corneliss Jongen Engel, vrij als buijrlanden, doch zal den cooper moeten gedoogen de speciale hijpothecatie van zodanige custingpenn. als hy vercooper p reste noch schuldich is, mits dat dezelve uijt dese cooppenn. zullen werden afgedaen, wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als begrepen staen in de respective oude waerbrijeven ende andre bescheijden daervan zijnde, die hy comparant tot dijen eijnden aen den cooper transporteerden ende overgaeff by desen, belovende hij comparant voornt. t voors. vercochte te vrijen ende waaren van alle commer ende beswaeringe die daerop geduirende den tijt sijns eijgendoms soude mogen zyn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van zijn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende hy comparant ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. metten eersten, ende dat met een custingb., op huyden gepasseert, jnnehoudende vijerhondert guldens, te betaelen met een gerechte vijfde paert op St Jacobj dage 1654 gereet, ende gel. vyffde pt. s jaers St. Jacobij dage 1655 d eerste, geduirende sulcxs van jaere te jaere tot de volle voldoeninge toe, alles sonder fraude. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout, voor begeren van den comparant desen bryef met myn uijthangende segel jn rooden wasschen besegelt ende deselve beneffens de schepenen in de prothocolle als onder de plycque geteyckent op den 27e Octob. 1655.

123
Wy, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, Pr. Cornss Coij ende Corn. Janss Mous, schepenen van den ambachte ende heerlicheyt van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is: Jan Cornss Vrijenoock, onsen inwoonende buijrman, verclaerende uijtterhant gecocht te hebben jegens: Pieter Pouwelss, wonend alhyer tot Benthuijsen, de gerechte helfte, synde het suijtwaertsche gedeelte van drie hondt ende tachtich roeden slachturfflants, gelegen alhijer tot Benthuysen int 2e bon, belent ende belegen hebbende ten oosten Claes Huygenss Verlaen, ten westen Pieter Dircxs Keyser ende ten noorden denselven cooper, ende bekende hy comparant voornt. uyt saecke derselver coope aen de voors. Pieter Pouwels ofte sijns actie vercrijgende wel ende deuchdelycke schuldich te wesen een somme van vijerhondert ca. guld., te xL grooten t stuck, d welcke hij cooper, mitsgaders Heijndrick Joosten Moorael, mede woonende alhyer tot Benthuijsen, die als penningborgh ende mede principale schuldenaer onder behoorl. renunchiatie van de benefitie ordinis et excussionis hem houdende van de crachte ende werckinge vandijen naer behooren onderrecht, mede voor ons schout ende schepenen compareerden, belooffden te sullen betalen met een gerechte vyffde paert vandijen die al verscheenen syn St Jacobj dage 1654 voorleden ende gelijcke vijffde paert s jaers St. Jacobj dage 1655 d eerste ende dat telckens prechijs geduyrende sulcxs tot de volle voldoeninge toe, ende dat vrijes gelts sonder eenige deductie, affbreck, t sij van beden, subventien, schattingen van verpondinge ofte andre contribuitien van Ce, Le, XXe, Xe meerder off minder penningen, hoe die oock soude mogen werden genoempt ende bij wien die alreden innegestelt ende ommegeslagen syn off noch sullen worden, al waert oock sulcxs, dat by placcaeten off andersints verclaert werden, dat men op dese ende gelycke cooppenn. cortinge ende affslach soude mogen doen ende moeten lyden, van alle voordeel ende proffijt vandyen sy comparanten wel uytdruckelijcke renunchierende ende affstant deden mits desen. Hijeronder verbindende hij cooper eerst special. t voors. by hem gecochte ende voorts deselve met de voorn. synne borghe general. alle hare goedren, present ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende deselve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hoove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Des soo belooft hy cooper de voors. synne borgen ter saecke deser borchtocht te bevryden als naer behooren onder gel. verbant als booven. Toirconden, etc. geteyckent op den 27e Octob. 1655.

124
Wij, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, Pr. Cornss Coij ende Corn. Janss Mous, schepenen van den ambachte ende heerlicheijt van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen is: Jan Willemss Veenman, wonend jnt Noorteijnde van Waddincxveen, ende bekende hij comparant voornt. by desen wel ende deuchdelicken schuldich te wesen aen: de voochden van de weeskinderen van za. Jan Adriaenss Vermeer ende Maertgen Maertensdr., ende sulcxs ten behouve van dezelve weeskinderen, ofte haers actie vercrijgende, een somme van driehondert ende tseventich ca. guldens, te xL grooten vlaems t stuck, spruijtende uijt saecke van coop van een nieuwt turfschip, bij hem comparant vuijt den naergelaeten boedel van za. Jan Adriaenss Vermeer ende Maertgen Maertensdr gecocht, belovende hij comparant voornt. d voors. driehondert ende tseventich guldens aen handen als vooren op te leggen ende te betaelen, naementlicke tachtich guldens op huijden, beneffens de aenvaerdinge vant voors. schip gereet, ende voorts met tweenseventich guldens thien stuvers s jaers, daervan den eersten termijn verschenen sal sijn Allerheijligen dage in den toecomstigen jaere xvjC sessensvijftich, ende zoo voorts telckens van jaere te jaere, geduirende zulcxs tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, ende dat vrij suijver gelt sonder eenigerhande cortinge, alles sonder fraude. Hijeronder ende tot verseeckerheijt, midtsgaders naercominge van alles wes voors. staet ende elck poinct vandijen, soo was hij comparant voornt. verbindende zulcxs hij doet bij desen eerst special. t voors. turfschip met zijn toebehooren omme op alle waateren, revieren, stroomen, hellingen ofte eenichsints anders waer hetzelve bevonden souden mogen werden terstont aengevaert ende vrij eijgentlicke naer haer genomen te werden, ende voorts general. sijn persoon ende alle zijnne andre goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., ten versoucke van de comparant dese waterbryeff beneffens de schepenen geth. op den 27e Octob. 1655.

125
Wij, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, Bartholomees Prs. de Heij ende Corn. Janss Mous, schepenen van den ambachte ende vrye heerlicheyt van Benthuysen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen syn: Gerrit Heyndricxss van Thol ende Ary Corns Mous, beyde voochden over de naergelaten weeskinderen van Claes Heyndricxss van Thol, voor deene helfte, ende noch d voors. Ary Cornss Mous, als speciale procuratie hebbende van Corns Arentss van Noort, getrouwt hebbende Gryetgen Willemsdr., tevooren weduwe was van de voors. Claes Heyndricxss van Thol, vermogens deselve procuratie, verleden ende gepasseert voor schout ende schepenen van Benthuysen op den XIIIJ October 1653, deses verthoont ende laeten lesen, voor de wederhelfte, verclarende hoe dat eenigen tyt geleden sy comparanten in qualite voors. hadden vercocht ende opdrougen dienvolgende by desen aen ende ten behouve van: Jan Thyss, onsen jnwonende buyrman, ofte syn actie vercrygende, een partytgen veenlants, gelegen in de Oude Polder aent suyteynde van de Oostkade alhyer jn Benthuysen, te verongelden volgens t mergenbouck voor tien hondt, belent ten oosten Hubert Prss Witlocxtuijn, ten suyden de Oostcade, ten westen Jan Prsz Vercade, ende ten noorden de Molevaert, vry als buyrlanden, wyders met sodanige conditien, vrydommen ende waringe als de respective waerbryeven daervan synde innehouden ende vermelden, die sy comparanten tot dyen eynden aen den cooper transporteerden ende overgaven by desen, beloovende sy comparanten voornt. t voors. vercochte lant te vryen ende waren van alle commer ende beswaringe die daerop in eeniger manieren souden mogen syn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van de voors. weeskinderen ende d voorn. Corn. Arentss van Noort persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende deselve ten ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekenden sy comparanten voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende jnt geheel vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. metten eersten, ende dat met een somme van hondert guldens, die al verscheenen syn ende beth., alles sonder fraude. Toirconden heb ick, bailliu ende schout voornt., geth. op den 18e novemb. 1655.

126
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Jan Heijndricxss van Steenwijck ende Gerrit Corneliss de Vos, schepenen der heerlicheijt van Benthuyssen, orconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: Corn. Aerentss van Noort, getrouwt hebbende Grietge Willemsdr, laetst wedue was van Claes Heijndricxss van Thol, althans wonend aen de Moerkapel, dewelck verclaerde in de vs. qualite geconstitueert ende volmachtich gemaeckt te hebben, gelyck hy doet by desen: Arij Corneliss Mous, als mede voocht over de weeskinderen van de voors. Claes Heijndricxss van Thol, special. omme uijt de naeme ende van wegen hem comparant te compareren voor schout ende schepenen van Benthuyssen voors., ende aldaer wettel. te transporteren ende op te dragen aen ende ten behouve van Jan Thijss, wonend alhyer tot Benthuijsen, seecker pertijtgen veenlants, gelegen jn de Oude Polder aent zuyteijnde van de Oostkaade tot Benthuysen voornt., bij hem, Jan Thyss, over eenige tijt van de voors. Grietge Willemsdr gecocht om de somme van hondert guldens, te beth. jn vijer termijnen volgens de conditien daervan sijnde, de penn. daervooren vuijtgelooft te ontfangen, quitantie van zijn ontfang te geeven ende passeren, beloofte van waaringe te doen zijn comparants persoon ende goedren daervooren te verbinden, (ist noot) ter saecke voors. recht te spreecken in omnibus ad lites cum potestate substituende in communi forma, ende voorts general. ende special. daerinne alles te doen ende niet naer te laeten off hy constituant selfs psent zynde soude cunnen off mogen doen, belovende van waerden te houden ende bij een ijder te doen houden alles wes bij zynne geconstitueerde uijt crachte deses zal werden gedaen ende uytgerecht onder zodanige verbanden als naer rechten daertoe staende is. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., door begeeren ende versouck van hem comparant desen beneffens de schepenen onderth. op den XIIJe Octob. 1653.

127
Wij, Geraerdt Wyten, bailliu ende schout, Corn. Janss Mous ende Jan Gilliss de Cocq, schepenen der heerlicheijt van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: Adriaen Janss Vermeer, onsen jnwonende buijrman,verclaerende uytterhant gecocht te hebben jegens: Bartholomees Pieterss de Heij, mede onsen buijrman, een huijs ende erve, pootinge ende plantinge, aert- ende nagelvast, staende ende gelegen alhijer op desen dorpe, belent ten oosten d voors. Bartholomees Pieterss selffs, ende ten westen Pieter Berckel, streckende van den Heerwech suijelings uijt op te scheijsloot, gelegen tusschen het lant van Pieter Berckel ende het lant gecomen van Pr. Karelss de Heij, ende bekende hij comparant uijt saecke derzelver coope aen den vercooper wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van duijsent ca. guld., te xL grooten vlaems t stuck, dewelcke hij cooper belooft ende aengenoomen heeft te beth. met tweehondert guldens op Meije dage xvjC tweenvijftich voorleden bij de aenvaerdinge van t voors. gecochte gereet, ende voorts met hondert guldens s jaers Meije dage 1653 d eerste, ende soo voorts telckens van jaere te jaere, geduirende sulcxs tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, ende dat vrijes gelts sonder eenige deductie off affbreck, t sij van beden, subventien, schattingen, verpondingen ofte andre contribuitien van Ce, Le, XXe, Xe meerder off minder penn., hoe die oock soude mogen werden genoemt ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn off noch sullen werden, al waert oock sulcxs, dat bij placcaeten off andersints verclaert werden, dat men op dese ende gelijcke cooppenn. cortinge ende affslach soude mogen doen ende moeten lijden, van alle voordeel ende prouffijt vandijen hy comparant wel uijtdruckel. renunchieerden ende affstant deden mits desen. Hijeronder ende tot naercominge van t gunt voors. staet, soo was hij comparant voornt. verbindende, sulcxs hij doet by desen, eerst special. t voors. bij hem gecochte ende voorts general. alle sijnne andre goedren, jegenwoordich ende toecomende, egeen vandijen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende executie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren, alles sonder bedroch. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voors., door begeeren van hem comparant desen brijeff met mijn uijthangende segel in rooden wasse besegelt ende dezelve beneffens de schepenen jn den prothecolle als onder de plijcque geth. op den 26 November 1655.

128
Wij, Geraerd Wijten, bailliu ende schout, Corn. Janss Mous ende Jan Gilliss de Cocq, schepenen der heerlicheijt van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: Bartholomees Pieterss de Heij, onsen jnwonende buijrman, verclaerende uijtterhant vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouve van: Adriaen Janss Vermeer, mede onsen buijrman, ofte zijns actie vercrijgende, een huijs ende erve, potinge ende plantinge, met alle t gunt daeraen aert- ende nagelvast is, staende ende gelegen alhijer op desen dorpe, belent ende belegen hebbende ten oosten hij vercooper selffs met het huijs gecomen van Pieter Karelss de Heij, sijn vader, ende ten westen Pieter Berckel, streckende van den Heerwech suijelings uijt tot aen de scheijsloot, gelegen tusschen de landen van Pr. Berckel ende het lant gecomen van de voors. Pr. Karelss de Heij, te verongelden voor een hont, vrij als buijrhuijs ende erve, voorts met expresse conditien dat hij comparant ende den cooper tot haere beijder costen elcxs halff ende halff sullen moeten doen maecken ende nu ende ten eeuwigen dage onderhouden een houtte schuttinge ende dat op de afraeijinge, sulcxs het opt scheijt tusschen hem comparant ende den cooper met paeltgens jegenwoordich afgepaelt staet, gelijck hij comparant nochte hij cooper nu, nochte ten eeuwigen dagen, niet en sullen mogen betimmeren, beletten noch besetten in eenige manieren de lichten, staende in de sijdelmuijeren van haere beyde huysen, ofte eenige opgaende boomen aldaer vermogen te doen stellen, daerdoor dezelve lichten souden werden verhindert ofte beleth, wijders met zodanige verdre conditien, vrijdommen ende waaringe als begrepen staen in de oude waerbrijeven, die hij comparant tot dijen eijnden aen den cooper transporteerde ende overgaeff by desen, omme daermede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden als recht is, belovende hij comparant voornt. t voors. huys ende erve te vrijen ende waeren van alle laster ende beswaeringe die daerop t zedert de laetste vercoopinge soude mogen sijn gebracht ende gestelt, onder verbandt van zijn comparants persoon ende goedren, jegenwoordich ende toecomende, subiect allen rechten ende rechteren cum expensis. Ten laetsten bekende hij comparant ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. metten eersten, ende dat met een schultbrijeff, op huijden mede gepasseert, jnnehoudende een somme van thienhondert ca. guldens, te xL grooten t stuck, te beth. staende met tweehondert guldens op Meije dage 1652 bij aenvaerdinge gereet ende hondert guldens s jaers Meije 1653 d eerste, ende zoo voorts van jaere te jaere geduirende sulcxs tot de volle voldoeninge toe, alles sonder fraude. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., door begeren van den comparant desen brijeff met mijn uythangende segel in rooden wasse besegelt ende dezelve beneffens de schepenen jn den prothecolle als onder de plycque geth. op den 26 Novemb. 1655.

129
Wij, Geraerdt Wyten, bailliu ende schout, Corn. Janss Mous ende Bartholomees Prss. de Hey, schepenen in den ambachte ende heerlicheijt van Benthuijsen, oirconden, dat op huijden voor ons gecomen ende gecompareert is geweest: Pieter Karelss de Heij, cleermr., onsen jnwoonende buijrman, weduenaer van wijlen Neeltgen Bartholomees, zijnen overleden huijsvrouwe, de welcke int openbaer achtervolgende seeckere beschreven voorwaerden op ten IXe Januarij 1652 bekende vercoft te hebben, gelijck hij dijenvolgende alsnoch vercoopt, transporteert ende opdraecht mits desen aen ende ten behoue van: Adrijaen Janss Vermeer, mede onsen inwoonende buijrman, ofte zijns wederactie gecrijgende, een perthijtgen weij- ofte hoijlants, zijnde mede heel goet veenlant, gelegen int eerste bon in desen ambachte, streckende met een laentgen van den Dorps Heerwech ende voorts van Bartholomees Pieterss thuijn, zoo die nu jegenwoordich met een slootgen affgeschooten is, zuijtwaerts op totte Moolevaert, belent ten oosten Jan Adrijaenss van Tholl, ten westen Corn. Arij Leenen ende Bartholomees Pieterss met zijn thuijn, zoo die nu jegenwoordich affgepaelt is ende t erff gecomen van Huijbert Dircxss Conijnenburchs kinderen, nu mede gecoft bij den cooper, ende wijders Pieter Berckell, t welck den cooper zall moeten verongelden volgende t mergenbouck voor thijen hont, nijettemin als corpus bij den hoop sonder maet ende mette voet gestooten, zoo groot ende cleijn als t selve tusschen de voors. belenden gelegen is, onder conditie, dat de possesseurs van t erff althans toebehoorende Corn. Arij Leenen, aen de westzijde van deselve vs. laen gelegen, over dezelve laen zall hebben een overpath, sulcx ende gelijck een oude brieff, die den voors. Corn. Arij Leenen van zijn werff heeft ontvangen, dat innehout ende vermelt in date den XIXe September xvC XCIIJ, zulcx hij comparant ooc expressel. stipuleert ende bedinght, dat Bartholomees Pieterss de Heij, zijn soon, ende die naermaels possesseurs van zijn huijs, erff ende thuijn soude mogen comen te werden, insgelijcx over deselve laen een overpath zall gebruijcken in vougen als de voors. Corn. Arij Leenen, gelijck den cooper mede zall moeten gedoogen, dat de voors. Bartholomees Pieterss de Heij zall hebben een aff- ende aenvaert deur de slooth aen de westzijde van dit vercofte lant gelegen, voorts vrij wesende als buijrlant, tot welcken eijnde hij comparant mede aen den cooper transporteert ende overgeeft de oude opdrachten ende waerbrieven die hij comparant daervan heeft ontfangen, als mede t recht van de scheijdinge tusschen hem ende zijn voors. soon, eenige soon ende mitsdijen erffgenaem van de voors. Neeltge Bartholomeesdr., zijn overleden huijsvrouwe, gemaect, omme daermede gewonnen ende verlooren te werden als recht is. Ende nopende de vordere lasten die t zedert date van de jongste waringe opt vercofte lant soude mogen zijn gestelt, daer vooren verbint hij comparant sijn persoon ende goederen, roerende, onroerende, presente ende toecomende, subject allen rechten ende rechteren mette costen, kennende hij comparant hen van de vercoopinge ende opdrachte deses all wel voldaen ende betaelt te wesen den lesten penn. metten eersten, ende dat met een schultbrieff, op huijden neffens desen gepasseert, inhoudende een somme van tweeduijsen vijerhondert ende vijff carol. guldens, ten xL grooten het stuc, te betalen volgende deselve, alles zonder fraude. Ten oirconden etc., de 26e 9b. 1655.

130
Oirconden, dat op huijden voor ons gecomen ende gecompareert zijn geweest: Adrijaen Janss Vermeer, als principael, Abraham Adrijaens van den Noock ende Jan Gilliss de Cocq, als borgen ende mede principale schuldenaren, onder expresse renuntiatie van de benefitijen ordinis divisionis et excussionis, hen van de crachten ende werckingen vandijen ten vollen ende naer behooren onderrecht houdende, alle onse jnwoonende buijrluijden, dewelcke (uijt coope van een perthije weij- ofte hoijlants, zijnde mede heel goet veenlant, gelegen int eerste bon in desen ambachte, streckende met een laentgen van den Dorps Heerwech ende voorts van Bartholomees Pieterss thuijn, zoo die nu jegenwoordich met een slootgen affgeschooten is, zuijtwaerts op totte Moolevaert, belent ten oosten Jan Adrijaenss van Tholl, ten westen Corn. Arij Leenen ende Bartholomees Pieterss met zijn thuijn, zoo die nu jegenwoordich affgepaelt is ende t erff gecomen van Huijbert Dircxss Conijnenburchs kinderen, nu mede gecoft bij den principalen comparant, ende wijders Pieter Berckell, verongelt werdende volgende t mergenbouck voor thijen hont) voor haren erven ende nacomel. wel ende deuchdel. bekennen schul. te wesen aen ende ten behoue van: Pieter Karelss de Heij, cleermr., mede onsen buijrman ofte den houder van desen, de somma van tweeduijsent vijerhondert ende vijff carol. guldens, ten xL grooten het stuck, die zij comparanten wel ende getrouwel. geloven te betalen met drijehondert der voors. guldens gereet Meije dach 1652 voorleden al verscheenen sijnde, ende voorts met termijnen van tweehondert guldens t siaers, waervan den eersten termijn al verschenen ende ommegecomen is Meije dach in den jare xvjC drije en vijftich, geduijrende zoo voorts van jare te jare ter voller ende effectueeler betalinge toe, beloopende t leste jaer nijet meer dan hondert ende vijff der voors. guldens, telckens precijs ende zonder langer dilaij ofte bij faulte van precijse betalinge sullen zij comparanten gehouden wesen, gelijc zij by desen beloven, interest daervan te geven iegens den penn. sestijen, te rekenen van de respective verschijndagen totte volle ende effectueele betalinge toe, zonder dat zij comparanten onder pretext van den voors. interest de custinghpenn. off eenich gedeelte vandijen langer onder haer sullen mogen behouden dan het den houder deses gelieven zall, gelovende ooc de betalinge te doen geheel vrij ende zonder eenigerhande cortinge, t zij van de Xe, XXe, XXXe , XLe, Le meerder ofte minder penn., beden, subventijen, nijet jegenstaende eenige placcaten ofte resolutijen ter contrarie disponeerende, alreeden geemaneert ofte noch te emaneeren, die zij comparanten voor nu alsdan ende alsdan voor alsnu zijn renuntieerende. Tot vasticheijt van de vrije betalinge ende alles wes voors. staet stelt ende verbint hij principael comparant eerst special. t voors. gecofte lant met alle t geene dat men daer op off innen soude mogen bevinden, voorts zij drije comparanten hare respective persoonen ende goederen, roerende ende onroerende, presente ende toecomende, subject allen rechten ende rechteren ende special. den Hove van Hollant, mette costen daerop vallende. Ende hij principael comparant gelooft zijn voors. borgen int geheel ende de borgen elcanderen van de helfte der voors. borchtochte te bevrijden ende indempneren, costeloos ende schadeloos te houden onder verbant ende subjectie als boven, alles zonder fraude. Ten oirconden etc., op den 26e Novemb. 1655.

131
Wij, Geraerdt Wyten, bailliu ende schout, Corn. Janss Mous ende Jan Pieterss Vercade, schepenen vna den ambachte ende heerlicheijt van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen sijn: Adriaen Janss van dr. Helm, speciale procuratie hebbend van Adriaen Janss Vermeer, wedunaer van Neeltge Jansdr., vermogens d selve procuratie op huijden gepasseert voor ons, Schout ende Schepenen, voor d eene helfte, item Jan Gilliss de Cocq, als getrouwt hebbende Geertgen Adriaensdr. Vermeer, zoo voor hem selven ende vervangende sijn swager Maerten Adriaenss Versyden, getrouwt hebbende Annetgen Adriaensdr. Vermeer, beijde meerderjarige kinderen ende erffgen., elcxs voor een vijerde pt., van de voors. Neeltgen Jansdr. Vermeer, wijders noch d voors. Adriaen Janss van dr. Helm ende Jan Gilliss de Cocq, als voochden, beneffens dvoors. Maerten Adriaenss Versyden, over de twee alsnoch minderjarige kinderen van de voors. Neeltge Jansdr., voor de wederhelfte, verclaerende sy comparanten, voornt. hoe, dat eenige tyt geleden d vs. Ary Janss Vermeer uijtterhant ende buijten eenigen geleyden sitdach hadde vercocht ende dat sy comparanten opdroughen dienvolgende by desen met consent van mij, Schout ende weesmrs. alhyer, aen ende ten behouven van: Corn. Aarentss uijtte Vrije Noock ende Barthelmees Pieterss de Heij, onse buyrluijden, tesamen een laentge, gelegen in desen dorp ten oosten van de coopers haere respective erven, streckende voor van den Heerwech aff zuijtwaerts op tot aen de Scheysloot, gelegen tusschen het lant van hen comparanten ende hetzelve laentge, ende sulcxs aen elcxs sodanigen gedeelte, ende soo lanck als ijders erven streckende sijn, als naementl. dvoors. Corn. Aarentss het voorste ende d voorn. De Heij het achterste gedeelte, belent sijnde tselve laentge jnt geheel ten oosten Jan Aarentss van Thol, ten westen sij coopers selffs, ten zuijden zij comparanten met het lant gecocht van Pr. Karelss de Heij, daer t eynden aen gelegen, ende ten noorden Dorps Heerwech, vrij als buijrlanden ende behoudens den Heer sijn recht, wijders met zodanige conditien, vrijdommen ende waaringe als begrepen staen in de oude waerbrijeven daervan synde, waernaer sy coopers haer sullen hebben te reguleren, belovende zij comparanten voornt. t voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaringe die daerop geduirende den tijt haers eijgendoms souden mogen sijn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van de kinderen ende erffgen. persoon ende goedren, reorende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende deselve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekenden sy comparanten voornt. ter saecke deser vercopinge ende opdrachte deses al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. met den eersten ende dat met een custingb., jnnehoudende noch p reste een somme van honderttwaelf guldens thien stuvers, te betaelen jn drie termijnen als telckens sevenendertich guldens thien stuvers, volgens de voors. custingb., boven sevenendertich guldens thien stuvers alreden betaelt. Eijntel. verclaerde d voors. Arij de clausule jn de custingb. gestelt hyer achter te s[t]ellen, alles sonder fraude. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., door begeren van den comparanten desen bryeff met myn uythangende segel in rooden wasschen besegelt ende deselve beneffens de schepenen in de prothocolle als onder de plycque geteyckent op den 26e Novemb. 1655.

132
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen syn: Corn. Aarentss Vrije Noock ende Bartholomees Pieterss de Heij, onse jnwonende buyrluijden, verclaerende hoe dat eenigen tijt geleden zij comparanten hadden gecocht jegens: Adriaen Janss Vermeer, mede onsen jnwonende buijrman, een laentgen, gelegen in desen dorpe ten oosten van haere comparanten respective erven, streckende voor van den Heerwech aff zuijtwaerts op tot aen de Scheijsloot, gelegen tusschen het lant van de voors. Adriaen Janss Vermeer ende het voors. laentge, belent jnt geheel ten oosten Jan Adriaenss van Tol, ten westen zij comparanten selffs, ten zuyden d voors. Adriaen Janss Vermeer, ende ten noorden Dorps Heerwech, ende bekenden sy comparanten voornt. uijt saecke derselver coope aen de voorn. Adriaen Janss Vermeer voor d eene helfte, ende aen de gesamentl. kinderen ende erffgenaemen van za. Neeltgen Jansdr., jn haer leven huijsvrouwe was van de voors. Ary Janss Vermeer, voor de wederhelfte, wel ende deuchdelicken schuldich te wesen p reste een somme van hondert ende twaelff ca. guldens ende thien stuvers, te xL grooten vlaems t stuck, d welcke sij coopers beloofden te betaelen met vyffenseventich guldens gereet ende de resterende sevenendertich guldens thien stuvers Meye dage 1656, ende dat vryes gelts van alles sonder eenige deductie off afbreck, t sy van beden, subventien, schattingen, verpond. ofte andre contribuytien van Ce, Le, XXe, Xe meerder off minder penn., hoe die oock soude mogen werden genoemt ende by wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn off noch sullen werden, al waert oock zulcxs, dat by placcaeten off andersints verclaert werden, dat men op dese ende gel. cooppenn. cortinge soude mogen doen ende moeten lyden, van alle voordeel ende prouffijt vandijen sy comparanten voornt. wel uijtdruckel. renunchieerden ende afstant deden mits desen. Hyeronder ende tot verseeckerht., mitsgrs. naercominge van alles wes voors. staet, verbinden zij coopers eerst special. t voors. laentge, ende voorts general. haere psoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende d selve ten bedwanck ende executie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Eyntel. verclaerde de voorn. Adriaen Janss van dr. Helm ende Jan Gilliss de Cocq, beyde wonend alhyer tot Benthuyssen, jn haer prive haer te stellen ende constitueren waerborch, nopende de indemnite ende bevrijdinge van zodanige lasten als t voors. laentgen special. verbonden staet ten behouve van Pr. Carelss de Heij, vanwegen de coop van t lant, gelegen alhyer tot Benthuyssen bij Adriaen Janss Vermeer, beneffens hetzelve laentge van de voors. Pr. Carelss de Hey gecocht ende voor ons schout ende schepenen, ten behouve van de voors. Adriaen Janss Vermeer opgedragen, alles sonder fraude. (Dese clausule te jnsereren jn de opdrachtb.). Toirconden geth. op den 30e November 1655.

133
Wy, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, Bartholomees Prss. de Heij ende Corn. Janss Mous, schepenen van den ambachte ende heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: Adriaen Janss Vermeer, wedunaer van Neeltgen Jansdr., wonend alhyer tot Benthuyssen, dwelcke verclaerde geconstitueert ende volmachtich gemaeckt te hebben, gel. hy doet by desen: Arij Janss van der Helm, zijn comparants swager, mede wonend alhyer tot Benthuijsen, special. omme uijtten naame vanwegen hem comparant behoorlicke te reddren den geheelen boedel sulcxs ende jn der vougen dezelve tusschen hem comparant ende zijn za. huysvrouwe jnt gemeen beseten ende by de voors. Neeltgen Jansdr. metter doot ontruijmt ende naegelaeten js, wijders alle de roerende ende onroerende goedren te vercoopen ende te gelde maecken, d selve wettel. daer het behoort te transporteren ende opdragen, beloofte van waaringe te doen, zijn psoon ende goedren daer vooren te verbinden, de penn. te ontfangen, quitantie van zijn ontfang te geeven ende passeren, wijders de onroerende goedren by hem comparant alreden vercocht wettel. voor schout ende schepenen, daeronder dezelve gelegen sijn, ten behouve van de coopers mede op te draagen, item met een ygel. te reeckenen ende liquideren alle de uijtstaende schulden, mede te innen ende ontfangen, ende voorts generalicke ende special. daerinne alles te doen ende niet naer te laeten, off hij comparant selfs psent zijnde, soude cunnen ende moogen doen, in omnibus ad lites cum potestate substituendi in communi forma, beloovende hy comparant voornt. van waerden te houden ende bij een ijder te doen houden alles wes bij zijnne geinst. ende desselfs gesubstitueerde uijt crachte deses zal werden gedaen ende uijtgerecht onder verbanden als naer recht daertoe staende is. Toirconden hebbe ick, bailliu, schout voornt., dese beneffens de schepenen geth. op den 30e Novemb. 1655.

134
Wij, Gerardt Wijten, bailliu ende schout, Bartholomees Prss de Heij ende Teus Claess van der Meer, schepenen der heerlicht. Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende persoonl. gecompareert is: Abraham Arijenss van de Vrijenoock, onsen buijerman, speciale procuratie hebbend van Jacob Prss. de Bruijn, mede onsen buijerman, gedateert op huijden, ons schout ende schepenen ten verlijden deses vertoondt ende voorgelesen, bekennende hij comparant in crachte der voors. procuratie in den naem ende vanwegen den voorn. Jacob Prss ende sulcks tot desselffs laste, wel ende deuchdel. schuldich te wesen aen ende ten behouve van: Adrijaen Ingenaerss, ofte de wettel. toonder deses, de somme van hondert ca. guldens, te xL grooten t stuck, spruijtende ter saecke van doodinge ende tenietdoeninge van seeckere obligatie, jnhoudende gelijcke somme bij de voorn. Jacob Prss als principael ende de comparant als borge op den 1e Maert 1639 ten behouve van den voorn. Adriaen Ingenaerss verleden, sijnde gesproten ter saecke van geleent gelt, welcke voors. somme van hondert gulden den voorn. Jacob Prss sal mogen afflossen met 25 gulden s jaers, mits midlertijdt dragende ende betalen renten off jnterest den penn. XX, waervan t eerste jaer verschenen ende ommegecomen sal wesen den 1e Maert Ao. 1656, geduerende soo vervolgens van jare te jare ter volle oplegginge van de voors. hooftsomme toe, des t capitael minderende, sal de interest mede naer ad venant vandien minderen, ende dit vrijs geldts van alles, sonder eenige kortinge uijt wat oorsaeck t selve soude mogen wesen niet jegenstaende eenige placaten off ordonnantien. Ter contrarie verbindt de comparant in crachte als boven eerst specialick des voorn. Jacob Pieterssoons huijs ende erve mette landt daeraen behoorende, mitsgrs. de schuijer daerop staende, staende ende leggende alhier in de Suijdtpolder, streckende ten oosten van de Heerewech aff ten westen tot Maerten Prss. Vercade ende Govert Arijenss Vis haer eijgendomme toe, belent ten noorden de kinderen van Job Alewijnss, ende ten suijden Lenert Cornss Slootwech, voorts de voorn. Jacob Pieterssoons persoon ende generale andere goederen, roerende, onroerende, present ende toekomende, de keure vandien subject, special. de Hove van Holl. ende alle rechten ende rechteren cum expensis. Toirconden etc. op den VJe Decemb. 1655.

135
Ic, Jacob Pieterss de Bruyn, hieronder geschreven, woonende in Benthuijsen, verclare mits desen te constitueren ende volmachtich te maecken Abraham Adrijaenss specialick om uijt de naem ende vanwegen mij constituant te compareren voor de officier ende schepenen van Benthuijsen, ende aldaer tot mijnen laste ende ten behouve van Adriaen Ingenaerss te passeren rentebrieff, ter somme van hondert guldens capitael, onder interest de penn. twintich int jaer, daervan t eerste jaer verschijnen sal den 1e maert 1656, spruijtende uijt doodinge ende teniet doeninge van een obligatie, jnhoudende gelijcke somme, bij mij als principael ende Abraham Adrijaenss als borch, ten behouve van de voorn. Adrijaen Ingenaerss verleden op den 1e maert xvjC negenendertich, tot verseeckertheijt van de voors. hooftsomme ende den jaerlicksen interest te verbinden eerst specialick mijn huijs erff ende den gevolgen, staende ende leggende in Benthuijsen, naerder tusschen behoorlicke belenden te expresseren, voorts generalick mijn persoon ende andere goederen naer stijle van de constitutie de voors. rente te bekennen voldaen te sijn mettet casseren der voors. obligatie, voorts daer in alles te doen ende verrichten wes ick constituant, selffs present sijnde, soude konnen ofte mogen doen, belovende voor goedt, vast ende van waerden te houden ende bij elck eenen te doen houden, alle t gunt bij mijn voorn. geconstitueerde hier in sal werden gedaen ende gehandeldt onder allen verbande na rechten daertoe staende. Actum den 6e decemb. 1655. Mij present, Jasper Janss, boode van Benthuijsen 136
Wij, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, Bartholomees de Hey ende Jacob Jooris van der Beer, schepenen van den ambachte ende heerlicheyt van Benthuysen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is: Claes Janss van der Willick, woonend tot Hasersoude, verclarende uytterhant vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouve van: d Ed. Heer Niclaes de Haes, woonend aen de Noordaa in den ambachte van Soeterwoude, ofte syns actie vercrygende, een partije hoylants, gelegen in dese amb. int Langelant in dese heerlicheyt van Benthuijsen, te verongelden voor thien honden, belent ten oosten Pieter Pieterss, ten noorden de Nieuweteringh, ten westen Aeltgen Jansdr, ongehoude persoon, ende ten suyden Jan Reijnnen, vrij als buyrlanden, wyders met soodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waringe als begrepen staen in de respective oude waerbryeven ende andre bescheyden daervan synde, die hy comparant tot dijen eynden aen den cooper transporteerde ende overgaeff by desen, belovende hy comparant voornt. t voors. vercochte te vrijen ende waren van alle commer ende beswaeringe die daerop geduyrende den tyt syns eygendoms souden mogen syn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van syn comparants persoon ende goedren, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende deselve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hoove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende hy comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. met den eersten, ende dat met een somme van thienhondert ca. guldens, te betalen staende met een gerechte derde paert vandijen by de aenvaerdinge gereet ende gel. derde paert Meye dage xvjC sessenvyftich ende xvjC sevenenvijftig, boven een halve roosenobel tot speldegelt, mitsgaders twee duikatons voor een vereeringh, alles sonder fraude. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., door begeren ende verlyden van den comparant desen bryeff met myn uythangende segel in roede wasschen besegelt ende deselve beneffens de schepenen in den prothocolle als onder de plycque geteyckent op den 14e Decemb. 1655.

137
Wij, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, Bartholomees Prss. de Hey ende Jacob Jooris van dr. Beer, schepenen van den ambachte ende heerlicheijt van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: d Ed. Heer Niclaes de Haes, woonend aen de Noordaa in den ambachte van Soeterwoude, verclaerende gecocht te hebben jegens: Claes Janss van der Willick, wonend tot Haserswoude, een partije hoijlants, gelegen jn Langelant jn dese heerlicheijt van Benthuijsen, te verongelden voor thien honden, belent ten oosten Pr. Pieterss, ten noorden de Nieuweeteringh, ten westen Aeltgen Jansdr, ongehoude persoon, ende ten zuijden Jan Reijnnen, ende bekende hy comparant voornt. uijt saecker derzelver coope aen den voors. vercooper wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van thienhondert car. guldens, te xL grooten t stuck, dewelcke hij cooper belooffde te betaelen met een gerechte derde paert vandijen bij de aenvaerdinge van t voors. lant gereet, ende gel. derde paert op Meije dage xvjC sesenvijftich ende Meije dage xvjC sevenenvijftich, ende dat vryes gelts van alles sonder eenige deductie ofte afbrech, t sy van beden, subventien, schattingen, verponding ofte andre contribuitien van Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn., hoe die oock souden mogen werden genoemt, ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn off noch zullen werden, al waert oock zulcxs dat bij placcaeten off andersints verclaert werden, dat men op dese ende gelijcke cooppenn. cortinge ende afslach zouden mogen doen ende moeten lijden, van alle voordeel ende prouffijt vandijen hy comparant wel uijtdruckelicke renunchieerden ende afstant deden mits desen. Hyeronder ende tot verseeckertheijt, mitsgaders naercominge van alles wes voors. staet, soo was hij comparant voornt. verbindende, zulcxs hy doet by desen, eerst special. t voors. bij hem gecochte, ende voorts general. sijn persoon ende alle zynne verdre goedren, roerende, onroerende, present ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende dezelve ten bedwanck, execuitie special. van den Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Toirconden etc., op den 14e Decemb. 1655.

138
Wy, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, Bartholomees Prss. de Heij ende Corn. Janss Mous, schepenen van den ambachte ende heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen zijn: IJsbrant Janss, Wm, Dircxss Keijser, Leendert Dircxss Keyser, Corn. Gilliss den Haen, getrouwt hebbend Maertgen Dircxdr Keyser, ende Pr. Dircxss Keijser, alle wonend alhyer tot Benthuijssen, kindren ende sulcxs erffgenaemen, elcxs voor een vijfde pt.van Ermtgen Leendertsdr., die eerst weduw was van Jan IJsbrantss, ende laetst van Dirck Willemss Keijser, gewoont hebbende ende overleden zijnde alhijer tot Benthuijsen, verclaerende ende te kennen geevende, hoe dat sij comparanten voornt. met malcandren in aller minne ende vruntschap hadden geschift, gescheyden ende gedeelt, gel. sy alsnoch schiften, scheijden ende deelden mits desen, alle de onroerende goedren, sulcxs ende jn der vougen dezelve bij de voors. Ermtgen Leendertsdr. metter doot ontruijmt ende naergelaeten sijn, ende dat in vougen ende manieren hyernaervolgende, naementl. ende voor eerst, dat de voors. IJsbrant Janss in eijgendomme zal hebben ende wert hem dienvolgende by desen aenbedeelt een gerechte vijerde paert van een stuck weylants, groot jnt geheel seventien honden, gelegen alhyer tot Benthuijssen int ije bon, wesende van zuijtwaerts aen het tweede gedeelte, belent ten zuijden Corn. Gilliss den Haen met sijn hyernaer aenbedeelde gel. vijerde paert, ten westen Corn. Pieterss Verkade, ten noorden Pr. Dircxss Keyser mede met zijnne hyernaer aenbedeelde partije, ende ten oosten Wm. Dircxss Keyser, wijders zal hebben ende wert dienvolgende mede aenbedeelt d voorn. Willem Dircxss Keijser van gel. een gerechte vijerde paert van de voors. seventhien honden lants, sijnde het noortwaertsche gedeelte, belent ten oosten Arij Prss. Verkade, ten zuyden Pr. Dircxss Keyser, ten noorden Leendert Dircxss Keyser, elcxs met haere hyernaer aenbedeelde partije, ende ten westen Corn. Pieterss Verkade, item Leendert Dircxss Keijser zal hebben voor zijn gedeelte ende wert hem by dese aenbedeelt een huijs ende erve, boomgaert, pootinge ende plantinge, staende ende gelegen alhyer tot Benthuyssen, alwaer d voors. Ermtgen Leendertsdr. gewoont ende overleden is, belent ten oosten de wedue van Corn. Claes Huijbertss ende Matheus Claess cum socijs, ten zuyden Wm. Dircxss Keijser met zijnne hyervooren aenbedeelde partije lants, ten westen Corn. Prss Verkade ende Reijer Harmenss ende ten noorden den Heerwech, vrij sonder eenige lasten, doch als buijrhuijss ende erven, ende te verongelden voor twee honden, item noch een lossrenttebrijeff van drie guldens s jaers, verschynnende jaerlicxs Allerheijligen dage losbaer met vyftich guldens teffens ofte jn twee termijnnen als telckens de helfte vermogens dezelve renttebrief, jn date den 2e January xvjC acht, daervan zijnde, spreeckende ten lasten van Reijer Harmenss, cleermaecker, syn verbonden hypoteecq, ende Corn. Gilliss den Haen, getrouwt hebbende Maertge Dircxsdr. Keyser, wert mede jn den naeme van zijn huijsvrouw by desen aenbedeelt een gerechte vijerde paert van de voors. seventien honden lants, zijnde het zuijtwaertsche gedeelte, belent ten oosten Wm. Dircxss Keyser, ten zuijden de Meeleweetering, ten westen Corn. Prss. Verkade, ende ten noorden IJsbrant Janss met zijnne hijervooren aenbedeelde partije, gelijck hij mede noch zal hebben de helfte van de resterende custingpenn. ten lasten van Pr. Gilliss Kort, jnnehoudende noch een somme van vijerhondert car. guldens, ende te betaelen staende met vijftich guldens s jaers volgens de custingb. daervan zynde, spruytende uijt coope van een partije slachturflants, gelegen alhijer tot Benthuijssen, ende ten laetsten wert mede aenbedeelt d voors. Pieter Dircxss Keyser het resterende vyerde pt. van de voors. seventien honden lants, belent ten oosten Wm. Dircxss Keyser met Arij Prss. Verkade, ten zuyden IJsbrant Janss, ten noorden d voors. Willem Dircxss Keyser, elcxs met haere hijervooren aenbedeelde partije, ende ten westen Cornelis Pieterss Verkade, synde d voors. partijen van landen vrij als buijrlanden, ende elcxs te verongelden voor een vijerde pt. van de voors. seventien honden, gel. mede d voors. Pr. Dircxss wert aenbedeelt de wederhelft van de voors. custingpenn. ten lasten van Pr. Gilliss Kort, belovende zij comparanten voornt. elcxs aenbedeelde partijen malcandren te vrijen ende waaren als recht is, met welcke voors. schiftinge, scheijdinge ende deijlinge zij comparanten verclaerden wel ende ten rechte van den andren geschift ende gescheyden te zijn, oock ten genougen begrotet te wesen, belovende malcandren d een den andren om geen andre nochte verdre scheijdinge te zullen beroupen, directel. ofte jndirectel., in rechten noch daer buijten, in geenre manieren, onder sodanige verbanden als naer recht daertoe staende is, alles sonder fraude. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., door begeren van de comparanten desen brijeff van scheydinge met mijn uijthangende segel in rooden wassche besegelt ende deselve beneffens de schepenen zoo ten prothecolle als onder de plijcque geth. op den 14e Decemb. 1655. 139
Wij, Geraerd Wijten, bailliu ende schout, Bartholomees Prss. de Heij ende Corn. Janss Mous, schepenen van den ambachte ende heerlicheijt van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is: Pr. Dircxss Keyser, wonend alhyer tot Benthuyssen, verclaerende uijtterhant vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende by desen aen ende ten behouve van: Willem Dircxss Keijser, zijn broeder, ofte zijns actie vercrijgende, een gerechte vijerde paert van seventhien honden lants, sulcxs hem comparant hetzelve bij scheijdinge uijt zijn comparants ouders boedel is aenbedeelt, gelegen alhijer tot Benthuyssen jnt ije bon, belent ten oosten Willem Dircxss Keyser met Arij Pieterss Verkade, ten zuyden IJsbrant Janss, ten westen Corn. Prss. Verkade, ende ten noorden hij cooper selfs, ende dat vrij sonder eenige lasten doch als buyrlanden, wyders met soodanige conditien, servituyten, vrydommen ende waringe als begrepen staen in de respective oude waerbryeven, mitsgaders de scheydinge daervan synde, die hy comparant tot dyen eynde aen den cooper transporteerden ende overgaeff by desen, ende dat met alle het recht ende aenseggen vandyen, beloovende hy comparant voornt. t voors. vercochte lant te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaeringe die daerop geduyrende den tyt syns eygendoms souden mogen syn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van syn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende deselve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hoove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ende ten laetsten bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den letsten penn. metten eersten, ende dat met een somme van negenhondert achtien ca. guldens, te betalen staende met een gerecht seste paert vandijen op St. Jacobj dage xvjC vyffenvyftich gereet ende gelycke seste paert s jaers St. Jacobj dage 1656 d eerste, ende soo voorts van jaere te jaere, geduyrende sulcxs tot de volle ende effectuele voldoening toe, alles sonder fraude. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., door begeren van den comparant desen bryeff met myn uythangende segel in rooden wasschen besegelt ende deselve beneffens de schepenen in de prothocolle als onder de plycq geteyckent op den XIIIJe Decemb. 1655.

140
Wij, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, schepenen van den ambachte ende heerlicheyt van Benthuysen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is: Willem Dircxss Keyser, woonend alhijer tot Benthuijsen, verclarende uytterhant gecocht te hebben jegens: Pr. Dircxss Keyser, sijn broeder, ofte syns actie vercrygende, een gerechte vyerde paert van seventhien honden lants, sulcxs hem comparant hetselve by scheydinge uijt syn comparants ouders boedel is aenbedeelt, gelegen alhyer tot Benthuysen int ije bon, belent ten oosten Willem Dircxss [Rest acte ontbreekt].

141
Wij, Geraerd Wijten, bailliu ende schout, Bartholomees Prss. de Hey ende Corn. Janss Mous, schepenen van den ambachte ende heerlicheijt van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is: IJsbrant Janss, wonend alhyer tot Benthuijssen, verclaerende uijtterhant vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouve van: Wm. Dircxss Keijser, onsen jnwonende buijrman, ofte sijns actie vercrijgende, een gerechte vyerde paert van seventhien honden lants, wesende van zuijtwaerts an het tweede gedeelte, gelegen alhijer tot Benthuijssen jnt ije bon, hem comparant by scheijdinge aenbedeelt uijt den boedel van zijn za. moeder, Ermtgen Leendertsdr., belent zynde ten zuyden Cornelis Gilliss den Haen, ten westen Corn. Prss. Verkade, ten noorden Pr. Dircxss Keijser, ende ten oosten hij Wm. Dircxss Keijser selffs, ende dat vrij zonder eenige lasten doch als buijrlanden, wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als begreepen staen jn de respective oude waerb., mitsgrs. de scheijdinge daervan zijnde, die hij comparant tot dyen eynden aen den cooper transporteerde ende overgaeff bij desen, ende dat met alle het recht toe ende aenseggen vandijen, beloovende hy comparant voornt. t voors. vercochte lant te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaeringe die daerop geduirende den tijt sijns eijgendoms souden mogen sijn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van zijn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende hy comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. metten eersten, ende dat met een somme van negenhondert vyftich guldens, te betaelen staende met een gerechte seste paert vandyen op Allerheijlige dage van desen jaere 1655 gereet, ende gel. seste paert Allerheijligen dage 1656, ende zoo voorts telckens van jaere te jaere, geduirende zulcxs tot de volle voldoeninge toe, alles sonder fraude. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., desen brijeff door begeren van hem comparant met mijn segel in rooden wassche onder uythangende besegelt ende dezelve beneffens de schepenen zoo ten prothecolle als de plijcque geth. op den XIIIJe Decemb. 1655.

142
Wij, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, schepenen van den ambachte ende heerlicheyt van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is: Willem Dircxs Keyser, wonend alhyer tot Benthuijsen, verclarende uytterhant gecocht te hebben jegens: Isbrant Janss, woonend alhijer, [Rest acte ontbreekt].

143
Wij, Geraerd Wijtens, bailliu ende schout, Jacob Joriss van der Beer ende Bartholomees Prss. de Heij, schepenen in den ambachte ende heerlicheijt van Benthuijsen, oirconden, dat op huijden voor ons gecomen ende gecompareert syn geweest: Isbrant Janss, Willem Dircxss Keyser, Leendert Dircxss Keyser, Pr. Dircxss Keyser, ende Corn. Gilliss de Haen, getrouwt hebbend Maertge Dircxdr Keijser, alle kindren ende erffgen., elcxs voor een vyfde pt.van Ermpgen Leendertsdr., lest wedue was van Dirck Willemss Keijser, in haer leven gewoont hebbende ende overleden zijnde tot Benthuijsen, dewelcke verclaerden voor haer, haren erven ende nacomel., hoe dat d voors. Ermtge Leendertsdr. in haer leven hadde vercocht ende dat zij comparanten dienvolgende by desen transporteerden ende opdroegen mits desen aen ende ten behoue van: Pieter Gilliss Cort, onsen inwoonende buijrman, ofte sijn wederactie gecrijgende, een perthijtgen flodderlants, gelegen in de oude Polder int ije bon in desen ambachte, te verongelden volgende t mergenbouck voor ij mergen iiij hont met een turffschuijr daerop staende, belent ten oosten Dirck ende Willem Janss Mous, ten zuijden de voors. Dirck en Willem Janss Mous met Willem Theuniss van der Willic, ten westen de voors. Willem Theuniss ende den cooper selffs, ende ten noorden de Moolevaert, vrij wesende als buijrlant, tot welcken eijnde zij comparanten mede aen den cooper transporteerden ende overgaeffen de oude opdracht- ende waerbrieven, die haer comparantes vader za. in zijn leven daervan heeft ontfangen, ende omme daermede gewonnen ende verlooren te werden als recht is. Ende nopende de lasten die t zedert date van de jongste waringe opt vercofte lant soude mogen zijn gestelt daervooren verbint zij comparanten haer persoon ende goederen, roerende ende onroerende, presente ende toecomende, subject allen rechten ende rechteren ende special. den Hove van Hollant cum expr., kennende van de vercoopinge ende opdrachte deses all wel voldaen ende betaelt te wesen den lesten penn. met den eersten ende dat met een schultb. op huijden neffens desen gepasseert, inhoudende een somme van vijffhondert carol. gl., ten xL grooten het stuc, te betalen volgende deselve, alles zonder fraude. Ten oirconden, etc., op den 14e Decemb. 1655.

144
Oirconden, dat op huijden voor ons gecomen ende gecompareert is geweest: Pieter Gilliss Cort, onsen inwoonende buijrman, dewelcke (uijt coope van een perthijtge flodderlants, gelegen in de oude Polder int ije bon in desen ambachte, te verongelden volgende t mergenbouck voor ij mergen iiij hont met een schuijr daerop staende, belent ten oosten Dirck ende Willem Janss Mous, ten suijden de voors. Dirck en Willem Janss Mous met Willem Theuniss van der Willic, ten westen de voors. Willem Theuniss ende hij comparant selffs, ende ten noorden de Moolevaert, voor hem, zijnen erven ende nacomel. wel ende deuchdel. bekende schuld. te wesen aen ende ten behoue van: de kindren ende erffgen. van Ermpgen Leendertsdr., lest wedue van Dirck Willemss Keijser, onse inwoonende buijrluijden, ofte den houder van desen, de somme van vijffhondert carol. guldens, ten xL grooten het stuck, die hij comparant wel ende getrouwel. gelooft te betalen met hondert ende vijftich gl. gereet, als St. Jacobj 1651 hondert ende St. Jacob 1652 vijftich guldens verscheenen sijnde, doch St. Lambert dach daeraenvolgende ten langsten wel betaelt ende voorts met termijnen van vijftich guld. t sjaers, waervan den eersten termijn verscheenen ende ommegecomen is geweest Jacobij dach in den jare xvjC drijeenvijftich, geduijrende zoo voorts van jare te jare ter voller ende effectueeler betalingem doch telckens mede St. Lambert daeraenvolgende wel betaelt ijder termijn precijs ende zonder langer dilaij, mitsgaders geheel vrij ende zonder eenigerhande cortinge te mogen doen, t zij van de Xe, XXe, XXXe , XLe, Le meerder ofte minder penn., beden, subventijen, nijet jegenstaende eenige placcaten ofte resolutijen ter contrarije disponeerende, alreeden geemaneert ofte noch te emaneeren, die hij comparant voor nu alsdan ende alsdan voor alsnu zijn is renuntieerende. Tot vasticheijt van de vrije betalinge ende alles wes voors. staet stelt ende verbint hij comparant eerst special. t voors. gecofte lant ende schuijr met alle t geene dat men daer op off inne soude vermogen bevinden, voorts zijn persoon ende goederen, roerende ende onroerende, presente ende toecomende, subject allen rechten ende rechteren ende special. den Hove van Hollant, mette costen daerop vallende, alles zonder fraude. Ten oirconden etc., op den 16e Decemb. 1655.

145
Wij, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, Bartholom. de Heij ende Jan Gilliss de Cocq, schepenen der heerlicheijt van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: Corn. Inggenaertss, woonende op ten Hil alhijer tot Benthuijsen, dewelcke voor hem sijnen erven ende nacomel. wel ende deuchdel. bekende schuld. te wesen aen ende ten behoue van: Annitghen Adrijaensdr. Benth, wedue van wijlen Cornelis Janss Sterrenburch, woonende op ten dorpe van Benthuijsen voornt., een renthe van dertich carolus guldens, ten xL grooten t stuck, t siaers losbaer, den penn. twintich, jaerlicx verschijnende den XXVe October, waervan den XXVe in den toecomende jare xvjC sesenvijftich het eerste jaer renthe verscheenen ende ommegecomen zall wesen, die hij comparant alle ende telcken jare in handen van den houder deses gelooft te betalen in vrijen suijveren gelde, zonder eenigerhande cortinge te mogen doen, t zij van Xe, XXe, XXXe , XLe, Le meerder ofte minder penn., beden, subventijen, nijet jegenstaende eenige placcaten ofte resolutijen ter contrarie disponeerende alreeden geemaneert ofte noch te emaneeren, die hij comparant voor nu alsdan ende alsdan voor alsnu es renuntieerende, geduijrende voorts de betalinge der voors. renthe van jare te jare ter tijt ende wijlen de voors. renthe ten vollen affgelost ende gequeten sullen zijn, t welck hij comparant ofte zijne nacomel. tot allen tijden wel zall off sullen mogen ende oock gehouden zijn te doen naer wederzijdsche waerschouwinge van drije maenden vantevooren met een hooftsomme van zeshondert carol. guldens te xL grooten t stuc, namentl. in deser vougen, dat hij comparant alsdan vermogen zall deselve lossinge te doen met tweehondert guldens t srs., wel met meer, maer nijet met min, vougende nijettemin bij dezelve lossingen alle de renthe die naer beloop des tijts ende somme verscheenen ende onbetaelt zullen zijn, geduijrende ter voller ende effectueelen afflossinge der voors. renthe. Tot verseeckerht. van welcke voors. hooftsomme ende renthe hij comparant bij desen verbint zijn persoon ende goederen, roerende ende onroerende, presente ende toecomende, subjecteerende dselve de keur vandijen onder verbant ende d executie van allen rechten ende rechteren ende special. den Hove van Hollant, mette costen daerop vallende, zijnde hij comparant mede tevreden omme in den inhouden ende de voldoeninge deser in vougen voornt. hem goetwillichlicken te laten condempneeren, t zij voor den Hove van Hollant off voor de vijerschare van Benthuijsen, constitueerende tot dijen eijnde ende onwederroupel. macht bij desen gevende Corn. van Hijselendoorn, Hiobp de Vos ende Gerard van den Velde, procureurs voor den voors. Hove, Corn. van Rijn, Johan Booth ende Pr. Berckell d jonge, procureurs voor de vijerschare van Benthuijsen, ende elcken van hen int bijsonder, thoonder deses geloovende derselver besonge van waerden te houden ende doen houden onder verbant van rechtswegen daertoe staende ende gehoorende. Ten laetsten bekende hij comparant van de constitutie deser renthe ten vollen vernoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. metten eersten, ende dat met een hooftsomme van seshondert carol. guldens in gereeden gelde, die hij comparant op ten XXVe October voorleden uijt handen van de voorn. Annitgen Adrijaensdr. Bent in baren gelde bekent ontfangen ende genooten te hebben, renuntieerende tot dijen eijnde expressel. d exceptie van ongetelden gelde in rechten genaempt non numerate peccunia, alles sonder fraude. Ten oirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., beneffens schepenen geteijckent op ten XVe December 1655.

146
Wij, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, Jan Gilliss de Cock ende Maerten Cornss Wittebol, schepenen van den ambachte ende heerlicheyt van Benthuyss, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is: Maerten Alewijns, soon ende mede erffgenaem van Alewijn Maertenss, wonende tot Bleijswyck, verclaerende uijtterhant vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouve van: Jochum Alewynss, zijn broeder, wonende in de heerlicheijt van Haserswoude, ofte zijns acte vercrijgende, de gerechte helfte van ontrent vijer hont heel lants, gelegen in de Lange Weeren alhyer tot Benthuijsen, belent ten oosten de Hoogeveensche vaert, ten noorden Jan Prss Verkade, ten westen Corn. Maertenss, ende ten zuyden Neeltgen Jansdr., waervan hem cooper de wederhelfte selffs toecomt, vrij sonder eenige belastinge als buijrlant ende behoudens den Heer zijn recht, wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als begreepen staen in de oude waerbrijeven ende andre bescheijden daervan sijnde, die hij compt. tot dijen eijnden aen den cooper transporteerden ende overgaeff bij desen, omme bij hem daer mede alles gedaen te werden off hy compt. het selffs waere, belovende hij compt. voornt. t voors. vercogte lant te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaeringe die daer op geduirende den tijt sijns eijgendoms in eeniger manieren gebracht ofte gestelt souden mogen syn, onder generael verbant van sijn compts. persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende executie special. van den Ed. Hove van Hollant ende alle Sheeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende hij comparant voornt., ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetste penn. met de eersten, ende dat met een custingbrijeff op huyden gepasseert, jnnehoudende een somme van vyff hondert vijerentwintich gul. te betaelen volgens de zelve custingbrijeff. Toirconden hebbe ick bailluw ende schout voornt. door begeren van den comparant dese bryeff get. op den ij Januarij 1656.

147
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: Jochum Alewijnss, althans won. in de heerlicheijt van Haserswoude, verclaerende uytterhant gecocht te hebben jegens: Maerten Alewijnss, syn broeder, de gerechte helfte van omtrent vijer honden heel lants, gelegen in de Langeweeren alhijer tot Benthuijsen, belent ten oosten de Hogeveensche vaert, ten noorden Jan Pieterss Verkade, ten westen Cornelis Maertenss ende ten zuyden Neeltgen Jansdr, waervan hem de wederhelfte selffs toecomt, ende bekende hij comparant voornt. uijt saecke der zelver coope aen de voors. Maerten Alewijnss ofte zijns actie vercrijgende wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van vyff hondert vyerentwintich ca. guld. te xL grooten vlaems t stuck, d welck hij comparant beloofde te betaelen met twee hondert tweensestich gul., beneffens de aenvaerdinge van t voors. lant gereet, ende voorts het resterende op twee Vroulichtemis dagen is xvjC achtenvyftich ende xvjC negenenvijftich als telckens de gerechte helfte ende dat vrijes gelts, sonder eenige deductie ofte afbreck, t sy van beden, subventien, schattingen ofte eenige andre contribuitien van Ce, Le, XXe, Xe meerder off minder penn., hoe die oock zouden mogen werden genoemt, ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn off noch sullen werden, al waert oock zulcxs dat bij placcaeten off andersints verclaert werden, dat men op dese ende gelijcke cooppenningen cortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lijden, van alle voordeel ende prouffijt vandijen hy comparant wel uijtdruckel. renunchieerden ende affstant deden mits desen. Hijeronder ende tot verseeckerheijt, mitsgrs. naercoomingen van t gunt voors. staet, verbint hy comparant voornt. eerst special. t voors. by hem gecochte, ende voorts general. zijn persoon ende alle zijnne andre goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende executie special. van den Ed. Hove van Hollant ende alle Sheeren rechten ende rechteren. Toirconden get. op den 2 January 1656.

148
Wij, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, Bartholomees Prss de Heij ende Jan Gilliss de Cock, schepenen der heerlicht. van Benthuysen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is: Pr. Prsz Vermeulen, woonend in de Benthooren, verclarende int oopenbaer achtervolgens seeckre beschreven voorwaerden vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouve van: Corn. Wms Kroon, woonend op de Hogeveen, als deselve coope binnen behoorl. tijtden van Maerten Pieterss Verkade overgenomen hebbende, een partije flodderlants met een schuyr daerop, staende ende gelegen in den Hem alhyer tot Benthuysen, te verongelden voor twee mergen, belent ten oosten de wedue van Corns Claess Huyberden, ten westen Corns Corns Craen, ten noorden de Molekade, ende ten suyden de voors. wede. van Corn Claess Huybertss met Corns Ingenaeren, vry sonder eenige belastingen, doch als buyrlanden, wyder met sodanige conditien, servituyten, vrydommen ende waringe als begrepen staen in de oude waerbryeff daervan synde, in date den tweeden Augusty xvjC Ses, die hy comparant aen den coper transporteerden ende overgaeff by desen, omme daermede alles gedaen te werden off hy comparant het selffs ware, belovende voorts hy comparant voornt. t voors. vercochte te vryen ende waren van alle commer ende beswaringe die daerop geduyrende den tyt syns eygendoms souden mogen syn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van syn comparants persoon ende goedren, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende deselve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende hy comparant voornt. ter saecke deser vercopinge ende opdrachte deses al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den lesten penn. met ten eersten, ende dat met een somme van drieennegentich guldens, eene stuver ende negen penn. in gereden gelden. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., beneffens de schepenen desen geth. op den 5e Januarij 1656.

149
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is: Corns Willemss Kroon, woonend op de Hogeveen, ende bekende hy comparant voornt. by dese voor hem, synen erven ende nacomel. wel ende deuchdel. schuldich te wesen: Jan Janss Mous, wonend in den Benthooren, ofte syns actie vercygende, een somme van hondert ende twichtich guldens, te xL grooten t stuck, spruytende uyt saecke van geleende ende aengetelden penn., hem comparant in goeden geevalueerden ende gepermitteerden gelden aengetelt ende bygeleyt. versoeckende dyenvolgende de exceptie jn rechten genoemt non numerata pecunia, dat is van ongetelden gelden, belovende voorts hy comparant voornt. d voors. hondert ende twintich guldens aen handen als vooren op te leggen ende te voldoen met een gerechte vyerde paert vandyen tot dertich guldens op St. Jacoby dage van desen jare 1656 ende St. Jacobij dage 1657, 1658 ende 1659, telckens gel. vyerde pt. ende dat yder termijn met ende beneffens de intreste vandijen jegens den penn. twintich van de alsdan resterende penn., innegaende dezelve intreste op St. Jacobij dage van desen jaere 1656, geduirende sulcxs tot de volle ende effectuele afflossinge toe, ende dat vrij gelts van alles sonder eenige deductie off afbreck t sy van beden, subventien, schattingen ofte andere contribuitien, hoe die oock souden mogen werden genoemt ende by wien die alreden innegestelt ende ommegeslagen syn off noch sullen werden, al waert oock sulcxs dat by placcaeten ofte ordonnantien, alreden uytgegeven ofte noch uyt te geven, verclaert werden, dat men op dese ende gel. custingpenn. cortinge ende affslach souden mogen doen ende moeten lyden, van alle voordeel ende proffyt vandyen hy comparant voornt. wel uytdruckel. renunchieerden ende affstant deden mits desen. Hyeronder ende tot verseeckerheyt, mitsgaders naercominge van alles wes voors. staet ende elck point vandijen, soo was hy comparant voornt. verbindende, sulcx hy doet by desen, eerst special. een partye flodderlants met een schuyr daerop, staende ende gelegen in den Hem alhijer tot Benthuysen, groot twee mergen, belent ten oosten de wede. van Corns Claess Huijberden, ten westen Corns Corns Craen, ten noorden de Molekade, ende ten suyden de voors. wede. van Corns Claess Huyberden met Corns Ingenaerts, ende voorts general. syn persoon ende alle synne andre goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende deselve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heren rechten ende rechteren, alles sonder fraude. Ten oirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., door begeren van den comparant desen bryeff met myn uythangende segel in roode wassche besegelt ende deselve beneffens de schepenen in de prothocolle als onder de plycque geth. op den Ve Januarij 1656.

150
Wij, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, Jan Prss Verkade ende Bartholomees Prss de Heij, schepenen van den amb. ende vrije heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: Claes Jacobss van Dwaling, wonend aen den Hoogenboom jn dese heerlicht. van Benthuyssen, verclaerende uijtterhant vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende by desen aen ende ten behouve van: Wouter Claess Dwaling, sijn soon, ofte sijn actie vercrijgende, een schiphuijs, staende ende gelegen aen den Ottwech alhijer jn Benthuyssen, met vijer voeten lants aen de oostsyde daervan, belent ten oosten hij vercooper selfs, ten westen Willem Huijbertss Witlocxthuijn, ten noorden den vercooper selffs, afscheijdende aen het boomtge aldaer, blijvende hetzelve boomtgen aen den vercooper, ende ten zuijden den Otwech, vrij sonder lasten, wijders met zodanige conditien, vrijdommen ende waaringe als de oude waerbrijeven ende andre bescheyden daervan synde jnnehouden ende vermelden, belovende hy comparant voornt. t voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaringe die daerop geduirende den tyt sijns eygendoms souden mogen sijn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van zijn comparants psoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende hy comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. met den eersten, ende dat met een somme van drieentnegentich guldens, eene stuver ende negen penn., te passeeren deses jn gereden gelden aengetelt. Toirconden, etc., op den 6e January 1656.

151
Wy, Geraerdt Wyten, bailliu ende schout, Corn. Janss Mous ende Matheus Claess, schepenen van den ambachte ende heerlicheijt van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen sijn geweest: Corn. Janss van Amerongen, mr. cleermaecker, wedunaer van Maertgen Crijnnen, wonend alhyer op desen dorpe, ter eenre, ende Arij Crijnnen Schouten, wonend jn den ambachte van Segwaert, oom van s moeders zyde, ende rechte besturve bloetvoochdt over de drie naergelaete weeskinderen van de voors. Maertgen Crijnnen, in echte geprocreert bij de voorn. Corn. Janss van Amerongen, als met naemen Geertgen Corns, out Kerssemis laetstleden ses jaeren, Arijaentgen Cornelisdr, april toecomende out 4 jaeren, ende Jannetgen Cornelisdr., Paesschen aencomende out twee jaeren, geadsist. met mij schout, Dirck Pieterss Conijnnenb. ende Phillips Philipss Broer, weesmrn. alhyer tot Benthuijssen, als oppervoochden van alle minderjarige ende andre toesicht behouvende persoonen binnen dese heerlicht., ende consequentl. over d voors. minderjarige weeskindren, ter andre zijden, ende verclaerden sij comparanten voornt. (naerdat haer was bekent gemaect den staet des boedels) met malcandren, ten overstaen van mij, schout, ende weesmr. voors., jn aller minnen ende vruntschap geaccordeert ende overeengecomen te sijn bij forme van vuijtcoop, zoo sy daer over alsnoch accordeerden ende overeenquamen bij desen, beroerende d voors. weeskinderen moederlicke erffenisse ende besterffenisse ende dat in manieren ende op conditien als vocht, naementl. ende voor eerst, dat d' voors. Corn. Janss van Amerongen alleen in vrijen eygendomme hebben ende behouden sal alle de goedren des gemeenen boedels, soo roerende als onroerende, actien ende crediten, niet altoos uytgesondert, sulcxs ende jn der vougen dezelve by haer in gemeenschappe beseten ende by de voorn. Maertgen Crijnnen metter doot ontruijmt ende naergelaeten sijn, mitsgaders op huyden alsnoch in wesen werden bevonden, des d voors. Corn. Janss van Amerogen daer jegens wederomme schuld. ende gehouden sal wesen te draagen ende beth. alle de schulden ende lasten, soo bekende als onbekende, daermede den boedel eenichsints belast ofte beswaert souden mogen sijn, zullende sijne voors. kindren daervan moeten bevrijden ende jndemneren, costeloos ende schadeloos houden, gelyck hy bovendijen synne voors. kindren belooft ende aengenomen heeft te onderhouden ende op te voeden jn eeten, drincken, cleden en reden van wollen ende linderen, zoowel in sieckte als gesontheijt, wijders dezelve doen leeren lesen ende schrijven, ofte een eerelick ambacht naer vernuft ende bequaemheijt derzelver kindren begrijp, ende voorts general. alles te doen ende niet naer te laeten, sulcxs ende gel. een godtsalich vader van Godes wegen schuldich ende gehouden is te doen, ende dit alles ter tijt ende wijlen dezelve kindren ende ijder vandijen gecomen sullen syn tot haere volcomen ouderdom van vyerentwintich jaeren, ter welcker tijtde hij noch aen elck van dezelve sal moeten uytkeeren ende betaelen een somme van tweehondert vijftich, te xL grooten t stuck, off ten waere sy voor haere voors. vijerentwintich jaeren quaeme te trouwen, jn welcke gevalle hij haer deselve op haer troudach sal moeten voldoen, ende bovendijen noch met hare drien een goude ringh met de silvere porttefraes van haer za. moeder, mitsgrs. ten voors. ouderdomme ofte houwel. staate als vooren gecomen synde, yder vandijen noch uytsetten met eerel. sonnendaechse ende dagelicxs kledren, sulcxs als buyrkindren van gel. staate. Ende gebeurde (t welck Godt verhoede), dat de kindren in vougen voors. niet en wierden opgevoet nochte onderhouden, soo zullen de voochden, schout ende weesmrn., sulcxs met buijren kennisse blijckende, dezelve kindren mogen naert haer nemen, ende dezelve besteden tot lasten ende costen van hem boedelhouder. Tot naercominge ende verseeckerht. van alle t gene voors. staet, ende elck poinct vandijen, soo verbint den boedelhouder eerst special. syn huys ende erve, staende ende gelegen op het Oosteynde van desen dorpe, belent ten oosten Gillis Cornss den Haen, ten westen ende zuyden Corn. Arijenss Vrije Noock, ende ten noorden den Heerwech, ende voorts general. sijn persoon ende alle synne andre goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomen, egeen uijtgesondert, stellende deselve ten bedw. ende execuitie special. den Ed. Hove van Hollant ende alles s Heeren rechten ende rechteren, met welck voors. uijtcoop sij comparanten verclaerden volcomentl. vergenoucht te sijn, belovende nu nochte nimmermeer daer jegens te zullen doen directel. nochte jndirectel. in rechten ofte daer buijten in geenre manieren onder verbanden als naer rechten daertoe staende. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voors., door begeeren van de comparanten desen brijeff van uytcoop met mijn uythangende segel jn rooden wassche besegelt ende dezelve beneffens de schepenen soo ten prothecolle als onder de plijcque geth. op den 17e Januarij 1656. w.g. G. Wijten Cornelis Janss Mous Teeus Classen van der Meer 152
Wy, Geraerdt Wyten, bailliu ende schout, Jan Prss Vercade ende Bartholomees Prss de Heij, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen sijn: Arij Meijndertss van Leeuwen, Soetgen ende Aeltgen Meyndertsdrs. van Leeuwen, beijde ongehoude persoonen, geadsisteert met mij schout ende weesmrn. alhyer, als oppervoochden van alle minderjarige ende toesicht behouvende psoonen binnen dese heerlicheijt, ende consequentl. mede over d voors. Aeltgen Meijndertsdr., alle kindren van Meyndert Adriaenss van Leeuwen ende Ariaentge Adriaensdr., verclarende sy comparanten voornt. jnt oopenb. achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden vercocht te hebben ende opdroegen dienvolgende by desen aen ende ten behouve van: Arij Claess Dwaling, wonend binnen dese heerlicheijt van Benthuyssen, ofte zijns actie vercrijgende, een partijtgen slachturflants met een hoijbarch daerop, staende ende gelegen alhijer tot Benthuijssen int vijfde bon, te verongelden voor achtalf hont, streckende van de Otwatering aff noortwaerts op tot Gabriel Janss Keijser cum socijs, belent ten westen Claes Jacobss Dwaling ende ten oosten Wouter Claess Dwaling, ende dat vrij als buijrlanden, wijders met zodanige conditien, voordeelen, dienstbaerheden ende waaringe als de oude brijeven ende bescheijden daervan synde medebrengen, die sij comparanten aen den cooper transporteerden ende overgaeven bij desen omme bij hem daermede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden off het sy comparanten selffs waeren, belovende sy comparanten voornt. t voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaaringe die daerop geduirende den tijt haers eijgendoms souden mogen sijn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van haere comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekenden sy comparanten voornt. ter saecke deser vercoopinge ende transporte int geheel vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. met den eersten, ende dat met een custingb. op huyden mede gepasseert, jnnehoudende een somme van driehondert ende dertich ca. guldens, te betaelen staende op vijff eerstcomende ende achtereenvolgende St. Jacobij dagen, ende sulcxs St. Jacobj 1656 d eerste, alles sonder fraude. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout, door begeeren van de comparanten desen brijef, etc., op den 19e January 1656.

153
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: Arij Claess Dwaling, onsen jnwonende buijrman, verclaerende jnt oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden gecocht te hebben jegens: Arij Meijndertss van Leeuwen, Soeten ende Aeltgen Meyndertsdr. van Leeuwen, beijde ongehoude persoonen, een partytgen slachturflants met een hoijbarch daerop, staende ende gelegen alhyer tot Benthuijssen int vyfde bon, te verongelden voor achtalf hont, streckende van de Otwatering aff noortwaerts op tot Gabriel Janss Keyser cum socijs toe, belent ten westen Claes Jacobss Dwaling ende ten oosten Wouter Claess Dwaling, ende bekende hy comparant voornt. uijt saecke derzelver coope aen de voors. vercoopers wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van driehondert ende dertich ca. guld. te xL grooten t stuck, dwelcke hij cooper, mitsgaders Wouter Claess Dwaling ende Jan Cornss van de Geneuchten. mede wonend alhyer tot Benthuijssen, die als penningborgen ende mede principale schuldenaeren onder behoorl. renunchiatie van de benefitie ordinis divisionis et excussionis, haer houdende van de crachte ende werckinge vandijen, naer behooren onderrecht (mede voor ons schout ende schepenen compareren), belooffden te zullen betaelen met een gerechte vijfde paert vandijen op St. Jacoby dage 1656, ende gel. vijfde pt. St. Jacoby dage 1657, ende soo voorts telckens van jaere te jaere geduirende sulcxs tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, ende dat ijder termijn prechijs ofte andersints, ende bij gebreecke vandijen zullen sij comparanten gehouden sijn te betaelen intreste jegens den penn. sestien, sonder dat zij onder pretext van intrest haere verscheene custingpenn. langer onder haer sullen mogen behouden dan het de houder deses gelieven zal, ende dat vryes gelts van alles, sonder eenige deductie ofte afbreck, t sy van beden, subventien, schattingen, verpondingen ofte andre contribuitien van Ce, Le , XXe, Xe meerder off minder penn., hoe die oock souden mogen werden genaemt, ende by wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn off noch zullen werden, al waert oock sulcxs dat bij placcaeten off andersints verclaert werden, dat men op dese ende gel. cooppenn. cortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lijden, van alle voordeel ende prouffyt vandyen zij comparanten voornt. wel uytdruckelicke renunchieerden ende afstant deden mits desen. Hijeronder ende tot verseeckerheijt, mitsgrs. naercominge van alles wes voors. staet, soo verbinden zij comparanten voornt. eerst special. t voors. bij haer gecochte, ende voorts general. haer persoon ende alle haere andre goedren, roerende, onroerende, jegenw. ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren, des soo belooft hy cooper synne borgen jnt geheel ende sy borgen elcxs den andren voor de gerechte helfte ter saecke deser borchtocht te bevrijden als naer behooren, onder verband als boven. Ten oirconden, etc. op den 19e January 1656.

154
Wij, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, Jan Prss Vercade ende Bartholomees Prss de Heij, schepenen van den ambachte ende vrije heerlicht. Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende persoonl. gecompareert is: Arij Meijnertss van Leeuwen, Soetje ende Aeltje Meijnertsdrn., beijde ongehoude persoon, geassisteert met mij schout voors., verclarende sij comparanten te cederen, transporteren ende in eijgendomme over te geven aen ende ten behouve van: Gillis Corns. de Haen, ofte sijns rechts verkrijgende, seeckere bezegelde schultbrijeff, op huijden verleden voor ons, schout ende schepenen voornt., bij Arij Claess Dwalingh, principael schuldenaer, Wouter Claess Dwal. ende Jan Cornss van Geneuchten, borgen, ten behouve van hen comparanten, jnnehoudende d somme van 330 ca. guldens, te betalen staende op vijff eerstcomende ende achtereenvolgende St. Jacobj dagen, ende sulcxs St. Jacob deses jaers 1656 t 1e, omme bij den voorn. Gillis Cornss de voors. getransporteerde penn. te manen, jnnen ende ontfangen, mitsgrs. daermede ende met alle brieffs recht vandien te spreecken, winnen ende verliesen, in aller manieren off sij comparanten dat selfs waren, belovende sij comparanten de voors. getransporteerde penn. te vrijen ende waren als recht is, ende sulcxs selffs te voldoen ende suppleren, alles wes den houder deses daeraen te kort soude mogen komen, so sij bij evictie vant hijpotheecq, onmacht van de debiteurs off andersins onder alle verbande na rechten daertoe staende, bekennende sij comparanten van dese transporte voldaen te sijn met een somme van tweehondert ende tachtich guld. in gereeden gelde ende onder eede. Toirconden etc. op den 19e Januarij 1656.

155
Wy, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, Jan Pieterss Verkade ende Corn. Janss Mous, schepenen van den ambachte ende heerlicht. Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen zijn: Arij Janss van der Helm, voor hem selven, item Arent Bruijnen, getrouwt hebbende Maertgen Jansdr van der Helm, wonend tot Amsterdam, elcxs voor een gerechte vijerde pt., Jan Gilliss de Cock, getrouwt hebbende Geertge Arijensdr. Vermeer, Maerten Adriaenss Versijden, getrouwt hebbende Annetgen Ariensdr. Vermeer, jn dier qualite elcxs voor haer selven, noch d voorn. Jan Gilliss de Cocq ende Maerten Aryens Versijden als voochden over de twee naergel. weeskindren van Neeltge Jansdr van der Helm, geprocreert by Arij Janss Vermeer, ende mede als voochden over de naergelate weeskindren van Jan Arijenss Vermeer, die mede een soon was van de voorn. Neeltge Jansdr., t samen voor ses sevende paert jn een gerechte vyerde pt., noch d voorn. Ary Janss van der Helm als procuratie hebbende van de voors. Arij Janss Vermeer, als erffgenamen voor de helfte van seeckre sijnne twee kindren, overleden naer haer moeder, jn dier qualite voor het resterende sevende paert jnt voors. vijerde paert, ende laetstel. Ansem Symonss Nonneman, oom ende voocht van s moeders zyde vant naergelate weeskint van Pr. Jansz van der Helm, geprocreert bij Maertgen Symonsdr Nonneman, item d E. Willem van Swijeten, secretaris tot Segwaert, mede oom ende voocht van s moeders zyde over de drie naergelaete weeskindren van de voorn. Pr. Janss van der Helm ende Elisabeth van Swijeten, t samen voor het resterende vyerde paert, alle jn dijer qualite erffgenamen van Maertgen Pietersdr., wedue was van Jan Adriaenss Backer, gewoont hebbende ende overleden sijnde alhyer tot Benthuyssen, ende verclaerde sij comparanten elcxs jn de voors. qualite met malcandren ten overstaen van mij, schout, Dirck Pieterss Conijnenburch ende Phillips Philipss Broer, weesmrn. alhijer tot Benthuyssen, jn aller minne ende vruntschap bij blinde lootinge onder de letteren A. ende B, ende sulcxs jn twee partijen geschift, gescheijden ende verdeelt te hebben, zulcxs sy alsnoch schiften, scheijden ende verdeelen by desen alle de goedren, soo roerende als onroerende, renttebrijeven, custingbrijeven, actien ende crediten, egeen uijtgesondert, zulcxs ende in der vougen dezelve by de voors. Maertgen Pietersdr. metter doot ontruijmt ende naergelaeten sijn, ende dat jn vougen ende manieren als volcht, te weeten, dat d voors. Arij Janss van der Helm ende Arent Bruijnen, jn den naeme van zijn huijsvrouw Maertgen Jansdr. van der Helm, met malcandren, ende sulcxs elcxs voor de gerechte helfte onder de letter A. te beurtte gevallen sijn ende wert haer by desen jn vrijen eijgendommen aenbedeelt, eerst een huijs ende erve, staende ende gelegen op den dorpe van Benthuijssen, met een ackertge veenlants daerachteraen, t samen te verongelden voor roeden, belent ten oosten Gerrit Heijndricxss van Thol ende het naervolgende lant van desen boedel, ten zuijden Jan Gilliss de Cock, ten westen Jan Adriaenss van Thol met Jan Heijndricxss Reus, ende ten noorden den Heerwech, ende dit vrij als buijrhuijss ende erven, item sullen noch hebben ende genieten tot vergoedinge van haere cavel uijt den gemeenen boedel op t voors. huijs ende erve de somme van tweehondert ca. guldens, te xL grooten tstuck, gelijck mede haer te beurte gevallen is ende werten by desen aenbedeelt, eerst een obligatie, spreeckende ten lasten van Vollebrecht Cornss de Rou, jnnehoudende een somme van driehondert vyfenseventich ca. guldens, te betaelen staende met vijfenseventich guldens s jaers Meije dage van desen jaere 1656 d eerste ende zoo voorts telckens van jaere te jaere geduirende zulcxs tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, sijnde dezelve obligatie gereducheert met verlies van den penn. twintich contant waerdich te sijn de somme van driehondert vijfendertich guldens vijer stuvers ende acht penn., ten twede noch de gerechte helfte van een custingbrijeff, spreeckende ten lasten van Jop Alewijnss ende Willem Huijbertss Keijser, jnnehoudende jnt geheel een somme van negenhondert ende vijftich guldens, te betaelen staende met driehondert guldens s jaers ende zulcxs by d voors. Jop Alewijnss hondertvyftich guldens ende Wm. Huijbertss Keijser gel. hondert ende vyftich guldens alle jaere, van welcke driehondert ende vijftich guldens de gemelde Jop Alewijnss drie termijnnen ten achteren is, ende dat met de intreste vandijen jegens den penn. twintich zedert de respective verschijndagen af tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, wijders werden noch aenbedeelt een custingb., jnnehoudende noch p reste van een verschene custing een somme van twintich guldens, sprecckende ten lasten van Willem Theuniss van der Willick met de verschene ende onbetaelde intresten vandijen volgens dezelve custingb. daervan sijnde, sullen mede noch hebben ende werden by desen aenbedeelt een obligatie ten lasten van d vs. Arij Janss van der Helm, jnnehoudende tachtich guldens hooftsomme, noch een jaer lanthuijr ter somme van achtendertich guldens, ten lasten van Dirck Pieterss Verkade, ende verschenen Kerssemis 1655, ende ten laetsten noch tot supplement van de huysinge uijt de verdre resterende effecten van desen boedel een somme van tweenseventich guldens thien stuvers ende acht penn., maeckende tesamen de voorgeroerde posten behalve t voors. huys ende erve met het ackertge lants de somme van thienhondert twintich guldens vyftien stuvers. Daer jegens d voors. Jan Gilliss de Cock ende Maerten Versijden, voor haer zelven ende als voochden over de minderjarige kindren jnt hooft van desen genoemt, beneffens d voors. Arij Janss van der Helm, als procuratie hebbend van Arij Janss van der Meer, tesamen ende met malcandren voor d eene helfte, ende d voors. Ansem Sijmonss Nonneman met d Ed. Willem van Swyeten, secretaris etc. van Segwaert, jn qualite als voochden van de naergelaete weeskinderen van Pr. Janss van der Helm, mede jnt hooft van desen naerder geexpresseert, voor de wederhelfte, tesamen ende met malcandren te beurte gevallen sijn onder letter B., eerst een stuck weijlants, gelegen aen desen dorpe van Benthuyssen achter de huijsinge van Gerrit Corneliss Vos, in de oude polder int twede bon, te verongelden voor een mergen, belent ten noorden de werff van de voors. Gerrit Vos, ten zuijden Jan Gilliss de Cocq, ten oosten Gerrit Heijndricxss van Thol, ende ten westen d voors. Jan Gilliss de Cocq met Arij Janss van der Helm, vrij sonder lasten als buijrlanden, ten tweden de wederhelfte van de voors. custingbrijeff, ten lasten van Jop Alewijnss voor d eene helft ende Wm. Huijbertss Keijser voor d andere helfte, jnnehoudende jnt geheel als vooren negenhondert ende vyftich guldens, waervan drie jaeren ten lasten van de voors. Jop Alewijnss verschenen sijn, mede met de verscheenen intrest vandijen, ten derde noch een custingbrijeff ten lasten van Jan Gilliss de Cock, jnnehoudende tweehondert eenensestich guldens vijftien stuvers, die al verscheenen sijn vermogens de custingbryeff daervan synde, ten vijerden noch zodanige sessenveertich guldens als Arij Janss Vermeer aen den gemeenen boedel schuldich is, ten vyffden ende laetsten sullen hebben ende werden haer by desen mede aenbedeelt sodanige vyerentwintich guldens ende veerthien guldens als Jan Adriaenss Vermeer soo over een jaer huijshuyr vant achterhuijs als over coop van linde laecken in den gemeenen boedel schuldich is, maeckende alle de voorgeroerde posten behalven t voors. lant de somme van achthondert twintich guldens vyftien stuvers, ende zulcxs tweehondert guldens minder als het voorgeroerde partije A., jn vougen, dat de voors. tweehondert guldens van de toegift penn. daermede jnt geheel sijn voldaen, ende wat aengaet den huijsraet ende jnboedel dezelve sijn mede onder de gemeene erffgenaemen aen twee partijen verdeelt, vuijtgesondert eenich cleijnnicheijden, dewelcke beneffens den huijsraet die aen het partije B. te beurte gevallen is, sijn jnt oopenbaer ende op boelhuijsrecht vercocht, ende is van dezelve gemeenen ende onverdeelde huysraet geproccedeert de somme van hondert xxvij guldens vyff st, ende ten laetsten soo blyft tusschen de erffgenaemen jnt gemeen ende onverdeelt de helfte van de overschijetende custingpenn. vant halve huys, staende alhyer tot Benthuijsen aent kerckhoff ende gecocht bij de voors. Arent Bruynnen, item de halve huijshuijren die tot Meije toecomende van t voors. huijs verschijnnen zullen, ende ten laetsten de voors. penn. geproccedeert van den vercochten jnboedel die jnt gemeen gehouden was, waerjegens te betaelen staen alle de lasten ende schulden van dese boedel, naerder geexpresseert in den inventaris daervan sijnde, ende waervan hijernaer tussche de gemeene erffgenaemen zal werden geliquideert ende vereffent, met welcke voors. schiftinge, scheijdinge ende vereffeninge sy comparanten voornt. verclaerden van den andren wel ende ten rechten geschift, gescheyden ende vereffent te wesen, oock mede ten genougen begrootet te sijn, belovende malcandren om geen verdre ofte andre schiftinge, scheijdinge ofte deijlinge te zullen beroupen, directel. nochte jndirectel.., in rechten off daerbuyten, in geenre manieren onder zodanige verbanden als naer rechten daertoe staende is. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., door begeeren ende versoucke van de comparanten desen brijeff van scheijdinge met mijn uythangende segel in rooden wassche besegelt ende dezelve beneffens de schepenen soo onder de plycque als ten prothecolle geth. op den 27e Januarij 1656.

156
Wij, Geraert Wijten, bailliu ende schout, Jan Pieterss Verkade ende Corn. Janss Mous, schepenen van den ambachte ende heerlicheijt van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen sijn: Arij Janss van der Helm, soon ende mede-erffgenaem van Maertge Pietersdr., die wedue was van Jan Adriaenss Backer, gewoont hebbend alhijer tot Benthuyssen, ende Arent Bruijnnen, getrouwt hebbende Maertge Jansdr. van dr. Helm, wonend tot Amsterdam, jn dijer qualite mede-erffgen. van de voors. Maertgen Pietersdr, sijn schoonmoeder, ende verclaerde sij comparanten voornt. bij subdivisie tusschen haer beijden geparticipeert, geschift, gescheijden ende verdeelt te hebben, gel. zy doen by desen, de onroerende goedren die haer comparanten bij scheijdinge uijt den boedel ende goedren van haere voors. moeder ende schoonmoeder aenbedeelt ende te beurtte gevallen sijn, ende dat in vougen ende manieren als volcht, te weeten, dat d voors. Arij Jans jn vrijen eygendomme zal hebben, ende wert hem by desen aenbedeelt, een huys ende erve, staende ende gelegen jn desen dorpe van Benthuyssen, met een ackertge veenlants daerachter, te verongelden voor, uijtgesondert ten oosten het ledige erffs aldaer, afscheijdende op drie voet buijten de muijr, breder hyernaer verhaelt, streckende ten noorden van de Heerwech ende voorts achterom schrinckel ende met een winckelhaeck van de voors. ledige erffs af tot Jan Gilliss de Cock syn lant toe, belent ten oosten t voors. ledige erff, Gerrit Heyndricxss van Thol ende Jan Pieterss Verkade, als cooper van zeecker partije lants bij hem gecocht uyt den voors. boedel van Maertge Prs, ende ten westen Jan Heyndricxss Reus met Jan Adriaenss van Thol, ende zal noch d voors. Arij Janss hebben de schuyr op t voors. afgescheyden erffgen staende, waerjegens d voors. Arent Bruijnnen jn den naeme van syn huysvrouwe zal hebben t voors. ledige erff, streckende ten noorden van den Heerwech aff tot achter aent voors. huys erff van Arij Janss toe, afscheijdende op den houck van de muyr aldaer raeij ende zoo voorts recht jn de gemeene zytsloot ter halver sloot toe, belent ten westen t voors. huys van Arij Janss, ende ten oosten Gerrit Heyndricxss van Thol, blyvende de ongelden opt huijs van de voors. Arij Janss met conditien, dat zoo wanneer tvoors. ledige erff mochte werden betimmert, dat de muijr derzelver timmeraets drie voeten zal moeten blijven van de scheytmuijr vant huys van de voors. Arij Janss ende zal de gange ende poorte tusschen beijden gemeen sijn, gel. oock gemeen gemaeckt ende onderhouden sal werden deselve poort, mitsgrs. de schuttinge die achter opt scheijt der respective erven gestelt zal werden, ende ten laetsten zal d voorn. Arent Bruijnnen noch bovendijen tot supplement van zijn cavel hebben ende genieten een somme van seven hondert ca. guldens, ende dat uijt de custingpenn. ofte obligatien die haer comparanten bij scheijdinge uijt den boedel ende goedren van Maertge Pietersdr by scheydinge aenbedeelt zyn, met welcke voors. subdivisie, schiftinge ende scheijdinge sy comparanten verclaerden wel ende ten rechten van andren geschift ende gescheijden te zijn, belovende malcandren om geen andre scheijdinge te zullen te beroupen, directel. nochte jndirectel., in rechten off daer buijten, in geenre manieren onder verband als naer rechten daertoe staende. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voors., door begeeren van de comparanten desen bryeff van subdivisie ende scheydinge met myn uythangende segel in rooden wassche besegelt op den 27e Januarij 1656.

157
Wij, Geraert Wijten, bailliu ende schout, Jan Pieterss Verkade ende Jacob Jooriss Verbeer, schepenen van den amb. ende heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen sijn: Leendert Jacobss Blockhouck, wedunaer van Elisabeth Sijmonsdr, wonend alhyer tot Benthuyssen, ter eenre, ende Sijmon Willemss van dr. Willick, bestevader van s moeders zijde ende recht besturven bloetvoocht over Jacob Leendertss, nu out acht jaer, Leentge Leendertsdr, out ses jaeren, Trijntge Leendertsdr., out omtrent vijerdalf jaeren, ende Immetge Leendertsdr, out omtrent een halff jaer, alle kindren van de voors. Leendt. Jacobss, bij hem geprocreert aen de voorn. Elisabeth Sijmonsdr., geadsisteert met mij, schout voors., ende Dirck Prss. Konijnnenb., vervangende Phillips Phillipss Broer, weesmrn. alhyer tot Benthuijssen, ter andre zijden, verclaerende sij comparanten bij forme van uytcoop met malcandren verdragen, geaccordeert ende overeengecomen te zyn, nopende der voors. weeskindren moeders bewijs, ende dat jn vougen als volcht, te weeten, dat d voors. Leendert Jacobss sal hebben ende behouden alle de goedren des boedels, soo roerende als onroerende, actien ende crediten, egeen uytgesondert, zulcxs hij dezelve met sijn huysvrouw za. jnt gemeen beseten ende bij haer metter doot ontruijmt ende naergelaeten. Mits zal hij gehouden wesen te betaelen alle de lasten ende schulden des boedels, soo bekende als onbekende, ende bovendijen d voors. vijer kindren eerel. op te brengen, soo wel in sieckte als gesontheijt, item te laeten leeren een goet ambacht, daermede dezelve in tijtden ende wijlen haer kost souden cunnen winnen, ende voorts general. alles te doen ende niet naer te laeten, zulcxs ende gel. een godtsalich vader van Godes wegen schuldich ende gehouden is te doen, geduirende alle hetzelve zoo lange ende ter tijt ende wijlen d voors. kindren gecomen sullen sijn, te weeten de soon tot sijn vyerentwintich ende de meyskens tot haere twintich jaeren, ende bovendijen alsdan aen ijder vandijen uitkeeren een rijcxdaelder tot twee guldens thien stuvers, met welcke voors. uijtcoop sy comparanten verclaerden volcomentl. vergenoucht te zijn, belovende malcandren om geen andre uytcoop te zullen beroupen, directel. nochte indirectel., in rechte off daer buyten jn geenre manieren, onder verbanden als naer rechten daertoe staende. Hijeronder ende tot verseeckerheijt van alles voors. staet verbindt hij, Leendert Jacobss Bloucxhouck, zulcxs hij doet by desen, zijn persoon ende general. alle syne goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voors., etc. op den 22e Feb. 1656.

158
Wij, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, Bartholomees Prss. de Heij ende Jacob Joriss van dr. Beer, schepenen van den ambachte ende heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is: Pr. Adriaenss van Hoochbrugge, wonend op de Hoogeveen, verclarende uijtterhant vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouve van: Leendt. Corn. Ingnaertss, won. op de Hil alhyer tot Benthuysen, een partije slachturflant, gelegen in dese heerlicht. van Benthuijssen jnt xiije bon, ter verongelden voor vijff mergen twee hondt, belent ten zuijden Claes Janss ende Arij Maertenss, ten noorden Willem Huijbertss met Huijbert Willemss Keyser, ten oosten Adriaen Inggenaertss, ende ten westen den Hemlaen, vrij als buyrlanden ende behoudens den Heer zijn recht, wijders met soodanige conditien, servituyten, vrydommen ende waringe als begrepen staen in de respective oude waerbryeven daervan synde, die hy comparant tot dijen eijnde aen den cooper transporteerden ende overgaeff bij desen ende dat met alle het recht toe ende aenseggen vandijen, belovende hy comparant voornt. t voors. vercochte lant te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaeringe die daerop geduyrende den tyt sijns eygendoms souden mogen syn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van sijn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende deselve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hoove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende hy comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. met den eersten, ende dat met een obligatie by hem comparant gepasseert ten behouve van Adriaen Ingnaertss, innehoudende een somme van seshondert vyffentwintich ca. guldens, te xL grooten vlaems t stuck, te betalen staende met een achtste paert vandijen op St. Jacobj dage 1655 gereet ende gelycke achtste paert op St. Jacobj dage 1656 ende soo voorts telckens van jaere te jaere geduijrende sulcxs tot de volle voldoeninge toe, alles sonder fraude. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., door begeren van hem comparant desen brieff met mijn uijthangende segel in rooden wasschen besegelt ende deselve beneffens de schepenen in de prothocolle als onder de plycque geteyckent op den 2e Martij 1656. [Koper aanvankelijk: Corns Pieterss Craen; in een acte dd. 2.7.1655, maar diens naam doorgehaald; zie nr. 159]

159
Wij, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, . . . . . . . . . . . . . ., schepenen van den ambachte ende heerlicht. van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is: Corns Pieterss Craen, verclarende uytterhant gecocht te hebben jegens: Pieter Adriaenss van Hoochbrugge, woonende op de Hoogeveen, een partye slachturfflant, gelegen in dese heerlicheyt van Benthuijse int xiije bon, ter verongelden voor vyff mergen twee hont, belent ten suyden Claes Janss ende Ary Maertens, ten noorden Willem Huybertss met Huybert Willemss Keyser, ten oosten Adriaen Inggenaertss, ende ten westen , vry als buyrlanden ende behoudens den Heer syn recht, ende bekende hy comparant voornt. uyt saecke derselver coope aen de voors. Pieter Adriaenss van Hoochbrugge ofte syns actie vercrygende, wel ende deuchdelycke schuldich te wesen een somme van seshondert vyffentwintich ca. guldens, te xL grooten t stuck, d welcke hy cooper mitsgaders . . . . . . . . . . . ., die als penningborgen ende mede principale schuldenaers onder behoorl renunchiatie der benefitien ordinis divissionis daervan sy haer ten vollen hielden onderrecht mede voor ons, schout ende schepenen voors., compareerden, belooffden te sullen betalen met een achtste paert vandyen op St. Jacobj dage van desen jaere xvjC vyffenvijftich gereet, ende gelycke achtste paert op St. Jacobj dage 1656, geduirende sulcxs van jaere te jaere tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, ende dat ider termyn prechijs ten verschyndage off andersints, ende by gebreecke vandyen sullen sy comparanten gehouden syn van den selven verschyndach aff daervan te moeten betalen intrest jegens den penn. twintich, doch en sullen sy comparanten onder pretext van de intreste deselve verscheenen termynnen niet langer onder haer vermogen te behouden als het den houder deses gelieven sal, ende dat vrijes gelts, sonder eenige deductie off affbreck, t sy van beden, subventien, schattingen van verpondinge ofte andre contribuitien van Ce, Le, XXe, Xe meerder off minder penn., hoe die oock zouden mogen werden genoemt, ende by wijen die alreden innegestelt ende ommegeslagen syn off noch sullen werden, al waert oock sulcxs dat by placaten off andersints verclaert werden, dat men op dese ende gelycke cooppenn. cortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lyden, van alle voordeel ende proffyt vandijen sy comparanten wel uytdruckel. renunchierende ende affstant deden mits desen. Hyeronder verbinden sy coopers eerst special. t voors. by hem gecochte, ende voorts deselve met de voorn. haere borgen generalycke alle hare verdre goedren, present ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende deselve ten bedwanck ende executie special. van den Ed. Hoove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Des belooften sy coopers haere borgen int geheel ende sij borgen elcxs de andren voor de gerechte helfte ter saecke deser bochtochte te indemneeren ende bevryden als naer behooren, alles sonder fraude. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., door begeren van de comparanten desen bryeff met myn uythangende segel in rooden wasschen besegelt ende deselve beneffens de schepenen in de prothocolle als onder de plycque geteyckent op den 1655. [Acte niet verleden en doorgehaald]

160
Wij, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, Bartholomees Prss. de Heij ende Matheus Claess, schepenen van den ambachte ende heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen sijn: Willem Heijndricxss Cas, wonend alhyer tot Benthuijssen, item Davidt Jacobss Coomen, getrouwt hebbend Hester Heijndricxsdr. Cas, beijde meederjarige kindren ende erffgenamen, elcxs voor een derde pt., van Heijndrick Willemss Cas, wijders Adriaen Willemss Cas, oom ende rechtbesturve bloetvoocht over Aelbrecht Heijndricxss Cas, minderjarige soon ende mede-erffgenaem voor het resterende derde paert van de voors. Heijndrick Willemss Cas, bij hem geprocreert aen Claesgen Aelbrechtsdr., haer vader ende moeder, ende verclaerden sij comparanten, elcxs jn de voors. qualite, ten overstaen ende met approbaatie van mij, schout voors., Dirck Prss. Coonijnnenburch ende Phillips Phillipss Broer, weesmrn. alhijer tot Benthuyssen, als oppervoochden van alle minderjarige ende andre toesicht behouvende persoonen binnen dezelve heerlicht., met malcandren jn aller minnen ende vruntschap by subdivisie geschift, gescheijden ende verdeelt te hebben, zulcxs sij doen bij desen, alle de goedren die haer comparanten door het overlyden van haer voorn. vader ende schoonvader aenbestorven ende volgens de scheijdinge tusschen haere voors. moeder ende schoonmoeder op huiden gedaen, aenbedeelt sijn, ende dat bij blinde lootinge onder de letters A., B. ende C., sulcxs ende in der vougen als hyernaer volcht, te weeten, dat d voors. Davidt Jacobss Coomen in den naeme ende van sijn huijsvrouw, Hester Heijndricxsdr. Cas, onder de letter A. sal hebben ende wert hem bij desen in vrijen eijgendommen aenbedeelt, eerst een huijs ende erve, staende ende gelegen aen desen dorpe van Benthuyssen, belent ten oosten Pr. Gilliss Cort, ten zuijden de kindren van Jop Alewijnss, ten westen de Suijthemlaen ende ten noorden den Heerwech, vrij sonder lasten als buyrhuijssen ende erve, doch te verongelden voor vijftich roeden, item noch seecker erff, daerop d voors. Willem Heijndricxss Cas een nieuwt huijs heeft gebout, ende is by hem, Cas, aen zijn vader za. op reeckeninge vandijen betaelt de somme van tweendertich guldens, dewelcke verstaen werden, dat dezelve penn. sullen blijven gecompenseert jegens de huijre ende het gebruijck vant voors. erff, ende dit mede vrij sonder lasten, dan sal hij, Davidt Jacobss, gehouden wesen te betaelen ende belooft de gemeenen boedel te bevrijden van een somme van vijftich guldens, zynde de helfte van de hondert guldens die zij comparanten bij de principale scheijdinge tot haere lasten hebben genoomen, daer jegens d voors. Adriaen Willemss Cas, jn de naeme ende als oom ende bloetvoocht over Aelbrecht Heijndricxss Cas, onder de letter B. te beurtte gevallen is ende wert hem by desen aenbedeelt de westhelfte van ses honden vyfentwintich roeden lants, leggende alhijer tot Benthuijssen in de Cortte Weeren, streckende oostwaerts op tot achter aen Wm. Heyndricxss Kas met syn aenbedeelde partije, belent ten zuyden Jan Pieterss Verkade ende ten noorden Gillis Cornss de Haen, vrij sonder lasten als buijrlanden, dan zal t voors. weeskint moeten betaelen ende neemt tot desselfs lasten een somme van vijfentwintich guldens, sijnde een vijerde paert van de voors. hondert guldens, waerjegens Willem Heijndricxss Cas onder de letter C. te beurtte gevallen is ende wert hem by desen aenbedeelt de oostwaertsche helfte van de voors. ses honden xxv roeden lants, leggende jn de Cortte Weeren alhyer tot Benthuyssen, streckende oostwaerts aff tot aen de Hoogeveensche vaert, belent ten zuyden Jan Prss Verkade ende ten noorden Gillis Cornss de Haen, mede vrij sonder lasten als buijrlanden, doch sal moeten betaelen ende neemt tot zynne lasten de resterende vijffentwintich guldens van de voorgeroerde hondert guldens, voorts met expresse conditien, dat t voors. weeskint gehouden zal wesen nu ende altijt te maecken de helfte vant santbauweck opt Hoogeveensche vaertspath, blyvende het verdre bauwerck, zoo te waater als op het voors. path, ten lasten van de voors. Wm Heijndricxss Cas, met welcke voors. subdivisie, schiftinge, scheijdinge ende smaldeelinge sy comparanten voornt. verclaerden van den andren wel ende ten rechten geschift, gescheijden ende gesmaldeelt te zijn, oock d een den andren elcxs aenbedeelde goedren met ende beneffens d voors. lasten transporteerende ende overgeeven by desen, belovende malcandren om geen verdre off andre cavelinge ofte smaldeelinge te zullen beroupen, directel. nochte jndirectel., in rechten off daer buijten, in geenre onder zodanige verbanden als naer rechten daertoe staende is. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., door begeeren van de comparanten desen brijeff van subdivisie van scheijdinge met mijn uythangende segel jn rooden wassche besegelt ende dezelve beneffens de schepenen jn den prothecol als onder de plycque geth. op den 15e Martij 1656.

161
Wij, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, Bartholomees Prss. de Hey ende Matheus Claess, schepenen van den amb. ende heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: Corn. Janss van de Geneuchte, onsen jnwonende buyrman, voor desen getrouwt geweest sijnde met Maertgen Huybertsdr. van Witlocxthuijs, verclaerden by desen jn vrijen eygendomme wettel. te transporteren ende op te dragen aen ende ten behouve van: Arij Corneliss van de Geneuchte, sijn comparants soon, bij hem geprocreert aen de voors. Maertge Huijbertsdr., een partijtge slachturflants, gelegen tusschen d Odtweetering ende Allersvaert, jn desen amb., te verongelden voor drie honden xxv roeden, sijnde een gedeelte van een mer. twee hont, belent ten zuyden Wouter Claess Dwaling, ten westen Jan Corneliss van Geneuchte, ten noorden Allersvaert ende ten oosten Pr. Huijbertss van Witlocxthuijn, vrij sonder last als buyrlanden, ende behoudens den Heer sijn recht, ende dat over ende jn voldoeninge van sijn za. moeders erffenisse ende besterffenisse, belovende hy comparant voornt. t voors. partije lants te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaringe die daerop geduirende den tyt syns eygendoms souden sijn gebracht ende gestelt onder generael verbant van syn comparants psoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytge, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Wyders comparareerde mede voor ons, schout ende schepenen, d voors. Arij Corneliss van Geneuchten ende verclaerde met het transportteeren vant voors. lant ter saecke van de erffenisse ende besterffenisse van sijn voors. moeder jnt geheel voldaen ende betaelt te zijn, den laetsten penn. metten eersten, alles sonder fraude. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voors., door begeren van de comparanten desen brijeff met myn uythangende segel in rooden wassche besegelt ende dezelve beneffens de schepenen zoo ten prothecolle als onder de plycque geth. op den 15e Martij 1656.

162
Wy, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, Bartholomees Prss. de Heij ende Matheus Claess, schepenen van den ambachte ende heerlicheijt van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is: Dirck Janss van der Willick, wonend tot Haserswoude, verclaerende ende te kennen geevende hoe dat hij comparant eerst jnt oopenb. hadde vercocht aen Dirck ende Claes Roeten een partytge heellants, te verongelden voor sestalf hondt, ende dat naderhant deselve sestalf hont alleen hadde aengenomen d voors. Dircxss Roeten, dwelcke met hem comparant was verdragen dat hij, in plaetss van, de voors. sestalf soude aennemen, gel. hij comparant tot zijnnen behouve transporteerden ende opdrouch by desen, vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende by desen aen ende ten behouve van: Dirck Roetenss van der Willick, wonend tot Haserswoude, de zuytwaertsche helfte van twee stuckgens lants, sijnde de gerechte helfte van elff hond, gelegen jnt 7e bon jn dese heerlicht. van Benthuysen, te verongelden voor sestalf hont, belent jnt geheel ten oosten Jan Reynnen, ten zuyden de Cruijsvaert, ten westen Pr. Berckel, ende ten noorden de vercooper selffs met de wederhelfte, ende dat vrij sonder eenige lasten dan als buijrlanden, wijders met soodanige conditien, servituyten, vrydommen ende waaringh als begrepen staen in de respective oude waerbrieven ende andre bescheyden daervan synde die hy comparant tot dyen eynde aen de cooper transporteerden ende overgaeff by desen, belovende hy comparant voornt. t voors. vercochte te vryen ende waren van alle commer ende beswaringe die daerop geduyrende den tyt syns eygendoms souden mogen syn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van syn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende deselve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende hy comparant ter saecke deser vercopinge ende opdrachte deses al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. met den eersten, ende dat met een custingbryeff, op huyden gepasseert, innehoudende een somme van sevenhondert ende acht guldens, te betalen met termynnen van tweehondert guldens s jaers, daervan den 1e termynen vervallen ende verschenen is geweest St. Petry ad Cathedram anno 1655 ende soo voorts vervolgens van jare te jare geduyrende ter volle betalinge toe, alles sonder fraude. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., door begeren van de comparanten desen bryeff met myn uythangende segel in rooden wassche besegelt ende deselve beneffens de schepenen in de prothocolle als onder de plycque geteyckent op den XVe Martij 1656.

163
Wij, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, Bartholomees Prss. de Hey ende Theus Claess, schepenen in den ambachte ende heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat op huyden voor ons gecomen ende verschenen is: Dirck Roetenss van der Willick, woonend tot Haserswoude, verclarende gecocht te hebben jegens: Dirck Janss van der Willick, woonend tot Haserswoude, een partije heellants, gelegen in desen heerlicht. van Benthuysen, synde beset met goede veen, te verongelden voor sestalf hondt, belent ten oosten Jan Reymen, ten suyden de Cruijsvaert, ten westen Pr. Berckel, ende ten noorden de vercooper selffs, ende bekende hij comparant voornt. uijt saecke derselver cope aen de voors. Dirck Janss van der Willick ofte syns actie vercrygende, wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van sevenhondert ende acht guldens te xL grooten vlaems t stuck, d welcke hij cooper, mitsgaders Claes Roeten, die als penningborg ende mede principale schuldenaer onder expresse renunchiatie van de benefitie ordinis et excussionis, hem houdende van de crachte ende werckinge vandyen, naer behooren onderrecht (mede voor ons schout ende schepenen voors. compareerde), belooffden te sullen betalen met termynnen van tweehondert guldens s jaers, daervan de eerste termijn al verschenen is St. Petry ad Cathedram anno 1655, ende soo voorts telckens van jare te jaer geduyrende sulcxs tot de volle voldoeninge toe, ende dat telckens prechys vryes gelts sonder eenige deductie affbreck, t sy van beden, subventien, schattinge van verpondingen ofte andre contribuitien van Ce, Le , XXe, Xe meerder off minder penn., hoe die oock souden mogen werden genoemt, ende by wien die alreden innegestelt ende ommegeslagen syn off noch sullen werden, al waert oock sulcxs dat by placcaten off andersints verclaert werden, dat men op dese ende gel. cooppenn. cortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lyden, van alle voordeel ende proffyt vandyen sy comparanten wel uytdruckel. renunchieerden ende afstant deden mits desen. Hyeronder verbindende hy cooper eerst special. t voors. by hem gecochte, ende voorts deselve met de voorn. syne borgh general. alle hare goedren, present ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende deselve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren, des soo belooft hy cooper de voorn. syne borge ter saecke deser borchtocht te bevryden als naer behoren, onder gel. verband als boven, alles sonder fraude. Ten oirconden, etc. geth. op den XVe Martij 1656.

164
Wij, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, Bartholomees Prss. de Heij ende Theus Claess, schepenen van den ambachte ende heerlicheijt van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is: Jochum Alewijnss, soon ende mede-erffgen. van Alewijn Maertenss, althans wonend jn de heerlicheijt van Haserswoude, dewelcke bij forme van permitatie bekende getransporteert ende opgedragen te hebben, gelyck hij doet by desen, aen ende ten behouve van: Govert Claess van Conijnnenburch, wonend jegenwoordich in dese heerlicheijt van Benthuyssen, seeckre wooninge als huijs, erff, schuijr, barge, pootinge ende plantinge, aert- ende nagelvast met omtrent derdalf mergen, soo heel als gebroocken lant, streckende van de nieuwe Willick westwaerts op tot Adriaen Maertenss Hoochbrugge toe, staende ende gelegen op den Hil alhyer tot Benthuijssen, belent ende belegen hebbende ten zuyden Leendert Pieterss de Bruijn ende ten noorden Heyndrick Maerten Harmen, ende dat vrij als buijrwooninge ende landen, ende dit met den eygendom vant hoo[.....] leggende ten noortwesten van dit vercofte jegens de dwerskle[...] van Arij Maertenss Hoochb., welcke Arij Maertenss huijden mede voor ons compareerde hetzelve overgevende by desen, wijders met zodanige conditien, vrijdommen ende waeringe als begrepen staen in de oude waerbrijeven ende andre bescheijden daervan zijnde, die hij comparant tot dijen eijnden aen de voors. Conijnnenburch transporteerde ende overgaeff by desen, belovende hij comparant voornt. d voors. wooninge ende landen te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaeringe die daerop geduirende den tijt sijns eijgendoms in eeniger manieren souden mogen sijn gebracht ofte gestelt, onder generael verbant van zijn comparants persoon ende goedren, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende hy comparant ter saecke deser transporte ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen, eerstel. mette aenreuijlinge van een huijs ende erve, staende ende gelegen aen de Gooltgensbrugge in de heerlicheijt van Haserswoude, naerder volgens de opdrachtb. daervan te passeren, ende bovendijen noch met een custingb., mede op huyden gepasseert, jnnehoudende een somme van vijffhondert guldens, te betaelen volgens dezelve custingbrijeff daervan, op huyden gepasseert, alles sonder fraude. T' oirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., door begeeren van hem comparant desen brijeff met mijn uijthangende segel in rooden wassche besegelt, ende dezelve beneffens schepenen zoo ten prothecolle als onder de plycque geth. op ten 16 Martij 1656.

165
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen syn: Govert Claess van Conijnnenb., als principael, ende Gillis Corneliss den Haen, als borge ende mede principael, beyde onse jnwonende buyrluijden, ende bekenden zy comparanten voornt., elcxs een voor al ende jnt geheel als principael onder expresse renunchiatie der benefitien ordinis, seu excussionis, de crachte vandijen hem borge volcomentl. onderrecht zijnde by desen, wel ende deuchdel. schuldich te wesen aen: Jochum Alewynss, soon van Alewijn Maertenss, een somme van vyff hondert ca. guldens, te xL grooten claems t' stuck, spruytende uyt saecke van de toegifte die hij, Govert Claess Conijnnenb., aen de voors. Jochum Alewynss over de permitatie van sijn wooninge ende omtrent derdalf mergen, zoo heel als gebroocken lant, gelegen op den Hil, alhyer tot Benthuyssen, heeft uijtgelooft, volgens de opdrachte voor ons schout ende schepenen van Benthuyssen op huyden ten behouve van hem principale comparant gedaen, belovende zij comparanten voornt. d' voors. vijffhondert guldens aen de voors. Jochum Alewijnss, ofte den wettigen houder deses, te voldoen met hondert guldens op St. Jacoby dage 1655 voorleden, die by den principalen comparant al syn voldaen, ende voorts met gel. hondert guldens s jaers St. Jacoby dage 1656 d' eerste, geduirende sulcxs van jaere te jaere tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, ende dat vrijes gelts van alles, t sij van beden, subventien, schattinge, verpondinge Ce, Le , XXe, Xe meerder off minder penn., hoe die oock souden mogen werden genaemt ende by wijen die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn ofte alsnoch zouden mogen werden, al waert oock sulcxs dat bij placcaeten off ordonnantien alreden geemaneert ofte alsnoch te emaneren, toegelaeten waere off werden, dat men op dese ende gel. penn. cortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lyden, van alle voordeel ende prouffijt vandijen sy comparanten voornt. wel expressel. renunchieerden ende afstant doen by desen, alles sonder fraude. Hyeronder ende tot verseeckerht. van alles wes voors. staet, verbinden zij comparanten voornt. eerst d' voors. Conijnenb. special. zijn wooninge ende landen by de voors. Jochum Alewijnss aen de gemelde Govert Claess Conijnenb. op huyden voor ons schout ende schepenen opgedragen, ende voorts general. haere respective persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Toirconden op den 16e Marty 1656.

166
Wy, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, Bartholomees Prss. de Hey ende Corn. Janss Mous, schepenen van den ambachte ende heerlicheijt van Benthuijssen, Reijnier van der Werff, schoudt van de ambachtsheerlijckheijt van Segwaert, Claes Arienss Clos ende Jan Adriaenss Sterrenburch, schepenen aldaer, oirconden, dat voor ons, voor soo veel elcx jurisdictie aengaet, gecomen ende verscheenen sijn: Trijntgen Prsdr., wedue ende boedelhouster van Ansem Sijmonss, ende Jan Cornss Hogeveen, gestelde voocht over de weeskindren van de voors. Ansem Sijmonss, t samen voor een vyerde pt., noch denzelven Jan Cornss, als getrouwt hebbende Immetge Cornelisdr, in dier qualite voor hem selven, mede voor een vyerde pt., item noch als voocht over het naerlaeten weeskint van Leentgen Corndr, geprocreert by Claes Adriaenss Palesteijn, jnsgel. voor een vyerde pt., wijders d voors. Jan Cornss met Arij Janss van der Helm, als voochden over het naergelaeten weeskint van Maertge Sijmonsdr, geprocreert by Pr. Janss van der Helm, geadsisteert met d E. Gerrit Hoflant, bailliu ende schout van Bleyswyck, mitsgrs. Aelbrecht van der Velde ende Jan Janss van Vreeswijck, weesmrn. aldaer, als oppervoochden van de voors. weeskinderen, noch dezelve Arij Janss van dr. Helm ende d Ed. Wm. van Swieten, secretaris van Segwaert, als voochden over de naekindren van de voors. Pr. Janss van der Helm ende Elisabeth van Swyeten, beyde za. ged., tsamen voor het resterende vijerde paert, erffgenaemen van Jan Louriss Benthuyssen, gewoont hebbende ende overleden zijnde tot Bleyswijck, ende van Maertge Prsdr. van der Helm, overleden weeskint van de voors. Maertge Sijmonsdr., mede geprocreert by de voors. Pr. Janss van dr. Helm, ende sulcxs by scheyding jegens de wede. van de voors. Jan Louriss, gepasseert voor schout ende schepenen van Bleysw., het recht vercregen hebbende tot de naervolgende huysinge, gel. dezelve alhyer jegenw. syn hetzelve affirmeren, verclaerende in de voors. qualite int oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden ten overstaen ende met goetvinden van de respective schouten ende weesmrn. van Bleijswijck ende Benthuijsen, voor zoo veel elck aengaet, vercocht te hebben ende opdrougen dienvolgende by desen aen ende ten behouve van: Jan Corneliss van der Helm, smit, althans wonend aen den Leijtschendam, ofte sijns actie vercrijgende, een starck nieuwt welgebouwt huijs ende erve met een huijsken ofte schuijr, t welck apart bewoont wert, staende ende gelegen op de westhouck alhijer van Benthuijssen, streckende ten noorden van de Heerwech aff tot achter aen t lant, jegenwoordich gecocht bij Jan Prss. Verkade ende Claes Corneliss Vos, belent ten oosten d voors. Verkade ende ten westen de Segwaertschewech, te verongelden voor soo veel als hetzelve altyts ende vanouts verongelt is geweest, vry sonder eenige belastinge doch als buijrhuyss ende erven, met conditie, dat desen cooper tot synnen costen sal moeten doen jnnehaelen de heijninge staende aen den Heerwech, sodanich, dat de schouwe van schout ende croosheemraden van Segwaert bequamel. daerover can passeren, ende wijders met sodanige verdre conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als begrepen staen in de respective oude waerbrijeven ende andre bescheijden daervan sijnde, die dese cooper (voor soo veel dezelve onder haer comparanten berusten) by dese overgelevert werden, omme hem daernaer te reguleren ende gedraagen, belovende sij comparanten voornt. t voors. huijs ende erve te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaringe die daerop in eeniger manieren souden mogen sijn gebracht ende gestelt, onder generael verbandt van de erffgenaemen van de voors. Jan Louriss persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen vandijen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende zij comparanten voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. metten eersten, ende dat met een custingbryeff, op huyden gepasseert, jnnehoudende een somme van elffhondert ende vyftien guldens, te betaelen staende met tweehondert guldens op Meije dage van desen jaere 1656, beneffens d aenvaerdinge gereet ende voorts telckens met honderttwintich guldens op Vroulichtemis dage ende sulcxs Vroulichtemis 1657 d eerste, doch Meije dage daeraen wel betaelt, geduirende sulcxs tot de volle ende effectuele voldoeninge toe. Ten oirconden hebben wij, bailliu ende schouten van Benthuijsen ende Segwaert respective, voor soo veel elcx jurisdictie aengaet, ten verlyden ende begeeren van de comparanten in qualite voornt. desen bij ons elcx uijthangende besegelt ende beneffens de voorn. schepenen als oock mede ten protocolle geteijckent op ten XXVe Aprilis 1656.

167
Oirconden, dat voor ons, voor soo veel elcx jurisdictie aengaet, gecomen ende verschenen is: Jan Corneliss van der Helm, smit, wonend althans aen den Leytschendam, verclaerende jnt oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden gecocht te hebben jegens: de meerderjarige ende de voochden over de minderjarige erffgenamen van Jan Louriss Benthuyssen, gewoont hebbende ende overleden synde tot Bleijswijck, mitsgrs. van de voochden over de erffgen. van Maertgen Prsdr. van der Helm, overleden alhier tot Benthuyssen, mede in haer leven erffgenaem is geweest voor een achtste paert van de voors. Jan Louriss, ten overstaen van de respective schout ende weesmrn. van Bleijswijck ende Benthuijssen, als oppervoochden van alle minderjarige ende andre toesicht behouvende persoonen jn haere respective heerlicheijden, een starck nieuwt welgebouwt huijs ende erve met een huijsken ofte schuijr, t welck apart bewoont wert, staende ende gelegen op de westhouck alhyer tot Benthuijssen, streckende ten noorden van den Heerwech aff tot achter aen t lant, jegenwoordich toecomende Jan Prss. Verkade ende Claes Corneliss Vos, belent ten oosten denselven Verkade ende ten westen de Segwaertschewech, ende bekende hij comparant uijt saecke derzelver coope aen de voors. vercoopers wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van elffhondert ende vijftien ca. guldens, te xL grooten vlaems t stuck, d welcke hij cooper, mitsgaders Gerrit Heijndricxss van Thol, wonend alhyer tot Benthuyssen, ende Corn. Goossenss Prins, wonend tot Soetermeer, mede voor ons schout ende schepenen compareerden, die als penningborgen ende mede als principale schuldenaers onder behoorl. renunchiatie van de benefitien ordinis, divissionis et excussionis, de crachte vandyen haer bekent gemaeckt, beloofden te zullen betaelen met tweehondert guldens op Meije dage van desen jaere 1656, beneffens d aenvaerdinge van t voors huys ende gereet ende voorts met honderttwintich guldens op Vroulichtemis dage 1657, doch Meye dage daeraen volgende wel betaelt, ende soo voorts telckens van jare te jaere, geduirende sulcxs tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, ofte andersints ende bij gebreecke vandijen sullen sy comparanten gehouden sijn van den eersten verschijndach aff van de onbetaelde custingpenn. te betaelen intreste jegens den penn. sestien, sonder onder eenich pretext haere custingpenn. te mogen dilaeijeren langer dan het den houder deses gelieven sal, ende dat vrijes gelts sonder eenich deductie off afbreck t sij van beden, subventien, schattinge ofte andre contributien van Ce, Le , XXe, Xe meerder off minder penn., hoe die oock souden mogen werden genoemt ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen zijn off noch sullen werden, al waert oock zulcxs dat by placcaeten off andersints verclaert werden, dat men op dese ende gel. cooppenn. afslach souden mogen doen ende moeten lijden, van alle voordeel ende prouffijt sy comparanten voornt. wel uijtdruckel. renunchieerden ende afstant deden mits desen. Hyeronder ende tot verseeckerheijt verbint hij cooper eerst special. t voors. by hem gecochte, ende voorts general. beneffens syne borgen alle haere verdre goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren, alles ter goeder trouwe ende sonder fraude. Ten oirconden hebben wij, bailliu ende schoutten van Benthuijsen ende Segwaert respective, voor soo veel elcx jurisdictie aengaet, ten verlijde ende begeeren van de comparanten desen bij ons elcx uijthangende besegelt ende beneffens de voorn. schepenen als oock mede ten protocolle geteijckent op ten XXVe Aprilis 1656.

168
Wij, Geraerdt Wyten, bailliu ende schout, Bartholomees Prss. de Heij ende Corn. Janss Mous, schepenen van den ambachte ende heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen syn: Trijntgen Prsdr., wedue ende boedelhouster van Ansem Sijmonss, ende Jan Cornss Hogeveen, gestelde voocht over de weeskindren van de voors. Ansem Sijmonss, t samen voor een vyerde pt., noch denzelven Jan Cornss, als getrouwt hebbende Immetge Cornelisdr, jn dier qualite voor hem selven, mede voor een vyerde pt., item noch als voocht over het naergelaeten weeskint van Leentgen Corndr, geprocreert bij Claes Adriaenss Palesteijn, jnsgel. voor een vyerde pt., wijders d voors. Jan Cornss met Arij Janss van der Helm, als voochden over het naergelaete weeskint van Maertge Sijmonsdr, geprocreert bij Pr. Janss van der Helm, geadsisteert met d E. Gerrit Hofflant, bailliu ende schout van Bleysw., mitsgrs. Aelbrecht van der Velde ende Jan Janss van Vreeswijck, weesmrn. aldaer, als oppervoochden van de voors. weeskindren, noch de voors. Arij Janss van dr. Helm ende d E. Wm. van Swieten, secretaris van Segwt., als voochden over de naergelaten weeskindren van de voors. Pr. Janss van dr. Helm ende Elisabeth van Swieten, beyde za. ged., t samen voor het resterende vyerde pt., erffgen. van Jan Louriss Benthuyssen, gewoont hebbende ende overleden sijnde tot Bleyswyck, ende van Maertge Prsdr. van der Helm, overleden weeskint van de voors. Maertge Sijmons, mede geprocreert by de voors. Pr. Janss van dr. Helm, ende sulcxs bij scheijdinge jegens de wede. van de voors. Jan Louriss Benthuyssen, gepasseert voor schout ende schepenen van Bleysweijck, het recht vercregen hebbende, gel. d selve alhyer jegenwoordich sijnde hetzelve affirmeren, verclaerende in de voors. qualite int oopenb. achtervolgende seeckre bes. voorwaerden ten overstaen ende met goetvinden van de respective schouten ende weesmrn. der heerlicheyden van Bleijswijck ende Benthuijssen, voor zoo veel elcxs aengaet, vercocht te hebben ende opdrougen dienvolgende by desen aen ende ten behouve van: Jan Pieterss Verkade, onsen inwonende buijrman, ofte syns actie vercrijgende, de noortwaertsche helfte van een mergen drie hondt lants, gelegen alhyer tot Benthuyssen jnt eerste bon, belent ten noorden den Heerwech, ten zuyden Heijndrick Joosten Morael met de wederhelfte, ten westen eensdeels Jan Cornss van der Helm ende anderdeels Claes Cornss Vos, ende ten oosten Corn Janss van Amerongen, vrij sonder lasten dan als buijrlanden ende behoudens den Heer syn recht, wijders met zodanige conditien, voordeelen, dienstbaerheyden ende waaringe als de oude brijeven ende bescheijden daervan sijnde medebrengen, die off copie authentycq vandijen (voor soo veel het dese partije aengaet) ende de vercoopers in handen hebben den cooper volgen sullen, om by hem daermede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden off sy comparanten het selffs waeren, belovende sij comparanten voornt. t voors. partije lants te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaringe die daerop in eeniger manieren souden mogen sijn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van de erffgenamen van de voors. Jan Louriss haer psoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen vandijen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende sy comparanten voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. metten eersten, ende dat met een custingb., op huyden gepasseert, jnnehoudende een somme van elffhondert ende sestich ca. guldens, van xL grooten t stuck, te betaelen staende met een gerechte seste paert vandijen op Vroulichtemis dage van desen jaere 1656 gereet, doch Meije daeraenvolgende uytterl. wel betaelt, ende gel. seste paert s jaers Vroulichtemis dage 1657 d eerste, ende zoo voorts van jaere te jaere, geduirende zulcxs tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, alles sonder fraude. Toirconden geth. op ten 25e April 1656.

169
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: Jan Prss Verkade, onsen inwonende buijrman, verclaerende jnt oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden gecocht te hebben jegens: de meerderjarige ende de voochden over de minderjarige erffgenamen van Jan Louriss Benthuyssen, gewoont hebbende ende overleden zynde tot Bleijswijck, mitsgaders van de voochden over de erffgen. van Maertgen Prsdr. van der Helm, overleden alhyer tot Benthuyssen, die mede in haer leven erffgen. is geweest voor een achtste paert van de voors. Jan Louriss, ten overstaen van de respective schouten ende weesmrn. van Bleijswijck ende Benthuijssen, als oppervoochden van alle minderjarige ende andre toesicht behouvende psoonen in de respective heerlicheyden, de noortwaertsche helfte van een mergen drie hont lants, gelegen alhijer tot Benthuyssen jnt eerste bon, belent ten noorden den Heerwech, ten zuyden Heijndrick Joosten Morael met de wederhelfte, ten westen eensdeels Jan Cornss van der Helm ende anderdeels Claes Cornss Vos, ende ten oosten Corn Janss van Amerongen, ende bekende hy comparant voornt. uijt saecke derzelver coope aen de voors. vercoopers wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van elffhondert ende sestich ca. guldens, te xL grooten vlaems t stuck, d welcke hij cooper, mitsgaders Willem Heijndricxss Cas ende Arij Pieterss Verkade, beijde wonend alhyer tot Benthuijssen (mede voor ons schout ende schepenen compareerden), die als penningb. ende mede als principale schuldenaeren onder behoorl. renunchiatie van de benefitien ordinis, divissionis et excussionis, de crachte vandijen haer bekent gemaeckt, beloofden te zullen betaelen met een gerechte seste paert vandyen op Vroulichtemis dage van desen jaere 1656 gereet, doch Meije daeraen uijtterlicke wel betaelt, ende gel. seste paert s jaers Vroulichtemis dage 1657 d eerste, vuijtterl. mede Meije daeraen wel betaelt, ende zoo voorts van jaere te jaere, geduirende sulcxs tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, ofte andersints ende by gebreecke vandyen sullen zy comparanten gehouden syn van den eersten verschyndach aff van de verschenen onbetaelde custingpenn. te betaelen intreste jegens den penn. sestien, sonder onder eenich pretext haere custingpenn. te mogen dilaeijeren langer dan het den houder deses gelieven zal, ende dat vrijes gelts sonder eenich deductie off afbreck t sy van beden, subventien, schattinge ofte andre contributien van Ce, Le , XXe, Xe meerder off minder penn., voorts jn communi forma. Toirconden geth. op den 25e April 1656.

170
Wij, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, Bartholomees de Heij ende Corn. Janss Mous, schepenen van den amb. ende heerlicht. van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen sijn: Trijntgen Prsdr., wedue ende boedelhouster van Ansem Sijmonss, ende Jan Corneliss Hoogeveen, gestelde voocht over de weeskindren van de voors. Ansem Symonss, t samen voor een vyerde pt., noch denselven Jan Cornss, als getrouwt hebbende Immetge Cornelisdr, jn dier qualite voor hem selven, mede voor een vijerde pt., item noch als voocht over het naergelaeten weeskint van Leentgen Corndr, geprocreert by Claes Adriaenss Palesteijn, jnsgel. voor een vyerde pt., wijders d voors. Jan Cornss met Arij Janss van der Helm, als voochden over het naergelaete weeskint van Maertge Sijmonsdr, geprocreert by Pr. Janss van dr. Helm, geadsisteert met d E. Gerrit Hofflant, bailliu ende schout van Bleysw., mitsgrs. Aelbrecht van der Velde ende Jan Janss van Vreeswyck, weesmrn. aldaer, als oppervoochden van de voors. weeskindren, noch d voors. Arij Janss van dr. Helm ende d E. Wm. van Swieten, secretaris van Segwaert, als voochden over de naergelaten weeskindren van de voors. Pr. Janss van dr. Helm ende Elisabeth van Swieten, beyde za. ged., t samen voor het resterende vyerde pt., erffgen. van Jan Louriss Benthuyssen, gewoont hebbende ende overleden sijnde tot Bleyswijck, ende van Maertge Prsdr. van der Helm, overleden weeskint van de voors. Maertge Sijmons, mede geprocreert by de voors. Pr. Janss van dr. Helm, ende sulcxs by scheyd. jegens de wede. van de voors. Jan Louriss, gepasseert voor schout ende schepenen van Bleysw., het recht vercregen hebbende tot de naervolgende landen, gel. dezelve alhyer jegenwoordich synde hetzelve affirmeren, verclaerende jn de voors. qualite int oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden ten overstaen ende met goetvinden van de respective schout ende weesmrn. der heerlicheyden van Bleyswyck ende Benthuijssen, voor soo veel elcxs aengaet, vercocht te hebben ende opdrougen dienvolgende by desen aen ende ten behouve van: Heijndrick Joosten Morael, onsen inwonende buijrman, ofte sijns actie vercrijgende, de zuijtwaertsche helfte van een mergen drie honden lants, gelegen alhyer tot Benthuijssen jnt eerste bon, belent ten noorden Jan Prss Verkade met de wederhelfte, ten zuyden de Moolewaatering, ten oosten Leendt Heyndricxss Leeu met Jan Prss Verkade, ende ten westen Claes Corneliss Vos ende den cooper selfs, vrij als buijrlanden ende behoudens den Heer sijn recht, wijders met zodanige conditien, voordeelen, dienstbaerheijden ende waaringe als de oude brijeven ende bescheijden daervan zynde medebrengen, die off copie authentycq vandyen (voor zoo veel die dese partije aengaet) ende de vercoopers in handen hebben den cooper volgen zullen, om by hem daermede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden off zy comparanten het selffs waeren, belovende sy comparanten voornt. t voors. vercochte te vryen ende waeren van alle beswaeringe jn communj forma, bekende ter saecke deser vercoopinge voldaen ende beth. te wesen met het passeren op huyden van een custingb., jnnehoudende een somme van thienhondert ende dertich guldens, te betaelen volgens dezelve custingb. Toirconden geth. op den 25e April 1656.

171
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: Heijndrick Joosten Morael, onsen inwonende buijrman, verclaerende jnt oopenb. achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden gecocht te hebben jegens: de meerderjarige ende de voochden over de minderjarige erffgenamen van Jan Louriss Benthuysen, gewoont hebbende ende overleden zijnde tot Bleijswyck, mitsgaders van de voochden over de erffgenamen van Maertgen Pietersdr. van der Helm, overleden alhyer tot Benthuysen, die mede in haer leven erffgenaem is geweest voor een achtste paert van de voors. Jan Louriss, ten overstaen van de respective schouten ende weesmrn. van Bleijswyck ende Benthuyssen, als oppervoochden van alle minderjarige ende andre toesicht behouvende psoonen in de respective heerlicheyden, de zuytwaertsche helfte van een mergen drie honden lants, gelegen alhyer tot Benthuyssen int eerste bon, belent ten noorden Jan Prss Verkade met de wederhelfte, ten zuyden de Moolewatering, ten oosten Leendt Heyndricxss Leeu met Jan Pieterss Verkade, ende ten westen Claes Cornss Vos ende hij comparant voornt., ende bekende hij comparant voornt. uijt saecke derselver coope aen de voors. vercoopers wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van thienhondert ende dertich guldens, te xL grooten vlaems t stuck, d welck hy cooper, mitsgrs. Corn. Adriaenss Vrije Noock ende Jan Cornss Vrije Noock (mede voor ons schout ende schepenen compareerden), die als penningb. ende mede als principale schuldenaeren onder behoorl. renunchiatie van de benefitien ordinis, divisionis et excussionis, de crachte vandijen haer bekent gemaeckt, beloofden te zullen betaelen met een gerechte seste paert vandijen op Vroulichtemis dage van desen jaere 1656 gereet, doch Meye daeraen uijtterl. wel betaelt, ende gel. seste paert s jaers Vroulichtemis dage 1657 d eerste, vuijtterl. mede Meije daeraen wel betaelt, ende zoo voorts van jaere te jaere, geduirende zulcxs tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, ofte andersints ende by gebreecke vandijen sullen sy comparanten gehouden zyn van den eersten verschyndach aff van de verschenen onbetaelde custingpenn. te betaelen intreste jegens den penn. sestien, sonder onder eenich pretext haere custingpenn. te mogen dilaeyeren langer als het den houder deses gelieven zal, ende dat vryes gelts sonder eenich deductie off afbreck t sij van beden, subventien, schattinge ofte andre contributien van Ce, Le , XXe, Xe meerder off minder penn., voorts jn communi forma. Toirconden geth. op den 25 April 1656.

172
Wij, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, Bartholomees Prss de Heij ende Cornelis Janss Mous, schepenen van den ambachte ende heerlicht. van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen sijn: Trijntgen Prsdr., wede. ende boedelhouster van Ansem Symonss, ende Jan Cornss Hogeveen, gestelde voocht over de weeskindren van de voors. Ansem Symonss, t samen voor een vyerde pt., noch denzelven Jan Cornss, als getrouwt hebbende Immetge Corndr, in dier qualite voor hem selven, mede voor een vijerde pt., item noch als voocht over het naergelaeten weeskint van Leentgen Corndr, geprocreert by Claes Adriaenss Palesteyn, jnsgel. voor een vyerde pt., wyders d voors. Jan Cornss met Arij Janss van dr. Helm, als voochden over het naergelaeten weeskint van Maertge Sijmonsdr., geprocreert by Pr. Janss van dr. Helm, geadsist. met d E. Geraerdt Hofflant, bailliu ende schout van Bleyswyck, mitsgrs. Aelbrecht van dr. Velde ende Jan Janss van Vreeswyck, weesmrn. aldaer, als oppervoochden van de voors. weeskindren, noch d voors. Arij Janss van der Helm ende d E. Wm. van Swieten, secretaris van Segwt., als voochden over de naergelaeten weeskindren van de voors. Pr. Janss van der Helm ende Elisabeth van Swieten, beyde za. ged., t samen voor het resterende vyerde pt., erffgen. van Jan Louriss Benthuyssen, gewoont hebbende ende overleden zynde tot Bleyswijck, ende van Maertge Prsdr. van der Helm, overleden weeskint van de voors. Maertge Sijmonsdr., mede geprocreert by de voors. Pr. Janss van der Helm, ende sulcxs bij scheijd. jegens de wede. van de voors. Jan Louriss, gepasseert voor schout ende schepenen van Bleysw., het recht vercregen hebbende tot de naevolgende landen, gel. dezelve alhyer jegenw. synde hetzelve affirmeren, verclaerende jn de voors. qualite int oopenbaer achtervolgende seeckre bes. voorwaerden ten overstaen ende met goetvinden van de respective schouten ende weesmrn. der heerlicheyden van Bleyswijck ende Benthuyssen, voor soo veel elcxs aengaet, vercocht te hebben ende opdrougen dienvolgende bij desen aen ende ten behouve van: Corn. Janss van Amerongen, cleermaecker binnen dese dorpe, ofte syns actie vercrijgende, de noortwaertsche helfte van een mergen twee ende een halff honden lants, gelegen alhyer tot Benthuijssen, jnt eerste bon, belent ten noorden den Heerwech, ten zuyden Leendert Heijndricxss Leeu met Jan Prss Verkade, ten westen d voors. Jan Prss. Verkade, ende ten oosten Corn. Adriaenss Vrije Noock, vry sonder eenige lasten dan als buyrlanden ende behoudens den Heer sijn recht, wijders met zodanige conditien, voordeelen, dienstbaerheyden ende waaringe als de oude brijeven ende bescheyden daervan sijnde medebrengen, die off copie authentycq vandijen, voor zoo veel die dese partije aengaet, ende de vercoopers in handen hebben den cooper volgen sullen, omme by hem daermede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden off sy comparanten het selffs waeren, belovende sy comparanten voornt. t voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle beswaringe volgens de voorwaerden, bekennende ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte voldaen ende beth. te sijn met het passeren van een custingb., op huyden gepasseert, jnnehoudende een somme van thienhondert ende dertich guldens, te betaelen volgens dezelve custingb. Toirconden geth. op den 25e April 1656.

173
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: Corn. Janss van Amerongen, onsen jnwonende buijrman, verclaerende jnt oopenb. achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden gecocht te hebben jegens: de meerderjarige ende de voochden over de minderjarige erffgen. van Jan Louriss Benthuyssen, gewoont hebbende ende overleden sijnde tot Bleyswijck, mitsgaders van de voochden over de erffgenaemen van Maertgen Pietersdr., overleden alhyer tot Benthuyssen, die mede in haer leven erffgenaem is geweest voor een achtste paert van de voors. Jan Louriss, ten overstaen van de respective schouten ende weesmrn. van Bleyswyck ende Benthuyssen, als oppervoochden van alle minderjarige ende andre toesicht behouvende psoonen jn de respective heerlicheyden, de noortwaertsche helfte van een mergen twee ende een halff honden lants, gelegen alhijer tot Benthuyssen, jnt eerste bon, belent ten noorden den Heerwech, ten zuyden Leendert Heijndricxss Leeu met Jan Prss Verkade, ten westen d voors. Verkade, ende ten oosten Corn. Adriaenss Vrije Noock, ende bekende hy comparant voornt. uyt saecke derzelver coope aen de voors. vercoopers wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van thienhondert ende dertich ca. guldens, te xL grooten vlaems t stuck, d welcke hij cooper, mitsgrs. Gerrit Heijndricxss van Thol ende Thys Bouwenss, wonend aen den Hogenboom, beyde jn dese heerlicheijt van Benthuyssen (mede voor ons schout ende schepenen compareerden), die als penningb. ende mede als principale schuldenaeren onder behoorl. renunchiatie van der benefitien ordinis, divisionis et excussionis, de crachte vandijen haer bekent gemaeckt, beloofden te sullen betaelen met een gerechte seste paert vandyen op Vroulichtemis dage van desen jaere 1656 gereet, doch Meije daeraen uijtterl. wel betaelt, ende gel. seste paert s jaers Vroulichtemis dage 1657 d eerste, vuijtterl. mede Meye daeraen wel betaelt, ende zoo voorts telckens van jaere te jaere, geduirende zulcxs tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, voorts jn communi forma, volgens de voorwaerden. Toirconden geth. op den 25 April 1656.

174
Wy, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, Bartholomees Prss de Heij ende Corn. Janss Mous, schepenen van den amb. ende heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen sijn: Trijntgen Pietersdr., wede. ende boedelhouster van Ansem Sijmonss, ende Jan Cornss Hogeveen, gestelde voocht over de weeskindren van de voors. Ansem Symonss, t samen voor een vyerde pt., noch denzelven Jan Cornss, als getrouwt hebbende Immetge Corndr, in dier qualite voor hem selven, mede voor een vijerde pt., item noch als voocht over het naergelaeten weeskint van Leentge Corndr, geprocreert by Claes Adriaenss Palesteijn, jnsgel. voor een vyerde pt., wyders d voors. Jan Cornss met Arij Janss van dr. Helm, als voochden over het naegelaete weeskint van Maertge Sijmonsdr., geprocreert by Pr. Janss van dr. Helm, geadsist. met d E. Gerrit Hofflant, bailliu ende schout van Bleyswyck, mitsgrs. Aelbrecht van dr. Velde ende Jan Janss van Vreeswyck, weesmrn. aldaer, als oppervoochden van de voors. weeskindren, noch d voors. Arij Janss van dr. Helm ende d E. Wm. van Swieten, secretaris van Segwt., als voochden van de naergelaeten weesk. van de voors. Pr. Janss van dr. Helm ende Elisabeth van Swieten, beyde za. ged., t samen voor het resterende vyerde pt., erffgen. van Jan Louriss Benthuyssen, gewoont hebbende ende overleden sijnde tot Bleyswyck, ende van Maertge Prsdr. van der Helm, overleden weeskint van de voors. Maertge Symons, mede geprocreert by de voors. Pr. Janss van dr. Helm, ende sulcxs by scheyd. jegens de wede. van de voors. Jan Louriss, gepasseert voor schout ende schepenen van Bleysw., het recht vercregen hebbende tot de naevolgende landen, gel. deselve alhyer jegenw. sijnde hetzelve affirmeren, verclaerende jn de voors. qualite int oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden ten overstaen ende met goetvinden van de respective schouten ende weesmrn. der heerlicheyden van Bleyswijck ende Benthuyssen, voor soo veel elcxs aengaet, vercocht te hebben ende opdrougen dienvolgende by desen aen ende ten behouve van: Leendert Heijndricxss Leeu ende Jan Pieterss Verkade tesamen, ende zulcxs elcxs voor de helfte, de zuijtwaertsche helfte van een merge twee ende een halff hondt lants, gelegen alhyer tot Benthuyssen, jnt eerste bon, belent ten oosten Corn. Adriaenss Vrije Noock met Jan Prss. Verkade selfs, ten zuyden de Moolewatering, ten westen Heijndrick Joosten Morael met d voors. Verkade, ende ten noorden Corn. Janss van Amerongen, vrij sonder lasten dan als buijrlanden ende behoudens den Heer sijn recht, wijders met zodanige conditien, voordeelen, dienstbaerheyden ende waeringe als de oude brijeven ende bescheyden daervan sijnde medebrengen, die off copie authentycq vandyen, voor zoo veel die dese partye aengaet, ende de vercoopers in handen hebben den coopers volgen sullen, omme by haer daermede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden off sy comparanten het selffs waeren, belovende zy comparanten voornt. t voors. vercochte te vryen ende waeren van alle beswaringe volgens de voorwaerden jn communi forma, bekennende ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte voldaen ende beth. te sijn met het passeren op huyden van een custingb., jnnehoudende een somme van negenhondert ende dertich guldens, te beth. volgens dezelve custingb. Toirconden geth. op den 25e April 1656.

175
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen syn: Leendt. Heijndricxss Leeu, wonend tot Segwaert, ende Jan Pieterss Verkade, onsen jnwonende buijrman, verclaerende jnt oopenb. achtervolgende seeckre bes. voorwaerden gecocht te hebben jegens: de meerderjarige ende de voochden over de minderjarige erffgen. van Jan Louriss Benthuyssen, gewoont hebbende ende overleden zynde tot Bleysw., mitsgrs. van de voochden over de erffgen. van Maertgen Prsdr., overleden alhyer tot Benthuyssen, die mede in haer leven erffgen. is geweest voor een achtste paert van de voors. Jan Louriss, ten overstaen van de respective schouten ende weesmrn. van Bleijswyck ende Benthuyssen, als oppervoochden van alle minderjarige ende andre toesicht behouvende psoonen jn de respective heerlicheyden, de zuytwaertsche helfte van een merge twee ende een halff honden lants, gelegen alhyer tot Benthuyssen, jnt eerste bon, belent ten oosten Corn. Adriaenss Vrije Noock met Jan Prss. Verkade selfs, ten zuyden de Molewatering, ten westen Heynd. Joosten Morael ende hy Verkade, ende ten noorden Corn. Janss van Amerongen, ende bekenden zy comparanten, elcx een voor al ende jnt geheel, als principael onder expresse renunchiatie der benefitien authentiqua hoc si itae de duobus vel pluiribus reis debendi, de crachte vandijen haer bekent gemaeckt, aen de voors. vercoopers wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van negenhondert ende dertich ca. guldens, te xL grooten t' stuck, d' welck sy coopers beloofden te zullen beth. met een gerechte seste pt. vandijen op Vroulichtemis dage van desen jaere 1656 gereet, doch Meije daeraen uijtterl. wel betaelt, ende gel. seste pt. s' jaers Vroulichtemis dage 1657 d' eerste, vuytterl. mede Meye daeraen wel betaelt, ende zoo voorts van jaere te jaere, geduirende sulcxs tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, voorts jn communi forma, volgens de voorwaerden. Toirconden geth. op den 25 April 1656.
Wij, Gerrit Cornelisz Vos, backer, vercooper, ter eenre, ende Dirck Pieterss Vercade, cooper, ter andere sijden, bekennen met den anderen absolutel. gecontracteert ende overeengekoomen te sijn, nopende den eijgendom van seecker erffgen met alle t gene daerop aert- ende nagelvast is, gekoomen van Pr. Janss van der Helm, gelegen in den ambachte ende de heerlicht. van Benthuijsen, streckende jnt geheel voor van Dorps Heerwech tot achter de dwerslooth van Willem Kas toe, belent ten oosten Abram Arijenss van den Vrijen Oock ende ten westen hy cooper selfs, int geheel verongelt werdende voor vyftich roeden, edoch met den hoop sonder maet ende met de voet gestooten, ende wyders onder bespreck, conditien ende limitatie naervolgende, namentl. dat de voorn. cooper 't selve erve sal hebben ende behouden, sulcx ende in vougen 't selve met palen affgepaelt is, sonder dat hij sal vermogen 't selve erff voor aen de wegh off ten oosten in de scheyslooth breeder of wyder uijt te deecken, dammen off platingen als de voorn. palen met het boveneynde sijn steeckende, wijders dat de vercooper aen hem in vrijen eygendomme sal hebben ende blyven behouden de voorn. slooth ende de gront vandijen, soo aen de wegh als aen de oostsijde, voor soo veel deselve met het voorn. erffgen gemeen is geweest, omme deselve 't synen believen ende na syn fantasie te diepen ende daermede syn wille te doen, behoudel., dat den cooper een vryen aenvaert sal hebben, mits syne scguyten, schouwen off scheepen soodanich te leggen, dat daer door den vercooper ofte syns actie gecrijgende geen verhinderinge off beletsel en werde gedaen, ende sal den cooper alle lasten van verpondingen, buijten- en binnenlantsche costen, moolen-, sluijsgelden, bauwercken ende wyders alle lasten die 't voorn. erffgen int geheel onderhevigh is off sal koomen te werden, nu ende ten eeuwigen dage 't synen laste moeten nemen. Des soo blijft den vercooper gehouden den cooper tot naerder overgifte 't selve den cooper te leveren bij brieve van opdrachte ende oude opdrachten ofte copie authentycque vandyen, sonder in naerder waringen gehouden te sijn, ende wederom nu den cooper aen den vercooper op Meye dage toecomende deses jaers uijt te keeren t' eener somme de somme van hondertvijftich gl., boven een rijcxdaelder tot speldegelt aen des vercoopers huysvrouw, een daelder van 30 st. voor desselfs kint, ende een gulden voor den Armen, ende dit alles vrij suyver gelt van alles, sonder eenige cortinge te mogen doen t zij van Xe, XXe, XXXe, XLe, Le minder off meerder penn., beden, subventijen ofte andere ommeslagen, nietjegenstaende eenig placcaten ofte resolutien ter contrarie disponerende alrede geemaneert ofte noch te emaneren, die hij cooper is renuncieerende ende affstaende, alles sonder fraude, argh ofte list. Des ten oirconden is desen by den voorn. cooper ende vercooper respective, in presentie van d ondergeschreve getuijgen onderth., huijden desen Sesten Januarij xvjC vijerenvijftich. w.g. Dirck Pieterss Vercade Gerrit Corneliss Vosch C. Berkel Leendert Janss Compareerde voor de onderges. schout ende schepenen van Benthuijsen: Gerrit Cornss Vos, dede opdracht vant voors. erffjen ten behouve van de voorn. cooper, consenterende dat daervan opdrachtbrieff in forma be[...]orpe ende deselven cooper gelevert sal werden met insertie, dat den vercooper van de voors. cooppenn. bekent voldaen te wesen. Actum den 25e April 1656.

177
Wij, Geraert Wijten, bailliu ende schout, Jan Prss Verkade ende Corn. Janss Mous, schepenen van den amb. ende heerlicheijt van Benthuyssen, orconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen zijn: Pr. Prss Vermeulen, Arij Prss Vermeulen ende Mees Sijmonss, getrout hebbend Aeltgen Prsdr. Vermeulen, geheele broeders ende suster van s vaders zyde, mitsgrs. Crijn Maertenss, getrout hebbend Maertge Corndr., halve suster van s moeders zijde, ende dienvolgende tesamen erffgen. van Pouwels Pieterss za., voor de eene helfte, item Arij Claess Dwaling, man ende voocht van Meynsgen Prsdr, Wm. Huijbertss van Witlocxthuyn, oom ende voocht van Maertgen Pietersdr. ende Annetgen Maertensdr., wedue van Huijb. Prss van Witlocxthuijn, bevrucht sijnde van deselve haere man, geads. met mr. Egb. van Haeckendover, chirurgijn alhier, haere gecooren voocht jn desen, ende voor soo veel het noot sy met d voors. Willem Huijb. van Witlocxthuyn, in dier qualite kindren ende erffgen. van Neeltgen Flooren, laetst getrouwt geweest synde met d voors. Pouwels Prss, voor de wederhelfte, verclaerende hoe dat Pouwels Prss za. in sijn leven int oopenb. achtervolgende seeckre bes. voorwaerden hadde vercocht, ende dat zy comparanten voornt. vermits desselfs overlyden alsnu, met consent van schout ende weesmrn. alhyer, opdrougen bij desen aen ende ten behouve van: Arij Leendertss Cooninck, wonend tot Haserswouw, ofte syns actie vercrijgende de oostwaertsche helfte van thien honden slachturflants, gelegen over Allersvaert in dese heerlicht. van Benthuijssen, belent ten oosten Arij Pieterss cum socijs, ten westen Isbrant Janss, ten zuyden Allersvaert, ende ten noorden de Cruijsvaert, vrij sonder eenige belastinge doch als buijrlanden, ende behoudens den Heer zijn recht, wijders met zodanige conditien, servituyten, vrydommen ende waringe als begrepen staen in de oude waerbryeven ende andre bescheijden daervan synde, waernaer hy coper hem sal moeten reguleren ende gedragen, ende ten behouve van hem coper by desen werden getransporteert ende overgelevert, omme by hem daermede alles gedaen te werden off sy comparanten het selff waren, belovende sy comparanten voornt. t' voors. lant te vryen ende waren van alle commer ende beswaeringe die daerop geduyrende den tyt haers eygendoms in eeniger manieren souden mogen syn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van de gemene erffgenamen van de voors. Pouwels Prss ende Neeltge Floren persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende deselve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s' Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekenden sy comparanten voornt. ter saecke deser vercopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. metten eersten, ende dat met een somme van vyerenveertich guldens, veerthien stuvers, op huyden jn gereden gelden. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., door begeren van de comparanten desen bryeff met myn uythangende segel in roden wasschen besegelt ende deselve beneffens de schepenen in den protocolle als onder de plycque geteyckent op den Achsten Mey 1656.

178
Wij, Geraerdt Wyten, bailliu ende schout, Jan Prss Verkade ende Cornelis Janss Mous, schepenen van den amb. ende heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen sijn: Pr. Prss Vermeulen, Arij Pieterss Vermeulen ende Mees Sijmonss, getrouwt hebbend Aeltgen Prsdr. Vermeulen, geheele broeders ende suster van s' vaders zyde, mitsgrs. Crijn Maertenss, getrouwt hebbend Maertge Cornelisdr., halve suster van s' moeders zyde, ende dienvolgende tesamen erffgen. van Pouwels Prss za., voor d' eene helfte, item Arij Claess Dwaling, man ende voocht van Meijnsgen Pietersdr, Wm. Huijbertss van Witlocxthuijn, oom ende voocht van Maertgen Prsdr. ende Annetgen Maertensdr., wede. van Huyb. Prss van Witlocxthuijn, bevrucht sijnde van deselve haere man, geadsist. met mr. Egb. van Haeckend., chirurgyn alhyer, haere gecooren voocht in desen, ende voor zoo veel het noot zij met d' voors. Wm. Huijb. van Witlocxthuyn, jn dier qualite kindren ende erffgen. van Neeltge Flooren, laetst getrouwt geweest synde met d' voors. Pouwels Prss, voor de wederhelfte, verclaerende hoe dat Pouwels Prss za. jn sijn leven int oopenbaer achtervolgende seeckre bes. voorwaerden hadde vercocht, ende dat sy comparanten voornt. vermits desselfs overlyden alsnu, met consent van schout ende weesmrn. alhyer, opdrougen by desen aen ende ten behouve van: Wm. Huijbertss Keijser ende Corn. Janss van Amerongen, beyde wonend alhyer tot Benthuysen, elcxs voor de gerechte helfte, een stuck slachturflants, gelegen in de Bent alhyer tot Benthuyssen voors., belent ten oosten Leendert Heijndricxss Leeu, ten westen de kindren ende erffgen. van Arijaentge Pouwels, ten zuijden Corn. Janss van Geneuchten, ende ten noorden de Heemsweetering, ende dat vrij als buijrlanden, doch te verongelden voor acht honden, wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als begrepen staen in de oude waerbryeven ende andre bescheijden daervan sijnde, waernaer hij cooper haer zullen moeten reguleren ende gedragen, ende ten behouve van de coopers by desen werden getransporteert ende overgelevert, omme by haer daermede alles gedaen te werden off sij comparanten het selfs waeren, belovende sij comparanten voornt. t voors. vercochte lant te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaaringe die daerop geduirende den tijt haers eijgendoms souden mogen sijn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van de gemeene erffgen. van de voors. Pouwels Prss ende Neeltge Flooren persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenw. ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s' Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekenden zij comparanten voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. metten eersten, ende dat met een custingb. op huyden gepasseert, jnnehoudende somme van elffhondert ende negen guldens, te beth. volgende dezelve custingb. Toirconden geth. op den 8e Meye 1656.


Oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen sijn: Willem Huijbertss Keyser ende Corn. Janss van Amerongen, onse jnwonende buijrluijden, verclaerende int oopenb. achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden gecocht te hebben jegens: de gemeene erffgen. van Pouwels Prss, voor d' eene helfte, ende d' erffgen. van Neeltge Flooren, laetst getrouwt geweest sijnde met d' voors. Pouwels Prss, voor de wederhelfte, ten overstaen ende met goetvinden van schout ende weesmrn. alhyer van Benthuyssen, seecker stuck slachturflant, gelegen jn de Bent alhyer tot Benthuyssen, te verongelden voor acht honden, belent ten oosten Leendert Heyndricxz Leeu, ten westen de kindren ende erffgen. van Ariaentge Pouwelsdr., ten zuyden Cornelis Janss van Geneuchten, ende ten noorden de Heemsweetering, ende bekende zij comparanten voornt., elcxs een voor al ende jnt geheel als principael onder expresse renunchiatie der benefitie autentica hoc si ita de duobus vel pluribus reis debendi, de crachte vandijen haer bekent gemaeckt, uyt saecke derzelver coope aen de voors. vercoopers, ofte haere actie vercrijgende, wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van elffhondert ende negen ca. guldens, te xL grooten vlaems t' stuck, d' welck zij coopers, mitsgrs. Corn. Corneliss Craen, wonend alhyer tot Benthuyssen (mede voor ons schout ende schepenen compareerde), die als penningb. ende mede als principale schuldenaer onder behoorl. renunchiatie der benefitie ordinis et excussionis de crachte vandijen hem borch bekent gemaeckt, beloofden te sullen betaelen met een gerechte vijerde pt. vandijen op Meije dage van desen jaere 1656 gereet, ende gelycke vijerde paert s' jaers Meije dage 1657 d' eerste, ende soo voorts van jaere te jaere, geduirende zulcxs tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, ende dat telckens ijder termijn prechijs off andersints, ende by gebreecke vandijen zullen sy comparanten gehouden zijn van de verschyndach af te betaelen intreste jegens den penn. sestien, sonder onder eenich pretext haere cooppenn. te mogen dilaeyeren langer als het de houder deses gelieven zullen, vrijes gelts van alles, sonder eenich deductie ofte afbreck, t' sy van beden, subventien, schattinge ofte andre contribuytien van Ce, Le , XXe, Xe meerder off minder penn., hoe die oock souden mogen werden genoemt, ende by wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn off noch zullen werden, al waert oock zulcxs dat by placcaeten off andersints verclaert werden, dat men op dese ende gel. cooppenn. cortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lyden, van alle voordeel ende prouffyt sy comparanten voornt. wel uijtdruckelicke renunchieerden ende afstant deden mits desen. Hyeronder ende tot verseeckerht. van alle t' gunt voors. staet, verbint hy cooper eerst special. t voors. by hem gecochte, ende voorts general., beneffens syne borgh, alle goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller 's Heeren rechten ende rechteren, alles sonder fraude. Toirconden, geth.. op den 8e Meije 1656.

180
Wij, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, Jan Prss Verkade ende Corn. Janss Mous, schepenen van den ambachte ende heerlicht. van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen sijn: Pr. Prss Vermeulen, Arij Pieterss Vermeulen ende Mees Sijmonss, getrouwt hebbend Aeltgen Prsdr. Vermeulen, geheele broeders ende suster van s' vaders zyde, mitsgrs. Crijn Maertenss, getrouwt hebbend Maertge Corndr., halve suster van s moeders zyde, ende dienvolgende tesamen erffgen. van Pouwels Prss za., voor d' eene helfte, item Arij Claess Dwaling, man ende voocht van Meynsgen Prsdr, Wm. Huijbertss van Witlocxthuijn, oom ende voocht van Maertge Pietersdr. ende Annetgen Maertensdr., wedue van Huyb. Prss van Witlocxthuijn, bevrucht sijnde van dezelve haere man, geadsist. met mr. Egb. van Haeckend., chirurgijn alhyer, haere gecooren voocht in desen, ende voor soo veel het noot sy met d' voors. Wm. Huijb. van Witlocxthuijn, jn dier qualite kindren ende erffgen. van Neeltge Flooren, laetst getrouwt geweest sijnde met d' voors. Pouwels Prss, voor de wederhelfte, verclaerende hoe dat Pouwels Prss za. in sijn leven int oopenbaer achtervolgende seeckre bes. voorwaerden hadde vercocht, ende dat sy comparanten voornt. vermits desselfs overlijden alsnu, met consent van schout ende weesmrn. alhyer, opdrougen by desen aen ende ten behouve van: Claes Jacobss Dwaling, Arij Cornss van de Geneuchten ende Wouter Claess Dwaling, tesamen ende met malcandren, een stuck slachturflants, gelegen aen den Otwech alhyer tot Benthuijssen, te verongelden volgens t' mergenbouck voor een mergen, belent ten oosten Corn. Janss van de Geneuchten, ten westen d' voors. Claes Jacobss Dwaling cum socijs, ten zuyden den Otwech, ende ten noorden Allervaert, vrij sonder eenige belastinge doch als buijrlanden ende behoudens den Heer syn recht, wijders met zodanige conditien, voordeelen, dienstbaerheijden ende waaringen als de oude brijeven ende bescheijden daervan zynde medebrengen, die off copie authentijcq vandijen voor zoo veel het dit vercochte aengaet ende de vercoopers jn handen hebben de coopers volgen zullen, omme bij hun daermede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden jn allen schijn off het de vercoopers selfs waeren, belovende sy comparanten voornt. t voors. vercochte lant te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaeringe die daerop geduyrende den tyt haers eygendoms souden mogen syn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van de gemene erffgenamen van de voors. Pouwels Prss ende Neeltge Flooren persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende deselve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s' Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekenden sy comparanten voornt. ter saecke deser vercopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. metten eersten, ende dat [met] een somme van honderttwaelff guldens, vyftien stuvers, op huyden jn gereede gelden, alles sonder fraude. Toirconden geth. op den VIIJe Mey 1656.

181
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen sijn: Claes Jacobss Dwaling, Arij Cornss van de Geneuchten ende Wouter Claess Dwaling, alle wonnend alhyer tot Benthuyssen, verclaerende int oopenb. achtervolgende seeckre bes. voorwaerden gecocht te hebben jegens: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . een stuck slachturflants, gelegen alhyer tot Benthuijssen aen den Otwech, te verongelden voor een mergen, belent ten oosten Corn. Janss van de Geneuchten, ten westen d voors. Claes Jacobss Dwaling cum socijs, ten zuyden den Otwech, ende ten noorden Allervaert, ende bekenden sij comparanten voornt., elcxs een voor al ende int geheel als principael onder expresse renunchiatie van de benefitie autentica hoc si ita de duobus vel pluiribus reis debendi, de crachte vandijen haer bekent gemaeckt, uijt saecke derzelver coope aen de voors. vercoopers, ofte haere actie vercrijgende, wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van hondert vyfentwintich ca. guldens, te xL grooten vlaems t' stuck, d' welcke zij comparanten beloofden te zullen betaelen op drie eerstcomende ende achtereenvolgende St. Jacobj dage ende sulcxs St. Jacoby dage van desen jaere 1656 d' eerste, geduirende zoo voorts van jaere te jaere tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, ende dat telckens ijder termijn prechys ofte andersints, ende bij gebreecke vandijen sullen zij comparanten gehouden syn van de verschyndach aff te betaelen intreste jegens den penn. sestien, sonder onder eenich pretext hare cooppenn. te mogen dilaeyeren langer als het den houder deses gelieven sullen, vrijes gelts van alles, sonder eenich deductie ofte afbreck, t' sy van beden, subventien, schattinge ofte andre contribuitien van Ce, Le , XXe, Xe meerder off minder penn., hoe die oock souden mogen werden genomt, ende by wien die alreden innegestelt ende ommegeslagen syn off noch sullen werden, al waert oock sulcxs dat bij placcaeten off andersints verclaert werden, dat men op dese ende gel. cooppenn. afslach souden mogen doen ende moeten lyden, van alle voordeelen ende proffijt sy comparanten voornt. wel uijtdruckel. renunchieerden ende afstant deden mits desen. Hyeronder ende tot verseeckerheijt van alle t gunt voors. staet, verbinden sij copers eerst special. t voors. bij haer gecochte, ende voorts general., beneffens syne borgen, alle hare goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende deselve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller 's Heeren rechten ende rechteren, alles sonder fraude. Toirconden, geteyckent op den . . . . Meije 1656. [Acte niet ondertekend en niet verleden]

182
Wij, Geraerdt Wyten, bailliu ende schout, Jan Pieterss Verkade ende Corn. Janss Mous, schepenen van den amb. ende heerlicht. van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen sijn: Pr. Prss Vermeulen, Arij Prss Vermeulen ende Mees Symonss, getrouwt hebbend Aeltgen Prsdr. Vermeulen, geheele broeders ende suster van s' vaders zyde, mitsgrs. Crijn Maertenss, getrouwt hebbend Maertgen Cornelisdr., halve suster van s moeders zyde, ende dienvolgende tesamen erffgen. van Pouwels Prss za., voor d' eene helfte, item Arij Claess Dwaling, man ende voocht van Meynsgen Prsdr, Wm. Huijbertss van Witlocxthuyn, oom ende voocht van Maertgen Prsdr. ende Annetgen Maertensdr., wedue van Huyb. Prss van Witlocxthuijn, bevrucht sijnde van deselve haere man, geadsisteert met mr. Egb. van Haeckendover, chirurgyn alhyer, haere gecooren voocht jn desen, ende voor zoo veel het noot sy met d' voors. Wm. Huijb. van Witlocxthuyn, jn dyer qualite kindren ende erffgen. van Neeltge Flooren, laetste getrouwt geweest zijnde met d' voors. Pouwels Prss, voor de wederhelfte, verclaerende hoe dat Pouwels Prss za. in sijn leven int oopenb. achtervolgende seeckre bes. voorw. hadde vercocht, ende dat zij comparanten voornt. vermits desselfs overlyden alsnu, met consent van schout ende weesmrn. alhyer, opdrougen by desen aen ende ten behouve van: Corn. Janss van Amerongen, cleermaecker, wonend alhyer tot Benthuyssen, een groote starcke turfschuijr met een erffgen lants, staende ende gelegen alhyer tot Benthuyssen voors. aen de Hoogeveensche vaert cant, jnt XJe bon, belent ten oosten ende zuyden Claes Maertenss, ten westen het Hogeveensche vaerts path, ende ten noorden de kindren ende erffgen. van Ariaentgen Pouwelsdr., vrij sonder eenige belastinge, doch te verongelden voor vijfentwintich roeden, wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringen als special. begrepen staen jn de jongste opdrachtsb. van date den 7e Marty xvjC ende dertich, mitsgrs. in de verdre opdrachten ende andre bescheijden daervan sijnde, waernaer hy coper hem sal moeten reguleren ende gedragen ende ten behouve van hem coper by desen werden getransporteert ende overgelevert, omme by hem daermede alles gedaen te werden off sy comparanten het selff waeren, belovende sy comparanten voornt. de voors. schuyr ende erve te vrijen ende waren van alle commer ende beswaeringe die daerop geduyrende den tyt haers eygendoms souden mogen syn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van de gemene erffgen. van de voors. Pouwels Prss ende Neeltge Flooren persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende deselve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s' Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekenden sy comparanten voornt. ter saecke deser vercopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. met den eersten, ende dat met een custingbryeff, op huyden gepasseert, innehoudende een somme van tweehondert tweensestich ca. guldens, te betalen volgens deselve custingbryeff, alles sonder fraude. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., door begeren van de comparanten desen brijeff met mijn uythangende segel in roden wasschen besegelt ende deselve beneffens de schepenen in de prothocolle als onder de plycke geteyckent op den 8 Mey 1656.

183
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: Corn. Janss van Amerongen, cleermaecker binnen desen dorpe van Benthuyssen, verclaerende int oopenb. achtervolgende seeckre bes. voorwaerden gecocht te hebben jegens: de gemeene erffgenamen van Pouwels Pieterss, voor d' eene helfte, ende d' erffgen. van Neeltge Flooren, laetst getrouwt geweest sijnde met d' voors. Pouwels Prss, voor de wederhelfte, ten overstaen ende met goetvonden van mij, schout, ende weesmrn. alhyer tot Benthuyssen, een groote starcke schuijr met een erffgen lants, staende ende gelegen alhyer tot Benthuyssen voors. aen de Hogeveensche vaert kant, jnt XJe bon, belent ten oosten ende zuyden Claes Maertenss, ten westen het Hoogeveensche vaerts path, ende ten noorden de kindren ende erffgenamen van Ariaentgen Pouwelsdr., te verongelden voor vijfentwintich roeden, ende bekende hy comparant voornt. uijt saecke derzelver coope aen de voors. vercoopers, ofte haere actie vercrijgende, wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van tweehondert tweensestich ca. guldens, te xL grooten vlaems t stuck, d' welcke hy cooper, mitsgrs. Thys Bouwenss ende Arij Corneliss Mous, wonend alhyer tot Benthuijssen (mede voor ons schout ende schepenen compareerden), die als penningb. ende mede als principale schuldenaer onder behoorl. renunchiatie der benefitien ordinis divisionis et excussionis de crachte vandijen haer borgen bekent gemaeckt, belooffden te zullen betaelen met een gerechte vyerde pt. vandijen op Meije dage van desen jaere 1656 gereet, ende gel. vijerde pt. s jaers Meije dage 1657 d' eerste, ende zoo voorts van jaere te jaere geduyrende ende sulcxs tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, ende dat telckens ider termyn prechijs ofte andersints, ende by gebreecke vandijen sullen sij comparanten gehouden syn van den verschyndach aff te betaelen intreste jegens den penn. sesthien, sonder onder eenich pretext hare cooppenn. te mogen dilayeren langer als het den houder deses gelyeven zal, vryes gelts van alles, sonder eenich deductie ofte afbreck, t sy van beden, subventien, schattingen ofte andre contribuitien van Ce, Le , XXe, Xe meerder off minder penn., hoe die oock souden mogen werden genoemt, ende by wien die alreden innegestelt ende ommegeslagen syn off noch sullen werden, al waert oock sulcxs dat by placcaeten off andersints verclaert werden, dat men op dese ende gel. cooppenn. afslach souden mogen doen ende moeten lyden, van alle voordeelen ende proffyt vandyen sy comparanten voornt. wel uytdruckel. renunchieerden ende afstant deden mits desen. Hyeronder ende tot verseeckerheijt van alle t gunt voors. staet, verbint sij coper eerst special. t voors. by hem gecochte, ende voorts general., beneffens syne borgen, alle hare goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende deselve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller 's Heeren rechten ende rechteren, alles sonder fraude. Toirconden, geteyckent op den 8e Meije 1656.

184
Wij, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, Jan Prss Verkade ende Cornelis Janss Mous, schepenen van den amb. ende heerlicheijt van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen sijn: Pr. Prss Vermeulen, Arij Pieterss Vermeulen, Mees Symonss, getrouwt hebbend Aeltgen Prsdr. Vermeulen, geheele broeders ende suster van s vaders zyde, mitsgrs. Crijn Maertenss, getrouwt hebbend Maertgen Corndr., halve suster van s' moeders zijde, ende dienvolgende tesamen erffgenaemen van Pouwels Pieterss za., voor d' eene helfte, item Arij Claess Dwaling, man ende voocht van Meynsgen Pietersdr, Wm. Huijbertss van Witlocxthuijn, oom ende voocht van Maertgen Pietersdr. ende Annetgen Maertensdr., wedue van Huijb. Prss van Witlocxthuyn, bevrucht synde van deselve haere man, geadsist. met mr. Egb. van Haeckend., chirugyn alhyer, haere gecooren voocht in desen, ende voor soo veel het noot sy met d' voors. Wm. Huijbertss van Witlocxthuyn, in dier qualite kindren ende erffgen. van Neeltgen Flooren, laetst getrouwt geweest sijnde met d' voors. Pouwels Prss, voor de wederhelfte, verclaerende hoe dat Pouwels Prss za. jn sijn leven int oopenb. achtervolgende seeckre bes. voorwaerden hadde vercocht, ende dat zij comparanten voornt. vermits desselffs overlyden alsnu, met consent van schout ende weesmrn. alhyer, opdrougen by desen aen ende ten behouve van: Dirck Goovertss Hijselendoorn, wonend in den Bent alhyer tot Benthuyssen, een huys ende erve met een welbeplantten boomgaert daeraen, item noch een hoijbarch met twee schuijrtgens daerop, staende ende gelegen in den Bent voors., belent ten oosten Abraham Adriaenss Bent, ten westen Arij Prss Verkade, ten zuijden de Heemsweetering, ende ten noorden Sacharias Reijerss cum socijs, vrij sonder eenige belastinge, doch te verongelden voor een hont, wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als begreepen staen in de oude waerbrijeven ende andre bescheijden daervan sijnde, waernaer hij cooper hem zal moeten reguleren ende gedragen ende ten behouve van hem cooper by desen werden getransporteert ende overgelevert, omme bij hem daermede alles gedaen te werden off zij comparanten het selffs waeren, belovende zij comparanten voornt. t voors. huys ende erve te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaeringe die daerop geduirende den tijt haers eijgendoms in eeniger manieren zouden mogen zijn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van de gemeene erffgenamen van de voors. Pouwels Prss ende Neeltgen Flooren persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s' Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekenden zy comparanten voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. metten eersten, ende dat met een custingb., op huyden gepasseert, jnnehoudende een somme van vijerhondert tweenvijftich ca. guldens, te betaelen volgens dezelve custingb. Toirconden, etc., op den 8 Meije 1656.

185
Oirconden, dat gecomen ende verscheenen is: Dirck Govertss Hijselendooren, althans wonend jn den Bent in dese heerlicheijt van Benthuyssen, verclaerende jnt oopenb. achtervolgende seeckre bes. voorwaerden gecocht te hebben jegens: de gemeene erffgenamen van Pouwels Pieterss, voor de eene helfte, ende de erffgenaemen van Neeltgen Flooren, laetst getrouwt geweest synde met d' voors. Pouwels Pieterss, voor de wederhelfte, ten overstaen ende met goetvinden van schout ende weesmrn. alhyer van Benthuyssen, een huijs ende erve met een welbeplanten boomgaert daeraen, item een hoijbarch met twee schuijrtgens daerop, staende ende gelegen in den Bent alhyer tot Benthuijsen, belent ten oosten Abraham Adriaenss Bent, ten westen Arij Pieterss Verkade, ten zuijden de Heemsweetering, ende ten noorden Sacharias Reijerss cum socijs, te verongelden voor een hondt, ende bekende hy comparant voornt. uijt saecke derzelver coope aen de voors. vercoopers, ofte haers actie vercrijgende, wel ende deuchdelicke schuldich te wesen een somme van vijerhondert tweenvijftich ca. guldens, te xL grooten vlaems t' stuck, d' welcke hy cooper, mitsgaders Arij Prss. Verkade, wonend alhyer tot Benthuijssen, ende Jan Janss Vermeulen, wonend tot Haserwoude (mede voor ons schout ende schepenen compareerden), die als penningborgen ende mede als principale schuldenaeren onder behoorl. renunchiatie der benefitien ordinis divisionis et excussionis de crachte vandijen haer borgen bekent gemaeckt, beloofden te zullen betaelen met een gerechte vijerde paert vandijen op Meije dage van desen jaere 1656 gereet, ende gelijcke vijerde paert s jaers Meije dage 1657 d' eerste, ende soo voorts van jaere te jaere geduirende sulcxs tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, ende dat telckens ijder termijn prechys off andersints, ende by gebreecke vandyen sullen zij comparanten gehouden wesen van den verschyndach aff te betalen intreste jegens den penn. sesthien, sonder onder eenich pretext hare cooppenn. te mogen dilayeren langer als het den houder deses gelyeven zal, vrijes gelts van alles, sonder eenich deductie ofte afbreck, t sy van beden, subventien, schattingen ofte andre contribuitien van Ce, Le , XXe, Xe meerder off minder penn., hoe die oock souden mogen werden genoemt, ende bij wien die alreden innegestelt ende ommegeslagen syn off noch sullen werden, al waert oock sulcxs dat by placcaten off andersints verclaert werden, dat men op dese ende gel. cooppenn. cortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lijden, van alle voordeelen ende proffijt vandijen sy comparanten voornt. wel uytdruckel. renunchieerden ende affstant deden mits desen. Hijeronder ende tot verseeckerheijt van alle t gunt voors. staet, verbint hy coper eerst special. t voors. by hem gecochte, ende voorts general., beneffens syne borgen, alle hare goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende deselve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller 's Heren rechten ende rechteren, alles sonder fraude. Toirconden, geteyckent op den Achtsten Meije 1656.

186
Wy, Geraerdt Wyten, bailliu ende schout, Jan Pieterss Verkade ende Corn. Janss Mous, schepenen van den ambachte ende heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen syn: Pr. Pieterss Vermeulen, Arij Prss Vermeulen ende Mees Sijmonss, getrouwt hebbend Aeltgen Prsdr. Vermeulen, geheele broeders ende suster van s' vaders zyde, mitsgrs. Crijn Maertenss, getrouwt hebbend Maertgen Corndr., halve suster van s' moeders zijde, ende dienvolgende tesamen erffgen. van Pouwels Prss za., voor d eene helfte, item Arij Claess Dwaling, man ende voocht van Meijnsgen Prsdr, Wm. Huijbertss van Witlocxthuyn, oom ende voocht van Maertgen Prsdr. ende Annetgen Maertensdr., wedue van Huyb. Prss van Witlocxthuyn, bevrucht sijnde van dezelve haere man, geadsisteert met mr. Egbert van Haeckendover, chirugijn alhyer, haere gecooren voocht in desen, ende voor soo veel het noot sy met d voors. Wm. Huyb. Witlocxthuyn, jn dier qualite kindren ende erffgenamen van Neeltgen Flooren, laetst getrouwt geweest sijnde met d' voors. Pouwels Pieterss, voor de wederhelfte, verclaerende sij comparanten hoe dat d voors. Pouwels Pieterss eenige tijt geleden uytterhant hadde vercocht, ende dat zij comparanten voornt. vermits desselffs overlyden, met consent van mij schout ende weesmrn. alhyer, opdrougen by desen aen ende ten behouve van: Arij Prss Verkade, onsen jnwonende buijrman, ofte syns actie vercrijgende, een stuck weylants, gelegen alhyer tot Benthuyssen jn de Bent, te verongelden voor veerthien honden, belent ten oosten Dirck Goovertss Hyselendoorn, ten westen hy cooper selfs, ten zuyden de Heemsweetering ende ten noorden Sacharias Reyerss, mette belastinge van een pacht van seventien stuvers acht penn. s jaers, toecomende den Grooten Armen van Benthuyssen alhyer, vo[orts] vrij sonder lasten meer doch als buyrlanden ende behoudens den Heer zijn recht, met conditien, dat dese cooper zal moeten maecken het bauwerck jn de Heemsweeteringe, voorts jn communi forma. Ten laetsten bekenden zij comparanten voornt. ter saecke dese vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te zijn de laetsten penn. metten eersten ende dat met een somme van seventhienhondert tweentachtich ca. guldens, te xL grooten t stuck, ende negen stuvers jn gereden gelden, boven een roosenobel tot speldegelt, alles sonder fraude. Toirconden geth. op den 8e Meije 1656.

187
Wij, Geraerd Wyten, bailliu ende schout, Corn. Janss Mous ende Jan Gilliss de Cocq, schepenen van den amb. ende heerlicheijt van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is: Jan Thyss, onsen jnwonende buijrman, verclaerende uytterhant vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende by desen aen ende ten behouve van: Leendert Pieterss Speck, mede wonend alhyer tot Benthuyssen, ofte syns actie vercrijgende, een partytge flodderlants, gelegen alhyer jn Benthuyssen jnt ije bon, met een schuyr daerop staende, te verongelden voor thien honden, belent ten oosten de wedue van Huijbert Prss Witlocxthuijn, ten westen Jan Pieterss Verkade, ten zuyden de Oostkade, ende ten noorden de Mooleweetering, vrij sonder eenige belastinge doch als buyrlanden ende behoudens den Heer sijn recht, wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als begreepen staen in de oude waerbrijeven ende andre bescheijden daervan zijnde, die hij comparant aen den cooper transporteerden ende overgaeff by desen, omme bij hem daermede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden off hy comparant het selfs waere, belovende hy comparant voornt. t' voors. lant te vryen ende waeren van alle commer ende beswaaringe die daerop geduirende den tijt sijns eijgendoms soude mogen sijn gebracht ende gestelt, onder generael verbandt van zijn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen vandijen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s' Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. met den eersten, ende dat met een obligatie, op huyden verleden, jnnehoudende een somme van hondert ca., te xL grooten vlaems t' stuck, te betaelen staende op vijer achtereenvolgende Meije dage, ende zulcxs Meije dage van desen jaere 1656 d' eerste, geduirende sulcxs tot de volle ende effectuele vold. toe, alles sonder fraude. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., door begeren van den comparant desen brijeff met mijn uythangenden segel in rooden wassche besegelt, ende dezelve beneffens de schepenen onder de plycque ende ten prothecolle geth. op den 23e Meije 1656.

188
Wij, Geraerdt Wyten, bailliu ende schout, Jan Prss Verkade ende Bartholomees Prss. de Heij, schepenen van den amb. ende heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen sijn: Jan Gilliss de Cocq, getrouwt hebbend Geertgen Adriaensdr. Vermeer, ende Maerten Adriaenss Versyden, als getrouwt hebbend Annetgen Ariensdr. Vermeer, jn dyer qualite elcxs voor een vyffde pt. erffgen. van Arij Janss Vermeer, item noch d' selve Jan Gilliss ende Maerten Versyden, mitsgrs. Adriaen Janss van dr. Helm, als voochden over de twee alsnoch minderjarige kindren van de voors. Adriaen Janss Vermeer, voor twee vyffde paerten, ende noch als voochden over de twee naergelaeten kindren van Jan Adriaenss Vermeer, soon van de voors. Ary Janss Vermeer, voor het resterende vyffde pt., d'welck verclaerden hoe dat Arij Janss jn syn leven hadde vercocht ende dat z comparanten voornt. jn de voors. qualite alsnu, met consent van schout ende weesmrn. alhyer, jn vrijen eygendomme wettel. transporteerden, cedeerden ende opdroegen by desen aen ende ten behouve van: Claes Corn. Mouriss, wonend tot Segwaert, ofte syns actie vercrygende, een besegelde custingbrijeff, jnnehoudende noch per reste een somme van vijerhondert vijffentwintich guldens, daervan Meye 1655 ende 1656 telckens hondert guldens al verschenen sijn, ende de verdre tweehondert vyffentwintich guldens te betaelen staen met hondert guldens jaerlicxs Meye 1657 d' eerste, geduirende sulcxs tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, spruytende uijt coope van een partije slachturflant off waater met een schuyr ende schiphuijs daerop staende, gelegen jn den amb. van Soeterwoude bij Arij Corneliss Verkade ende sijn borch ten behouve van de voors. Adriaen Janss Vermeer verleden ende gepasseert, vermogens dezelve custingb. daervan zijnde, innehoudende seshondert vyffentwintich guldens ende dat met alle het recht toe ende aenseggen vandijen omme by de voors. Claes Corn. Mouriss daermede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden off zy comparanten jn qualite voors. selffs waeren, belovende zy comparanten voort. d' voors. getransporteerde somme te vrijen ende waeren ende sulcxs selffs goet te doen, op te leggen ende te betaelen alles wes d voors. Claes Corneliss daerop jn eeniger manieren te cort soude mogen comen onder generael verbant van de voors. erffgen. persoon ende goedren, egeen uytgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller 's Heeren recht ende rechteren. Ten laetsten bekenden zy comparanten voornt. ter saecke deser transporte ende cessie voldaen ende beth. te wesen den laetsten penn. met den eersten ende dat met een somme van driehondert vyftich guldens jn gerede gelde aen de voors. Arij Janss Vermeer jn syn leven aengetelt. Actum den 7e Junij 1656.

189
Wij, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, Bartholomees Prss. de Heij ende Jacob Jooriss van der Beer, schepenen van den amb. ende heerlicheijt van Benthuysen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen syn: Jan Gilliss de Cock, getrouwt hebbende Geertgen Adriaensdr. Vermeer, Maerten Adriaenss Versijden, als getrouwt hebbend Annetgen Ariensdr. Vermeer, jn dier qualite elcxs voor haer selven, noch d' voorn. Jan Gilliss de Cock ende Maerten Versijden, mitsgrs. Arij Janss van dr. Helm, als voochden over de twee naergelaete weeskindren van Neeltgen Jansdr. van dr. Helm, geprocreert bij Arij Janss Vermeer, beyde za. ged., ende mede als voochden over de naergelaeten weeskindren van Jan Adriaenss Vermeer, die mede een soon was van de voors. Adriaen Janss Vermeer ende Neeltgen Jansdr., t' samen voor d' eene helfte, item de voors. Arij Janss van dr. Helm, als oom van s' vaders zyde, Jan Corneliss Hogeveen, behoude neeff, oom ende gestelde voocht van s moeders zijde over het naergelaete weeskint van Pr. Janss van dr. Helm, bij hem geprocreert bij Maertgen Sijmonsdr. Nonneman, noch denzelven Arij Janss van dr. Helm, mede oom ende voocht van s' vaders zyde, ende d Ed. Wm. van Swieten, secretaris van Segwaert, oom ende voocht van s moeders zyde over de drie naergelaeten weeskindren van de voorn. Pr. Janss van dr. Helm ende Elisabeth van Swieten, tesamen voor de wederhelfte, ende zulcxs bij scheijdinge (tusschen de gemeene erffgenaemen van Maertge Pietersdr., wedue was van Jan Adriaenss Backer, voor schout ende schepenen alhyer van Benthuijssen gedaen) het recht vercregen hebbende tot de naervolgende landen, verclaerende z comparanten elcxs jn de voors. qualite int oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden, ten overstaen van schout ende weesmrn. van Benthuyssen, vercocht te hebben ende opdrougen dienvolgende by desen aen ende ten behouve van: Jan Prss Verkade, onsen jnwonende buyrman, ofte sijns actie vercrijgende, de noortwaertsche helfte van een mergen lants, gelegen in de Oude Polder jnt twede bon alhyer tot Benthuyssen, belent ten noorden Gerrit Cornss Vos met Gerrit Heijndricxss van Thol, ten oosten denzelven Van Thol, ten zuijden Maerten Adriaenss Versyden met de wederhelfte, ende ten westen Jan Gilliss de Cock met Arij Janss van der Helm cum socijs, vrij sonder eenige belastinge als buijrlanden ende behoudens den Heer syn recht, met conditien, dat de cooper sal hebben een overpath over de werff van de voors. Gerrit Cornss Vos, omme aen ende van zijn lant te cunnen comen, mits dat hy wederom zal moeten gedoogen, als dat d voors. Vos ofte de eijgenaers van sijn huysinge nu ende altijt haer waater sullen mogen haelen op de waaterstoep int voors. lant gelegen, gel. mede desen cooper ende d voors. Vos elcxs voor de helfte nu ende altyt sullen moeten onderhouden de scheytheijninge, staende tusschen dit vercochte ende de werff van de voors. Vos, wijders met zodanige verdre conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als begrepen staen in de respective oude waerb. ende andre bescheijden daervan sijnde, die den cooper voor zoo veel d' selve onder de vercoopers berustende sijn by desen werden getransporteert, omme hem daernaer te reguleren ende gedragen, belovende sy comparanten voornt. t voors. vercochte lant te vrijen ende waeren van alle beswaeringe die daerop geduirende den tijt haers eijgendoms zouden mogen sijn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van de voors. erffgenamen persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen vandijen uytgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s' Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekenden zij comparanten voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende beth. te wesen den laetsten penn. met den eersten, ende dat met een custingb., op huyden gepasseert, jnnehoudende een somme van achthondert ende vijff ca. guldens, te xL grooten vlaems t' stuck, te betaelen volgens dezelve custingb. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout, etc., op den 7e Juny 1656.

190
Oirconden, dat gecomen ende verscheenen is: Jan Prss Verkade, onsen jnwonende buyrman, verclaerende jnt oopenbaer, achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden, gecocht te hebben jegens: de kindren van Neeltgen Jansdr van dr. Helm ende van Pr. Janss van dr. Helm, t'samen mede-erffgen. van Maertgen Prs., de noortwaertsche helfte van een mergen lants, gelegen in de Oude Polder jnt twede bon alhyer tot Benthuyssen, belent ten noorden Gerrit Cornss Vos met Gerrit Heyndricxss van Thol, ten oosten dezelven Van Thol, ten zuyden Maerten Adriaenss Versyden met de wederhelfte, ende ten westen Jan Gilliss de Cocq ende Arij Janss van der Helm cum socijs, ende bekende zij comparanten voornt. uyt saecke derselver cope aen de voors. vercopers, ofte haers actie vercrygende, wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van achthondert ende vijff ca. guldens, te xL grooten vlaems t' stuck, dewelcke hy coper, mitsgrs. Gerrit Corneliss van Thol ende Wm. Heyndricxss Cas, beyde wonend alhyer tot Benthuyssen, mede voor ons schout ende schepenen compareerden, die als penningborgen ende mede als principale schuldenaren onder behoorl. renunchiatie van de benefitien ordinis divissionis et excussionis de crachte vandyen haer bekent gemaeckt, belooffden te sullen betalen met een gerechte seste paert op Meye dage 1656 gereet, ende gel. seste paert s jaers Meye dage 1657 d' eerste, ende dat yder termijn prechys, ofte by gebreecke vandyen te betalen intreste jegens den penn. sesthien, te reeckenen van den verschyndach aff tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, sonder onder eenich pretext hare custingpenn. te mogen dilaijeren langer dan het den houder deses gelieven sal, vryes gelts, sonder eenighe deductie off afbreck, t sy van beden, subventien, schattingen ofte andre contribuitien van Ce, Le , XXe, Xe meerder off minder penn., hoe die oock souden mogen werden genoemt, ende by wien die alreden innegestelt ende ommegeslagen syn off noch sullen werden, al waert oock sulcxs dat bij placcaeten off andersints verclaert werden, dat men op desen ende gel. cooppenn. cortinge ende affslach souden mogen doen ende moeten lijden, van alle voordeel ende proffyt vandijen sy comparanten voornt. wel uytdruckel. renunchieerden ende affstant deden mits desen. Hyeronder ende tot verseeckerh. van alle t gunt voors. staet, verbint hy coper eerst special. t voors. by hem gecochte, ende voorts general., beneffens syne borgen, alle hare goedren, jegenwoordich ende toecomende, ende special. den Hove van Hollant. Toirconden, geth. op den VIJ Juny 1656.

191
Wij, Geraerdt Wyten, bailliu ende schout, Bartholomees Prss. de Hei ende Jacob Jooriss van der Beer, schepenen van den amb. ende heerlicheyt van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen zijn: Jan Gilliss de Cock, getrout hebbende Geertgen Adriaensdr. Vermeer, jn dier qualite voor hem zelven, noch d voorn. Jan Gilliss de Cocq ende Arij Janss van der Helm, als voochden over de twee naergelaete weeskindren van Neeltgen Jansdr. van der Helm, geprocreert by Adriaen Janss Vermeer, ende mede als voochden over de naergelaeten weeskindren van Jan Adriaenss Vermeer, die mede een soon was van de voors. Neeltgen Jansdr. van der Helm, jn dier qualite voor vijer vijffde paerten jn d' eene helfte, item d' voors. Arij Janss van dr. Helm, als oom ende voocht van s vaders zyde, mitsgrs. Jan Corneliss Hogeveen, behoude neeff, oom ende gestelde voocht van s moeders sijde over het naergelaeten weeskint van Pr. Janss van dr. Helm, by hem geprocreert bij Maertgen Symonsdr. Nonneman, item noch denzelven Arij Janss van dr. Helm, mede oom ende voocht van s' vaders zyde, ende d Ed. Wm. van Swieten, secretaris van Segwt., oom ende voocht van s moeders zyde over de drie naergelaeten weeskindren van de voorn. Pr. Janss van dr. Helm ende Elisabeth van Swieten, tesamen voor de wederhelfte, maeckende tesamen negen tiende paerten, verclaerende zy comparanten voornt. elcxs in de voors. qualite int oopenb. achtervolgende seeckre bes. voorw., ten overstaen van schout ende weesmrn. van Benthuyssen, vercocht te hebben ende opdrougen dienvolgende by desen aen ende ten behouve van: Maerten Adriaenss Versyden, onsen jnwonende buijrman, ofte zijns actie vercrygende, negen thiende paerten van de zuijtwaertsche helfte van een mergen lants, gelegen in de Oude Polder jnt 2e bon alhyer tot Benthuyssen, alsoo hem cooper als getrout hebbend Annetgen Adriaensdr. Vermeer, ende dienvolgende mede erffgen. van de voors. Maertgen Prssdr., het resterende vijfte paert in de voors. eerst genoemde helfte selffs toecomt, belent ten noorden Jan Prss Verkade met de wederhelfte, ten oosten Gerrit Heijndricxss van Thol, ten zuyden ende westen Jan Gilliss de Cocq, bij scheydinge tusschen de gemeene erffgen. van Maertgen Prsdr. haer comparanten aenbedeeldt, ende dat vrij als buyrlanden ende behoudens den Heer syn recht, met conditien, dat den coper sal hebben een overpath over de werff van de voors. Gerrit Cornss Vos, omme aen ende van syn lant te cunnen comen, wyders met sodanigen verdre conditien, servituyten, vrijdommen ende waringe als begrepen staen in de respective oude waerbrijeven ende andre bescheyden daervan synde, die den coper voor soo veel d selve onder de vercopers berustende syn by desen werden getransporteert, omme hem daernaer te reguleren ende gedragen, belovende sy comparanten voornt. t voors. vercochte lant te vryen ende waren van alle commer ende beswaringe die daerop geduyrende den tijt haers eygendom souden mogen syn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van de voors. erffgenamen persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende deselve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s' Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekenden sy comparanten voornt. ter saecke deser vercopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. met den eersten, ende dat met een custingbryeff, op huyden gepasseert, innehoudende een somme van 692 ca. guldens, te xL grooten vlaems t' stuck, ende thien stuvers, te betaelen staende volgens deselve custingbryeff, alles sonder fraude. Toirconden geth. op den VIJ Juny 1656.

192
Oirconden, dat gecomen ende [verscheenen] is: Maerten Arentss Versijden, onsen inwonende buyrman, verclarende int oopenb., achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden, gecocht te hebben jegens: de kindren van Neeltgen Jansdr van dr. Helm ende Pr. Janss van dr. Helm, t'samen mede-erffgen. van Maertgen Prs., ngen thiende paerten van de suijtwaertsche helfte van een mergen lants, gelegen in de Oude Polder jnt 2e bon alhyer tot Benthuysen, belent ten noorden Jan Prss Verkade met de wederhelfte, ten oosten Gerrit Heyndricxss van Thol, ten suyden ende westen Jan Gilliss de Cocq, ende bekende hy comparant voornt. uyt saecke derselver aen de voors. vercopers, ofte haer actie vercrygende, wel ende deuchdelijcke schuldich te wesen een somme van 692 guldens thien stuvers, dewelcke hy coper, mitsgrs. Gerrit Heyndricxss van Thol ende Arent Bruijnnen, wonend tot Amsterdam, mede voor ons schout ende schepenen compareerden, die als penningborgen ende mede als principale schuldenaeren onder behoorl. renuntiatie van de benefitien ordinis divissionis et excussionis de crachte vandijen haer bekent gemaeckt, belooffden te sullen betalen met hondert vyftien guldens seven stuvers op Meije dage van desen jaere 1656 gereet, ende gel. hondert vyftien guldens seven stuvers s jaers Meije dage 1657 d eerste, ende dat ider termyn prechys, ofte andersints ende by gebreeck vandyen te betalen intreste jegens den penn. sesthien, te reeckenen van den verschyndach aff tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, sonder onder eenich pretext hare custingpenn. te mogen dilayeren langer dan het den houder deses gelyeven sal, ende dat vrijes gelts van alles, sonder eenighe deductie off afbreck, t sy van beden, subventien, schattingen ofte andre contribuitien van Ce, Le , XXe, Xe meerder off minder penn., hoe die oock souden mogen werden genoemt, ende by wien die alreden innegestelt ende ommegeslagen syn off noch sullen werden, al waert oock sulcxs dat by placcaeten off andersints verclaert werden, dat men op desen ende gel. cooppenn. cortinge ende affslach souden mogen doen ende moeten lyden, van alle voordeel ende proffijt vandijen sy comparanten voornt. wel uytdruckelycke renunchieerden ende affstant deden mits desen. Hyeronder ende tot verseeckerht. van alle t gunt voors. staet, verbint hy coper eerst special. t voors. by hem gecochte, ende voorts general., beneffens synne borgen, alle hare goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende deselve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller 's Heeren rechten ende rechteren, alles sonder fraude. Toirconden, geth. op den VIJe Juny 1656.

193
Wij, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, Bartholomees Prss. de Heij ende Jacob Jooriss van der Beer, schepenen van den ambachte ende heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen sijn: Adriaen Janss van der Helm, voor hem selven, voor een vijerde paert, item Jan Gilliss de Cocq, getrouwt hebbende Geertgen Adriaensdr. Vermeer, Maerten Versyden, man ende voocht van Annetgen Ariensdr Vermeer, jn dier qualite elcxs voor haer selven, noch d' voors. Arij Janss van dr. Helm, Jan Gilliss ende Maerten Adriaenss Versijden, als voochden over de twee naergelaeten weeskindren van Neeltgen Jansdr. van der Helm, geprocreert by Adriaen Janss Vermeer, ende mede als voochden over de naergelaete weeskindren van Jan Adriaenss Vermeer, die mede een soon was van de voors. Neeltgen Jansdr. van der Helm, t' samen voor gel. gerechte vijerde pt., wijders noch d' voors. Arij Janss van dr. Helm, als oom van s' vaders zijde, mitsgrs. Jan Corneliss Hogeveen, behoude neeff, ende gestelde voocht van s' moeders zijde over het naergelaeten weeskint van Pr. Janss van dr. Helm, bij hem geprocreert bij Maertgen Sijmonsdr. Nonneman, item noch denzelven Arij Janss van dr. Helm, mede oom ende [voocht] van s vaders zyde, ende d E. Wm. van Swieten, secretaris van Segwaert, mede oom ende voocht van s moeders zijde over de drie naergelaeten weeskindren van de voorn. Pr. Janss van dr. Helm ende Elisabeth van Swieten, t' samen voor een vyerde pt., erffgenaemen van Maertgen Prsdr., wedue was van Jan Adriaenss Backer, die jn haer leven mede erffgenaem ab intestato is geweest van Pietertgen Jansdr van der Helm, haer dochter voor drie vijerde paerten jn d' eene helfte, ende noch d' voors. comparanten, beneffens Arent Bruijnnen, getrouwt hebbende Maertgen Jansdr. van der Helm, als erffgen. van de voors. Pietertgen Jansdr. van dr. Helm, haer suster, schoonsuster ende moeije respective voor gel. drie vyerde paerten jn de wederhelfte, verclaerende s comparanten voornt. jn de voors. qualite jnt oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden, ten overstaen van schout ende weesmrn. alhyer, vercocht te hebben ende opdrougen dienvolgende by desen aen ende ten behouve van: Arent Bruijnnen, wonend tot Amsterdam, ofte zijns actie vercrijgende, een huijs ende erve, staende ende gelegen jn desen dorpe van Benthuyssen aen de oostsyde vant kerckhoff, waervan hem cooper het resterende vijerde pt. jn respect als mede-erffgen. van de voors. Maertgen Prs ende Pietertge Jansdr. selffs toecomt, belent ten oosten Pieter Berckel, ten zuyden Jan Gilliss de Cock, ten westen het kerckhoff, ende ten noorden den Heerwech, al ende zulcxs t' voors. huijs ende erve jegenwoordich getimmert ende gemaeckt staet, mitsgrs. gebruijckt ende bewoont wert, met alle t gunt daerinne aen aert- ende nagelvast is de vercoopers jn qualite voors. toebehoorende, ende dit met de belastinge van drie vijerde paerten van seshondert vijftich ca. guldens, uijt voorgaende coope deser huijsinge, te betalen staen met drie vyerde paerten van hondert vijftich guldens s jaers Meye dage van desen jaere 1656 d' eerste, ende zoo voorts van jaere te jaere, geduirende zulcxs tot de volle ende effectuele aflossinge toe, staende het resterende vyerde pt. tot syns coopers eygen lasten ten rexpecte als vooren, voorts vrij sonder eenige lasten meer doch als buijrhuyssen ende erven, wijders met zodanige conditien, vrijdommen ende waaringe als begrepen staen in de oude waerbrijeven ende andre bescheijden daervan zijnde, waernaer hij cooper hem sal moeten reguleren ende gedragen, belovende sy comparanten voornt. elcx in de voorgeroerde qualite t' voors. huijs ende erve te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaringe die daerop (boven de voors. belastingen) geduirende den tijt haers eijgendoms jn eeniger manieren souden mogen zijn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van de respective erffgenaemen persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s' Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekenden zij comparanten voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. met den eersten, ende dat boven d' voors. belastinge met een schuldtbrieff ter somme van tweehondert seventhien 10 stuvers, te xL grooten t' stuck, te betaelen staende met 75 guldens op Meije dage 1660 ende hondert twaelff guldens Meye 1661 ende Meije 1662 de resterende dertich guldens. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt. door begeren van de comparanten desen brijeff met mijn uijthangende segel in rooden wasschen besegelt ende dezelve beneffens de schepenen, zoo ten prothecolle als onder de plycque geth. op den 1656.

194
Compareerden voor ons, onderges. schout ende schepenen van Benthuijsen: Arent Bruijnen voornt., bekennende over 't voors. huijs tot sijnen laste genomen te hebben drie vierde paerten van de seshondert vijftich guldens in de vorenstaende opdrachtbrieff geroert te betalen, belovende de voors. verdere erffgen. daervan te jndemneren ende bevrijden, bekende daerenboven noch schuldich te wesen aen de verdre erffgen. van Maertjen Prs ende Pietertjen Jans de somme van 217:10:0, spruijtende uijt coop ende opdrachte van de 3/4 vant voors. huiijs ende erve, te betalen met 75 guldens Meijdach 1660, 112:10:0 Meijdach 1661, ende 30 guldens Meijdach 1662, vrijs gelts,, verbindende daervoren special. t voors. huijs ende erve ende general. [ ], consenterende dat daervan schultbrief in gewoonlicke forma geprojecteert ende de voors. erffgen. gelevert sal werden. Actum den 7e Junij 1656.

195
Wy, Geraet Wyten, bailliu ende schout, Jacob Jooriss van dr. Beer ende Bartholomees Prss. de Hey, schepenen van den amb. ende heerlicht. van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: Arent Bruynen, wonend tot Amsterdam, verclaerende jnt oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden gecocht te hebben jegens: de verdre erffgen. van Maertgen Prsdr., wedue was van Jan Adriaenss Backer, ende Pietertge Jansdr., sijn schoonmoeder ende schoonsuster, drie vijerde paerten van een huys ende erve, staende ende gelegen jn desen dorpe van Benthuyssen aen de oostsyde vant kerckhoff, waervan hem comparant het resterende vyerde paert jn respect als mede-erffgenaem van de voors. Maertgen Prs ende Pietertge Jansdr. selffs toecomt, belent ten oosten Pr. Berckel, ten zuyden Jan Gilliss de Cocq, ten westen het kerckhoff, ende ten noorden den Heerwech, ende bekende hij comparant voornt. (boven de belastinge jn de opdrachtbryeff geroert) uyt saecke derzelver coope aen de voors. vercoopers, ofte haere actie vercrijgende, wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van tweehondert seventhien guldens thien stuvers, te xL grooten vlaems t' stuck, d' welck hij cooper beloofde te zullen betaelen met vijff ende seventich guldens Meydach xvjC sestich, item honderttwaelff guldens thien stuvers Meydach xvjC eenensestich, ende dertich guldens Meydach xvjC tweensestich, ende dat yder termijn prechys [Acte niet af en niet ondertekend]

196
Wij, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, Corn. Janss Mous ende Dirck Prss Verkade, schepenen van den ambachte ende heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: de wel Ed. Heer Pr. Guislam Dorethe van der Laen, gesegt Haemstede, soo voor hem selven ende als speciale procuratie hebbend van sijn wel Ed. huysvrouw, Vrouwe Willemina van Tuijl van Bolckesteijn, dochter ende mede-erffgen. van Vrouwe Anna van Borsselen, eerst wedue was van Jonchr. Christoffel van Schagen ende laetst van Jonchr. Jacob van Tuijl van Bolckesteijn, wonend op haer hoff Van der Laen tot Voorhout, vermogens dezelve procuratie, verleden ende gepasseert voor Dirck van Sonnevelt, nots. publ. tot Noortw., ende seeckre getuygen op den 18e Juny 1656, ons schout ende schepenen ten verlyden deses verthoont ende laeten lesen, d'welcke verclaerde jn de voors. qualite jn vrijen eijgendomme te transporteren, cederen ende over te geeven, zulcxs hij doet by desen aen ende ten behouve van: Corn. Corstiaenss Hasius, ofte syns actie, eerstel. een renttebrijeff van tnegentich guldens jaerlicxs, doch alsnu sal werden gereducheert jegens den penn. vyer, spreeckende ten lasten van de vyff groote stede van Hollant, ende ten twede een renttebrijeff van tweensestich guldens thien stuvers jaerlicxs, die mede sal werden gereducheert den penn. vyer, ten lasten vant Gemeene lant van Hollant ende Westvrijelant, ende dat met de verloope ende onbetaelde intreste vandijen zedert de respective laetste verschijndagen aff, zijn Ed. comparants voors. huysvrouwe aenbestorven door doode ende overlyden van haere wel Ed. voors. moeder, ende dat met alle het recht toe ende aenseggen vandijen omme by de voors. Hasius daermede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden off het zijn wel Ed. selfs waere, belovende hij comparant voornt. d' voors. getransporteerde somme te vryen ende waeren als recht is, ende sulcxs selffs goet te doen, op te leggen ende te betaelen alles wes d' voors. Hasius daeraen jn eeniger manieren te kort soude mogen comen, onder generael verbant van zijn Ed. persoon ende goedren, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s' Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende zijn Ed. ter saecke deser transporte ende overgifte al wel ende ten vollen voldaen ende betaelt te wesen, den laetsten penn. metten eersten, ende dat eerstel. van de rentte ten lasten van de vyff groote steden met een somme van veerthienhondert veertich guldens, daervan syn Ed. den xLe penn. ten behouve vant Gemeene lant heeft betaelt ende van de rentte ten lasten vant Gemeene lant van Hollant ende Westvryeslant met een somme van duysent guldens, daer van den xLe penn. exemt is ten jnsichte hetzelve geschyet voor de eerste reyse vermogens dezelve renttebryef, sijn Ed. op huyden beneffens de verschenen intresten jn goeden geevalueerde gelden aengetelt. Toirconden hebbe ick bailliu ende schout voors. desen brijeff van transporte met mijn uythangende segel ten versoucke van hem comparant besegelt ende deselve, etc. op den 20e Junij 1656.

197
Wy, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, Corn. Janss Mous ende Maerten Corneliss Wittebol, schepenen der heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gekomen ende verschenen sijn: Jan Gilliss de Cocq, getrouwt hebbende Geertje Adriaensdr., Maerten Arijenss Versijden, getrouwt hebbend Annetgen Arijens, elck voor haer selven, noch deselve Jan Gilliss ende Maerten Versijden, mitsgrs. Arijen Jans van der Helm, als voochden over de minderjarige weeskindren van Arijen Janss Vermeer ende Neeltgen Jansdr., ende noch de voorn. Jan Gilliss ende Maerten Versijden, als voochden over de minderjarige kindren van Jan Arjienss Vermeer, tesamen erffgen. van de voorn. Arij Janss Vermeer ende Neeltjen Jansdr., bekennende s comparanten met consent van mij, schout voors. ende weesmannen alhier, vercocht te hebben ende dienvolgende in eygendomme te transporteren ende over te geven aen ende ten behouve van: Claes Corn. Mouringhss, ofte sijns rechts verkrijgende, seeckere bezegelde custingbrieff, jnnehoudende d' somme van elffhondert guldens, verschijnende met hondert guldens St. Jacob deses jaers 1656, ende met gel. hondert guldens alsdan 's jaers, spreeckende ten laste van Lenert Prss. Hoecksteen, principael, ende Wm. Cornss Slootwech, borge, verleden voor schout ende schepenen van Segwaert op den XIIIJe deser presente maendt junij, ende verders noch te verlijden staende voor schout ende schepenen van Soeterwoude, ende dat met alle 't recht, actie, aen- ende toeseggen, haer comparanten in qe voors. daeraen eenichsins gecompeteert hebbende, omme bij den voorn.Claes Cornss d' voorn. getransporteerde penn. geinnet ende ontfangen te werden als sijn vrij eijgen goudt, in aller manieren off sij comparanten dat selffs waren, belovende sij comparanten de voors. getransporteerde penn. te vrijen ende waren als recht is, ende sulcks selffs te suppleren, wes den houder deses daeraen te kort soude mogen komen, 't sij bij evictie van 't hijpotheecq, onmacht van de debiteuren off eenichsins anders, onder allen verbanden na rechten daertoe staende, bekennende sij comparanten van dijen transporte voldaen ende beth. te wesen met de penn. van 859-6-0 in gereede gelden. Toirconden op den XXJe Junij 1656.

198
Wij, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, Jan Gilliss de Cock ende Maerten Cornss Wittebol, schepenen van den ambachte ende heerlicheijt van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen sijn: Srs. Johan van den Berch ende Pr. Mouriss Dousy, beyde coopmans, execuiteurs van den vuijtterste wille van za. d. E. Corn. van den Berch, in zijn leven bailliu ende schout alhijer tot Benthuijsen, verclaerende hoe dat zy comparanten voornt. in de voors. qualite hadden vercocht ende alsnu opdrougen by desen aen ende ten behouve van: Maerten Tersijden, secretaris van Benthuijsen, twee derde paerten van een huijs ende erve met den blomthuijn, ende een gedeelte van den boomgaert, zulcxs hetzelve jegenwoordich van den andren is gesepareert ende gescheijden, ende waervan d' voors. Tersijden jn den naeme van syn huijsvrouw ende zulcxs mede-erffgen. van de voors. Corn. van den Berch, het resterende derde paert voor zijn portie selffs toecomt, belent sijnde ten westen voor Pr. Pouwelss met de huijsinge ende erve voor desen gecomen van Adriaen Jacobss Slijper, ende daeraen de wedue ende erffgenamen van Leendert Cornss Coij, ende ten oosten Heijndrick Pieterss Hoecksteen, streckende voor van den Heerwech eerst tot achter aen den boomgaert van de voors. Hoecksteen, ende alsdan ommeschrinckelende tot aen de wedue van de voors. Leendert Corneliss Coij, mette belastinge van vijff ponden hollants s jaers lydende cortingen, die betaelt moeten werden aen den Heer ontfanger van de Geestelicke goedren tot Delft, voorts vrij sonder eenige lasten meer, ende te verongelden voor twee honden, met conditien, dat desen cooper tot synnen costen zal moeten wechnemen de deur ende het casijn, staende jnt voorhuijs aen de groote rechtsael, alsmede de deur ende het casijn, staende jnt poortael aent achterhuijs, ende in plaetse vandijen hetzelve met behoorl. muirage ter dickte van de jegenwoordige muijr toemetselen, mits wederom genietende d' selve deuren ende casynnen, gel. hij mede zal moeten wechnemen de twee oopenstaende veijnsters, staende opt kelderkamertge, ende hetzelve in vougen als vooren moeten toemetselen, maer zullen de drie staende lichten aldaer vermogen te blijven staen, zulcxs dezelve jegenwoordich staende zyn, wijders zal hy cooper mede gehouden wesen alle jaeren tot zijnnen costen op te haelen voor de helfte de scheijsloot leggende ten westen van den boomgaert jn sulcker vougen, dat het huijs, genaemt "Den Engel", daerdoor bequamel. sijn uyt- ende jnvaert tot d voors. huysinge (voor zooveel dezelve helfte aengaet) can hebben, voorts zal hy cooper mede voor de helfte nu ende altijt moeten onderhouden de berde schuttinge, staende ten westen van dese huijsinge. Ten laetsten en sal Heijndrick Prss Hoecksteen, cooper vant verder gedeelte deser huysinge, geen eijgendomme hebben aen de scheytmuijr voor zooverre dezelve aen dese huysinge niet en is betimmert, ende zulcxs t' eynde van de achtermuijr van de groote kaamer aff tot zooverre dezelve streckende is, maer zal den eygendomme vandijen comen aen desen cooper, wijders met sodanige conditien, servituyten, vrydommen ende waringe als begrepen staen in de respective oude waerbryeven ende andre bescheijden daervan sijnde, die den cooper by desen werden getransporteert ende overgelevert, omme hem daernaer te reugeleren ende gedragen, belovende sy comparanten voornt. t' voors. vercochte huijs ende erve te vryen ende waren van alle commer ende beswaringe die daerop geduyrende den tijt haers eygendoms in eeniger manieren gebracht ofte gestelt souden mogen sijn, onder generael verbant van de voors. erffgen. persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende deselve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s' Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende sy comparanten voornt. ter saecke deser vercopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. metten eersten, ende dat met een somme van twaelffhondert dertich ca. guldens, te xL grooten vlaems, jn suijveren gereden gelden, haer comparanten jn de voors. qualite aengetelt. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voors. door begeren van de comparanten, etc. op den 12 Julij 1656.

199
Wij, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, Jan Gilliss de Cock ende Maerten Cornss Witteb., schepenen van den amb. ende heerlicheijt van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen zijn: Srs. Johan van den Berch ende Pr. Mouriss Dousij, beyde coopmans, mitsgrs. Maerten Tersijden, secretaris alhyer tot Benthuyssen, execuiteurs van den vuijtterste wille van za. d. E. Corn. van den Berch, in syn leven bailliu ende schout van Benthuyssen voors., verclaerende zij comparanten voornt. in de voors. qualite jnt oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden vercocht te hebben ende opdrougen dienvolgende bij desen aen ende ten behouve van: Heijndrick Pieterss Houcksteen een partije huijsings, synde de groote rechtsael van de huysinge alwaer den voorn. Van den Berch heeft gewoont ende overleden is, met de turffschuijr ende het verdre getimmerten daerop staende, mitsgrs. een gedeelte van de boomgaert, zulcxs hetzelve jegenwoordich van den andren is gesepareert ende gescheijden, belent ende belegen hebbende ten westen d' voors. Maerten Tersijden met het verdre gedeelte van de huysinge ende boomgaert, ende ten oosten Jan Adriaenss van Thol, streckende voor van den Heerwech tot achter aen Jan Adriaenss van Thol, mette belastinge van een papel. preue van ses stuvers s jaers, competerende de Kerck, ende noch met vyftien stuvers s jaers lossrentte aencomende de Armen, beijde tot Benthuyssen, voorts vrij sonder eenige lasten meer, ende te verongelden voor een hondt, met conditien, dat den cooper zal moeten gedoogen, als dat de eygenaer van de verdre huijsinge gecocht by d voors. Maerten Tersyden sal hebben ende naer hem nemen de deur ende het casijn van de groote rechtsael, staende jnt voorhuys, mits dat hij het gadt tot synnen costen zal moeten toemetselen, gelyck mede desen cooper geen eijgendomme en zal hebben aen de scheytmuijr, staende tusschen dese huijsinge ende het partije A, voor sooverre dezelve aen dit partije niet en is betimmert, ende sulcxs t' eijnde van de achtermuijr van de groote kamer aff tot zoverre dezelve streckende is, maer zal den eijgendom vandijen comen aen het partye A, ende wijders met zodanige verdre conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als begrepen staen in de respective oude waerbrijeven ende andre bescheyden daervan sijnde, die den cooper by desen werden getransporteert, omme hem daernaer te reguleren ende gedraagen, belovende zij comparanten voornt. t' voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaeringe die daerop geduirende den tijt haers eijgendoms souden mogen sijn gebracht, onder generael verbant van de erffgen. van de voors. Van den Berch persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s' Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekenden zy comparanten voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. met den eersten, ende dat boven d' voors. opgelaeten pachgens met een custingb., op huyden gepasseert, jnnehoudende een somme van elffhondert vijffenveertich guldens, te betalen volgens dezelve custingb., alles sonder fraude. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voors. door begeren van de comparanten desen brijeff met mijn uythangenden segel jn rooden wassche besegelt, ende dezelve beneffens de schepenen geth. op den XIJe Julij 1656.

200
Oirconden, dat gecomen ende verschenen is: Heijndrick Pieterss Houcksteen, onsen jnwonende buijrman, verclarende jnt oopenb., achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden, gecocht te hebben jegens: de execuiteurs van den testamente ende vuijtterste wille van za. d. E. Corn. van den Berch, jn sijn leven bailliu ende schout alhyer, een partije huijsings, genaemt de groote rechtsael ende een turffschuijr ende het verdre getimmerten daerop staende, mitsgrs. een gedeelte van den boomgaert, sulcxs hetzelve jegenwoordich van den andren is gesepareert ende gescheijden, belent ten westen Maerten Tersyden, secretaris van Benthuyssen, met het verdre gedeelte van de huijsinge ende boomgaert, ende ten oosten Jan Adriaenss van Thol, ende bekende hy comparant voornt. uijt saecke derzelver coope aen de vercoopers, ofte haer actie vercrijgende, by desen wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van elffhondert vijffenveertich ca. guldens, te xL grooten vlaems t' stuck, d'welcke hij coper, mitsgrs. Gerrit Heijndricxss van Thol ende Huijbrecht Corneliss van de Geneuchten, mede voor ons schout ende schepenen compareerden, die als penningb. ende mede als principale schuldenaeren onder behoorl. renuntiatie van de benefitien ordinis divissionis et excussionis de crachte vandijen haer bekent gemaeckt, belooffden te zullen betaelen met vijerhondert guldens op Meije dage van desen jaere 1656, beneffens de aenvaerdinge vant voors. vercochte, gereet, ende voorts met termijnen van tweehondert guldens s jaers Meije dage 1657, ende dat ijder termyn prechijs, telckens met bijvouginge van den intreste vandijen jegens den penn. twintich van de resterende ende onbetaelde cooppenn., sonder onder eenich pretext dezelve te mogen dilaeijeren langer dan het den houder deses gelyeven zal, ende dit vrijes gelts van alles, sonder eenich deductie ofte afbreck, t' sy van beden, subventien, schattinge ofte andre contribuitien van Ce, Le , XXe, Xe meerder off minder penn., hoe die oock souden mogen werden genoemt, ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn off noch zullen werden, al waert oock zulcxs dat bij placcaeten off andersints verclaert werden, dat men op dese ende gel. cooppenn. cortinge ende affslach souden mogen doen ende moeten lijden, van alle voordeel ende prouffijt vandijen zij comparanten voornt. wel uijtdruckelycke renunchieerden ende affstant deden mits desen. Hijeronder ende tot verseeckerht. van alle t gunt voors. staet, verbint hij cooper eerst special. t' voors. bij hem gecochte, ende voorts general., beneffens zijn borgen, alle haere goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller 's Heeren rechten ende rechteren. Des belooft d voors. Heyndrick Prss. syne borgen jnt geheel, ende zij borgen elcxs den andren voor de gerechte helfte, ter saecke deser borchtocht te indemneren ende bevrijden als naer behooren onder verbanden als boven, alles sonder fraude. Toirconden, geth. op den XIJe Julij 1656.

201
Wij, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, Jan Gilliss de Cock ende Maerten Cornss Wittebol, schepenen van den ambachte ende heerlicheyt van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen zijn: Srs. Johan van den Berch ende Pr. Mouriss Dousy, beijde coopman, mitsgrs. Maerten Tersijden, secretaris alhijer tot Benthuyssen, execuiteurs van den vuijtterste wille van za. d. E. Corn. van den Berch, jn sijn leven bailliu ende schout van Benthuijssen voors., verclaerende sy comparanten voornt. in de voors. qualite jnt oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden vercocht te hebben ende opdrougen dienvolgende by desen aen ende ten behouve van: Pr. Pouwelss, onsen jnwonende buijrman, een huijs ende erve, staende ende gelegen jn desen dorpe van Benthuyssen, van outs genaemt "De Engel", belent aen d' eene zijde den voors. Tersijden, ende aen d' ander zijde de wedue van Leendert Corneliss Koij, streckende voor van den Heerwech tot achter aen de gemeene scheysloot van de voorn. Tersijden, ende dit vrij sonder eenige belastinge als buyrhuyss ende erve, doch zal alleenl. moeten gedoogen de speciale hypothequatie van vyff ponden hollants s jaers, die gedragen ende betaelt moeten werden by den gemelden Tersyden alleen, met conditien, dat hy cooper ende den voors. Tersyden elcxs voor de gerechte helfte nu ende altijt sullen moeten onderhouden de scheijtschuttinge tussen haer beijde huyssen staende, wijders met zodanige verdre conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als begrepen staen jn de respective oude waerbryeven ende andre bescheijden daervan zijnde, die den cooper by desen werden getransporteert, omme hem daernaer te reguleren ende gedragen, belovende zij comparanten voornt. t' voors. vercochte te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaeringe die daerop geduirende den tijt haers eijgendoms souden mogen zijn gebracht, onder generael verbant van de erffgenamen van de voors. Van den Berchs goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s' Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekenden zy comparanten voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. met den eersten, ende dat met een custingb., op huyden gepasseert, jnnehoudende een somme van sevenhondert tweentwintich guldens, te betalen volgens dezelve custingb., alles sonder fraude. Toirconden 12e Julij 1656.

202
Oirconden, dat gecomen ende verschenen is: Pr. Pouwelss, onsen jnwonende buijrman, d'welcke verclaerde jnt oopenbaer, achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden, gecocht te hebben jegens: de execuiteurs van den testamente ende vuijtterste wille van za. d. E. Corn. van den Berch, jn sijn leven bailliu ende schout alhyer, een huijs ende erve, staende ende gelegen in desen dorpe van Benthuyssen, van outs genaemt "De Engel", belent aen d' eene zyde Maerten Tersyden, secretaris van Benthuijssen, ende aen d' ander syde de wedue van Leendert Cornss Coij, streckende voor van den Heerwech tot achter aen de gemeene scheijsloot van de voorn. Tersijden, ende bekende hij comparant voornt. uijt saecke derzelver coope aen de vercoopers, ofte haer actie vercrijgende, by desen wel ende deuchdelicken schuldich te wesen een somme van sevenhondert tweentwintich ca. guldens, te xL grooten vlaems t' stuck, d' welcke hy cooper, mitsgrs. Corn. Adriaenss Vrije Noock ende Gerrit Heyndricxss van Thol, mede wonende alhyer tot Benthuyssen, ende voor ons schout ende schepenen compareerden, die als penningborgen ende mede als principale schuldenaeren onder behoorl. renunchiatie van de benefitien ordinis divisionis et excussionis de crachte vandijen haer bekent gemaeckt, beloofden te zullen betaelen met tweehondert guldens op Meije dage van desen jaere 1656, beneffens de aenvaerdinge vant voors. huys ende erve, gereet, ende voorts met termynen van hondert guldens s jaers Meije dage 1657 d' eerste, geduirende zulcxs van jaere te jaere tot de volle ende effectuele aflossinge toe, uijtgesondert het laetste jaer tweentwintich guldens, ende yder termijn prechijs ten verschyndage ofte andersints ende bij gebreecke vandijen zullen sy comparanten gehouden wesen van den verschyndach af te betaelen intreste jegens den penn. sestien, sonder onder eenich pretext haere cooppenn. te mogen dilaeijeren langer dan het den houder deses gelieven zal, ende dat vrijes gelts van alles, sonder eenich deductie ofte afbreck, t' sy van beden, subventien, schattinge, verpondinge ofte andre contribuitien van Ce, Le , XXe, Xe meerder off minder penn., hoe die oock souden mogen werden genoemt, ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen zijn off noch sullen werden, al waert oock zulcxs dat bij placcaeten off andersints verclaert werden, dat men op dese ende gel. cooppenn. cortinge ende affslach souden mogen doen ende moeten lijden, van alle voordeel ende prouffijt vandijen zij comparanten voornt. wel uijtdruckel. renunchieerden ende afstant deden mits desen. Hijeronder ende tot verseeckerht. van alle t gunt voors. staet, verbint hij cooper eerst special. t' voors. bij hem gecochte, ende voorts general., beneffens zijnne borgen, alle haere goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller 's Heeren rechten ende rechteren. Des belooft d voors. Pr Pouwelss sijne borgen jnt geheel, ende sij borgen elcxs den andren voor de gerechte helfte, ter saecke deser borchtocht te jndemneren ende bevrijden als naer behooren onder verbanden als boven, alles sonder fraude. Toirconden, geth. op den 12e July 1656.

203
Wij, Gerardt Wijten, bailliu ende schout, Maerten Cornss Wittebol, jegenwoordich, ende Claes Huijgen Verlaen, oudt, schepenen der heerlicheijt van Benthuijsen, oirconden ende kennen, dat voor ons gekomen ende personel. gecompareert sijn: Willem Prss Jongeburger, voor hem selven, ende noch beneffens Lenert Arijenss Jongeburger, halve broeder ende oom respective van Aechjen Prsdr., tesamen erffgen. van Pr. Adriaenss Jongeburger, bekennende sij comparanten elck in qualite voors. ten overstaen van mij, schout, ende weesmannen alhier, uijtterhandt vercocht te hebben ende opdrougen dienvolgende in eijgendomme mits desen aen ende ten behouve van: Willem Teuniss van der Wilck de helfte van tiendalff hondt flodderlandts, leggende in desen ambachte in de oude polder int ije bon, belent ten oosten den cooper voornt. ende Dirck Janss Mous, ten suijden de Oostcade, ten westen Corn. Lenertss Vermarck, ende ten noorden Pr. Gilliss Kors, welcke Pr. Gilliss de wederhelfte van 't voors. landts toebehoorende, wesende 't voors. landt int geheel noch belast met eenige resterende custinghpenn., competerende Jan Willemss Broeckhoven nomine uxoris, nopende de affhoudinge van welcke voors. belastinge de voorn. comparanten haer verclaerden te stellen borgen ende mede principalen, onder renunchiatie van de benefitien ordinis excussionis et divisionis, den inhoude vandien verstaende, verbindende daervoren hare respective personen ende generale goederen, ten bedwangh als na rechten. Voorts is 't voors. landt vrij ende onbelast, niet daerop staende dan den Heer sijn recht, namel. maeckende bauwerck ende gevende ongelde als buijrlandt, ende aengaende eenige verdere lasten als voors. staet. Daervoren stelt de voorn. Pr. Willemss sijn persoon ende generale goederen, mitsgrs. beneffens de voorn. verdere comparanten de goederen van 't voors. weeskindt, beijde roerende, onroerende, present ende toekomende, de keure vandien subject, special. den Hove van Hollant ende general. alle rechten ende rechteren mette costen daerop vallende. Bekennende de comparanten van dese opdrachte voldaen ende betaelt te sijn met een schultbrieff, ter somme van 120 guldens, te betaelen met 90 guldens gereet, ende de resterende 30 guld. St. Jacob Ao. 1657, sonder eren. Toirconden, etc. op den XVJe Augustij 1656.

204
Wij, Gerardt Wijten, bailliu ende schout, , schepenen der heerlicheijt van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gekomen ende personel. gecompareert is: Willem Teuniss van der Wilck, woonend in Segwaert aen de Geerewech, dewelcke bekende wel ende deuchdel. schuldich te wesen aen ende ten behouve van: de twee kinderen ende erffgen. van Pr. Adrijaenss Jongeburger, ofte den wettel. thoonder deses, de somme van 120 car. guldens, te xL grooten den guld., spruijtende ter saecke van coop ende opdrachte van de helfte in tiendalff hondt flodderlandt, leggende in desen ambachte in de oude polder int ije bon, belent ten oosten desen comparant ende Dirck Janss Mous, ten suijden de Oostcade, ten westen Corn. Janss Vermarck, ende ten noorden Pr. Gilliss Kors, belovende hij comparant d' voors. 120 guldens wel ende erel. te betalen met 90 guldens vandien gereet, de resterende 30 guldens St. Jacob Ao. 1657, vrijs gelts van alles ende sonder eenige kortinge uijt wat oorsaecke 't selve soude mogen wesen, niet ter wereldt uijtbesondert, oock niet jegenstaende eenige placaten off ordonnantien ter contrarie. Verbindende de comparant tot verseeckerht. van alle 't gunt voors. staet eerst special. 't voors. bij hem gecochte landt, voorts sijn persoon ende generale andere goederen, roerende, onroerende, present ende toekomende, de keure van dien subject, special. den Hove van Hollant ende general. allen rechten ende rechteren mette costen sonder eren. Toirconden etc. op den 17e Augustij 1656. Op 17e Augusty 1656 op dese cooppenn. beth. de somme van sestich guld.

205
Wy, Geraerdt Wyten, bailliu ende schout, Corn. Janss Mous ende Jan Gilliss de Cocq, schepenen van den amb. ende heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is: Jan Corneliss van Thol, wonend tot Haserswoude, verclaerende jnt oopenbaer achtervolgende seeckre bes. voorw. vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende by desen aen ende ten behouve van: Sacharias Reijerss Akersloot, mede wonend tot Haserswoude, ofte zyns actie vercrijgende, een partye heel lant, sijnde beset met goede veen, gelegen alhier tot Benthuyssen, belent ten oosten Jacob Claess Rut, ten westen de cooper selffs, ten zuijden Corn. Gerritss Langendam, ende ten noorden de Vaert, te verongelden voor drie hondt xxv roeden, ende vrij sonder eenige belastinge als buijrlanden, wyders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als begreepen staen in de respective oude waerbrijeven daervan sijnde, die hij comparant tot dijen eijnde aen den cooper transporteerde ende overgaeff by desen, omme bij hem daermede gedaen te werden off hy comparant het selffs waere, belovende hij comparant voornt. t' voors. vercochte lant te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaeringe die daerop geduirende den tijt sijns eijgendoms souden mogen zijn gebracht ende gestelt, onder generael verbant zyn comparants persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s' Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. met den eersten, ende dat met een custingbryeff, op huyden gepasseert, jnnehoudende met een somme van achthondert vijfenveertich guldens, te betalen staende op vyer eerstcomende ende achtereenvolgende St. Jacobj dage ende zulcxs St. Jacobj dage van desen jaere 1656 d' eerste, alles sonder fraude. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voors., door begeeren van hem comparant, etc., op den 29e Augusty 1656.

206
Oirconden, dat gecomen ende verschenen is: Sacharias Reijerss Akersloot, wonend tot Haserswoude, verclaerende jnt oopenbaer, achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden, gecocht te hebben jegens: Jan Corneliss van Thol, mede wonend tot Haserswoude, een partije heel lant, sijnde beset met goede veen, gelegen jn dese heerlicht. van Benthuysen, belent ten oosten Jacob Claess Rut, ten westen hy comparant selffs, ten zuyden Corn. Gerritss Langendam, ende ten noorden de Vaert, te verongelden voor drie honden ende xxv roeden, ende bekende hy comparant voornt. uijt saecke der zelver coope aen de vercooper, ofte sijns actie vercrijgende, wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van achthondert vijfenveertich ca. guldens, te xL grooten vlaems t' stuck, d' welcke hij cooper, mitsgrs. Wm. Huijbertss Witlocxthuyn ende Jan Corneliss van dr. Willick, beijde wonende tot Haserswoude, mede voor ons schout ende schepenen compareerden, die als penningborgen ende mede als principale schuldenaeren onder behoorl. renunchiatie der benefitien ordinis divisionis et excussionis de crachte vandijen haer bekent gemaeckt, beloofden te zullen beth. met [. . . . . . . . . . . .] vandyen St. Jacobj dage van desen jaere 1656 gereet, ende gel. vijerde paert s jaers St. Jacobj dage 1657 d' eerste, ende dat ijder termijn prechijs, sonder eenich vertreck op peijnne dat zy comparanten gehouden sullen zijn te betalen intreste jegens den penn. sestien, te reeckenen van den verschijndach aff ter effectuele voldoeninge toe, sonder nochtans onder pretext van dezelve intreste de beth. jnt geheel off deel eenichsints langer te dilaeyeren als het den houder deses gelieven zal, ende dat vrijes gelts van alles, sonder eenige deductie ofte afbreck, t' sij van beden, subventien, schattinge, verpondinge ofte andre contribuitien van Ce, Le , XXe, Xe meerder off minder penn., hoe die genaemt ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen zijn, al waert oock zulcxs dat by placcaeten off andersints verclaert werden, dat men op dese ende gel. cooppenn. afslach souden mogen doen ende moeten lyden, van alle voordeel ende proufijt vandijen zij comparanten voornt. wel uytdruckel. renunchieerden ende afstant deden mits desen. Hyeronder ende tot verseeckerht. van alles wes voors. staet ende elck poinct vandijen, verbint hy cooper eerst special. t' voors. bij hem gecochte, ende voorts, beneffens zijnne borgen, alle haere goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller 's Heeren rechten ende rechteren. Des belooft hy cooper zynne borgen jnt geheel, ende zij borgen elcxs den andren voor de gerechte helfte, ter saecke deser borchtocht te jndemneren ende bevryden als naer behooren onder verbanden als boven. Toirconden, op den 29e Augustij 1656.

207
Wij, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, Corn. Janss Mous ende Jan Gilliss de Cocq, schepenen van den ambachte ende heerlicheijt van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen sijn: Maerten Prss. Verkade ende Govert Arentss Vissch, onse jnwonende buijrluyden, verclaerende uijtterhandt vercocht te hebben ende opdrougen by desen aen ende ten behouve van: Heijndrick Joosten Morael, mede wonend alhijer tot Benthuijssen, ofte zijns actie vercrijgende, een partijtgen slachturflant met een schuyr daerop staende, gelegen alhijer tot Benthuyssen jnt 13e bon, belent ten oosten Jacob Prss. de Bruijn, ten zuyden Corn. Janss Mous met zijn schuyrwerff ende Leendt. Corneliss Slootwech cum socis, ten westen de voors. Cornelis Janss Mous, ende ten noorden Jop Alewijnss met Willem Huijbertss Keijser, ende dat mette belastinge van hondert vijffentwintich guldens uijt voorgaende coope deser landen, noch te betaelen staende aen Willem Dircxss Keyser met vijffenseventich guldens die al sijn verschenen Meije dage 1655, ende de resterende vyftich guldens Meije dage 1656, ende dat met den intreste vandijen jegens den penn. twintich zedert de respective verschijndach aff tot de effectuele voldoeninge toe, voorts vrij sonder eenige belastinge meer dan als buijrlanden ende behouden den Heer sijn recht, wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als begreepen staen jn de respective oude waerbrijeven ende andre bescheijden daervan zijnde, die den cooper bij desen werden getransporteert ende overgelevert, omme hem daernaer te reguleren ende gedragen, belovende zij comparanten voornt. t' voors. vercochte lant te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaeringe die daerop geduirende den tijt haers eijgendoms souden mogen zijn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van haere comparanten respective persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende deselve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s' Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekenden zy comparanten voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. met den eersten (boven d voors. opgelaeten lasten), ende dat met eerstel. aen de voors. Maerten Pieterss met een somme van tweehondert vyffentwintich guldens, te betaelen staende met xxv guldens op Meye dage 1656 gereet, ende voorts met gel. vyffentwintich gulden s jaers Meije 1657 d' eerste, geduirende zulcxs tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, ende aen de voors. Govert Arentss Vissch noch een somme van tachtich guldens, te betaelen op vijer eerstcomende ende achtereenvolgende Meye dagen ende sulcxs Meije dagexvjC sevenenvyftich d' eerste, alles sonder fraude. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., door begeren van de comparanten desen brijeff met mijn uijthangende segel in rooden wassche besegelt ende dezelve beneffens de schepenen zoo ten prothecolle als onder de plijcque geth. op den 29e Augusty 1656.

208
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: Heijndrick Joosten Morael, onse jnwonende buijrman, verclaerende uytterhant gecocht te hebben jegens: Maerten Pieterss Verkade ende Govert Arentss Vissch, beijde wonende alhyer tot Benthuijssen, een partijtgen slachturflant met een schuijr daerop staende, gelegen alhyer tot Benthuyssen jnt xiije bon, te verongelden voor vijff honden, belent ten oosten Jacob Prss. de Bruijn, ten zuijden Corn. Janss Mous met zijn schuijrwerff ende Leendert Corneliss Slootwech cum socijs, ten westen d' voors. Corn. Janss Mous, ende ten noorden Jop Alewijnss met Wm. Huybertss Keyser, ende bekende hy comparant voornt. uijt saecke derzelver coope wel ende deuchdel. schuldich te wesen, naementl. aen de voors. Maerten Prss. Verkade een somme van tweehondert 25 guldens, ende aen Govert Arentss Vissch de somme van tachtich guldens (boven zodanige hondert 25 als hij comparant tot zynnen lasten opt voors. lant heeft genoomen ende de voors. vercoopers belooft te bevryden), welcke voors. respective sommens hij comparant, mitsgrs. Corn. Adriaenss Vrije Noock, mede voor ons schout ende schepenen compareerde, die als penningborch ende mede als principaele schuldenaer onder behoorl. renunchiatie der benefitie ordinis et excussionis, de crachte vandijen hem borch bekent gemaeckt, belooffden te zullen betaelen, te weeten aen de voors. Maerten Pieterss Verkade met vijffentwintich guldens op Meye dage van desen jaere 1656 gereet, ende gel. vyffentwintich guldens s jaers Meije dage 1657 d' eerste, geduirende zulcxs tot de volle ende effectuele voldoeninge toe, ende aen de voorn. Govert Arentss Vissch op vijer eerstcomende ende achtereenvolgende Meije dage telckens een gerechte vijerde paert tot twintich gulden ende zulcxs Meije dage 1657 d' eerste, ende dit vrijes gelts van alles, sonder eenige deductie off afbreck, 't sy van beden, subventien, schattinge, verpondinge ofte andre contribuitien van Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn., hoe die oock zouden mogen werden genoemt, al waert oock zulcxs dat bij placcaeten off andersints verclaert werden, dat men op dese ende gel. cooppenn. cortinge ende afslach zouden mogen doen ende moeten lijden, van alle voordeel vandijen zy comparanten wel uytdruckel. renunchieerden ende affstant deden mits desen. Hijeronder ende tot verseeckerheijt, mitsgrs. naercominge van alle t gunt voors. staet, verbindt hij cooper eerst special. t' voors. bij hem gecochte, ende voorts general. beneffens d voorn. synne borch alle haere goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller 's Heeren rechten ende rechteren. Des belooft d' voors. Heyndrick Joosten Morael zyne voorn. borch ter saecke deser borchtocht te jndemneren ende bevrijden als naer behooren onder verbanden als boven. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout, etc. op den 29e Augusty 1656.

209
Wij, Geraerdt Wyten, bailliu ende schout, Dirck Prss. Verkade ende Maerten Cornss Wittebol, schepenen van den ambachte ende heerlicht. van Benthuysen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen sijn: Dirck Claess Rijnnenburch, Pr. Janss van Bourgongen ende Jan Arienss, alle als speciale procuratie hebbende van Sijmon ende Jan Corneliss, mitsgaders Jacob Janss van Heijningen, getrouwt hebbend Neeltgen Cornelisdr., tsamen kindren van Corn. Jan IJsbrantss, item noch van Corn. Arienss, Huybert Arienss ende Dirck Arienss, kindren van Adriaen Jan IJsbrantss, wijders noch als procuratie hebbende van Corn. Gerritss, uijtte Vogelensanck, Neeltge Gerritsdr., ongehouwde persoon, ende ten laetsten van Sijmon Corneliss, van Schoot, mede voocht, beneffens den voorn. Rijnnenburch over de drie naergel. weeskindren van Jan Gerritss, ende sulcxs erffgenamen van IJsbrant Janss, gewoont hebbend ende overleden sijnde aen den Groenendijck jn de heerlicht. van Haserswoude, vermogens dezelve procuratie verleden ende gepasseert voor Maerten Tersijden, nots. pub. binnen Leyden ende seeckre getuygen op den IXe Junij Ao. xvjC vijerenvijftich, ons schout ende schepenen ten verlyden deses verthoont ende laeten lesen, d' welcke verclaerden hoe dat d voorn. erffgenaemen jnt oopenbaer achtervolgende seeckre beschreven voorwaerden, beneffens haer comparanten hadden vercocht aen: Pieter Pieterss van der Steen, jn sijn leven houtcooper tot Soeterwoude, ende alsnu vermits desselffs overlyden opdrougen by desen aen de wedue ende kindren van de voors. Pr. Pieterss van der Steen, seecker stuck hoijlants, gelegen jnt Lange Lant jn dese heerlicheijt, groot omtrent twee mergen veertich roeden, belent ten oosten Leendert Heijndricxss Leeu met Arij Pieterss Verkade, ten zuyden d erffgen. van Eeuwout Ponss cum socijs, ten westen Jan Claes Flooren, ende ten noorden de nieuw Weetering, vrij sonder eenige belastinge dan als buijrlanden ende behoudens den Heer syn recht, wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als begreepen staen jn de respective oude waerbrijeven ende andre bescheyden daervan synde, die zij comparanten tot dijen eijnden aen de coopster transporteerden ende overgaven bij desen, omme by haer daermede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden off sy comparanten het selffs waeren, belovende zij comparanten voornt. jn de voorgeroerde qualite t voors. vercochte lant te vrijen ende waeren van alle kommer ende beswaringe die daerop geduirende den tijt haers eijgendoms jn eeniger manieren souden mogen sijn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van de voors. Isbrant Janss naergelaeten goedren, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s' Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekenden sy comparanten voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. met den eersten, ende dat met een somme van negenhondert tweenseventich ca. guldens, te xL grooten vlaems t' stuck, jn gereeden gelden, haer comparanten al jnt leven van Pr. Pieterss van dr. Steen aengetelt. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., door begeeren van de comparanten desen brijeff met myn uythangende segel in rooden wassche besegelt ende denzelve beneffens de schepenen soo ten prothecolle als onder de plycque geth. op den 7e Septemb. 1656.

210
Wij, Geraerdt Wyten, bailliu ende schout, Jan Gilliss de Cocq ende Dirck Prss. Verkade, schepenen der heerlicheijt van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is: Leendert Dircxss Keyser, onse jnwonende buijrman, verclaerende uijtterhant vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende bij desen aen ende ten behouve van: Adriaen Pieterss Verkade, mede wonend alhijer tot Benthuijsen, ofte sijns actie vercrijgende, een partije weij- ofte slachturflants, gelegen in dese heerlicheijt jnt eerste bon, te verongelden voor acht hont vijfentwintich roeden, belent ten oosten Cornelis Pieterss Craen, ten zuijden Willem Dircxss Keijser, sijn broeder, ten westen Ermtgen Leenderts ende Theuwis Claess, ende ten noorden den Heerwech, vrij sonder eenige lasten doch als buijrlanden, wijders met zodanige conditien, vrijdommen ende waringe als begrepen staen jn de oude waerbrijeven ende de scheijdinge by welcke hem comparant t' voors. lant is aenbedeelt, daervan sijnde, die hij comparant tot dijen eijnden aen hem cooper transporteerde ende overgaeff bij desen, omme daermede alles gedaen te werden off hij comparant het selffs waere, belovende voorts hij comparant voornt. t voors. lant te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaeringe die daerop geduirende den tijt sijns eijgendoms souden mogen zijn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van sijn comparants persoon ende goedren, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s' Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende hij comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. metten eersten, ende dat met een somme van sestienhondert twaelff guldens ende thien stuvers, te betaelen staende met tweehondert vijftich guldens op Meije dage van desen jaere 1653 gereet, ende voorts met termijnnen van tweehondert guldens s' jaers Meije dage xvjC vyerenvijftich d' eerste, uijtgesondert het laetste jaer honderttweensestich guldens thien stuvers, boven een roosenobel tot speldegelt. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voors., door begeeren van hem comparant desen brijeff met mijn uijthangende segel in rooden wasse besegelt ende d'selve beneffens de schepenen in den prothecolle als onder de plijcque geth. op den 12e Septemb. 1656.

211
Wij, Geraerdt Wyten, bailliu ende schout, . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., schepenen der heerlicheijt van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: Adriaen Pieterss Verkade, onse jnwonende buyrman, verclaerende uijtterhant gecocht te hebben jegens: Leendert Dirckxss Keijser, mede onse buijrman, een partije weij- ofte slachturflants, gelegen jn dese heerlicheijt jnt eerste bon, te verongelden voor acht hondt vijfentwintich roeden, belent ten oosten Corn. Pieterss Kraen, ten zuijden Willem Dircxss, ten westen Ermpgen Leenderts ende Theuwis Claess, ende ten noorden den Heerwech, ende bekende hij comparant voornt. uijt saecke derzelver coope aen den vercooper wel ende deuchdelicken schuldich te wesen, de somme van sestienhondert twaelff guldens thien stuvers, te xL grooten vlaems t'stuck (boven een roosenoobel tot speldegelt), dewelcke hij cooper beloofden te sullen betaelen met tweehondert vijftich guldens op Meije dage van den jaere Ao. xvjC drieenvijftich beneffens de aenvaerdinge van de voors. landen gereet, ende voorts met termijnnen van tweehondert guldens s jaers Meije dage xvjC vijerenvijftich d' eerste al verschenen ende zoo voorts telckens van jaere te jaere, geduirende zulcxs tot de volle ende effectuele aflossinge toe, uijtgesondert het laetste jaer honderttweensestich guldens thien stuvers, ende dat vrijes gelts van alles, sonder eenige deductie off afbreck, 't sij van beden, subventien, schattinge, verpondinge ofte andre contribuitien van Ce, Le, XXe, Xe, meerder off minder penn., hoe die oock souden mogen werden genoemt, ende bij wien die alreden jnnegestelt ende ommegeslagen sijn, off noch sullen werden, al waert oock zulcxs dat bij placcaeten off andersints verclaert werden, dat men op dese ende gelijcke cooppenn. cortinge ende afslach souden mogen doen ende moeten lijden, van alle voordeel ende prouffijt hij wel uijtdruckel. renunchieerde ende affstandt deden mits desen. Hijeronder ende tot naercominge van t gunt voors. staet, soo was hy comparant verbindende, zulcxs hij doet bij desen, eerst special. t voors. bij hem gecochte, ende voorts general. sijn persoon ende alle sijnne andre goedren, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende deselve ten bedwanck ende executie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller 's Heeren rechten ende rechteren, alles sonder fraude. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., door begeeren van hem comparant desen brijeff met mijn uijthangende segel in rooden wasse besegelt ende dezelve beneffens de schepenen in den prothecolle als onder de plijcque geth. op den 12 Septemb. 1656.

212
Wy, Geraert Wijten, bailliu ende schout, Dirck Prss Verkade ende Heyndrick Cornss Vermeulen, schepenen van den ambachte ende heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen is: Jacob van Berckulo, man ende voocht van Ingetgen Corndr., wonend tot Vuyttrecht, verclaerende uijtterhant vercocht te hebben ende opdrouch dienvolgende by desen aen ende ten behouve van: Leendert Theuniss, wonend tot Berckel, ofte syns actie vercrijgende, de gerechte helfte van een stuck wey- off hoijlant, groot jnt geheel omtrent seventiendalf honden, gelegen jnt Langelant jn dese heerlicheijt, belent ten oosten Pr. Berckel, ten noorden de Nieuwetering, ten zuyden de wedue ende kindren van Jooris Adriaenss, ende ten westen . . . . ., waervan hem cooper de wederhelfte selffs toecomt, hem comparant vanwegen zijn voorn. huijsvrouw aengecomen door het overlijden van Flooris Willemss, haer grootvader, ende dit vrij zonder eenige belastinge als buijrlanden, ende behoudens den Heer sijn recht, wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als begrepen staen in de respective oude waerbrijeven ende de andre bescheyden daervan zijnde, die hy comparant tot dyen eynden aen de cooper transporteerde ende overgaeff by desen, omme bij hem daermede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden off hy comparant het selffs waere, belovende hij comparant voornt. t voors. vercochte lant te vryen ende waeren van alle kommer ende beswaeringe die daerop geduirende den tijt syns eijgendoms souden mogen sijn gebracht ofte gestelt, onder generael verbant van zijn comparants psoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s' Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende hy comparant voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsten penn. met den eersten, ende dat met een renttebryeff, op huyden gepasseert, jnnehoudende sevenhondert guldens hooftsoms, alles ter goeder trouwen. Toirconden hebbe ick, etc.op den 14e 7ber 1656.

213
Wij, Gerardt Wijten, bailliu ende schout, Dirck Prss Vercade ende Hendrick Cornss Vermeulen, schepenen der heerlicheijt van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: Lenert Teuniss, woonend tot Berckel, bekennende hij comparant wel ende deuchdel. schuldich te wesen aen ende ten behouve van: Jacob van Berckulo, als getrouwt hebbende Ingetje Corndr., woonend tot Uijttrecht, voor de vruchten, ende de kinderen van deselven Berckelo voor de eijgendom, d' somme van sevenhondert ca. guldens, te xL grooten den gulden, spruijtende uijt saecke van coop ende opdrachte van de helfte van ontrent seventiendalf hondt soo weij- als hoijlant, daervan de wederhelft hem comparant is toebehoorende, leggende alhier in 't Langelandt, belent ten oosten Pr. Berckel, ten noorden de Nieuweetering, ten zuyden de wedue ende kindren van Jooris Adriaenss, ende ten westen . . . . ., van welcke voors. sevenhondert guldens hij comparant belooft heeft ende belooft mits desen jaerlixs ende alle jaer te dragen ende betalen renten off interest jegens vijer guldens ten hondert, ingangh genomen hebbende Meijdach deses jaers 1656, geduerende ter oplegginge van de voors. somme toe, welcke oplegginge de comparant tallen tijden sal moeten doen, zoo wanneer dengeenen die daertoe gerechticht zullen wesen d' voors. sevenhondert guldens zullen comen op te seggen gelijck hij comparant de voors. 700 guldens nu behoorl. sal mogen beleggende op eenich comptoir ten genoegen van den usufructuaris ende de proprietarissen der voors. penn., in welcken gevalle desen brieff sal werden gecasseert, en dit alles in vrijen gelde, sonder eenige affbreuck off kortingen uijt wat oorsaecke 't selve soude mogen wesen, niet ter wereldt uijtgesondert, oock niet jegenstaende eenige placaten off ordonnantien ter contrarie. Verbindende de comparant tot verseeckertheijt van alle 't gunt voors. staet eerst special. 't voors. bij hem gecochte, voorts sijn persoon ende generale andere goederen, roerende, onroerende, present ende toekomende, de keure vandien subject specal. de Hove van Hollant ende general. alle rechten ende rechteren mette costen. Toirconden op den 14e 7ber 1656.

214
Wy, Gerardt Wyten, bailliu ende schout, Corn. Janss Mous ende Maerten Corneliss Wittebol, schepenen van den ambachte ende heerlicht. van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen sijn: Heijndrick ende Willem Adriaenss Geleveen, elcxs voor haer selven, wijders Corn. Jacobss Geleveen ende Corn. Corneliss van dr. Brugge, beijde oomen ende testamentare voochden over Pieter Adriaenss Geeleveen, alle kindren ende erffgenaemen van Adriaen Jacobss Geeleveen ende Machtel Huijgen, beijde gewoont hebbend ende overleden sijnde aen den Otwech in dese heerlicheijt, ter eenre, item Elisabeth Claesdr., wedue van Huijch Adriaenss Geleveen, moeder ende voochdesse over Huijch Huijgenss Geeleveen, geprocreert bij de voors. Huych Adriaenss Geleveen, geadsisteert met Pr. Janss van Sluijs, haer swager, ende Corn. Janss Bon, haere gekooren voochden jn desen, ter andre zijden, verclaerende ende te kennen geevende, dat zij comparanten voornt. elcxs jn de voorgeroerde qualite, ten overstaen ende met goetvinden van mij, schout, Philips Philipss Broer ende Jan Prss. Verkade, weesmrn. alhyer van Benthuijssen, als oppervoochden van alle minderjarige ende andre toesicht behouvende persoonen binnen dese heerlicheijt, met malcandren jn aller minnen ende vruntschap bij forme van vuijtcoop (naerdat zij hadden gesijen den staet des boedel), waeren verdraagen, geaccordeert ende overeengecomen, zulcxs sij alsnoch verdragen, accorderen ende overeencomen by desen nopende den boedel ende goedren by de voors. Adriaen Jacobss Geleveen ende Machtel Huijgen metter doot ontruijmt ende naergelaeten, ende dat jn vougen ende manieren als vocht, te weeten, dat d voors. Heijndrick, Willem ende Pieter Adriaenss Geleveen gesamentl. ende met malcandren zullen hebben ende behouden alle de goedren des boedels, soo roerende, onroerende, actien ende crediten, egeen uijtgesondert, sulcxs ende in der vougen d' selve bij d' voors. Adriaen Jacobss Geleveen ende Machtel Huijgen, haer vader ende moeder, metter doot ontruijmt ende naergelaeten zijn. Des zullen zijluijden gehouden wesen te betaelen alle de lasten ende schulden des boedels, soo bekende als onbekende, egeen uijtgesondert, ende bovendijen aen 't voors. weeskint, Huijgh Huygenss, uijtkeeren ende betaelen op Allerheijligen dage van desen jaere 1656 een somme van twaelffhondert ca. guldens, te xL grooten vlaems t' stuck jn gereden gelden, die zijluijden vermogen sullen op intreste te houden jegens den penn. vijffentwintich vrij gelt s jaers, ende tot allen tytden af te lossen met soo veel jaerlicxs als zijluyden goetvinden sullen, vougende telckens bij de aflossinge alle de verscheenen ende onbetaelde intresten vandijen, die alsdan naer beloop des tijts verscheenen ende onbetaelt sijn zullen, doch welverstaende off t' voors. weeskint voor syn volcomen ouderdomme van xxv jaeren quaeme te overlyden, zullen sy comparanten d voors. twaelfhondert guldens gehouden syn aff te lossen met hondertvyftich guldens jaerlicxs, ofte andersints comende ten voors. ouderdomme ofte houwel. staate zullen syluyden gehouden syn d' voors. penn. tot vermaeninge vant voorgeroerde weeskint op te brengen ende te voldoen. Hijeronder ende tot verseeckerheijt, mitsgaders naercominge van alles wes voors. staet, verbinden de voors. Heijndrick ende Willem Adriaenss Geleveen, item de voochden over de voorn. Pr. Adriaenss Geleveen eerst special. een huijs ende erve met omtrent derthien hondt weijlants daerachteraen, staende ende gelegen alhyer tot Benthuyssen int vijerde bon, streckende van de Otwech aff tot de dwersweteringe toe, belent ten westen Claes Willemss Keijser ende Pieter Pouwelss, ende ten oosten Huijbrecht Corneliss van Geneuchten met Bartholomees Prss. de Hey, mitsgrs. noch omtrent elff honden hoijlants, leggende mede alhijer tot Benthuijssen voor de voors. huysinge, jnt vijffde bon, streckende van de Otwechse waatering tot Allersvaert toe, belent ten oosten Claes Jacobss Dwaling ende ten westen Wouter Claess Dwalingh, wyders noch omtrent een mergen quaet lant, gelegen int seste bon, streckende van Allertsvaert aff totte Cruijsvaert toe, belent ten oosten Adriaen Willemss Cas ende ten westen . . . . Baesgen, ende voorts general. haer persoon ende andere goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller 's Heeren rechten ende rechteren, met welcke voors. uijtcoop zy comparanten voornt. verclaerden al wel ende ten rechten van den andren gescheijden te zijn, oock ten genougen begrootet te wesen, belovende malcandren omme geen andre nochte verdre vuytcoop te zullen beroupen, directel. nochte jndirectel., in rechten ofte daer buijten, in geenre manieren onder verbanden als voors. staet. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout voornt., desen brijeff van vuijtcoop met mijn uythangende segel in rooden wassche besegelt ende dezelve beneffens de schepenen zoo ten prothecolle als onder de plycque geth. op den 26e Septemb. 1656.

215
Wij, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, Corn. Janss Mous ende Jan Gilliss de Cocq, schepenen van den ambachte ende heerlicht. van Benthuijssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen sijn: Pr. Pieterss Vermeulen, Arij Pieterss Vermeulen, Mees Symonss, getrouwt hebbend Aeltgen Prsdr., ende Crijn Maertenss, getrouwt zynde met Maertgen Cornelisdr., alle jn dier qualite kindren ende erffgenamen, elcxs voor een vyerde pt., van Arijaentgen Pouwels, die laetst wedue was van Pr. Cornelis Francken, gewoont hebbend ende overleden zijnde in de Bent, jn dese heerlicheijt van Benthuyssen, verclaerende sij comparanten voornt. uijtterhant vercocht te hebben ende opdrougen dienvolgende by desen aen ende ten behouve van: Heijndrick Corneliss Vermeulen, molenaer van de wintcoorenmoolen alhyer tot Benthuijssen, ofte syns actie vercrijgende, een stuck weijlants, gelegen jnt elffde bon alhijer tot Benthuyssen, te verongelden voor derdalf mergen, synde een gedeelte van vyer mergen vyff hont ende een halff, belent ten oosten sy comparanten selffs, ten westen eensdeels het Hogeveensche vaerts path, ende anderdeels Claes Maerten Harmen, ten zuijden Gillis Corneliss den Haen, ende ten noorden mede sy comparanten selffs met de Heijnsweetering, vrij sonder eenige belastinge als buijrlanden, ende behoudens den Heer sijn recht, met conditien, dat de vercoopers nu ende tertijt ten noorden van dit vercochte lant sullen hebben een bequaem overpath om over te gaen naer ende van haer huysinge, staende jn de Benth. Des en zullen sy nu noch ten eeuwigen dagen niet mogen ontgronden nochte verslachturven den houtacker, leggende ten oosten van dit vercochte lant. Wyders met zodanige verdre conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als begrepen staen jn de respective oude waerbrijeven ende andre bescheijden daervan sijnde, die den cooper bij desen werden getransporteert ende overgelevert, omme hem daernaer te reguleren ende gedragen, belovende sy comparanten voornt. t' voors. vercochte lant te vrijen ende waaren van alle commer ende beswaeringe die daerop geduijrende den tijt haers eijgendoms in eeniger manieren gebracht ofte gestelt souden mogen zijn, onder generael verbant van de voors. erffgen. psoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s' Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekenden zij comparanten voornt. ter saecke deser vercoopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te zijn den laetsten penn. met den eersten, ende dat met een somme van tweeduysent driehondert ca. guldens, te xL grooten t' stuck, in gereden gelden, boven vijffentwintich guldens voor den Armen alhijer van Benthuyssen, alles sonder fraude. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout, etc.op den X Octob. 1656.

216
Verclaerden [= verm. de comparanten van 215] uijtterhant vercocht te hebben ende opdrougen dienvolgende by desen aen ende ten behouve van: Claes Maerten Harmenss een partytge slachturflants, gelegen jn den Bent jn dese heerlicheijt van Benthuijssen, te verongelden voor een halff mergen, belent ten oosten de vercoopers selfs met Gillis Cornss de Haen, ten westen hij cooper, ten zuijden Heijndrick Corneliss Vermeulen, ende ten noorden zij comparanten mede selffs, vrij sonder eenige belastinge dan als buijrlanden, wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als begreepen staende in de oude waerbrijeven ende andre bescheijden daervan sijnde die den cooper by desen werden getransporteert ende overgelevert, voorts jn comminj forma, bekennende voldaen te zyn met een somme van dertich ca. guldens, te xL grooten t stuck, in gereden gelden. Toirconden, get. op den X Octob. 1656.

217
Wij, Gerardt Wijten, bailliu ende schout, Maerten Cornss Witteboll, jegenw., ende Heynd. Janss van Steenwijck, out-, schepenen der heerlicheijt Benthuysen, oirconden, dat voor ons gekomen ende personel. gecompareert sijn: Pr. Prss. Vermeulen, Crijn Maertenss Amereus, getrouwt hebbende Maertjen Corndr., ende Mees Sijmonss Bon, getrouwt hebbende Aeltjen Prsdr.,soo voor haer selven als haer sterckmakende ende de rato caverende voor Arij Prss Vermeulen, 't samen erffgen. van Poulus Prss Vermeulen, voor d' een helfte, Item Arij Claess Dwalingh, getrouwt hebbende Meijnsje Prsdr., Willem Hubertss Witloxtuijn, oom ende voochdt van Maertje Prsdr., ende Annetjen Maertensdr., wede. ende boedelhouster van Hubert Prss Witloxtuijn, geassisteert met mr. Egbert van Haeckendover, haer gekoren voochdt in desen, 't samen erffgen. van Neeltje Floren, voor d' ander helfte, verclarende sij comparanten vercocht te hebben ende dienvolgende in eijgendomme te cederen ende transporteren aen ende ten behouve van: Claes Huijgen Verlaen, ofte sijns rechts verkrijgende, seeckere besegelde schuldtbrijeff, houdende ten laste van Dirck Govertss Hijselendoorn ende sijn verbonden hijpotheecque, mitsgrs. sijne borgen, verleden voor mij, schout voornt., ende twee schepenen alhier op den 8e Meij 1656, inhoudende per reste d' somme van 339 guldens, te betalen met 113 guldens Meijdach 1657 ende met gelijcke 113 guldens ijder volgend jaer ende Meijdach, geduerende ter volle voldoeninge toe, en dit met alle 't recht, actie, aen- ende toeseggen, haer comparanten daeraen eenichsins gecompeteert hebbende, omme bij den houder deses de voors. getransporteerde somme van penn. op de voorgemelde verschijndagen gennet, ontfangen ende geheven te worden als sijn vrij eijgen goedt, belovende sij comparanten deselve penn. te vrijen ende te waren als recht is, ende sulcks selffs te suppleren wes den houder deses daeraen te kort soude mogen komen, 't sij bij evictie van 't hijpotheecq, onmacht van de debiteuren off eenichsins anders, onder allen verbande na rechten daertoe staende. Bekennende de comparanten van desen transporte voldaen te sijn met een somme van 307.14.0 in gereeden gelde, sonder eren. Toirconden etc. op den 16e October 1656.

218
Wij, Geraerdt Wijten, bailliu ende schout, Corn. Janss Mous ende Dirck Prss. Verkade, schepenen van den amb. ende heerlicheijt van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen zijn: Jan Gilliss de Cocq, getrouwt hebbende Geertgen Adriaensdr. Vermeer, ende Maerten Adriaenss Versyden, getrout hebbende Annetgen Adriaensdr Vermeer, jn dyer qualite voor haer selven, ende sulcxs elcxs voor een vijffde paert erffgen. van Adriaen Janss Vermeer ende Neeltgen Jansdr., haer schoonvader ende schoonmoeder, item noch dezelve Jan Gilliss ende Maerten Versyden, mitsgrs. Adriaen Janss van der Helm, als voochden over de twee alsnoch minderjarige kindren ende erffgen., elcxs mede voor een vyffde pt., van de voors. Adriaen Janss Vermeer ende Neeltgen Jansdr, haer vader ende moeder, ende ten laetsten d' voors. Jan Gilliss met Maerten Versyden, als voochden over de twee naergelaeten weeskindren van Jan Adriaenss Vermeer, soon van de voors. Adriaen Janss Vermeer, ende sulcxs tsamen erffgen. van de gemelde Adriaen Janss Vermeer ende Neeltgen Jansdr, verclaerende sy comparanten voornt., elcxs in de voors. qualite, ten overstaen ende met goetvinden van mij, schout, Phillips Philipss Broer ende Jan Prss. Verkade, weesmrn. alhyer tot Benthuyssen, als oppervoochden van alle minderjarige ende andre toesicht behouvende persoonen binnen dese heerlicht., int oopenb., achtervolgende seeckre bes. voorw., vercocht te hebben ende opdrougen dienvolgende bij desen aen ende ten behouve van: Claes Corneliss Vrije Noock, wonend alhyer tot Benthuyssen, ofte syns actie vercrijgende, een stuck slachturflant, gelegen in de Noortpolder, int iiije bon alhyer tot Benthuyssen, te verongelden volgens het mergenbouck voor ses honden xxv roeden, belent ten oosten Jan Prss Verkade, ten zuyden Huijbert Wms Keyser, ten westen d erffgenamen van za. d E. heer burgemr. Groenendijck, ende ten noorden de Otwech, vrij sonder eenige lasten als buijrlanden, ende behoudens den Heer sijn recht. Dan sal hij coper moeten gedoogen de speciale hypotheequatie van sodanigen custingpenn. als de vercopers uyt voorgaende coope noch schuldich syn, mits dat deselve uyt dese cooppenn. sullen werden affgedaen, wyders met sodanige verdre conditien, servituijten, vrydommen ende waringen als begreepen staen in de oude waerbrijeven ende andre bescheijden daervan synde, waernaer den coper hem sal moeten reguleren ende gedragen, belovende sy comparanten voornt. t voors. vercochte lant te vryen ende waren van alle commer ende beswaringe die daerop in eeniger manieren souden mogen syn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van de gemeene erffgenamen van de voors. Arj Janss Vermeer ende Neeltge Jansdr persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende deselve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller s' Heeren rechten ende rechteren. Ten laetsten bekende sy comparanten voornt. ter saecke deser vercopinge ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen, den laetsten penn. met ten eersten, ende dat met een custingbryeff, op huyden gepasseert, innehoudende met een somme van negenhondert ende sestich guldens, te betalen volgens deselve custingbryeff, alles sonder fraude. Toirconden geteyckent, op den 24e Octob. 1656.

219
Oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen is: Claes Corneliss Vrije Noock, onsen jnwonende buijrman, verclaerende int oopenb., achtervolgende seeckre bes. voorwaerden, gecocht te hebben jegens: de meerderjarige ende de voochden over de minderjarige kindren ende erffgenamen van Arij Janss Vermeer ende Neeltge Jansdr., echte Luyden, za. ged., gewoont hebbende ende overleden sijnde alhyer tot Benthuijssen, ten overstaen van mij, schout, ende weesmrn. deser heerlicht., een stuck slachturflants, gelegen jn de Noortpolder, jnt iiije bon alhijer tot Benthuyssen, te verongelden volgens het mergenb. voor ses honden vyffentwintich roeden, belent ten oosten Jan Prss Verkade, ten zuyden Huybert Wms Keyser, ten westen d' erffgen. van d E. heer burgemr. Groenendijck, ende ten noorden den Otwech, ende bekende hy comparant voornt. uijt saecke der zelver coope aen de voors. vercoopers, ofte haers actie vercrijgende, wel ende deuchdel. schuldich te wesen een somme van negenhondert ende sestich guldens, te xL grooten vlaems t' stuck, d' welck hij cooper, mitsgaders Corn. Adriaenss Vrije Noock ende Corn. Claess Hogenboom, wonend alhyer tot Benthuyssen (mede voor ons schout ende schepenen compareerden), die als penningb. ende mede als principale schuldenaeren onder behoorl. renunchiatie van de benefitien ordinis divisionis et excussionis de crachte vandijen haer bekent gemaeckt, beloofden te zullen betaelen met een gerechte achtste paert vandijen op Meije dage van desen jaere 1656, ofte uijtterl. St. Jacoby dage daeraenvolgende, gereet, ende gel. achtste paert s jaers Meije dage 1657 d' eerste, doch mede ten langsten St. Jacoby daerop telckens wel betaelt, ofte bij gebreecke vandyen te betaelen intreste jegens den penn. sestien, te reeckenen van den eersten verschyndach aff tot de volle voldoeninge toe, sonder onder eenich pretext haere custingpenn. te mogen dilaijeren langer dan het den houder deses gelyeven sal, ende dat vrijes gelts van alles, sonder eenich deductie ofte afbreck, t' sy van beden, subventien, schattinge, ofte andre contribuitien van Ce, Le , XXe, Xe meerder off minder penn., hoe die oock souden mogen werden genoemt ende by wien die alreden innegestelt ende ommegeslagen syn, off noch sullen werden, al waert oock sulcxs dat bij placcaeten off andersints verclaert werden, dat men op dese ende gelijcke cooppenn. affslach souden mogen doen ende moeten lyden, van alle voordeel ende proffijt sy comparanten voornt. wel uytdruckel. renunchieerden ende affstant deden mits desen. Hyeronder ende tot verseeckerheyt van alle t gunt voors. staet verbint hy coper eerst special. t' voors. by hem gecochte, ende voorts general., beneffens sijnne borgen, alle hare goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uytgesondert, stellende deselve ten bedwanck ende execuitie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller 's Heeren rechten ende rechteren, alles sonder fraude. Toirconden geth. op den 24e Octob. 1656.

220
Wy, Geraerdt Wyten, bailliu ende schout, Corn. Janss Mous ende Dirck Pieterss Verkade, schepenen van den ambachte ende heerlicht. van Benthuyssen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verschenen sijn: Jan Gilliss de Cocq, getrouwt hebbende Geertgen Adriaensdr. Vermeer, ende Maerten Adriaenss Versyden, getrouwt hebbende Annetgen Adriaensdr Vermeer, noch de voors. Jan Gilliss, Maerten Adriaenss Versyden ende Adriaen Janss van der Helm, als voochden over de twee naergelaeten weeskindren van Adriaen Janss Vermeer ende Neeltgen Jansdr. van der Helm, ende ten laetsten de gemelde Jan Gilliss ende Maerten Versyden, als voochden over de twee naergelaeten weeskindren van Jan Adriaenss Vermeer, jn dier qualite t' samen erffgenamen van de gemelde Adriaen Janss Vermeer ende Neeltgen Jansdr, verclaerende sy comparanten voornt. vercocht te hebben ende dienvolgende jn eygendomme te transporteren, cederen ende op te draagen by desen aen: d E. Wm. van Swieten, secretaris van den amb. van Segewaert, ofte syns actie vercrijgende, seeckere custingbrijeff, verleden ende gepasseert voor ons, schout ende schepenen van Benthuyssen, by Claes Cornss Vrije Noock ende syne borgen, wonend alhyer tot Benthuyssen, jnnehoudende noch p reste een somme van achthondert ende veertich guldens, te betaelen met honderttwintich guldens s jaers Meije dage 1657 d' eerste, doch St. Jacobj dage daeraenvolgende telckens wel beth., ende dat met alle het recht toe, ende aenseggen vandijen omme by de voors. Van Swieten daermede gedaen te werden sijn vrije wille, ende off sy comparanten het selfs waeren, belovende sy comparanten voornt. d' voors. getransporteerde custingpenn. te vrijen ende waeren, ende zulcxs selfs goet te doen, op te leggen ende te beth., alles wes d' voors. Van Swieten daeraen jn eeniger manieren te kort soude mogen comen, onder verbanden als naer recht daertoe staende is. Ten laetsten bekende zy comparanten voornt. ter saecke deser vercoopinge ende transporte jnt geheel voldaen ende betaelt te wesen, den laetsten penn. met den eersten, ende dat met een somme van seshondert ende sevenenseventich guldens acht stuvers ende acht penn. in gereden gelden. Toirconden geth. op den 24e Octob. 1656.

221
Wy Geraerd Wyten bailliu ende schout, Jan Gilliss de Cocq ende Maerten Corn. Wittebol, schepenen van den ambachte ende heerlicheijt van Benthuijss, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen zijn: Sijmon Corneliss Bon, Corn. Janss Bon, voor hem selven ende hem starckmaeckende voor sijn broeder ende swager, item Corn. Willemss Keyser, als laste hebbende van zijn moeder Geertge Corndr. Bon, Willem Jacobss Rijsdam, Leendert Corneliss van der Schilden ende Corn. Dircxss Bon, alle erffgen. ex testamento van Arent Corneliss Bon, in sijn leven gewoont hebbende ende overleden zijnde aen den Hil in dese heerlicheijt, ter eenre, ende Govert Pieterss Hijselendooren met Arij Leendertss Hoochbrugge, beyde gestelde voochden over Anna Dircxsdr., huijsvrouwe van de vs. Arent Cornss Bon, ter andre zyden, verclaerende ende te kennen geevende, dat zij comparanten voornt. met malcandren in aller minnen ende vruntschap bij blinde lootinge geschift, gescheijden ende verdeelt hadden zulcxs zij alsnoch schiften, scheijden ende verdeelden by desen alle de goedren zoo roerende als onroerende, actien ende crediten, egeen uitgesondert zulcxs ende in der vougen de zelve tusschen de voorn. Arent Cornss Bon ende Anna Dircxdr int gemeen beseten ende by de zelve Arent Corneliss Bon mette doot ontruijmt ende naergelaten sijn, ende dat in manieren als volcht, te weeten, dat de voors. erffgenaemen met malcandren ende jnt gemeen zullen hebben ende werden bij desen aenbedeelt eerstel. een stuck hoijlants, gelegen in den ambachte van Benthoorn, groot omtrent sevendalf hondt, belent ten noorden Pr. Berckel, ten oosten ende zuijden de kindren van Sijmon Eeuwoutss ende ten westen de achter Willick, vrij als buijrlanden, item een obligatie van negenhondert guldens capitael, ten lasten van Pr. Berckel, bailliu ende schout van de Hogeveen, wyders een obligatie van tweehondert guldens capitael, ten lasten van Corn. Wmss Keyser, noch een obligatie ten laste van Wm. Jacobss Rysdam van dertich guldens capitael, noch ten laste van Barent Aelbrechtss achtendertich guldens capitaell, item noch ten lasten van Maerten Adriaenss Smit vyerendertich guldens, ten lasten van Corn. Janss Bon vyftich guldens capitael, noch ten lasten van Arij Prss Verkade dertich guldens, wijders noch ten laste van verscheijde persoonen volgens de memorie, daervan synde ter somme van tweehondert 14 guldens 5 st. 8 penn., noch een obligatie ten lasten van Pr. Cornss Coij, innehoudende hondert guldens capitael, mitsgrs, noch een obligatie van hondert guldens capitael ten laste van Aeltge Leenderts, wede. v. Corn. Aertss Coij, wijders noch ten lasten van Arij Claess een hooftsomme van drie hondert guldens, noch een obligatie ten laste van Abraham Crynen van tweehondert guldens capitael ende ten laetsten ten lasten van Maerten Corns Wittebol een somme van 25 guldens ende dit onbetaelde intrest vandijen bedragende de voors. obligatien ende penn. int geheel met malcander een somme van 2757 guldens 8 stuyvers ende acht penn., ende de voors. Govert Prss met Arij Leendertss in den naeme ende van wegen Anna Dircxsdr. zullen hebben ende werden mede ten behouve van de zelve Anna Dircxsdr. aenbedeelt ende sijn te beure gevallen eerst een huijs ende erve, schuijr, barch, pootinge ende plantinge, mitsgrs. een partijtge, soo heel als gebroocken lant, daerachteraen, t' samen te verongelden voor ses honden, staende ende gelegen alhyer tot Benthuijssen, belent ten oosten de Nieuwe Willick, ten zuijden het naervolgende partije, ten westen Leendert ende Jan Huijbertss Conijnnenburch, ende ten noorden Arij Maertenss, item nocn een partijtgen flodderlant, met een schuijr daerop staende, gelegen in den Hem in dese heerlicht. naest het voorgaende, belent ten oosten ende noorden zij comparanten selffs, ten zuijden Leendert ende Jan Huijbrechtss Conijnnenburch, ende ten westen Mees Sijmonss Bon, beijden vrij als buijrlanden, wijders noch de custingpenn. ten lasten van de voors. Arij Leendertss Hoochbrugge ter somme van achthondert ende vijftich guldens, te betaelen staende met hondert ende vijftich guldens s jaers, daervan Meije dage 1656 twee termijnnen al verschenen sijn, noch een obligatie van tweehondert guldens capitael ten lasten van de kindren ende erffgen. van Jan Adriaenss Backer, noch een obligatie van vyerhondert guldens capitael ten lasten van Maertgen Dircxsdr., wede. v. Leendert Adriaenss Hoochbrugge, noch een obligatie ten lasten van Jan Gerritss van Leeuwen, jnnehoudende hondert tweenseventich guldens capitael, noch een obligatie van hondert guldens hooftsoms ten lasten van Pr. Theuniss de Hooch, wijders noch ten lasten van verscheijde persoonen volgens de memorie daervan zijnde een somme van hondertseventien guldens, achtien stuvers, voorts noch een obligatie ten lasten van de wedue van Davidt Claess de Haes, jnnehoudende tweehondert guldens capitael, item noch een obligatie van hondert guldens hooftsoms ten lasten van de wedue van Leendert Cornss Coij, noch een obligatie van tweehondert guldens capitael ten lasten van Adriaen Heijndricxss Geur tot Haserswou, ende ten laetsten noch ten lasten van Corn. Janss Keuijer een somme van sevenendertich guldens thien stuvers, ende dit alles met de verscheenen ende onbetaelde intresten vandijen, bedragende alle d' voors. obligatien ende penn. tweeduysent driehondert veertich guldens, elff stuvers ende acht penn., ende zulcxs sestien guldens seventien stuvers minder als d' erffgen van de voors. Arent Cornss Bon, die uijt de gemeenen boedel aen dese cavel zullen werden vergoet, ende dit met alle het recht toe ende aenseggen vandijen, omme by de voors. deelplichtinge daermede gedaen te werden haere vrije wille, doch onder expresse conditien, jngevalle d' een off d' ander van de erffgen., off d' voors. Anna Dircxdr., binnen een jaer naer datum deses aen haere voorgeroerde aenbedeelde obligatien ofte penn. eenige schaden quaeme te lijden, ende zulcxs haere achterwesen niet en conden consequeren, belooven zij comparanten malcandren elcxs voor de helfte dezelve schaeden te helpen draagen ende betaelen, mits dat zijluijden alle vlijt ende naersticheijt zullen aenwenden ende behoorl. moeten doen blijcken, dat zij dezelve obligatien daeraen de schaeden mochten comen te vallen, wettel. hebben doen opseggen ende haer jn rechten zullen hebben getrocken, maer naer de expieratie vant jaer zullen dezelve obligatien staen ten perijckulen ende lasten van den houders derzelver obligatien. Verder blijft tusschen de comparanten jnt gemeen ende onverdeelt eerst een obligatie ten lasten van Pr. Dircxss, scheepmaecker, jnnehoudende seshondert guldens capitael, item noch een obligatie ten lasten van Pouwels Thijss van hondert guldens capitael, noch ten lasten van Leendert Leendertss van Thol tachtich guldens, wyders ten lasten van Pr. Adriaenss Hoochbrugge een somme van veertich guldens, noch ten lasten van Jan Willemss van Bellicom sevenenseventich guldens, item ten lasten van Arij Crijnnen tot Nieucoop tweehondert vyffenveertich guldens, noch ten lasten van Gerrit Janss Backer een somme van hondert guldens, noch ten lasten van Gerrit Dircxss Outshoorn gel. hondert guldens, ende noch ten laetsten van Claes Symonss Bon vyftich guldens, mitsgrs. ten lasten van Jan Harmenss de somme van hondert guldens, ende laetstel. de restanten van de boelcedulle van de vercochte jnboedel, met welcke voors. schiftinge, scheijdinge ende deijlinge zij comparanten ende deelplichtinge al wel ende ten rechten verclaerden van den andren geschift ende gescheijden te zijn, oock ten genougen begrootet te wesen. Belovende malcandren om geen andre off verdre scheijdinge dienaengaende aen te spreecken, nochte doen aenspreecken directel. off jndirectel., in rechten off daer buijten jn geenre manieren, onder verbanden als naer rechten daertoe staende is. Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout, geth. op den 20e Decemb. 1656.

222
Wij Gerardt Wijten, bailluw ende schout, Jan Gilliss de Cocq ende Maerten Cornss Witteboll, schepenen van den ambachte ende heerlicheyt Benthuyss, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen sijn: Elisabeth Claesdr, voor desen wedue ende boedelhouster van Huijch Adriaenss Geleveen, ende jegenwoordich getrouwt synde met Corn. Janss Bon, woonende aen den Hil in dese heerlicheijt van Benthuijss, geadsisteert met de voors. Corn. Janss Bon, haere rechte voochdt, die voor soo veel hem aengaet mede int naervolgende was consenterende, ter eenre, ende Heijndrick Adriaenss Geleveen, oom ende recht besturven bloetvoochdt over Huych Huijgenss Geleveen, eenigh naergelaeten weeskint van de voors. Huijch Adriaenss Geleveen, in echten geprocureert bij de voors. Elijsabeth Claesdr., ende omtrent acht maenden naer haer voors. mans overlijden daer van daervan is verlost, geadsisteert met mij schout, Phillips Philipss Broer ende Jan Pieterss Verkade, weesmeesteren alhijer tot Benthuijsen, als oppervoochden van alle minderjarige ende andre toesicht behouvende persoonen binnen dese heerlicheijt, ende consequentel. over t' voors. minderjarige weeskint, ter andre zijden, Ende verclaerden sij comparanten voornt. (naer dat zij hadden gesijen den staet des boedels) bij forme van vuijtcoop met malcandren in aller minnen ende vruntschap ten overstaen van schout ende weesmeesteren voornt. waeren verdraagen, geaccordeert ende overeengecomen, zulcxs sij daer over alsnoch accordeerden ende overeequaemen bij desen, beroerende het voors. weeskints vaderlicke erffenisse ende besterffenisse, ende dat in manieren ende op conditien als volcht, naementlicke ende voor eerst, dat de voors. Elisabeth Claesdr. alleen in vrijen eijgendommen hebben ende behouden zal alle de goedren des gemeenen boedels, soo roerende als onroerende, actien ende crediten, niet altoos uijtgesondert, sulcxs ende in der vougen de zelve bij haer in gemeenschappe beseten ende bij de voorn. Huijch Adriaenss Geleveen metter doot ontruijmt ende naergelaeten sijn, mitsgrs. op huijden alsnoch in wesen werden bevonden des d' voors. wedue daer jegens wederomme schuldich ende gehouden sal wesen te dragen ende betaelen alle de schulden ende lasten, soo bekende als onbekende daer mede den boedel eenichsints belast ofte beswaert souden mogen sijn, zullende haer voors. kint daer van moeten bevrijden ende indemneren, costeloos ende schadeloos houden, Gelyck sij bovendijen haere voors. kint belooft ende aengenoomen heeft te onderhouden ende op te voeden in eeten, drincken, cleden ende reden van wollen ende linden, zoo wel in sieckte als gesontheijt, wijders het zelve te laeten leeren, lesen ende schrijven, ofte een eerelicke ambacht naer vernuft ende bequaemheijt vant voors. kints begrip, ende voorts generalicke alles te doen ende niet naer te laeten, sulcxs ende gelijck een godtsalich moeder van Godes wegen schuldich ende gehouden is te doen, ende dit alles ter tijt ende wijlen t voors. weeskint gecomen sal zijn tot zijnne volcomen ouderdomme van twintich jaeren, off eerder ten houwelicken staate, als wanneer d' voors. boedelhouster gehouden zal zijn uijt te keeren ende betaelen aen t voors. weeskint een somme van ses hondert ca. gulds. te xL grooten vlaems t stuck, boven een eerelick uijtsetten ende brulloffstuck naer de staet ende qualiteyt van haere boedel, ende off het gebeurde (twelck Godt verhoede), dat t' voors. weeskint in vougen voors. niet en wierden opgebracht, noch te onderhouden, soo zullen de voochden, schout ende weesmeesteren in der tijt, sulcxs met buijren kennisse blyckende, t voors. weeskint moogen naer haer neemen ende het zelve besteden tot lasten ende costen van haer boedelhouster tot naercominge ende verseeckerheijt van alle t' geene voors. staet, ende elck poinct vandijen, soo verbindt zij boedelhouster eerst special. haer huijs ende erve, schuyr, barch, pootinge ende plantinge, met omtrent vijftalf mergen, soo heel als gebroocken lant daer achter aen, staende ende gelegen aen den Hil in dese ambachte, streckende van de nieuwe Willick aff, tot den Hemlaen toe, belent ten zuyden Corn ende Claes Janss Bon met Barent Aelbrechtss, ende ten noorden Heijndrick Maerten Harmen, Pieter Adriaenss ende Leendert Pieterss de Bruijn, item noch de gerechte helfte van drie hondt vijffentwintich roeden slachturflant, gelegen in de Lange Weeren alhyer tot Benthuijsen, streckende van den Hemlaen aff oostwaerts op tot Pieter Pieterss sijn lant toe, belent ten suijden de voors. Pr. Pieterss ende ten noorden Maerten Adriaenss Smit, voorts haer persoon ende general. alle haere andre goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende egeen uijtgesondert, stellende de zelve ten bedwanck ende execuitie, special. van den Ed. Hove van Hollant ende alle S' Heeren rechten ende rechteren, Alles sonder fraude. Toirconden etc. op den 1e Januarij 1657. Hier twee brieven op Francijs segel 4 st.

223
Wij, Geraerdt Wyten, bailliu ende schout, Dirck Pieterss Verkade ende Maerten Corneliss Wittebol, schepenen van den ambachte ende heerlcht. van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn geweest: Aechgen Cornelisdr. van Leeuwen, wede. v. Jan Huijbrechtss Conijnenburch, in sijn leven gewoont hebbende op den Hil alhijer tot Benthuijssen, geadsisteert met Pieter Theuniss de Hooch, haere gecoren ende bijstaende voocht in desen, ter eenre, Ende Leendert Huijbertss Conijnenburch met Joost Claess van Leeuwen, beijde extestamentaire voochden over de twee achtergebleve ende alsnoch minderjarige weeskinderen van de voors. Jan Huijbertss Conijnenburch, in echte geprocreert aen de voors. Aechgen Cornelisdr., met namen Leendt. Janss, out St. Jacob laetstleden drie jaeren, ende Neeltgen Jansdr., out ruijm een halff jaer, ter andre zijde, Verclaerden ende te kennen gaaven, dat zy bij forme van uijtcoop (naerdat de vs. wedue alvooren hadde doen maecken staet ende inventaris van haeren boedel) met malcandren in aller minnen ende vruntschap verdraagen, geaccordeert ende overeengecomen waeren, zulcxs sij doen by desen, beroerende de voorn. kindren vaderl. erffenisse ende besterffenisse in vougen ende manieren als volcht, naementl., dat de voors. wede. alleen in vrijen eijgendomme hebben ende behouden zal alle de goedren soo roerende als onroerende, actien ende crediten, gelt, gout, silver, gemunt ende ongemunt, eggen uijtgesondert, des zal de voors. wede. daer jegens alleen moeten draagen ende betalen alle de schulden ende lasten haers boedels, zoo bekende als onbekende egeen ter werelt buijten gehouden, belovende haere kindren daer van te indemmeren, costeloos ende schadeloos te houden ende bovendijen noch gehouden is voors. kinderen eerelicken te onderhouden, opvoeten ende alimenteren in eeten, drincken, cleeden ende reden soo wel in sijeckte als gesontheijt, mitsgaders te laeten leeren, leesen ende schrijven, wijders een goet Ambacht naer ijders kint vermuft ende bequaemheijt oock de zelve in alle goede seden en manieren op te trecken, gelijck een Christen moeder van Godes wegen schuldich ende gehouden is te doen, ende dit alles ter tijt ende wijlen de zelve kindren, ende elck vandijen gecomen zullen sijn ten volcomen ouderdomme van achtien jaeren ofte eerder ten houwel. Staate, als wanneer zij boedelhouster noch gehouden zal sijn aen elck kint uijt te keeren ende betaelen een somme van duijsent ca. guld. te xL grooten vlaems t' stuck, mitsgaders een eerelick sonnendaechs ende dagelicxs pack kledren, zulcxs als buyrkindren van gel. Staet, ende off het geviele, dat zy boedelhouster de vs. penn. in vorigen als vooren niet en quaeme op te leggen soo zal zij gehouden wesen van de zelve te betaelen intreste jegens den penn. sestien, ter tijt ende wijlen de kindren haere penn. van doen, ende dat de voochden in der tijt de zelve opgeleijt soude willen hebben. Ten laetste oft gebeurde (t' welck Godt verhoede), dat de boedelhouster de kindren in vougen voors. niet op ende voede ende onderhiele, zoo zullen de voochden (sulcx met buijren, kennisse blijckenden de zelve kindren mogen naer haer neemen, ende d' selve besteden tot lasten ende coste van haer boedelhouster, tot naercominge ende verseeckerheijt van alle t' gene voors. staet, stelt ende verbint de boedelhouster eerst special. twee huysen ende haere erven, staende ende gelegen bij den andren op den Hil in dese heerlicheijt van Benthuijsen, belent ten oosten De Willick, ten zuyden ende noorden Corn. Jngnaertss, ende ten westen Corn. Wmss Croon, Item noch ses honden weylants, gelegen in den Hem in dese heerlickheijt, belent ten oosten den erffgen. van Arent Corneliss Bon, ten zuyden Mees Sijmonss Bon, ten westen Barent Aelbrechtss ende ten noorden Arij Maertenss Hoochbrugge, ende voorts general. haere persoon ende verdre goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende egeen uijtgesondert, stellende de zelve ten bedwanck ende execuitie special. van de Ed. Hove van Hollant, ende aller S' Heeren rechten ende rechteren, met welcke vuytcoop de comparante hen wederzydel. houden gecontenteert ende te vreden, belovende malcandren om geen andre off verdre vuytcoop te zullen eysschen off doen eysschen directel. off indirectel. in rechten off daerbuyten jn geenre manieren, onder verbanden als naer rechten daertoe staende, Alles sonder bedroch, toirconden hebbe ick bailliuw, schout voors. door begeeren ende verlijden van de respective comparanten ende geadsisteerdens hyer van twee alleensluydende bryeven van vuytcoop besegelt ende de zelve beneffens de voors. schepenen zoo ten prothocolle als onder de plycque geth. op den 5 January anno 1657.